อนุสรณ์งานออกเมรุพระราชทานเพลิง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒนมหาเถร, ป.ธ. ๗): อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

ปกหน้า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2010 - 146 หน้า
0 บทวิจารณ์

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม