Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

ται

4. Ο δε αποκριθείς είπε: Γέγραπ- 4. Und er antwortet, und sprach: Εs

Ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται stehet geschrieben: Der Mensch labet άνθρωπος, αλλ' επί παντί ρήματι nicht vom Brod alleine, sondern von εκπορευομένω διά στόματος θεού. « | einem jeglichen Wort, das durch den 5 Mos. 8, 3.

Mund Gottes gehet. 3. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διά 5. Da fübret ihn der Teufel mit sich βολος εις την αγίαν πόλιν, και ίστη- in die heilige Stadt, und stellet ihn auf σιν αυτόν επί το πτερύγιον του die Zinnen des Tempels, ιερού, 6. Και λέγει αυτώ. Ει υιός εί του 6. Und sprach zu ihm: Bist du Gottes θεού, βάλε σεαυτόν κάτω γέγραπται Sohn, so lass dich hinab ; denn es stehet γάρ "Οτι τοϊς αγγέλους αυτού εντε- geschrieben: Er wird seinen Engela über λείται περί σου, και επί χειρών air Befehl thun, und sie werden dich auf αρούσι σε, μήποτε προςκόψης προς | den Hinden tragen, auf dass du deinen λίθον τον πόδα σου.« Ps. 91, 11. 12. Fuss nicht an einen Stein stössest.

7. "Έφη αυτώ δ' Ιησούς: Πάλιν γέ- 7. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederγραπται και Ούκ έκπειράσεις κύριον am stehet auch geschrieben: Du sollt τον θεόν σου

5 Mos. 6, 16. Gott, deinen Herrn, nicht versuchen, 8. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν οι 8. Wiederum führet ihn der Teufel mit διάβολος εις όρος υψηλόν λίαν, και sich auf einen sehr hohen Berg, and zeiδείκνυσιν αυτώ πάσας τας βασιλείας | get ihm alle Reich der Welt und ihre του κόσμου και την δόξαν αυτών, Herrlichkeit, 9. Και λέγει αυτώ Ταύτα πάντα 9. Und sprach zu ihm: Das alles will σου δώσω, εαν πεσων προσκυνήσης | ich dir geben, so du niederfallest, und μοι.

mich anbetest. 10. Τότε λέγει αυτώ ο 'Ιησούς: 10 Da sprach Jesus zu ihm: Heb dich "Υπαγε οπίσω μου, σατανά γέγραπ- weg von mir, Satan ; denn es stehet geται γάρ ,, Κύριον τον θεόν σου προς-schrieben: Du sollt anbeten Gott, deiκυνήσεις, και αυτό μόνο λατρεύ- nen Herrn, und ihm allein dienen. σεις. «

5 Mos. 6, 13. 11. Τότε αφίησιν αυτόν ο διάβολος, 11. Da verliess ibn der Teufel, und και ιδού, άγγελοι προσήλθον και siehe, da traten die Engel zu ihm, and διηκόνουν αυτώ.

dieneten ihm. (ν. 12-17. parall. Μarc. 1, 14. 15. Luc. 4, 14. 15.) 12. Ακούσας δε ότιΙωάννης παρ-| 12. Da nun Jesus höret, dass Johanεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλι- nes überantwortet war, 20g er in das λαίαν,

galiläische Land; 13. Και καταλιπών την Ναζαρέτ, 13. Und verliess die Stadt Nazareth, ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ karm und wohnete zu Capernaum, die την παραθαλασσίαν, εν ορίοις Ζά- da liegt am Meer, an der Grünze Zabuβουλών και Νεφθαλείμ

lon und Nephthalim, 14. "Ινα πληρωθή το ρηθέν διά 14. Auf dass erfüllet würde, das da Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος gesagt ist durch den Propheten Jesaiam, Jes. 9, 1. .

der da spricht: 13. Γη Ζαβουλών και γη Νεφθα- 1 15. Das Land Zabalon, und das Land λείμ, δδόν θαλάσσης πέραν του Ιορ- Nephthalim, am Wege des Meers, jenseit δάνου, Γαλιλαία των εθνών, des Jordans, und die heidnisch Galiläa,

16. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει 16. Das Volk, das im Finsternis sass, είδε φώς μέγα, και τοις καθημένοις hat ein grosses Licht gesehen, und die έν χώρα και σκιά θανάτου, φως αν- da sassen am Ort und Schatten des Tods, έτειλεν αυτοίς. «'

denen ist ein Licht aufgegangen. 17. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κη 17. Von der Zeit an fieng Jesus an zu

14, 3.

ρύσσειν και λέγειν· Μετανοείτε; | predigen, und(21) sagen: That Busse, das ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών. | Himmelreichist nahe herbei kommen.

(ν. 18-22. parall. Μarc. 1, 16 - 20. vgl. Luc. 5, 1-11. 18. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά | 18. Als nun Jesus an dem galilaischen την θάλασσας της Γαλιλαίας, είδε Meer giang, sahe er Zween Brider, Siδύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμε- mon, der da heisst Petrus, und Andream, νον Πέτρος και Ανδρέαν τον αδελ- | seinen Bruder; die wurfen ihre Netzo φόν αυτού, βάλλοντας αμφιβληστρον ins Meer, denn sie waren Fischer. εις την θάλασσαν ήσαν γαρ αλιείς.

19. Και λέγει αυτοϊς: Δεύτε οπίσω 19. Und er sprach zu ihnen: Folget μου, και ποιήσω υμάς αλιείς άν- mir nach; ich will euch zu Menschenθρώπων.

fischer machen. 20. Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκ 20. Bald verliessen sie ihre Netze, und τυα ήκολούθησαν αυτώ.

folgeten ihm nach. 21. Και προβάς εκείθεν είδεν άλ 21. Und da er von dannen fürbass λους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον |gieng, saho er Zween andere Briider, Jaτου Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον cobum, den Sohn Zebedii, und Johanαδελφόν αυτού, εν τώ πλοία μετά | nem, seinen Bruder, im Schift mit ihrem Ζεβεδαίου του πατρός αυτών καταρ- vater Zebeddo, dass sie ihre Netze flickτίζοντας τα δίκτυα αυτών και εκά- | ten; und er rief ihnen. λεσεν αυτούς.

22. Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίον 22. Bald verliessen sie das Schiff und και τον πατέρα αυτών ήκολούθησαν ihren Vater, und folgaten ihm nach. αυτώ.

23. Και περιήγεν ο Ιησούς όλης 23. Und Jesus gieng umher im ganzen την Γαλιλαίαν, διδάσκων εν ταις | galilaischen Lande, lehrete in ihren συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το Schulen, und prediget das Evangelium ευαγγέλιον της βασιλείας, και θερα- | von dem Reich, und hellet allerlei Senπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μα- che und Krankheit im Volk. λακίαν εν τω λαώ. 24. Και απήλθεν η ακοή αυτού εις 24. Und sein Gerücht erscholl in das όλην την Συρίαν, και προσήνεγκαν | ganze Syrienland. Und sie brachten zu αυτώ πάντας τους κακώς έχοντας, ihm allerlei Kranke, mit mancherleiSeuποικίλαις νόσοις και βασάνοις συν-| chen und Qual behaft, die Besessenen, εχομένους, και δαιμονιζομένους και die Mondsichtigen und die Gichtbrüchiσεληνιαζομένους και παραλυτικούς, gen; and er machte sie alle gesund. και εθεράπευσεν αυτούς.

23. Και ήκολούθησαν αυτώ όχλοι 25. Und es folgete ihm nach viel Volks πολλοί, από της Γαλιλαίας και Δε- aus Galilia, aus den zehen Städten, von καπόλεως και Ιεροσολύμων και Jerusalem, aus dem judischen Lande, Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. I und von jenseit des Jordans.

Das 5. Kapitel. .

Die Bergpredigt Jesu. (Vgl. Luc. 6, 20–49.) 1. 'Ιδών δε τους όχλους, ανέβη εις | 1. Da er aber das Volk sahe, giang Θη το όρος, και καθίσαντος αυτού, auf einen Berg, und satzte sich, und προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού. seine Junger traten zu ihm.

2. Και ανοίξας το στόμα αυτού 2. Und er that seinen Mund auf, lehret εδίδασκεν αυτούς, λέγων:

sie, und sprach: 3. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύ- 3. Selig sind, die da geistlich arm sind; ματι, ότι αυτών εστίν η βασιλεία | denn das Himmelreich ist ihr. των ουρανών.

Luc. 6, 20.

4. Μακάριοι οι πενθούντες, ότι η 4. Selig sind, die da Leide tragen; denn αυτοί παρακληθήσονται.

sie sollen getröstet werden. Luc 6, 21. 3. Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί 5. Selig sind die Sanftmüthigen; denn κληρονομήσουσι την γην.

sie werden das Erdreich besitzen. 6. Μακάριοι οι πεινώντες και δι- 6. Selig sind, die da hungert und dirψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί | stet nach der Gerechtigkeit; denn sie χορτασθήσονται.

sollen satt werden,

Luc. 6, 21. 7. Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυ- 7. Selig sind die Bar herzigen; denn τοί ελεηθήσονται.

sio werden Barmherzigkeit erlangen. 8. Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, 8. Selig sind, die reines Herzens sind; ότι αυτοί τον θεόν όψονται.

denn sie werden Gott schauen. 9. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι 9. Selig sind die Friedfertigen; denn αυτοι υιοί θεού κληθήσονται. sie werden Gottes Kinder heissen. 10. Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν 10. Selig sind, die ur Gerechtigkeit δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βα- willen verfolget werden; denn das Himσιλεία των ουρανών.

melreich ist ihr. 11. Μακάριοί εστε, όταν ονειδίσω 11. Selig seyd ihr, wenn euch die Menσιν υμάς και διώξωσι, και είπωσι schen um meinetwillen schmühen und πάν πονηρόν καθ' υμών ψευδόμενοι, verfolgen, und reden allerlei Uebels wiένεκεν εμού.

der euch, so sie daran lügen. Luc. 6, 22. 12. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο 12. Seyd fröhlich und getrost, es wird μισθός υμών πολύς εντοϊς ουρανοίς· | euch im Himmel wohl belohnet werden. . ούτω γαρ εδίωξαν τους προφήτας Denn also haben sie verfolget die Proτους πρό υμών.

pheten, die vor euch gewesen sind. 13. Υμείς έστε το άλας της γης. 13. Ihr seyd das Salz der Erden. Wo 'Εάν δε το άλας μωρανθη, εν τίνι nun das Salz dumm wird, womit soll αλισθήσεται; Είς ούδεν ισχύει έτι, man salzen ? Es ist zu nicht himfort ει μη βληθήναι έξω και καταπατείς- nütze, denn dass man es hinaus schütte, θαι υπό των ανθρώπων. Μarc. 9, 50. und lass (es) die Leute Zertreten. 14. Υμείς έστε το φως του κόσμου. 14. Ihr seyd das Licht der Welt. Es Ου δύναται πόλις κρυβηναι επάνω mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, όρους κειμένη

nicht verborgen seyn. 13. Ουδέ καίoυσι λύχνον και τιθέα 15. Man zündet auch nicht ein Licht σιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ' επί | an, und setzt es unter einen Scheffel; την λυχνίαν, και λάμπει πάσι τοίς | sondern auf einen Leuchter, so leuchtet εν τη οικία. Maro. 4, 21. Luc. 8, 16. es den allen, die im Hause sind. 16. Ούτω λαμψάτω το φως υμών | 16. Also lasst euer Licht leuchten του έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως | den Leuten, dass sie eure gute Werk ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξά- sehen, und euren Vater im Himmel σωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις preisen. ουρανοίς.

47. Μη νομίσητε, ότι ήλθον κατα 17, Ihr sollt nicht wähnen, dass ich λύσαι τον νόμον ή τους προφήτας | kommen bin, das Gesetz oder die Proουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πλη- pheten aufzulsen. Ich bin nicht komρωσαι.

men aufzulösen, sondern zu erfüllen. 18. 'Αμήν γάρ λέγω υμίν, έως αν 18. Denn ich sage euch wahrlich: Bis παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα dass Himmel und Erde zergehe, wird έν ή μία κεραία ου μή παρέλθη από nicht zergehen der kleinest Buchstab, του νόμου, έως αν πάντα γένηται. noch ein Titel vom Gesetze, bis dass es Luc. 16, 17.

alles geschehe. 19. "Ος εάν ούν λύση μίαν των εν 19. Wer nun eines von diesen kleine. τολών τούτων των ελαχίστων, και sten Geboten auflöset, und lehret die διδάξη ούτω τους ανθρώπους, ελά- Leute also, der wird der Kleinest heis

SO

χιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία | sen im Himmelreich; wer es aber that των ουρανών δς δ' αν ποιήση και und lehret, der wird gross heissen im διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν | Himmelreich. τη βασιλεία των ουρανών. 20. Λέγω γάρ υμίν, ότι εάν μη πε 20. Denn ich sage euch: Es sey denn ρισσεύση η δικαιοσύνη υμών πλείον euer derechtigkeit besser, denn der των γραμματέων και Φαρισαίων, ου Schriftgelehrten und Pharisier, μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των | werdet ihr nicht in das Himmelreich ουρανών.

kommen. 24. 'Ηκούσατε, οτι εβδέθη τοϊς αρ- 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten χαίοις ,,Ου φονεύσεις, δς δ' άν | gesagt ist: Du sollt nicht todten; wer φονεύση, ένοχος έσται τη κρίσει. aber tödtet, der soll des Gerichts schul5 Mos. 17, 8 .

dig seyn. 22. 'Εγώ δε λέγω υμίν, ότι πας ο 22. Ich aber sage euch: Wer mit seiοργιζόμενος τώ αδελφώ αυτού· Ρα- nem Bruder Zürnet, der ist des Gerichts κά, ένοχος έσται τη συνεδρίων δς δ' | schuldig; wer aber zu seinem Bruder αν είπη Μωρέ, ένοχος έσται εις την | sagt: Racha, der ist des Raths schuldig; γέενναν του πυρός.

wer aber sagt: Du Narr, der ist des

höllischen Feuers schuldig. 23. Εάν ούν προςφέρης το δώρόν 23. Darum wenn da deine Gabe auf σου επί το θυσιαστήριον, κάκεϊ dem Altar opferst, und wirst allda μνησθης ότι ο αδελφός σου έχει τι eindenken, dass dein Bruder etwas wider κατά σου

dich habe; 24."Αφες εκεί το δώρόν σου έμπροσ- 24. So lass allda vor dem Altar deine θεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε | Gabe, and gehe Ζανor hin, und versöhne πρώτον, διαλλάγηθι των αδελφώ σου, dich mit deinem Bruder; und alsdann και τότε ελθών πρόςφερε το δωρόν komm, and opfer deine Gabe. 23. "Ισθι ευνοών τώ αντιδίκω σου 25. Sey willfertig deinem Widersacher ταχύ, έως ότου εί μετ' αυτού εν τη bald, dieweil du noch bei ihm auf dem δδώ μήποτέ σε παραδώ ο αντίδικος Wege bist, auf dass dich der Widerτω κριτη, και ο κριτής σε παραδο sacher nicht dermaleins uberantworte τω υπηρέτη, και εις φυλακής | dem Richter, und der Richter überantβληθήση:

worte dich dem Diener, und werdest in Luc. 12, 58. 59.

den Kerker geworfen. 26. 'Αμήν λέγω σοι, ου μή εξέλθης | 26. Ich Bage dir wahrlich, du wirst εκείθεν, έως αν αποδώς τον έσχατον nicht von dannen heraus kommen, bis καδράντην.

du auch den letzten Heller bezahlest. 27.Ηκούσατε, ότι ερρέθη τοϊς άρ- 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten χαίοις: Ου μοιχεύσεις«. 3 Mos. 20, 10. gesagt ist: Du sollt nicht ehebrechen. 28. 'Εγώ δε λέγω υμίν, ότι πας και 28. Ich aber sage euch: Wer ein Weib βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι ansiehet, ihr zu begehren, der hat schon αύτης, ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη mit ihr die Ehe gebrochen in seinem καρδία αυτού.

Herzen. 29. Ει δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός | 29. Aergart dich aber dein rechts Ange; σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν και βάλε so reiss es aus, und wirfs von dir. Es από σου συμφέρει γάρ σοι, ένα από- ist dir besser, dass eins deiner Glied verληται εν των μελών σου, και μή | derbe, and nicht der ganze Leib in die όλον το σώμα σου βληθή εις γέενναν. Hölle geworfen werde. Μarc. 9, 43. 47.

30. Και ει ή δεξιά σου χείρ σκαν 30. Aergert dich deine rechte Hand; δαλίζει σε, έκκοψον αυτήν και βάλε so had sie abo, und wirf sie von dir. από σου συμφέρει γάρ σοι, ίνα από- Es ist dir besser, dass eins deiner Glied

σου.

σου.

ληται έν των μελών σου, και μη όλον | verderbe, and nicht der ganze Leib in το σώμα σου βληθή εις γέενναν, die Hölle geworfen werde. C. 18, 8. 9.

31. Εργέθη δέ 'Οτι δς αν απο- | 31. Es ist auch gesagt: Wer sich von λύση την γυναίκα αυτού, δότω αυτη seinem Weibescheidet, der soll ihr geben αποστάσιον.«

5 Nos. 24, 1. einen Scheidbrief. 32. 'Εγώ δε λέγω υμίν, ότι δς αν 32. Ich aber sage euch: Wer sich von απολύση την γυναίκα αυτού παρεκ- seinem Weibe scheidet, (es sey denn um τoς λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοι- Ehebrach) der macht, dass sie die Ehe χάσθαι και δς εάν απολελυμένην bricht; und wer ein (e) Abgescheidete γαμήση, μοιχάται.

freiet, der bricht die Ehe. Luc. 16, 18. 33. Πάλιν ηκούσατε, ότι ερρέθη 33. Ihr habt weiter gehört, dass zu den τους αρχαίοις Ουκ επιορκήσεις. Αlten gesagt ist: Du sollt keinen falαποδώσεις δε τώ κυρίω τους όρκους schen Eid thun, and sollt Gott deinen

4 Mos. 30, 3. Eid halten. 34. 'Εγώ δε λέγω υμϊν μη ομόσαι 34. Ich aber sage euch, dass ihr allerόλως, μήτε εν τώ ουρανώ, ότι θρό- ding nicht schwören sollt, weder bei νος εστί του θεού,

dem Himmel, denn er ist Gottes Stubl; 33. Μήτε εν τη γη, ότι υποπόδιόν 35. Noch bei der Erden, denn sie ist εστι των ποδών αυτού, μήτε εις Ιε- seiner Füsse Schemel; noch bei Jerusaροσόλυμα, ότι πόλις έστι του μεγά- lem, denn sie ist eines grossen Königs λου βασιλέως

Stadt.

Ps. 48, 3. 36. Μήτε εν τη κεφαλή σου ομόσης, 36. Auch sollt du nicht bei deinem ότι ου δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν ή Haupt schwören, denn du vermagst nicht μέλαιναν ποιήσαι.

ein einigs Haar weiss oder schwarz zu

machen. 37. "Έστω δε ο λόγος υμών: Ναι 37. Euer Rede aber sey: Ja, ja; nein, ναι, ού ού το δε περισσόν τούτων | nein; was drüber 1st, das ist vom Uebel. εκ του πονηρού εστιν.

Jac. 5, 12. 38. Ηκούσατε, ότι ερρέθης, Οφ-1 38. Ihr habt gehört, dass da gesagt ist: θαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα Auge um Αuge, Zahn um Zahn. αντί όδόντος. «

2 Mos. 21, 23. 24. 3 Mos, 24, 20. 39. Εγώ δε λέγω υμϊν μη αντιστή- 39. Ich aber sage euch, dass ihr nicht ναι το πονηρό, αλλ' όςτις σε σαπίσει widerstreben sollt dem Uebel; sondern επί την δεξιάν σιαγόνα σου, στρέψον | so dir jemand einen Streich gibt auf αυτό και την άλλην,

deinen rechten Backen, dem biete den

andern auch dar. 40. Και το θέλοντί σοι κριθήναι 40. Und so jemand mit dir rechten και τον χιτώνα σου λαβείν, άφες | will und deinen Rock nehmen, dem lass αυτό και το ιμάτιον,

auch den Mantel.

Luc. 6, 29. 44. Και όστις σε αγγαρεύσει μίλιον 41. Und so dich jemand nöthiget Eine έν, ύπαγε μετ' αυτού δύο.

Meile, so gehe mit ihm zwo. 42. αιτούντι σε δίδου, και τον 42. Gib dem, der dich bittet; und θέλοντα από σου δανείσασθαι μη wende dich nicht von dem, der dir abαποστραφής.

borgen will.

Luc. 6, 30. 34. f. 43. Ηκούσατε, ότι ερρέθηΑγα- 43. Ihr habt gehört, dass gesagt 1st: πήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις Du sollt deinen Nahesten lieben, und τον εχθρόν σου.

deinen Feind hassen. 3 Mos. 19, 18. 44. Εγώ δε λέγω υμίν: 'Αγαπάτε 44. Ich aber sage euch: Liebet eure τους εχθρούς υμών, εύλογείτε τους Feinde, segenet, die euch fuchen, that καταρωμένους μας, καλώς ποιείτε wohl denen, die euch hassen, bittet für τοϊς μισούσιν υμάς, και προς εύχεσθε | die, so euch beleidigen und verfolgen, υπέρ των επηρεαζόντων μας και,

Luc. 6, 27, 28. διωκόντων υμας:

« ͹˹Թõ
 »