สูจิบัตรนิทรรศการ การซ่อมแปลงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวัง, พ.ศ. 2469-2479

ปกหน้า
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2018 - 104 หน้า

บรรณานุกรม