การดูดาวขั้นต้น

ปกหน้า
Nanmeebooks, 1 ก.ค. 1995 - 224 หน้า
0 บทวิจารณ์

 คู่มือกำรดูดำวที่จัดทำขึ้นสำหรับท้องฟ้ำประเทศไทยโดยเฉพำะนำเสนอตั้งแต่พื้นฐำนในกำรดูดำวและควำมรู้ทำงดำรำศำสตร์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม