คําฉันท์ดุษฏีสังเวย คําฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า เเละ คําฉันท์คชกรรมประยูร

ปกหน้า
กรมศิลปากร, 2002 - 244 หน้า
0 บทวิจารณ์
Anonymous chan-style poetry about elephants from the Ayutthaya period.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
เลขส่วนเนื้อหา 2
เลขส่วนเนื้อหา 3

16 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๐ ๑๔ ๒๖ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๖๑ ๖๖ ๖๘ ๙๙ ๙ ประการ กร กระ กรุงเทพฯ กล่อมช้าง กล่อมช้าง ๔๖ กวม กาพย์ เกสร ขน ขนาด กว้าง ขาว ขึ้น คชกรรม คชกรรมประยูร คนทั้ง ๔ ครั้งกรุงเก่า คอ คำฉันท์ คำฉันท์กล่อมช้าง คำฉันท์ดุษฏีสังเวย คีอ คึอ งวง งา งาช้าง งาม จาก จุลศักราช ฉบัง กาพย์ ๑๖ ฉบับทึ๋ ฉันท์ ชา ช้าง ช้างศุภลักษณ์พวกหนึ่ง เช่น เชนตํเมตร ประวต เชนตํเมตร ยาว เชนตํเมตร หนา ดุษฏีสังเวย ดุษฏีสังเวย 60 เดือน ได้แก่ ได้ช้างพัง ช้างพลาย ทั้งหมด เทป เท้า เท้าทั้ง ๔ ไทย นั้น นํ้า นุ เนะ คิ เราะห เนาะ โนะ ใน เป็น โปรดฯ เผางฺ พระ พระเทวกรรม พระพนม พระอุมา พิมพ์ครั้งที่ พุทฮศักราช มาก มาน มี มฺวย เมากฺ ร่างกาย รูโป ต คณา เรียกว่า เล็บ และ ว่า วฺระกุมฺรเตง ศอก ศักราช สํ สมุดไทยดำ เส้นรง เอกสารเลขที่ สัตว์ สูง เสด็จรังช้าง หมายถึง หรีอ หรึอ หลัง หาง ใหญ่ อฌฺ อณฺ อนึ่ง อภิเษก อินทรวิเชียร ฉันท์ ๑๑ อีก โอย

บรรณานุกรม