แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ปกหน้า
Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā hǣng Chāt, Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2001 - 173 หน้า
0 บทวิจารณ์
On higher education reform in Thailand based on national education act 1999.

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณานุกรม