Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

הגירו מקדם על-ביאת הצריק אשר הייתם לו עתה למסגירים ולמרצחים: אשר לקחתם את התורה ברבר53 המלאכים ולא שמעתם: וישמע את־אלה וירגזו ויחרקו 54 עליו שנים: וימלא רוח הקרש ניבט אל-השמים וירא55 את-כבוד אלהים וישוע עמד לימין אלהים: ויאמר הנני56 ראה את השמים פתוחים ובן־ארם עמד לימין אלהים: * ויקראו בקול גדול ויאטמו את־אוניהם וישטפו אלי 57 בלב אחד: ויוציאהו מחוץ לעיר וירגמו אתו וישימר58 הערים את־מעיליהם לרגלי הבחור הנקרא שאול: וירגמו את־סטיפון ויקרא ויאמר ארני ישוע קח59 את רוחי: ויכרע ויקרא בקול גדול, ארני אל חשית6o עליהם את החטא הזה, וכאשר אמר את זאת ישן:

Der Kammerer der Kidniginn Candaces

wird vom Philippus getauft.

Act. 8, 26-4o.

וידבר מלאך ארני אל פלפוס לאמר קוס לך הנגבה26 לבא מירושלים עותה המרבר: ויקם וילך והנה איש27

סריס גבור -לקנרקה מלכת כוש אשר היה על-כל-אוצרה ואשר בא לירושלים להשתחות: וישב 28 וישב במרכבתו ויקרא בספר ישעיהו הנביא: ויאמר29 הרוח, אל פלפוס גש והתחבר אל המרכבה הזאת: וירץ•3 אלי פלפוס וישמע כי הוא קרא בספר ישעיהו הנביא ויאמר הידעת את אשר קראת: ויאמר איככה אוכלו3 בלתי יורני איש וישאל לפלפוס לעלות ולשבת אתו :32 ווה מקום הכתוב: אשר קרא כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו : בעניו נשא משפטו 33 ואת-דולר. מי. ישוחח כי נגזרו מארץ חייך : ויען הסריס34 לפלפוט ויאמר נא על-מי הנביא מדבר, את-זאת

}

37מה

35העל-נפשי או על-איש אחל: ויפתח פלפוס את־פיר 56ויחל מן הכתוב הוה ויבשר לו את-ישוע: וילכו בדרך ויבאו אל-המים ויאמר הסריס ראה את המים

יכלאנו מהלחץ: ויאמר פלפוס אם האמנת בכל־לבבך לך היא ויען ויאמר האמנתי כי בן האלהים 38הוא ישוע המשיח: ויצו לעמך: המרכבה וירדו שכיחם 39אל־המים ופלפֿוס והסריס וירחץ אחר: ויעלו מן־המים

ויחטף רוח אדני את - פלפוס ולא ראה אתר הסריס עוד 40וילך שמח לדרכו: וימצא פלפוס באשדוד ויעבר בו

ויבשר בכל-הערים עד באו אל-קסריא:

[ocr errors]

Eornelius Bekehrung und Sinnes å na info, 1 Derung des Petrus."

Act. 10,

[ocr errors]

ויהי איש אחר בקסריא ושמו קרניאל של מאה לחבל אנשי צבא הנקרא אטליני : חסיך וירא אלהים . עם כל-ביתו וחסרים רבים עשה לעם ויתפלל תמיד לאלהים: וירא במראה הגלויה כעת תשיעיף היום

אתר מלאך אלהים בא אליו ויאמר אליו קרניאל: - ויבט בו ויירא ויאמר מה ארני ויאמר אליו תפלותיך ו 5וחסריך עלי לזכרון לפני אלהים: ועתה שלח אנשים

אל-יפו, וקרא אל - שמעון הנקרא פטו: הוא לן עם שמעון חורש-עור וביתו על שפת הים ודבר אליך ומה -לך לעשות: וילך המלאך אשר דבר אל לרניאל

ויקרא אל שני עברי ביתו ואל איש צבא חסיך 8מן היושבים עמו: ויגד להם את־כל וישלח אתם פאל יפו: ויסעו ויקרבו אל העיר ממחרת ויעל פטר 0 1על-הגג. להתפלל כעת. הששית -וירעב מאך. ויאבה

זם

1

[ocr errors]

פטר, שמה:

.

.לטעום ובהכינם נפלה עליו הרדמה: וירא את-השמים1 פתוחים וירו עליו כלי אחר כאטון גדול אסור בארבע קצותיו ומורד על־הארץ: ובו כל־חִית־הארץ ההלכת12 על-ארבע וחיות השרה ורמש ועוף השמים: ויהי קול13 אליו קום פטר זבח ואכל:. ואמר, פטר לא בן ארני כי14 לא אכלתי בכל-עת חל. וטמא: ועוד שנית קול אליו15 אֶת־אשר טהר אלהים אל תחלל: וזאת היתה שלש16 פעמים וישב הכלי (ילקח אל-השמים: ויפן (פרץ)27 פטר, בנפשו, על־מה. המראה הזה אשר ראה והנה האנשים הנשלחים מקרניאל בקשו לבית שמעון ויעמדו לפני הפתח: ויקראו וישאלו אם לן שמעון הנקרא18

ויחשב פטר על המראה ויאמר אליוI9 הרוח, הנה שלשה אנשים מבקשים אחך: לכן קום ירד לך אחם ואל חסון כי אנכי שלחתי אתם: וירד20 פטר אל־האנשים הנשלחים אליו מקרניאל ויאמר21 הנני אשר בקשתם על-מה באתם: ויאמרו קרניאל שר22 מאה איש צדיק וירא אלהים וידוע לכל הגוי היהודים נוהר: מאלהים -על - פי המלאך.. הקדוש לקרא לך. אל-ביתו ולשמע דברים ממך: ויקרא אתם ביחה ללין23 וילך אתם פטר ממחרת ומן האחים אשר ביפו הלכו עמו: ויבאו, אל-קסריא. ממחרת ויצף קרניאל להם24 ויקרא אל-קרביו. ודרור: ויהי בבוא פטר ויפגע בו25 קרניאל וופל לרגליו, וישתחו: ויקם אתו. פטר לאמר26 קום: גם אנכי אנוש: - וידבר אליו ויבא וימצא בניסן2 הנקהלים: ויאמר אליהם ידעתם אשר איננה כתורה28 לאיש יהודי להתחבר, ולבוא אל-איש זר ואלהים הראה לי, לבלתי קרא חל וטמא לאיש :. על-כן בלתי דברag עליו באתי בקראכם אלי ואשאל על-דבו מה קראתם ,אלי : ויאמר קרניאל צמתי מיום רביעי ער-העת הזאתJo ובעת התשיעית התפללתי בביתי והנה עמך לפני איש

:

[ocr errors]

31בלבוש לבן: ויאמר נשמע תפלתך קרניאל וחסריה 32לזכרון המה. לפני אלהים: לכן שלח אל-יפו. וקרא

, אל - שמעון הנקרא פטר והוא לן בבית שמעון 33חורש-עור על שפת הים ובבואו ידבר אליך: ופתאם

שלחתי אליך והטבת כי באת ועתה כלנו פה לפני אלהים לשמע את-כל-אשר צוית מאלהים:

34

ויפתח פטר את־פיו ויאמר באמת ראיתי כי לא 35 נושא פנים אלהים: והירא אתו בכל גוי ופעל צרקות 36ירצה לו: את־הדבר אשר שלח, לבני ישראל מבשר 31שלום ביד ישוע המשיח הוא אדון כל: ידעתם את־הדבר

אשר היה בכל יהורה ומגליל החל אחרי רחיצה 38אשר קרא יוחנן: וכי משח אֵלִהים את-ישוע הנצרי ברוח הקרש ובגבורה אשר הלך

הלך להטיב ולרפא 39את־כל־המשולים בשטן כי היה אלהים עמו : ואנחנו

ערים על-כל-אשר עשה בארץ היהודים בירושלים •4אשר הרגו ותלו אתו על - העץ: אתו הקים אלהים ! !!ביום השלישי ואתו גלה: לא לכל העם כי-אם

לערים בחירי. אלהים מקום לנו אשר אכלנו ושתינו 42עמו אחרי קומו מן-המתים: ואתנו צוה לקרא לעם 43בלהעך כי הוא נגזר מאלהים לשופט החיים והמתים: : ועליו העידו כל-הנביאים כי כל המאמין בו יקח

סליחת חטאים בשמו:

44.

ופטר עודנו מרבר את הדברים האלה ורוח הקדש 45נפל. על-כל-השמעים את הדבר: ויתמהו הנמלים

: המאמינים אשר באו עם פטר על-כי כשפך מתן רוח 46הקדש גם על הגוים:

על הגוים: כי שמעו ..אתם מדברים 47בלשונות ומגדלים את-האלהים. אן דענה פטר היוכל איש לכלא מום מהרחץ אלה אשר לקחו, את-רוח

הקרש כמונו: ויצו אתם להרחץ בשם ארני וישאלו48 אתו לשבת עמהם ימים אחדים:

Gründung der Gemeinde ju Antiochien.

Act, 11, 1996.

והנפוצים מן־הרדופה אשר היתה אחרי פטיפון19 הלכו ער־חובה וכפר ואנטיוך ולא דברו דבר לאיש כי אם ליהודים לבדם: ומהם היו אנשי כפר יקיר אשרסב באר אל, אנטיון וידברו אל-הללינסטים ויבשרו - את־אדני ישוע : ותהי יף ארני עמס ומספר גדול21 האמין ושב אל-ארני; וישמע הדבר באוני הקהלה22 אשר בירושלים עליהם וישלחו את־בר־גבא לעבר באנטיוך; ויבא. וירא אל־כלם לשבת עם ארני בלב נכון: כי איש טוב24 היה ומלא רוח הקרש ואמונה ליוסף קהל רב לאדני וילך בר־גבא חרשישה לבקש את-שאול: וימצא אתו26

5יג ויביאהו אל-אנטיוך ויהי כי נקהלו עם הקהלה כל השנה וילמדו קהל רב ויקראו התלמידים מאלהים קרסטינים באנטיוך בראשנה

Beschluß der Apostel wegen der Be:

Tchneidung der Heyden Christen.

Act. 15,

וירדו. אנשים מן־יהודה וילמדו את האחים בין אס"לא חמלו כרבר: משה לא תוכלו להושע; ותהי ריבם ותוכחה גדולה בין פאול ובין בר-נבא וביניהם ויבחרו את־פאולן ובר-נבא ואנשים אחרים מהם, לעלות

« ͹˹Թõ
 »