สรรนิพนธ์ พุทธทาส ว่าด้วย วิถีประชาธิปไตย และ หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง

ปกหน้า
คณะอนุกรรมการฝ่ายพุทธทาสศึกษา, คณะอํานวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี พุทธทาสภิกขุ, 2007 - 592 หน้า
0 บทวิจารณ์
Dharma teachings of Buddhadasa Bhikkhu, a Thai Buddhist monk, regarding democracy and sufficiency economy theory.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

คำและวลีที่พบบ่อย

๑๐ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๕๐ ก็ ก็ดี ก็ได้ ก็ตาม ก็เรียกว่า ก็ว่า กัน กาย การ การเมีอง กินดีอยู่ดี กิเลส เกิด เเก่ เจ็บ ของเรา ข้อที่ เขา คน ความ คอ คําว่า คิอ คีอ คึอ คือ ฉะนั้น เช่น เด็กๆ โดย ได้ ตา ต่างๆ ตาม ถ้า ถูกต้อง ทน่ำ ทั้ง ทางวิญญาณ ที่ ทีนี้ ทีนึ้ ทีนื้ ที่ว่า ที่สุด ทุกๆ เท่านั้น โทสะ โทสะ โมหะ ธรรม ธรรมชาติ ธรรมะ น้อยๆ นั้น นั่นเอง นั่นเเหละ นิพพาน นี่ นึ้ นื้ ใน บรรยายว่นทึ่ บอๆ บาป ประชาธิปไตย ปี เป็น เป็นต้น เป็นใหญ่ ไป ผล พระเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พุทธศาสนา เพราะ เพราะฉะนั้น เพราะว่า เพื่อ มนุษย์ มรรค มัน มา มาก มี โมหะ ไม่ ไม่ได้ ไม่มี ย่า ตา ยาย เรา เรียกว่า เรึ๋อง เรึ๋องทึ่ เรื่อง โลก โลภะ วรรณะ วัตถุ ว่า วิญญาณ ศาสนา เศรษฐกิจ สมาธิ สังคมนิยม สัตว์ สันโดษ หน้า หน่ำ หมด หริอ หรีอ เห็นเเก่ตัว ให้ อย่าง อย่างนึ้ อย่างไร อยู่ อะไร อะไรๆ อะไรก็ตาม เอ้า เเก่ เจ็บ ตาย เเต่ เเปลว่า เเล้ว เเละ

บรรณานุกรม