Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

616.

.

.

.

.

β'. ο Μεσημβρίας 645. λη'. 'Επαρχία Γοτθίας 617. γ. ο Σωζοπόλεως 646. α'. Δόρος μητρόπο618. δ'. ο Πλουτινοπό

λις λεως

647. β'. ο Χοτζήρων 619. '. ο Τζοΐδων 648.

γ'. ο Αστήλ 620. ς'. ο 'Αχιλου

649. δ'. ο Χουάλης 621. ζ'. ο Δεβέλτου 650. ε. ο Όνογούρων 622. η'. ο Νικαίας

651. ς'. ο Ρετέχ 623. 9'. ο Προβάτου 652. ζ'. ο Ούννων 624. '. ο Βουλγαροφύ- 653 η'. ο Τυμάταρχα γου

654. λθ'. 'Επαρχία Σικελίας 625. λς'. Επαρχία

Φρυγίας 655.

α'. Συρακούσα μηΚαπατιανής. Ιερά

τρόπολις πολις (μητρόπολις) 656.

β'. ο Λεοντίου 626. α', ο Τιβεριουπόλεως 657. γ'. ο Ταυρομενίας 627. β'. ο Μετελλουπό- 658.

δ'. ο Μεσίνης

' λεως

659. έ. ο Τυνδάρεως 628. γ'. ο Διονυσουπό- 660. ς'. ο Λίπαρις λεως

661. ζ. ο Κεφαλουδίου 629. δ'. ο 'Αναστασιουπό- 662. η. Ο

ο Θέρμης λεως

663. 9'. ο Πανόρμου 630. '. ο 'Αγκυροσυναού ε

664. ι. ο Καρίνης 631. ς. ο 'Αττούδων 665. ια. Ο Λιλυβαίου 632. ζ'. ο Μοσύνων 666. ιβ'. ο Tρο χάλεως 633.

ο (Αζάνων) 667. ιγ. ο Μελίτης 634. 9'. ο Συναου

668. μ'. 'Επαρχία Καλαβρίας 635. ι'. ο Κάχδους 669. α'. Ρήγιον μητρό636. λζ'. 'Επαρχία Μυσίας α'

πολις 637. α'. Οδυσος μητρό- 670. β'. ο Κυριακής πολις

671. γ. ο Σκυλακίου 638. β'. ο Νοβάς

672. δ'. ο Βοθράτου 639. γ. ο 'Απιαρίας 673. έ. ο Κροτονήσου 640. δ'. ο Δωροστόλου 674. 5'. ο 'Αμανθείας 641. έ'. ο Μαρκιανουπό- 675. ζ. ο Τούρις λεως

676. η. o Βιβόνων 642. 5. ' 'Aβρίτου ς

677. 9'. ο Νικοτέρων 643. ζ'. ο Νικοπόλεως 678. ί. ο Ταυριανής 644. η'. ο Παλαιστίνης 679. μα'. 'Επαρχία Σκυθίας

[ocr errors]
[ocr errors]

λ 619. τροΐδων. 625. καπετιανής ξεροπο. 626. τιβεροπόλεως. 627. μελουπόλεως. 628. διονυσσουπόλεως. 630. αγκύρωσυναου. 634. συνάου. 635. Kάδους ? 636. μουσίας β'? 637. οδύσος. 638. βοβάς. 640. δωροσόλου. 647. Χοτζίρων ? 652. oύνων. 656. Λεοντίνου? 659. τυναθάρεως. 665. λυλββόυ. 668. καλαμβρίας. 670. κυριάκης.

673. Κροτώνης ? 678. ταυριάνης.

.

[ocr errors]

παραθαλασσία του 710.

ε. ο Γηέβας πόντου

711. 5'. ο Λαμίας 680. α'. Τόμη μητρόπολις : 712. ζ'. ο Σαλτουμηόνης 681.

β'. ο Αναξιουπόλεως 713. η. o Καισαρείας 682. γ'. ο Καπηδάου 714. 9', ο ο Σαλτουβέργης 683. δ'. ο Βιπαίνου

715. '. ο Φαρσάλου 684. έ'. ο Κούπρου 716. ια'. ο Μητροπόλεως 685. ς'. ο Νικομηδέου 717. ιβ'. ο Γομφέας 686. ζ'. ο Δίσου

718. ιγ. o Τρίκης 687.

ο Σαλσοβίας 719. ιδ'. ο Υπατίας 688.

Αλμυρίου 720. ιε'. ο Διοκλητιανου689. '. ο Τροπαίου

πόλεως 690. ια'. ο Ζελδίπας

721. ις'. ο Πύκτος 691. ιβ'. ο Διονυσουπό- 722. ιζ'. και της νήσου της λεως

Σκιάθου 692. ιγ'. ο Καλάτου

723. ιη'. και της νήσου των 693. ιδ'. Ιστρίου

Σκοπέλων 694. ιε. ο Κωνσταντια- 724. ιθ'. και της νήσου της νων

'Εσπαρίστου 695. μβ'. 'Επαρχία Θράκης 725. μδ'. 'Επαρχία Ελλάδος 696. α'. Φιλιππούπολις 726. α'. 'Αθήνα μητρόμητρόπολις

πολις 697. β'. ο Διοκλητιανου- 727. β'. ο Κύδνας πόλεως

728,

γ'. ο Κεού 698. γ'. ο Σεβαστουπό

729.

δ'. ο Βαλιαμίνας λεως

730. '. ο Μίκων 699. δ'. ο Διοσπόλεως 731. 5'. ο Λιτνάδας 700. ε. ο Βερίνης

732. ζ'. ο Σπέους 701. ς'. ο Μαρκέλας 733. η.

'Εδέψου 702. ζ'. Λιθοπροσώ- 734. 9'. ο Πορτίνου

735. 1. ο Καποϊας 703. η'. ο Δεκαστέρων 736. ια'. ο Θερμοπύλων 704. 9'. Ο Λεβέδου 737. ιβ'. ο Σκαπφείας 705. μγ'. 'Επαρχία δευτέρας 738.

ιγ. ο 'Ελατίας Θετταλίας

739. ιδ'. ο 'Αβαίας 706. α'. Λάρισσα μητρό- 740.

Όπης πολις

741. ις'. ο Αναστασίας 707. β'. ο Διός

742. ιζ'. ο Βομελίτου 708. γ. ο Δημητριάδος 743.

ιη'. ο Αντιέδου 709. δ', ο Σκινέως

744. ιθ'. ο Θιβαΐδου

που

[ocr errors]

.

ιε

[ocr errors]

681. Αξιουπόλεως ? 688. αλμαρίου. 691. διονυσσουπόλεως. 694. κωνσταντιάνων. 696. φιλιππόπολις. 697. διοxλιανουπόλεως. 704. λέβεδου. 708: διμητριάδος. 709. 'Εχιναίου ? 710. Θήβας ? 715. φαρσάλω. 724. Πεπαρήθου?

. ο Σελίκου

Χ.

κα'.

[merged small][ocr errors]

782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791.

.

[merged small][ocr errors][merged small]

745.

κ. ο Δρυμίας 746.

ο Ύττου 747. κβ'. ο Κηρονίας 748. κγ. ο Kοπονίας 749. κυ'. ο Όλας 750. κε'. ο 'Επίας 751. κς'. ο Θηθήπου 752. κζ'. ο Λιβαδίας 753. κη. ο Πλατίας 754. κ9', ο Τλεσίνας 755.

λ'. ο Δαυλίας 756. λα'. ο Μεδάπας 757. λβ'. ο 'Αμφησίας 758. λχ. ο Δελφών 759. λδ'. ο 'Αμβροσίας 760. λε'. ο 'Αμπισύρας 761. λς'. ο Στίπης 762. λζ'. ο Θησάβας 763. λη. ο Εδοσθήνας 764. λθ'. ο Πάδου 765. μ'. ο Μεδάρας 766. με'. 'Επαρχία Αιμιμόν

[blocks in formation]

του β'

767.

'

α'. Μαρκιανούπολις

μητρόπολις β'. ο Τραυμαρί

768.

σκων

769. γ'. Νόβων 770. δ'. ο (Ζεκεδέπων) 771. ε'. ο Σκάρις 772. μς'. 'Επαρχία Πελοπον

νήσου 773. α'. Κόρινθος μητρό

πολις 774. β'. ο 'Εδίου 775. γ'. ο 'Εδίρας

ů 776. δ'. ο Σικίου 777. έ'. ο Κνκιπέως 778. '. ο 'Επιδάμπας 779. ζ'. ο Μαθηάνας 780. η. ο Τρυζέμας 781. 9'. ο 'Επιδάπας

793. κα'. ο Πάτρας 794. κβ'. ο Βύρας 795. κγ'. ο κλήτου 796. κδ'. ο Φλίου 797.

κε'. ο "Ελις 798. κς. και 799. κζ'. ο Συλλου 800. κη'. ο Κυπαρίσιας 801. κθ'. και Μαθηνίας 802. λ'. ο Θιελπoίσης 803.

λα. Μοθόνης 804. λβ. ο Φιαλίας 805. λγ'. ο 'Ασίνας 806. λδ'. ο Kίδνας 807. λε'. Μοσσίνας 808. λς'. ο Μεγάλας 809. λζ'. ο Τεδέας 810. μζ'. 'Επαρχία Ηπείρου α' 811. α'. Κεφαληνία μη

τρόπολις 812.

β'. ο Κερκυρίων 813. γ. ο Τρυζίνης 814. δ'. ο Μονοβασίας 815. ε'. ο 'Εγένης 816. σ'. ο Πόρτμου 817.

ζ'. ο 'Ωραίου 818.

ο Ζακύνθου. 819. λζ'. 'Επαρχία Γοτθείας 820. α'. ο Χοτζίρων συν

[ocr errors]

η.

755. δαύμας. 767. μαρκιανόπολις. φουλον μαυρων νερών ?

768. Τραμαρίσκων?

820.

εγγυς

Φούλων | 821.
και του Χαρα-
σίου εν ώ λέ-
γεται το μάρρον
ναιρών

(Schluss folgt.)

s'. ó 'Aorna ivo λέγεται ο Αστήλ

ó ο ποταμός της Χαζαρίας, έστιν δε κάστρον.

2. Ein Gutachten Tetzels nebst anderen Briefen und Instruktionen den Ablass auf St. Annaberg

betreffend 1516 17.

Von
Dr. Fel. Gefs in Leipzig.

Die hier abgedruckten Briefe und Instruktionen, welche sämtlich, sofern kein anderer Fundort angegeben ist, dem im Dresdener Hauptstaatsarchiv befindlichen Aktenstück Locat 9827 „die Stadt Annaberg und besonders deren Privilegia betreffend“ 1497 bis 1528 Volumen I entnommen sind, scheinen ein allgemeines Interesse beanspruchen zu dürfen.

In den Jahren 1516 und 1517 im letzten Augenblick vor Luther's Auftreten gegen das Ablassunwesen

sind sie geschrieben, und sie haben hauptsächlich die römische Gnade" zum Gegenstand; den Ablassvertreiber Tetzel selbst, der als gewiegter Fachmann um ein Gutachten angegangen worden ist, finden wir als Verfasser von einem dieser Stücke; aus mehreren anderen den anbefangenen Berichten des Nikolaus von Hermestorff lernen wir Brauch und Missbrauch der römischen

1

[ocr errors]

1) Nach dem Sächsischen Archiv“ Bd. II, S. 111 findet man in dem liber confraternitatis B. M. V. de anima teutonicorum de Urbe“, im Hospital S. Maria dei Teutonici all'Anima zu Rom, auf Seite 96 den Eintrag: „Nicolaus de Hermestorff, J. u. doctor, Clericus Misnens. diocs. Illustrissimi principis dmi Georgii Saxonie ducis in urbe sollicitator huic laudabili confraternitati sancte Marie de anima inscriptus dedit VIII ducatu in auro. Act. XXIII mensis Augusti

Kurie kennen, ihr Handeln und Feilschen, Steigern und Nachlassen; und bringen die den römischen Briefen beigegebenen „Zeitungen“ uns auch nichts wesentlich Neues, so rufen sie uns doch einige der merkwürdigsten Vorgänge damaliger Zeit in die Erinnerung zurück.

Einer besonderen Einleitung oder Einführung bedarf es für den aufmerksamen Leser der ersten beiden Schreiben nicht.

1

I.

Rom, 21. August 1516. Nikolaus von Hermestorff an den herzoglich säch

sischen Obermarschall von Schleynitz. Adressat werde die Gründe, worvmb Her Niclas von Schonberg · mit der von Sanct Anneberg sachen Bo lange vorzcogen, eyns teyls aus seynem schreyben, syns teyls aus der vnderricht?, Bo her hern Georgen Posch 3, a. g. zcuthun, befolen, sunderzcweyfel vornommen“ haben.

Domit aber nicht lengerer vorzcogk geschege, den ich a. g. vnd denen von Sanct Annebergk villeicht misfellig zcuseyn besorget, habe ich vil vnd manchfeldig bey egemeltem hern Niclaßen angereget våd mit seynem, och hern Georgen Poschs, den ich hirzcu och gebraucht, roth die supplicaciones nach vormogen der instruction, Bo mir zcugeschickt ist worden, machen lossen, welcher copien ich a. g. hiermit schicke.

Anno MDXVII“. Über seine Persönlichkeit vermochte ich sonst nichts aufzufinden; er unterschreibt sich in den Briefen meist : Niclaß von Hermestorff, Kißling gnant, doctor“.

1) Generalprokurator des Predigerordens, später Erzbischof von Capua und Kardinal; über seinen Verkehr mit Herzog Georg und seine Gesinnung vgl. meine Klostervisitationen des Herzogs Georg von Sachsen“ (Leipzig 1888), S. 23.

2) „schreyben" und „,vnderricht“ finden sich nicht im Aktenstück.

3) Hermestorff nennt ihn Doctor und Probst“; er scheint einer der Prokuratoren Georg's in Rom gewesen zu sein.

4) Auf Grund der vom Annaberger Rat geschickten „instruction“ oder artickel" (siehe diese unter II) verfasste Hermestorff drei supplicaciones“: eine grosse“ eine „ andere“ und eine

kleine"; die Kopie der „grossen“ befindet sich in unserem Aktenstück, die Kopie der andern" in dem Aktenstück Locat 9827 , Acta die Kirchen, Capellen und Hospitäler zu Annaberg bel" 1526 ff. – Einen Abdruck derselben verbietet ihr Umfang und machen die rekapitu

[ocr errors]
« ͹˹Թõ
 »