กระบวนการจัดการสวัสดิการชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคีรีวง อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

ปกหน้า
คณะัสงคมสงเคราะ์หศาสต์ร มหาิวทยาัลยธรรมศาสต์ร, 2005
0 บทวิจารณ์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม