ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ electronic staff travel (EST) ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)

ปกหน้า
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2007
0 บทวิจารณ์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม