๑๗๕ ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย, ค.ศ. ๑๘๒๘-๒๐๐๓

ปกหน้า
กรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย, 2004 - 379 หน้า
On the 175-year history of Protestantism in Thailand, 1828-2003.

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
1
เลขส่วนเนื้อหา 2
3
เลขส่วนเนื้อหา 3
4

33 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

บรรณานุกรม