การึศกษาผลของ้นํายา่ฆาเื้ชอ alcohol combined quaternary ammonium compound (Zeta3) ่ตอการคงิมิตของัวสุดิพม์พปากชินด polyether และ addition silicone ทาง้หองปิฏับิตการ

ปกหน้า
คณะัทนตแพทยศาสต์ร มหาิวทยาัลยธรรมศาสต์ร, 2009
0 บทวิจารณ์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม