จากวิธีการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน ถึงวิธีการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม: พลวัตของวิธีการพัฒนาชนบทแนวใหม่

ปกหน้า
ห้องไทยศึกษานิทัศน์, สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 1998 - 24 หน้า
0 บทวิจารณ์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม