คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งและผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ปกหน้า
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2006 - 72 หน้า
0 บทวิจารณ์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม