คําอธิบายวินัยบัญญัติ ในนวโกวาท

ปกหน้า
publisher not identified, 1982 - 123 หน้า
0 บทวิจารณ์
Commentary on Supreme Patriarch H.R.H. Prince Vajirañāṇavarorasa's Winayabanyat, part of his Nawakōwāt, a textbook for novice monastics in two parts, this part dealing with discipline; includes text of Winayabanyat.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
เลขส่วนเนื้อหา 2
เลขส่วนเนื้อหา 3

5 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๐ ๑๒ ๑๓ ๑ คั๋า เคือน ๑ บั่ ๑ แห่ง ๒0 บั่ ๒๕๒๒ ๓ โยชน์ ๔ ประเภท ๙ อย่าง คึอ ก็ ก็คี ก็ฅาม กน กําหนค ขํอน ขํอนั้ คํงน คอ คํอง คองทุกกฏ คา คำว่า คีอ คืน คือ เคือนเบั่น แค่ ไค้ ฅํองทุกกฏ จีวร จึง ฉะนํ๋น ฉะนั๊น เช่น เช่นนั้ ใช้ให้ผ้อึ๋นทําก็คี ตํอง ถํา ถําไม่ ท่าน ท่านไม่หําม ทิเสส ทุกกฏ ธรรม นน นอกจากนั้ ใน ในคมภีร์วิภํงค์กล่าวว่า บึ๋ เบน เบนไข้ เบนทุกกฏ ปริเฉททื่ ๒ ปลา ปาราชก ปาราชิก แปลว่า ไป ผิค เพราะ เพราะฉะนน เพราะเหคุนน เพึ่อจําง่าย ภิกษุ มนุษย์ มี ๒ อย่าง มี ๔ ไม่ ไม่เบนประมาณ ไม่เบนอาบํฅ ไม่หําม ยาว โยชน์ รํบ รูป เรียกว่า ฯ ล ฯ เล่ม ๑ แลํว และ วน วรรค ว่า วิหาร ศอก ศีล สงฆ์ สํงฆาทิเสส สมาธิ สิกขาบท สิกขาบทนั้ เสนาสนะ หมวคทึ่ หรือ แห่งปาราชิก อธิบาย อธิบายว่า อธิบายะ คําว่า อนึ๋ง อย่าง คอ อย่างนั้ อยําง อาบคในสิกขาบทน อาบํฅ อาหาร ะ คําว่า เเค่ เเปลว่า เเม้ เเละ เเ

บรรณานุกรม