พฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารดิจิตอลบน iPad ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ปกหน้า
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2011
1 บทวิจารณ์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ใช้ - ทำเครื่องหมายว่าไม่เหมาะสม

เยี่ยม

บรรณานุกรม