Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

II.
Ohne Dagefch character.

תכשלי.5) ולמרו. 5) לבשנו .3) מגן.II) תמטר.ro) נמכר. 7) ממלך. 3) מלכתם. 3) הבריל, 3) מברל. 3) פלוג. 2) אפלג. 5) פטרתם. 3) תפטירי. הסתם. 6) נסתם. 7) יסמך. 5) חסלפי. 5). מפליט. הפלט. 6) תפתלו. 5) מצמת. 3) הצמתה. הצמתי. צפנת. 6) צפנו. 5) הצפני. 5) קבצו. 5) תקבץ. to) התקדשנה. קדשי. 2) גמלה. 3) נגמלה. הגמילה. הגמלה. התגמלה. יקסס. 5) יקסים. קמצנו. 3) הקמץ.to) קצר.11) קצרי. 2) הקצירי הקצרי. חספני. 3), שבצתי. 3) השבצתי. 2) נשבצתי, השתבצחי, שברו.5) השברו: 2) השבירו. 2) השתברו.2) אשכר. 5). אשתכר. אשכיר. רגשתם. 3) נרגשתם. הרגשתם. 2) יספרו. 5) יסתפרו, יספירו. כספור. נספר.7) נסתפר. התמשלו.2) נמשלו. משלו.5) המשלו.2) השמרו.2) השמירו. 2) תשמרנה. 12) משתמך. שמרנה. 2) מבשיל. .כשול.2) נכשיל. תכשלי.5) כשלי. 2) הכשילי. כשלתי. 3) תכשלי.5) הכשלתי.2) תכשילי. תתכשלי. הקבץ.6) אתקבץ הקביץ. 3) מקבץ:3) אקבץ. 5) מתקבץ. מקביץ. קבצה. 3) נקבצת.2) נקבץ 7) קבצנו.3) נקביץ. תקבצו.5) הקבצנו.2) קבצנו. 3) קבצנה. 2) הקבצנה. r2) ישכימו. ישחכמי, השכימו. ישכמו. 5) משכתם. שכוס; 2) השחכמתם. השכומו. 2) תשכמו. 5) וקרתם.3) מררי מורש.)4)

III.

Verba mit Guttural.

רעמה. 3) ירעם. 5) רעם. ir) הרעם. 6) נעמל. 7) העמיל .2) מתעמל מעמיל תעמלנה.12) געמלתם. עמול.2)

2ergl. 5. 1, 2, b.

יעמלו. 5) זעמי. 2) תועמנה. 6) נזעם. 7) נזעים. כרתת. 6) כרתי. 2) מכות. 3) תכרתו 5) מנעת. 3) ממניע. מגע. 9) המנע. 3) המניע. 2), ימנע. 6) *) מנענה, 2) תמנע. תמנע. 12) נמנעו. מנעו. 5) ידרך. 6) מדרך. 4) הרריכו. דרכה. 3) מדריך. העבר. 6) אעבד. 5) מעבר. 3) מעביך. מתעבר. השקח.3) משתקח, נשקה. 7) משקים. תשקח.12) אשתקח.

IV.

Verba mit fuffix,

שלכני. 2) שלכתהו. השליכו, ישליכהו. ישלחני

(f. 5. 54. 2. 2nment. 1. Dritte 2iuf. 6. 54. 1. 2nment.)

תשלחהו. שלחנוך. ישלחך. קבצם. קבצחך. קבצנוכם. קבצהו. הקבצונו. נקבצם תקבצוה. אשמעהו. , שמתוני. שמעום. שמען. קצרוני. בקשייר - ובקשני. נקבשני. חפליטך. יפליטני. פלטתנו. מפליטני. לבשתום, ילבישני. לבשתני. לבשתיך. לבשתהו. תלבשני. לבשך. חלבשם. נלבשכם, ברכתוני. יברכם. ברכים. הברכך. תחסרוני מחסרני. תחסרהו. ובחנכס. בחנך. בחנתיך. ימצאם. ימצאוהו. מצאתם. תמצאום .מצאון. יסמכנו. סמכתום. חסמיכם, סמכנוכן. אדרשך. אדרשם. ימלכהו. ימלכך מלכי מלכני. מלכם נמלכהו. תמלכיני. ממליכם. שפטיני. שפטתני. שפטני, שפטי. שפטתך. נשפטן. טמנך. חטמנום. טמנתיני. שבתנום. ישבתכם.

*) Man übersehe das fut. apoc. nicht! so auch in der folgenden 12.

**) Obgleich die Bezifferung von diesem Stücke an unter's blieben ist, so ergiebt es sich doch von selbst, daß auch diese Formen mehrfach ausgesprochen werden können. 3. B. 921,

,etc שִׁלְבָנִי

V.

Unregelmäßige verba.

I..

נתת. חת. נתן. מנחן. מתין. יבל. נבלה. תנבל. חבילו. תבל. תנבל חביל. מבל. נבל. נדפו, הדפחם. הריפי. מנרף. הופנה. ירף. התנדפתם מדיף. נסכת

. . אסך. מתנסך. אנסך. חסכנה. מנסך. הסיכי. הסכנה. .גסכתם. הסכו, נתוק. תקת. הנתק. הריק. תק. הדק. מרק. נבדק. שקת, יקש. ונקשו. הקשה. נקשנו. נקשה. מקש. דחת. ידחו. ידח, מרח. הדח, הוחנה, הרחנו. הריח. מריח.

2.

חנות. חוננת, חנן. חנחנת, יחונן. יוון. מחנו. נחן. החנינה. חנון. מרק. מדוקק. תדקדקנה, התרוקקי. הדקותו, הדקינה. תרקו. תורקינה. מורק. השתולל. אשל. וישל. שולל. השל. אשולל. משל. כשולל. משתולל. תשלו, משלשל. ממוסס, מסס. ממסמס, תמוססי. תמסי. תומסי ומס. נמסותי. המס מוסו, תמוסי. עליתם, עולל, תעוללכת. תועלו. הודל. עוללה. הפל. התפללתם. סלו, פליל. פליתי אפל. מתפלל.

3.

נאבו.

אבר., האברנה. האברו. האביד, מאבד. מאביך. תאבדו, נאבר, אברנו. ויאמר. יאמרו אמיר. נאמר. אמרה. האמרה, יאמר. נאמרי, כאחו. יאחז. מאחין. מאחו, האחור. אחוו. האחותם. תאחונה. אחונה. נאחו, אחון יאהזו. יאחין. מתאחו. מאחן. מאחוז. אפה. נאפה, יאפה. אפית. אפינה. האפה, יאסו, מאפינה. נאפיתי. חאפו, אפוי, מאפה, נאפיתי. האפונה. האפונה.

4.

סרת. נוסר. הוסר. יסר. נוסל, הוסרתם. יסדנו. מתיפר. יסר, מוסר. תוסרנה.. נוּסְד. נסר. יסוד. הסדנה. .תינקנה. גיניק. כונק. תינוקו. היניקה. נקת. ינק. ייצר. נוצר, יוצר, איצר. לדת. יולר. הולרנה. הולידו. הילד. תלד. מילד. ילד, מוסר. יסרת...נוסרתם. תוסר. נוסר. מוסור, הוסרנה. יוסיר. נושע. הרשיע, ישע, אשע, הושעת. מושיע. נושעתו הושעי.' הושיע. הושגו. כושיע, הושענו.

5.

שובו. משתובב. שב. שובב, כשוב, השב. השוב. תשבנה, כשתובב. מושב, וישב. משיב. כשיב, נשוב. השוב. תשובבנה, שובבתם.

שובבתם. המיתו. המותו. כמות. ימותו.. יומת. המים. ימת. מותי. שילו. נבוא. הביא. באו. תבא. שיחם. השיר. תשרנה. תשורינה. נשור. ויגל, גילו. הקיץ. קוצץ. הוקץ. מקיץ. נקיץ. אקוץ. מוקץ, יקיץ. יקץ. צרתן. צורו, הצודינה. נצוד נצורך. מצור. אשית.

6.

נקראת. הקראנה. נקרא. קראו. תקרא. קרא, יקרא. נחקרא. תקראו. תקריאו, הקרא, נפלא. תפלאו. הפלאנה. התפלא. הפליאו, יפליא. אפלא, בראת. התבראו.. וברא גברא. מברא. גבריא. תבראנה. נברא. הבראנה. הבראתם. שנאתי. משנא. כשנא. שנוא. ישנאו, שנאו. נשנאתם. שנאה. שנאת. .2 ,unter parad

. K. 2um ,63 .$) חטא. תחטאו. נטמאתן. ירפא. הרפא רפוא, תרפינה. 1

2

.

. . $)

(s. 63. Augem. Anmerk., 4. dritte Aufl. pag. 121. V. 10. c.

חוקתכם. חזקתם. חברוחו. (חֶבְרָה) חברתי. חברותינו. חברתך. חברותיך חביתם. חברותיהם. כבשתי, כבשתך. כבשוhיך. כבשׂיתי. כבשׂותיה. כבשׂתה. חברתי. (חברֶת) חברתכם, חברות, חברותיך. חברתך. עטרותיו. עטרתו. עטרתה. לרתי, לרתה. תוכחותי. תוכחותיו. תוכחותינו. תוכחותיך.

[ocr errors]

VII.
Såge ohne Vocale mit Dagefch forte

und Dem diacrit. Punkte.

יהוה

.

1

קדוש לעולם ועד: ואהיר בכל-נפלאותיו : כל הארץ מלאה כבודו ומעשיו השמים וכל-צבאם.. בראשית . עשה

עשה אלהים

אלהים את הארץ את השמים והשמש והכוכבים וירח ברקיע השמים ויברא יהוה גם כל-חית השדה ואת האדם אשר קרא לכל־הדבר שמו: ויבא יהוה את־הארם בגן ערן ויפל עליו תרדמה ובשכבו בשנה לקח אלהים אחת מצלעותיו ויעש לו עור ברמותו: ויקרא האדם את שמה אשה: ריחן יהוה כחסרו להם לאכל מכל עץ הגן ומעץ שתול בתוך הגן לא יתן לאכל להם. ט אם יצוה אתם לאמר ביום אכלכם ממנו מות תמתון: אז יגש הנחש אל האשה וידבר לה לאמר אכל מן־העץ הזה כי אני אמר לך ביום אכלכם תחיו ותדעו הטוב (תעה .rad) הנחש את־האשה

, . והאשה התעתה את-אישה ויאכלו מפרי העץ אשר צוה אתם יהוה אל תאכלו ממנו: וירא (

.fut

. apoc . N ,ראה) להם יהיה ויגער בהם וינסון (נוס .rad) האדם ואשתו מפני קול גערתו: ויסגר אלהים את־פתח הגן לפניהם וישם את- כרוב אצל הפתח ויהי לו חרב להבה: ולא יוכלו האדם ואשתו לבוא עוך אל־גן־עדן:

והרע :

ויתע

« ͹˹Թõ
 »