Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

)

.

.

ο Πέργης

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

28. κα. Επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού. ο Νεοκαισαρείας 29. κβ'. 'Επαρχία Γαλατίας β'

ο Πισινούντων 30. κγ'. 'Επαρχία Λυκίας

ο Μίρων 31. κδ'. 'Επαρχία Φρυγίας Καπατιανής ο Λαοδικείας 32. κε. Επαρχία Φρυγίας Σαλουταρίας

Ο Συνάδων 33. κς'. 'Επαρχία Πισιδίας

ο Αντιοχείας 34. κζ'. 'Επαρχία Καρίας

ο Σταυροπόλεως 35. κη. 'Επαρχία Λυκαονίας

ο Ικονίου 36. κθ'. 'Επαρχία Παλαιάς Ηπείρου ο Νικοπόλεως 37. λ'. 'Επαρχία Παμφυλίας 38. λα'. 'Επαρχία Αρμενίας β'

ο Σεβαστείας 39. λβ'. 'Επαρχία Ροδόπης

ο Τραϊανουπόλεως 40. λγ. Επαρχία Νήσων

ο Ρόδου 41. λδ'. 'Επαρχία Λαζικής

ο Φάσιδος 42. λε'. 'Επαρχία Αιμιμόντου

ο Αδριανουπόλεως 43. λς'. 'Επαρχία Φρυγίας Καπατιανής ο Ιεραπόλεως 44. λζ'. 'Επαρχία Γοτθίας

ο Δώρου 45. λη'. 'Επαρχία Σικελίας

ο Συρακουσών 46. λθ'. 'Επαρχία Καλαβρίας

ο του Ρηγίου 47. μ'. 'Επαρχία της δευτέρας Θετταλίας. ο Λαρίσσης 48. μα. Επαρχία Θράκης

ο Φιλιππουπόλεως 49. μβ ́. Επαρχία της αυτης.

ο Μαρκιανουπόλεως 50. μγ'. 'Επαρχία Μεσοποταμίας

ο Φιλίππων 51. μδ'. 'Επαρχία

Σερδικής 52. με'. 'Επαρχία Αιμιμόντου

ο Μαρκιανουπόλεως 53. μς'. 'Επαρχία Ηπείρου πρώτης ο Κεφαληνίας 54. μζ'. 'Επαρχία Πελοποννήσου

ο Κορίνθου 55. μη. Επαρχία Ελλάδος

ο Αθηνών 56. μθ'. 'Επαρχία Κεφαλίας .

ο Δελματίας 57.

Οι αυτοκέφαλοι. 58. α'. 'Επαρχία Ελλάδος

ο Πάτρων 59. β'. 'Επαρχία Πελοποννήσου

ο Αρκαδίας 60. γ'. 'Επαρχία Ευρώπης

Βιζύης 61. δ'. 'Επαρχία Αρμενίας α'

ο Ευχαΐτων 62. ε'. 'Επαρχία Παφλαγονίας

ο Πομπηϊουπόλεως 63. ς'. 'Επαρχία Ασίας .

ο Σμύρνης 64. ζ'. 'Επαρχία Σικελίας

ο Κατάνης 65. η. 'Επαρχία Ισαυρίας

ο Λεοντουπόλεως 66. θ'. 'Επαρχία Ροδόπης

ο Μαυρονίας

.

.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

34. γαροπόλεως. 40. νησσών. 41. λαζίκης φασίδος. 42. μιμόντου. 43. ηραπόλεως. 44. γοτείας. 50 μ. 51. Wohl μγ'. επαρχία Μακεδονίας ο Φιλίππων. μδ'. επαρχία Δακίας μεσογείας . ο Σερδικής. 52. εμιμόντου. 60. βηζύης. 61. ειχαήτωρ Von Zweiter Hand in ευχαήτων korrigiert. 62. Παμπιουπόλεως. 66. Μαρωνείας Zu lesen.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

C

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

67. ί'. 'Επαρχία Βιθυνίας.

ο Απαμείας 68. ια'. 'Επαρχία Ροδόπης.

ο Μαξιμιανουπό

λεως 69. ιβ'. 'Επαρχία Γαλατίας β'

ο Γερμίων 70. ιγ'. 'Επαρχία Ισαυρίας.

ο Σελευκείας 71. ιδ'. 'Επαρχία Ευρώπης

ο Αρκαδιουπόλεως 72. ιε'. 'Επαρχία Θράκης 73. ις'. 'Επαρχία νήσου Λέσβου

ο Μυτιλήνης 74. ιζ'. 'Επαρχία Καλαβρίας

ο Νικοπόλεως 75. ιη'. Επαρχία Ελλησπόντου

και του Παρίου 76. ιθ'. 'Επαρχία Καρίας

ο Μιλήτου 77. κ'. 'Επαρχία Θράκης

ο Νικοπόλεως του

Βουλέρου 78. κα. Επαρχία Ελλησπόντου ο Προκονήσου 79. κβ'. 'Επαρχία Ευρώπης

ο Συλυμβρίας 80. κγ'. 'Επαρχία Ροδόπης.

ο Αχιλου 81. κδ'. 'Επαρχία Λέσβου .

ο Μεθύμνης 82. κε'. 'Επαρχία Βιθυνίας

ο Κίου 83. κς'. 'Επαρχία Ει ρίπης

ο Απρου 84. κζ'. 'Επαρχία Ροδόπης

ο Κυμψάλων 85. κη'. 'Επαρχία Ζηκχίας

ο Χερσώνος 86. κθ'. 'Επαρχία της αυτής

ο Βοοσπόρου 87. λ'. 'Επαρχία της αυτής

Σουγδάτων 88. λα'. 'Επαρχία Ισαυρίας

ο Κοτράδων 89. λβ'. 'Επαρχία Ασίας

ο Καρπάθου 90. λγ ́. Επαρχία Ροδόπης

ο Αίνου 91. λδ'. 'Επαρχία Θράκης

ο Χαριουπόλεως 92. λε'. 'Επαρχία Αβασγίας

ο Νικόψεων 93. λς'. 'Επαρχία Ευρώπης

Δέρδων 94. λζ'. 'Επαρχία Μυσίας β'

ο Δριζουπάρων 95. λη'. 'Επαρχία Αιμιμόντου.

ο Μεσημβρίας 96. λθ'. 'Επαρχία Αρμενίας

ο Πιδαχθόης 97. μ. 'Επαρχία Αβασγίας

ο Σεβαστοπόλεως 98.

Οι υπό μητροπολίτας. 99. α'. 'Επαρχία Καππαδοκίας α'. Καισάρεια μητρόπολις έχει

επισκοπας ς' 100. α'. και των Βασιλικών Θερμών 101. β'. ο Νίσης 102. γ'. ο Θεοδοσιουπόλεως 103. δ'. ο Καμουλιάνων

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

67. απαμίας.

70. σε68. μαξιανουπόλεως.

69. γερμιών. λευκίας. 75. πάρου. 76. μηλίτου. 86. βοας ορού.

89. Καρπαθού. 95. εμιμόντου μισιμβρίας. 98. οι υπομητροπολ: πολίτας. 99. καππαδοκίας: α. καισάρεια.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

λεως

[ocr errors]
[ocr errors]

104. ε'. ο Κισκίσου. 136. λ'. ο Κολοφώνης 105. 5'. ο Τριφυλίου 137. λα'. ο Λεβέδου 106. β'. Επαρχία Ασίας. 138. λβ'. ο Τέου

"Έφεσος μητρόπολις 139, λγ'. ο 'Ερυθρών
έχει πόλεις με

140. λδ'. ο Κλαζομενων 107.

α. ο Μένδρων 141. λε'. ο 'Ατάνδρου 108. β'. ο Τράλλεων 142. λς'. ο Θεοδοσιουπό109. g ο Μαγνησίας

λεως. 110. δ'. ο “Υπέπων

143. λζ'. ο Κύμης 111. έ'. ο 'Ελαίας

144. λη'. ο Παλαιουπό112. ς'. ο Αδραματίου 113. ζ'. ο 'Ασσου

145.

λθ'. ο Θυατήρων 114. η'. ο Γαργαρσών 146. μ'. ο Λικαρνασου

ο 115. 3. ο Μασταίρων 147. γ. Κύπρος νησος έχει

. 116. ι '. ο Καλόης

πόλεις ιε' 117. ια'. ο Βριoύλλων 148. α'. Κυρίνη μητρό118. ιβ'. ο Πιττάνης.

πολις ήτοι Κων119. ιγ. ο Μυρίνης

σταντία 120. ιδ'. ο Φωκίας.

149. β'. ο Πάφου 121. ε'. Αρίλλουπό- 150. γ. ο Ταμάσου

ó λεως

151.

δ'. ο 'Αρσινόης 122. ις'. και Νύσσης

152. ε. ο Σόλου 123. ιζ'. ο Μαχακόμης 153. ς'. ο Λαπήθου 124. ιη'. ο Μητροπόλεως 154. ζ'. ο Κυρινίας 125. ιθ'. ο Βαρέττων 155. η'. ο Καρπάσου 126. κ'. ο Μαγνησίας της

156. 9', ο Κίθρων ανηλίου

157. ι. ο Λεύκου 127. κα'. ο 'Ανινάτων 158. ια. Ο Κήτις 128. κβ'. ο Περγάμων 159. ιβ'. ο 'Αμάθου 129. κγ'. ο Ανέων

160. ιγ. o Νεαπόλεως 130. κδ'. ο Ιριήνης

161.

ιδ'. “ Κόρης 131. κε'. ο Αρκαδιουπό- 162. ιε'. ο Τριμηθούντων λεως

163. δ'. 'Επαρχία Ευρώπης. 132. κς'. ο Διός Ιερου

Ηράκλεια της Θρά133. κι'. ο Νέας Αύλης

κης (μητρόπολις) 134. κη. ο Αυγάζων

έχει πόλεις ιδ ́ 135. κ9'. ο Σιών

164. α'. και του Πανίου

[ocr errors]
[ocr errors]

.

0
C

.

α

126. μα

107-109. Zu schreiben: α. ο Τράλλεων. β'. ο Μαγνησίας προς Μαίανδρον. 112. αδραμωτίου. 113. 'Ασσου ? 114. Γαργάρων oder Γαργαρέων? 118. πιπάνης. 123. Μασχακώμης ? γνήσης. 127. αριμάτων. 130. πρίνης.

140. κλαζόμεννος. 141. 'Αντάνδρου ? 148. Κυρίνη] Wohl Σαλαμίνη.

150. Ταμασου ? 153. Λαπίθου? 154. Κυρηνίας ? 157. W Λευκουσίας nach Hierocles 707, 8 (p. 39 Parth.). 158. Κιτίου oder Kίτης ? 161. Κούρης ? 162. Τριμιθούντων ?

κωνσταν.

[ocr errors]
[ocr errors]

C

ε. ο Βρύσης

.

0

[ocr errors]
[ocr errors]

165. β'. ο Καλλιπόλεως 196. ε'. ο Βάρεως 166. γ. ο Δαονίου

197. ς. Ο 'Αδασθήρων 167. δ'. και Τουρούλου 198. ζ'. ο Λαμψάκου 168.

199.

'Αβύδου 169. ς'. ο Μέτρων

200. 9'. ο Δαρδάνου 170. ζ'. ο Χαλκίδος 201. ι. Ιλίου 171. η. ο Χαριουπόλεως 202. ια. ο Τρωάδος 172. 9'. ο Μηδείας

203. ιβ'. ο Πιονίας 173. ι. ο Αίμου

204. γ'. ο Μελίτου 174. ια'. ο Χερονήσου 205. ζ'. 'Επαρχία Λυδίας 175. ιβ'. ο Kύλας

έχει πόλεις κς 176. ιγ. ο Ραιδεστού 206. α'. Σάρδη μητρό177. ιδ'. ο Λιζίκου.

πολις 178. ε'. 'Επαρχία Γαλατίας .

207. β'. και Φιλαδελφίας πρώτης. 'Αγκυρα 208. γ'. ο Τριπόλεως μητρόπολις έχει πό- 209.

δ'. ο Λάμπης λεις ιβ'

210.

ο Σέττων 179. α. και Ταβίας

211. σ'. ο Αύριλλιουπό180. β'. ο Ποιμαμνου

λεως 181. γ'. ο Ιουλιουπόλεως 212.

ζ'. ο Γόρδων 182. δ'. ο 'Ασπόνης 213. η. ο Τράλλεως 183.

ο Βηρινουπόλεως | 214. 9'. ο Σάλων 184. ζ. ο Μνίζου

215.

ι. ο Σιλάνδου 185. ζ'. ο Κίννης

216. ια'. ο Μαιονίας 186. η. ο Αναστασιου- 217. ιβ'. ο Απόλλωνος Ιεπόλεως

poã 187. 9'. και ο Ζαλίχου

218. ιγ. ο 'Ορκανίδος 188. . ο Καλίσπου 219. ιδ'. ο Μουστίνης 189.

220. ιε'. ο 'Ακρασου 190. ιβ'.

221. ις'. ο 'Απολλωνιάδος 191. 5'. 'Επαρχία Ελλησπόν.

222. ζ'. ο 'Ατταλίας του έχει πόλεις ιχ

223. ιη'. ο Βάγης 192. α'. Κύζικος μητρό- 224. ιθ'. ο Βαλάνδου πολις

225. κ'. ο Μεσοτιμόλου 193. β'. ο Γέρμης

226.

κα'. ο Ιεροκαισαρείας 194. γ'. ο Ποιμανίνου 227. κβ'. ο Κλάδης 195. δ'. ο Ώκης

228. κγ'. ο Κρασέων

[ocr errors]

0

.

ια.

[ocr errors]

.

166. αδονίου. 167, του ρούλου. Viell. Τζουρουλου. 170. χαλκιδού. 173. Αίνου ? 176. ρεδέστου. 178. γαλατία: πρώτη άγκυρα. 181. ιουλινουπόλεως. 182. απόνης. 196. αβάριως. 197. Αδριανουθήρων ? 198. κυμψάκου. 200. δαρθώνου. 201. ελίου. 202. τροάδος. 203. πιονείας. 204. Μελιτουπόλεως ? νείας. 217. απολλώνιος. 220. κράσου.

223. βάγις. 224. βλάνδου. 227. Δάλδης ? 228. Κερασέων ?

212. μεο

[ocr errors]
[ocr errors]

.

λεις 19'

[ocr errors]
[ocr errors]

0

c

229. κδ'. ο Σατταλέων 261. β'. ο Μοδρίνης 230. κε'. ο Γαβάτλων 262. γ'. ο Mέλης 231. κς'. ο Ερμοκαπηλίας 263.

δ'. ο Λινόης 232. η'. 'Επαρχία Βιθυνίας 264. . ε'. ο Γορδουσέρβων

έχει πόλεις ιγ' 265. '. και του Στύλου 233. α'. Νικομήδεια μη- 266. ια'. 'Επαρχία Μακεδοτρίπολις

νίας. Θεσσαλονίκη 234. β'. ο Πρρύσης

μητρόπολις έχει πό235.

γ. ο Πραινέτου 236. δ'. ο Ελενουπόλεως 267. α', ο Διοκλητιανου237. ε'. ο Βασιλινουπό

πόλεως λεως

268. β'. ο Νίκης 238. ς. και του Δασκυλίου 269. γ. ο Ηρακλείας 239. ζ'. ο Απολλωνιάδος 270. δ'. ο Κέλλης 240. η. ο Νεοκαισαρείας 271. έ'. ο 'Εδέσης 241. 9', ο Γάλλου

272. 5'. ο Κάστρων 242. τ. ο 'Αδριανών 273. ζ'. ο Πέλλης 243. ια'. ο 'Αρίστης

274. η'. ο Εύδοξιουπό244. ιβ'. ο Δαφνουσίας

λεως 245. ιγ. ο Λόφων

275 9', ο Απολλωνίας 246. θ'. 'Επαρχία Κρήτης 276. '. ο 'Απαλου

νήσου έχει πόλεις ιβ' 277. ια'. ο Παρθικοπό247. α'. Γορτύνη μητρό

λεως πολις

278. ιβ'. ο Καλλίκου 248. β'. ο Αρκαδίας 279. ιγ. o Κυπέρου 249. ο Κνωσσού

280. ιδ'. ο Σέρρας 250. δ'. ο Χερονήσου 281. ιε'. ο 'Αμφιπόλεως 251. ε'. ο Σιτίας

282. ις'. ο Φιλιπποπόλεως 252. ζ'. Γηρπέτρας ο

283. ιζ'. ο Νεαπόλεως 253. ζ'. ο Σουάριτος 284. ιη . ο Μελέβου 254. η'. ο Λάπης

285. 9', ο Κίτρου 255. 9', ο Κατάνου 286. ιβ'. 'Επαρχία Παμφυλίας 256. 7. ο Κισάμου

έχει πόλεις ιζ' 257. ια. ο Κυδωνίας 287. α'. Σίδη μητρόπολις 258. ιβ'. ο 'Ελευθέρου 288. β'. ο Σέλγης 259. '. 'Επαρχία Βιθυνίας .

289. γ. ο 'Ασπένδου έχει πόλεις και

290. δ'. ο 'Ετένης 260. α'. Νίκαια μητρόπολις 291. ε. ο Όρύμνης

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

229. σατταλαίων. 230. Γαβάλων ? 237. βασινουπόλεως. 238. διακυλίου. 240. Καισαρείας ? 247. α. ο γορτύνης μητρ.

248. β'. ορκαδίας. 249. κνόσσου. 252. Ιεράς Πέτρας ? 253. Σουβρίτου? 254. Λάμπης ? 255. Καντάνου ? 261 μ. 262. ο Μοδρινής ήτοι Mέλης ? 266. σαλωνίκη. 277. παθηκοπόλεως. 282. ο φι- λίππων ? 285. κήτρου. 288. σέργης.

289. άσπέρδου. 290. Έτίννης ? 291. ε'. ο ρύμνης. Zeitschr. f. K.-G. XII, 3. 4.

35

« ͹˹Թõ
 »