Trường-Chinh tuyẻ̂n tập, 1

˹
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2007
Literature works of Trường-Chinh; predominant politician of Vietnam.

óҹء