ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการนําระบบโปรแกรมสําเร็จรูป SAP มาใช้ในการบริหารจัดการสํานักงานภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปกหน้า
สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008
0 บทวิจารณ์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม