Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

quia Christi bonus odor sumus Deo ill Cor. 11,14 et 15). Adorem sıravisragrantice Chiristi ubique diffundunt, ipsi Considerate quantum Aposloli profecerint sentiendo quoque bonus Deo odor effecti sunt. Quod etiam in voodorein Christi el cum' predicationis instantia et bis, fratres dilectissimi, cupimus impleri : ut cum sanctitate vitae etiam cæleris præferendo, qui dum ipsi bonum odorem Christi nolitie ceperitis, suavissi

mus Deo odor etiam ex vestræ vitæ sanctilale ascenForte, eum.

dat. Per Dominum.

SERMO DE MYSTERIO BAPTISMATIS.

Cautio baptizandorum. Aquæ baptismalis gratia. Bapti- me (Isai xlv, 21et 22). Et in alio libro, Audi, Israel;

zandi dc Trinitatis fide interrogantur. Quæ de aliis Dominus Deus luus, Deus unus est. Et rursus, Domi. fides exigatur. Resurrectionis fides. Trina mersio el nus Deus tuus hic est in cælo sursum, el in terra deorcur. Baptismus non repelilur.

sum, el non est alius præter ipsum (Deut. vi, 4, iv, Promisimus primo tractatu, nos de omnibus, quæ 39). Tres crgo personas tenemus et credimus, id est, or ministerium nostrum et Christi gratiam conse- Patrem, et Filium, et Spiritum sanctum, unius po'uti estis, mysteriis locuturos ; ne qua vobis de igno- lenti:c, unius substantir, unins :ternitatis, unius voIlitia negligentia nasceretur. Sed consuluimus labori luntatis, unius etiani deitalis : et lotain Trinitatem

islro el memoriæ, providentes ne aut lassatus au- unius Dei appellatione veneramur. Credere autem diundo animus omnia intelligere non posset, aut plures deos gentilis impiclas est; et iterum non cremultorum simul cognitione memoria prrgravala etiam dere tres personas unius substantie in una deitale que intellexissel cito oblila deperderet. Prima ergo' atque xqualitate vel colernitate, hæretica dementia prædicatione de his tantum loculi sumus, quie 10- est : cum manisesta hæc sit, quam diximus, auctoribis, priusquam ad fontem sanctum veniretis, juxta ca- las Christi, Baptizale omnes gentes in nomine Patris, et tholice regulie instituta tradidimus : et quid signi. Filii, et Spiritus sancii. ficarel unctio, que diversis corporis vestri adbibila (a) Quod autem interrogavimus, Credis sanctam partibus, diversuim intellectum designat, prout Domi- Ecclesiam, et remissionem peccatorum, et carnis renus donare dignalus est, interpretati sumus; cum os- surrectionem ? non eo modo interrogavimus, ut quolenderimus vos per o!eum sanctificationis ad auditum modo in Deum creditur, sic et in Ecclesiam sanctam plenæ fidei preparatos, et bonum Christi odorem vo- el catholicain. Propterea sancta et catholica est, quia catos, ex loro corde abrenuntiandum diabolo esse recte credit in Deum. Non ergo dixinius ut in Ecclccommonilos. Nunc vero de interioribus jam mysteriis siam, quasi in Deum crederelis : sed intelligile nos loculuri sumus, que in ipso sancio fonte celebrata dicere, et dixisse, ut in Ecclesia sancia et catholica sunt. Emissa cnim certissima cautione, qua vos conversantes in Deum crederelis : crederelis ctiam abrenuntiare omnibus pompis et operibus ejus, el resurrectionem carnis, que futura est. Sicut ergo in omni fornicationi diabolice spopondistis, descen Trinitatis mysterium credidistis, et unum Deum in dentes in fontein, foniem sacruin, fontem vilx, fon- Patris ac Filii et Spiritus sancti nomine suscepistis ; tem redemplionis, fontem sanctilicalum virtute eve- sicut vobis credidisiis dimillenda esse peccata, el nunc lesti; el ila sanctificalium, ut homines post multa pec- jam per Baptismum creditis esse dimissa : ila etiam cala diluendo sanctilicet. Non enim debelis illas resurrectionem carnis suluram credite; quod cerle aquas oculis astimare, sed mente. Nam etsi substan- vos credere spopondistis. lia illinis aqur de communi aquarum natura sit, effc- In hoc enim Christianorum spes 101a consistit, ut clus lamen ejus specialis ex Dei gratia el virlule hujus, non alterius corporis resurreciionem in veriprocedii, qui creavit aquas, quibus corporales sor- lale suluram esse credamus; el quemadmodum nunc des ac visibiles diluuntur. Ipse ergo sanclificavit slamus in ecclesia ante altare Dci, ila nos in die julaquas, per quas secreta potentic sus virtute peccala dicii staluros esse credamus ante tribunal Dci, diquæ non videntur ablueret. Spirillis enim sanctus in cente bealo apostolo Paulo, Omnes enim nos maniseilla aqua operatur ; ut qui ante Baptismum diverso- stari oporlel ante tribunal Christi, ul referal unusquisrun criminum rei tenebantur, el cum diabolo in ge- que propria corporis, proui gessit, sive bonum, sive henna æterni ignis arsuri erant, post Baptismum in malum (Il Cor. V, 10). Id est quod infideles animæ coelorum regnum intrare mereantur. Unde Dominus non credunt fulurum. El sunt aliqui, qui labiis crein Evangelio potentiam tanti exprimens sacramenti dere promilluut, sed corde desperant : qui grandem ait, Nisi quis renatus fueril ex aqua et Spiritu sancio, omnipotenti Deo injuriam faciunt, a quo homines non potesi intrare in regnum Dei (Joan 111, 5).

post mortem suscitari el vivificari posse non credunt. In hoc ergo fonic, antequam vos toto corpore tin- Nos autem, qui divinis vocibus adhibemus fidem, de gercmus, interrogavimus, Credis in Deum Patrem resurrectione nostra dubitare non possumus. Crediomnipotentem? Respondistis, Credo. Rursus interroga- mus enim, quod Deus qui fecit homines cum anto vimus, Credis et in Jesum Christum Filium ejus, qui non fuissent, facile possil eos relicere qui fuerunt. natus est de Spirilli sancto, et Maria virgine? Re- Qui cælum, terram, el maria, el quiz in eis sunt, alspondistis singuli, Credo. Iterum interrogavimus, El que omnia elementa fecit ex nihilo, quomodo non poin Spiritum sanctum? Respondistis similiter, Credo. lest reparare homines, quos ideo fecit, ut in hac vita Ilirc autem fecious juxta Domini nostri Jesu Christi agerent unde in alia judicarentur, et vel pro bona voSalvatoris imperiun : qui cum ad Patrem in coelos Juntale præmia, vel pro mala supplicia mererentur! ascenderel, discipulis suis, id est Apostolis, deman- Il:cc est enim Christianorum catholicorum fides, ut davit dicens, Euntes baptizale onines gentes in nomine credamus nos cum liac, in qua nuirc sumus, anima Putris, et Filii, et Spiritus sancti, docentes eos servare resurgerc, habentes idoneum resurrectionis exempluny omnia quaecumque mandavi vobis (Math. XXVIII, 19). Christum ipsum Dominum nostrum Verbum Patris : Nemo auicni, cum audit Patrem ei Filium et Spiri- qui cum sii Deus ct Dei Filius, Deus Verbum et se. tin sanclum, tres deos nos Istimet confiteri. Quod cundum substantiam divinitatis Patri coxternus et sacrilegiuin absit longe a fide nostra, qui unum Deum consubstantialis, idco nature nostre suscepit homicsse ipso allisiantc cognovimus. Ego inquit, Deus, nem (juxta quem de Virgine nasci, el postea pali ci el non est alius præter me; justus el salvator non est mori voluil, el die lertia resurrexit, ei ascendit in præler me. Convertimini ad me, el salvi erilis ; quia ab calos), ul nos ad spem resurrectionis accenderet; ut xtremo lerræ ego sum Deus, el non est alius præier sic nos credamus ex mortuis suscitandos, quemad.no

dum Christum resurrexisse a mortuis condimeur. ' ls. Remigianus culin, de Carlismo, cap. 191, addunt, el Chirin.

(a) tro de Bajilism, a,: 191.

1211

1212 Unde bealus Apostolus infidelium animos increpat resurrexistis in fide, ut peccatis abluti in sanctitate licens, Si aulem Christus prædicatur quod resurrexit a virtutum Christum imitando vivalis. Unde beatus morluis, quomodo quidam dicunt in vobis, quoniam re- Apostolus ait, An ignoratis quoniam quicumque busurrectio mortuorum non est (1 Cor. xv, 12) ? Hoc er- piizali sumus in Christo Jesu , in morle ipsius baprizali go tenele constanter el credite, quod divinis vocibus sumus ? Consepulli enim sumus cum illo per Baptismum altirmatur, quia resurrectio sit sutura, in qua sanctis in morlem, ul quomodo surrexit Christus ex morinis omnibus, qui Christum diligunt et ejus faciunt volun- per gloriam Patris, ita el nos in novilale vile ambuletalen, immortalitas gloriosa donanda est, ut in con- mus. Si enim complantali facti sumus similitudini mor. spectu Dei cum Angelis et cælestibus Virtutibus in lis ejus , simul et resurrectionis erimus ; hoc scientes quin perpetuum glorientur : infideles vero el peccatores, velus homo noster simul crucifixus est , ut destruamus el qui Dei præcepla non faciuni, ad hoc resurgere, 11t corpus peccati , ul ultra non serviamus peccato (Rom. immortalis eorum facta caro alernis incendiis depil- VI, 3-6). Considerate, fratres charissimi, qua condi. telur; ut semper ardeat, et nunquam ardendo deli. lione Apostolus esse dixcrit baplizalos. Ut ultra, in. ciat. lloc enim et Domini nostri Jesu Christi seri:o quit, non serviamus peccato. Quæ enim lanta est non testatur, qui in Evangelio de peccatoribus pronun. dico negligentia , sed amentia, cum per Baptismiani ljavil, Tunc ibunt impii in supplicium æternum, justi acceperis remissionem peccatorum, obligari velle pecautem in vila æternam (Malth. xxv, 46).

caris; ut qui factus fueras ex peccatore sanctus, rur. Hæc sunt autem quæ huc usque diximus. (a) Post- sus er sancto velis esse peccator; et post sacrum ilquam vos credere promisistis, iertio capila vestra in lum fontem, quem non nisi semel ablu licet, iterum sacro fonte demersimus. Qui ordo Baptismalis du- ad vitiorum sordes reverti ? Altendite ergo, dilcclis. plici mysterii significatione celebratur. Recle enim £imi , ut quod accepistis, quod jam ulterius a vobis iertio mersi estis, qui accepistis Baptismum in no- accipi non potest, usque ad finem integrum immamine Trinitatis. Recle lerlio mersi estis, qui accepi- culatumque servelis; el semel effecti absque peccalo, slis Baptismum in nomine Jesu Christi, qui tertio die in perpetuo a peccatis omnibus rcccdatis. Christus resurrexit a mortuis. Ma enim tertio repetila demer- enim, qui vos pollutos a diabolica suasionc sordidatos sio typum dominicæ exprimit sepulturie; per quam sua miseratione mundavil, non vult mundalos iterum Christo consepulti estis in Baptismo, et cuin Christo sordidari. Huic gloria et honor cum Patre el Spiritu

sanclo in sæcula sæculorum. Amen. (a) Ivo de Baptismo, cap. 194.

SERMO

DE UNCTIONE CAPITIS, ET DE PEDIBUS LAVANDIS.

In baptizatis chrismatis infusio quid significel. Ui pro- næ. Quomodo enim irasci putatis Deum, si post bemissa in Baptismo sedulo impleantur,

neficia ejus , post indulgentiam peccatorum, velitis luc usque de mysteriis locuti sumus, quæ vel ante ad peccandum reverti; et qui adoplati estis in Dei Baptismatis sacramentum, vel in ipso Baptismale'ce- filios, iterum quasi servi contemniciles Deum, velitis lebrantur : nunc vero de bis acluri sumus , qux facere diaboli voluntatem ? jam baplizatis sancta institutione complenlur. Im- Implelis autem omnibus sacramentis, etiam manplelo enim Baptismale capul vestrum chrismale, id dalum vobis el exemplo et sermone tradidimus. Laest, olco sanctificationis infundimus : per quod os- vimus enim singulorum pedes (a), ad imitationem lendilur, baptizatis regalem el sacerdotalem conferri vos nostram, imo ipsius Domini el Salvaloris nostri, a Domino dignitatem. Nam in Veleri Testamento hi

provocantes, ut quemadmodum nos vestros pedes laqui legebantur in sacerdotio vel in regno, sancto un- vimus, ita cliam vos pedes fratrum et kospilum lagebantur oleo : et unctione capitis alii regnandi in vare debeatis ; non solum bospitales vos esse doceapopulo Dei, alii sacrificia offerendi accipicbant a Do

mus, sed etiam humiliter hospiles ila hunorantes mino poleslalem. Sicut sanctum David, et cæteros quos in vestra suscepistis hospilia, ul erga cos serreges unclos legimus a Prophetis, el de privatis in Forum implere non erubescalis officium. Quod si inreges olei sanctificatione mulatos : sic et sanclum juriosum quis pulat, el diabolico inflatus lumore manAaron a Moysc unctum legimus, ex laico in sacerdo- datum Domini facere dedignatur : et, quanvis ille in tem Domini sancto oleo consecralum. Unde et in Psal. saculo nobilis, pauperes et in boc mundo contemplimo canitur, Sicul unguentum in capite, quod descendit biles Christiani lavare pedes erubescit; qui et hoc in barbum, barbam Aaron (Psal. cxxxII, 2). Scd illud in præcepit, et fecit , imo antequam præciperei, facere Veleri Testamento oleuni, lemporale regnum, tem- dignatus est : siquidem prämisit exemplum, ut faciporale sacerdotium conferebal; in hac enim vita crat lius commendarel imperium. Sic enim in Evangelio administrandum, que paucorum annorum curriculo legimus de Domino Jesu : Sciens, inquit, quod omnia terminalur : hoc autem chrisma , id est , hinc unctio dedit ei Paler in manus, et quia a Deo exivit el ad Deum quæ vobis imposita est , illius vobis regni, illius sa

vadil, surgit a ciena , et ponit vestimenta sua; el cum cerdotii conlulit dignitatem , quod cum semel colla- accepisset linteum , præcinxil se. Deinde misil aquam tum fuerit, nunquam est finiendum. Miramini forte

in pelvim, el cæpit lavare pedes discipulorum, el ezlerquod diximus vos illo chrismale regnum futuræ glo. gere linleo, quo eral præcinclus. Et rursum, Postquam rio el sacerdotium conseculos. Non ego vobis, sed aulem lavil pedes eorum , accepil vestimenta sua; el apostolus Petrus, imo per Apostolum Christus, col

cum recubuissel iterum , dixit eis : Scitis quid fecerim latam hanc pronuntiat dignitatem. Sic enim loquitur vobis ? Vos vocatis me, Magister et Domine, el bene diad fideles, id est, qui Baptismate abluti et chrismale

cilis; sum elenirii. Si ergo ego lavi pedes restros, Doconsecrati sunt : Vos aulem genus regale el sacerdotale, minus et Magister, quanio magis el vos debelis allergens sancia, populus acquisitionis; ui virtules annuntie

ulrum lavare pedes? Exemplum enim dedi vobis ,

ub iis ejus, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen

quemadmodum ego facio vobis, ila el vos facialis. Amen, suum ( í Pelr. 11, 9). Considerale ergo honorem quem in illo estis mysterio conseculi, et cavete ne forte qui

(a) Hic ritus eliam duodecimo srculo quibusdam in Ecpost peccata per Baptismum filii regni facti estis, clesiis servabatur, teste Angone Vict. in Joan. 13, ubi quosrursus peccando, quod absil, relilis cstici filii gchen- dam ait velle « non remilli peccatum originale nisi in lava

« lione pedum post Baptismum, » el cjus rei auctorem di' Ivo dc Baptismo, cap. 195, grire per sacramentum in cerc Ambrosium Mediolanensem episcopum. Cujus vide lib. ipso Lapiismale, clc.

uc miliardis, cap. 6.

amen dico vobis, quia non esl servus major domino suo, nos Dominus Deus noster, el audiemus, et faciemus. El ncc apostoints major eo qui misit illum. Si hæc scitis , dicit ad Moysen Dominus, Audivi vocem sermonum beati estis si fecerilis ea (Joan. XIII, 3-5; 12,17). populi hujus quanlu loculi sunt. Quis dabit cor eorum Considerale ergo, fratres dilectissimi, cujus iufelici- sic esse in eis, ila ul meluant me, el observent præcepla latis , cujus insanize sit, ut dedignelur servus con- mea omnibus diebus (Deut.v, 27-29)? Placuerunt ergo, servo, discipulus condiscipulo pedes lavare; quando ut diximus, Deo, quando quidem polliciti sunil se omnium Dominus el magister servorum et discipu. mandata ejus esse faciuros : sed displicuerunt, quando Jorum pedes livare dignatus est. Ille se humiliavit in- quidem posita sibi mandata, el que promiscrant serferioribus; nos vero humiliari dcdignamur æqualibus vare, transgressi sunt. De ipsis enim propheta loquiet sæpe melioribus. Quod non aliunde, quam de in- tur dicens, Dilexerunt eum in ore suo, et lingua sua credulitate evenil futurorum. Si enim vere et lolo mcntili sunt ei (Psal. lxvii, 36). Hoc est enim cre Deumi animo credereinus, per hæc Domini præcepta , que el non corde diligere, quod promittunt se Dei volunbrevi vile nostre tempore custodimus, ad ælerna et lalem esse facluros, mentiuntur lingua sua, et ad facælestia nos premia pervenire ; non solum non eru. ciendam diaboli refugiunt voluntatem, omnipotentem besceremus oinnia opera humilitatis implendo, verum Deum ad iracundiain provocantes, qui se irrideri non etiam gloriaremur.

palitur. Qui cum et opera hominum quamlibet in Commendale ergo firmiter memorie vestra quod occulto facta conspiciai, qui cum verba omnia quamaudistis a nobis, ei quod nobis, imo Domino promi- libel secreto insusurrantes audial, qui cum omnes omsislis (a) : nec ulla unquam tribulatio præsentis vitic nium cogitationes intelligat et agnoscat, severissime recordationem vobis vestræ auferal sponsionis. Im- judicabit. Qui hic ideo non semper contemptorcs suos plete omnia qilie audistis impcria : implelc omnia punit, quia in futuro decrevit esse judicium , ubi vestra que promisistis. Nolile similes eslici populo ülerna condemnatio el perpetua servalur peccantibus Judicoruin, qui cum audissent prarcepta Dei, recle poena. Ibi erit felus oculorum, et stridor dentium. quidem dixerunt, Omnia quæe mandavit nobis Domi- Ubi, sicut ipse Dominus ait:Vermis eorum non morienus, audienus, et facientus ea ; sed quod bene promi- lur, el ignis eorum non exstinguetur (Isai. Lxvi, 24). serant, neglexeriiul. Placuerunt eniin Deo , quando Vos autem, fratres dilectissimi, credimus in nomine se mandala ejus servaluros proiniserant. Sic quidem Domini, quod non transitorieaudiatis verba nostra, imo legimus dixisse ad Moysen populum Israel : Accede, divina : quia quod vobis dicimus, ex sanctis et divinis lu, el audi omnia quanta loquitur Dominus Deus noster eloquiis mutuamur. Speramus in Domino , quod faad le, et tu loqueris ad nos. Omnia quanla loquitur ad cielis omnia quæ promisistis, Deo adjuvante vos in

sanctis operibus, ipsius Domi nostri Jesu Christi (1) Promissam in Baplismo pedum lotionem legimus in gratia ; cui est gloria et honor cum Patre el Spiritu Appendice lomi 5, serm. 168, n. 3, el 257, n. 2

sanclo in sæcula sæculorum. Amen.

TRACTATUS DE CREATIONE PRIMI HOMINIS. Apud Ambrosium inscribitur, De dignitate primi hominis. Apud Alcuinum aulem, Dicta beati Albini Levitæ super illud Geneseos : « Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram.) Paulinus, Aquileiensis supra lib. de Salutaribus Documentis, capp. 2 ct 3, nonnulla mulualus est ex hoc ipso tractatu; qui præterea in libro de Spirilu et Anima , cap. 35, Lolus insertus est. llic itaque prima et postrema verba dedisso sulficiat.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

II. belur supra, in Eligii traclalui de Recliludine catholicæ conversationis, nn. 21, 22 et 23, præler versus

circiter decem in fine ab istis verbis, Benedicamus igitur Dominum, uc. In hac vila positi, fratres, ila agile , ut ciim hinc cordis semper , et gaudium nostrum penes ipsum sit. migraveritis, et caro vestra a vermibus cæperit de- Non de pro-peritate aliqua hujus seculi inllemur; sed vorari in sepulcro, anima ornata bonis operibus noverimus felicitatem nostram non esse nisi cum isla cuim sanctis oinnibus liclelur in cælis. Retrahat vos transicrint. Modo gaudium nostrum , fratres, in spe a malis operibus vel peccatis, interilus eorum quos fulura sit , lolum desiderium vita alerna sit, omnia præmisistis..... (n) Ei erit tunc quanto quis amplius suspiria nostra Christo anlıelent. Ille unus pulcherrialio hic obediens Deo fuit , tanto ampliorem illic mus, qui fuedos dilexit ut pulchros faceret, desideremercedem accipiel : quantoquc hic amplius Deum tur: ad illum unum curratur , illi ingemiscalur ; el amavit, lanto propius cum vidcbit. Benedicamus igi- dicant semper, Magnificelur Dominus, qui voluni pia lur Dominuin Deum nostrum, fratres , qui ad litti- cem servi ejus (Psal. susiv, 27). tiam spiritualem congregavil nos. Simus in humilitate

(biomissa repcle ex Eligii tractatu de Rectitudine calbolicæ conversacionis.

1216

SERMO DE CONTEMPTU MUNDI',

INCERTI AUCTORIS. CAPUT PRIMUM. Mandala alia specialia, alia sapientiam, quæ , ut diximus, Christus est, qui etiam communia. Audite, fratres charissimi, salutiferam juxta Apostolum caput nostrum est (dixit enim , CaPatris nostri doctrinam , qui non lerrenam, sed aler- put mulieris est vir , caput vero viri est Christus, Christi nam concupiscitis hæreditatem ; qui non vnluis sor- aulem caput est Deus [ I Cor. x1, 3]): ut ostendamus tem accipere in terra morientium, sed cum Psalmista nullum obstaculum interesse, pilos in ca parte capilis decantare, Portio mea in terra viventium (Psal. cxli, incidimus, in qua novam sapientiam, id est Christum, 6); qui Ægyptum reliquistis, et ad promissionis ter

inesse cognoscimus : per hoc signantes, malam lerram festinalis. Audile itaque, habentes aures audien.

renarum rerum sollicitudinem nostre mentis oculos di, pium patrem ad bæredilalem cælorum nos vo

ad Deum contemplandum impedire. Scimus enim cantem, et dicentem, Venite, filii , audite me, limo

quod quisque quanto magis terrenis occupationibus rem Domini docebo vos. Quis esi homo qui vult vitam

implicatur, tanto magis a sui Conditoris visione im(Psal. xxxIII, 12 el 13)? Quis es qui vitam vis ingredi ?

peditur. Unde Apostolus : Nemo militans Deo implicat Serva mandata Dei. Quorum mandalorum alia sunt

se negotiis sæcularibus ( il Tim. 11, 4). ltem : Qui sine specialia , alia vero communia. Specialia sunt pro

uxore est , cogital quæ sunt Dei ( I Cor. VII, 32). lline prie canonicorum sive clericorum, el monachorum;

Moyses ait : Levilæ radant pilos carnis suæ (Num. vill, communia omnium Catholicorum. Specialia igitur 7). Levita interpretatur Assumptus. Quisquis nanique sunt hæc : Si vis perfectus esse , vende omnia quæ hn

in ofliciis divinis assumptus 'esi, pilos carnis, id est bes, el da pauperibus, el sequere me. Et iterum : Omnis

superfluas cogitationes cordis , radere debet. Capot qui reliquerit domum , aui agrum , aul patrem , aut

igitur radere, significat cogitationes terrenas et sumatrem , aut fratres , aut sorores , aut filios , aut agros perfluas a mente resecare. Nec incongrue per pilos propter me , centuplum accipiel , et vitam æternam pos. sidebit. Et ad discipulos : Vos qui seculi estis me,

el capillos significantur cogitationes superflue. Sicut in

enim pili non sunt pars corporis, sel qurdam superregeneratione cum sederil Filius hominis in sede majeslälis suæ, sedebilis et vos super sedes duodecim , judi

fluilas procedens ex corporis humore : sic bona iemcantes duodecim tribus Israel (Malih. xix, 21, 29, 28).

poralia non sunt nobis naturalia, sed aliena et super

flua. Hinc itaque fideles Christi, qui ad æternam viHæc itaque, fratres , quanto singularia , lanto præci

lam medullitus suspirant, qui mundum cum suis pua; quanto acriora , lanto Deo gratiora. CAPUT II. Clerici nil proprium possideant. Dicit

obleclalionibus sub pedibus conculcant, qui in terra iterum Salvalor noster inter cætera , Qui non renun

nihil possidere volunt, sed cum Apostolo dicunt, No. tiaverit omnibus quæ possidet, non potesl meus esse disci.

stra conversalio in cælis est ( Philipp. ui, 20), capil

lorum minimam partem in capitibus retinent, ut per pulus (Luc. xiv, 33)Qui dixit, omnibus, nihil pro.

eorum abrasionem se minimam terrenorum sollici prium a suis discipulis possideri voluit. Qui quid

tudinem habere designent. Quapropter etiam illam quam possidet in terra, reinolus est a Christi disciplina. Qui autem non est discipulus Christi, quomodo

minimam particulam capillorum retinent, quia dom prasumit sibi ligaindi 3lque solvendi potestatem ? In.

in hoc mundo sunt, a lerrenis cogitationibus omnino Lendite, fratres , verba Evangelii dicentis, Intravil

vacui esse non possunt. Quisquis igitur clericus ad Jesus januis clausis ad discipulos , el insufflans dixil

sortem Domini vocatus , qui comam nutrit, cl capil.

los raderc vel condere erubescil, profecto se non de eis , Accipite Spiritum sancium : quorum remiserilis

Dei, sed de mundi sorle esse testalur. Quanto enim peccata, remilluntur eis ; el quorum retinuerilis, relenta suni (Joan. xx, 22, 23). Numquid illi habebant pro

quisque carnis crines diligit , fover et nutrit, lanto prium , quibus Magister indixerat, Nihil tuleritis in

cor suum non in cælis, sed in terra fixum esse ostenvia (Luc. ix, 3) : de quibus Lucas evangelista resert,

dit : quanto autem radit el edomal, lanto se non lerErant eis omnia communia ( Act. iv, 32 )? Videle quid

rena, sed eterna diligere comprobat. Petrus dixerit ad Jesum , Ecce nos reliquimus omnia,

CAPUT IV. Ne inter orandum capila legant. Si vero, el seculi sumus te (Matth. xix, 27). Qui omnia relique

ul prædiximus, crines idcirco radimus, ut inter nos rant, nihil sibi penitus relinuerani. Unde ergo sibi

el Deum niliil interesse approbemus : profecto palel, arrogant ligandi atque solvendi potestatem , qui in

quod cum in oratione persistimus, aliena velamina terra præsuniunt possidere facultatem ? Quomodo non

capitibus nostris apponere non debemus, præsertim erubescunt dicere, Dominus pars hæreditatis meæ (Ps.

cum Apostolus dicat, Vir non debet orare velalo capile, XV, 5) ? Ubi est illud apostolicum, Quæ conventio Chri

imago enim Dei est (1 Cor. xi, 7). Cessent itaque sli ad Belial (II Cor. vi, 15)? Qui terrenas possessio

clerici psalmodiæ hymnisque spiritualibus insistentes, nes relinquere nolunt , cur peccata populi comedunt ?

capillos, mitras, cæteraque velamina in capitibus Si decimas cum filiis Levi accipiunt , quomodo inter

portare : ne dum cum Deo loquimur, famulatus sui cæteras tribus parlem accipieni? Si nominis sui ely

signa occultantes, ejus indigni judicemur propitiamologiam allendunt, cur clerici a sorte dicti sunt ,

tione, cujus salubri doctrinæ præsumimus non obenisi quia Dominus eorum sors vel hæreditas sit ?

dire. Qui enim non obedit Apostolo, contradicis CAPUT III. Cur radantur. Sapientiæ sedes in cere

Evangelio. Et juxta ejusdem apostoli vocein dicentis, bro. Cur sallem clericalus sui signa , quibus a laicis

An quæritis experimentum ejus qui in me loquitur Chridiscernuntur, non perpenduni? Non enim sine causa

slus (Il Cor. x111,3)? Item, Si Angelus veneril de cælo, capita eorum raduntur et londentur, sed perspica

el aliud Evangelium nuntiaverii vobis, anathema sit cissima el evidentissima ratione. Nam bis signis se

(Galat. I, 8). Exstirpelur ergo penitus de clero talis cernuntur a laicorum conversatione. Quod ut multis

præsumplio, ne, quod absit, a Deo expellatur ejus Den propitianle proficiat , admonitioni utilissime du

oratio. ximus inserere. Didicimus multorum Patrum auctori

CAPUT V. Mundum et mundana contemnant. Mun. lale , cerebrum csse sedem sapientiæ; Christum vero,

di arma, prædia lerrena. His igitur signis clericalibus Paulo allestante, Dei Virliilem et Sapientiam esse

prælibalis, quibus a laicis discerni debemus, ad pro(! Cor. 1, 24). Cum itaque cerebrum sit in capile,

positam admonitionem redeamus. Audiamus Joannem sapientia vero juala Patrum auctoritatem in cerebro apostolum dicentem, Nolile diligere mundum, neque habeal sedem, et sic per sapientiam sibi infusam

ea quæ in mundo sunt (1 Joan. 11, 15). Audiamus et cuincia membra regantur a capile, quod per cerebrum

Psalmistam mundi am.ilores increpantem, Filii homiest, quod est sedes sapientize : sic inter nos el veran

nim, ulquid diliyilis vanitatem, ei quærilis mendacium

(Psal. iv, 3)? Solomon quoquc subsequitur dicens, ! Addunt uss., ad clericos.

Vanilas vanitalum, el omnia vanitas (Eccle. 1, 2). Lil'ch

intucri quam bene consonant organa Spiritus sancti. quomodo pro Christo suum dabit sangminem , qui Monet Apostolus, ut non diligamus mundum : inve- pro co non vult abjicere mundi vanilaiern, cum hitur Psalmographus in ejus amatores : clamat Salo- nos minus quam nostra diligamus ? Quomodo pro mon, cuncta subjacere vanilati. Quare non diligamus Christo vitam iradet, qui contra ejus præcepia hæc mundum, nec sequamur mendacium, Ecclesiastes vana et falsa possidet ? Ipse enim dicit, Si diligilis me, declarat : ac si diccrci, Ideo non sunt amanda jina, mandata mea servale (Joan. XII, 15). Loquiluir el Joquia transitoria mendacia : quia quac promittunt non annes apostolus, Qui dicit se diligere Deum, et mandata conferunt, bona igitur non sunt. Cum eniin bonoruin ejus non custodit, mendax est (1 Joan. II, 4). Convinomnium auctor sit Deus, ct a fidelibus suis queri et cilur itaque, se et non Deum diligere, qui mandala diligi quæque bona prxcipiat : si mundana vera bona ejus non vult custodire. essent, nec ipse quidem contemneret, nec a suis se- CAPUT VII. Paupertatem seclentur. Paupertatis feliciquacibus contemni prxciperet. Quid igitur Veritas de las. Cum Christus pro nobis filcus sit pauper et egenus, se leslatur, audiamus : Vulpes foveas habent, Filius nos pro ipso cur paupcres esse erubescimus ? Nuniautem hominis non habel ubi capui suum reclinel (Math. quid ejus paupcries non facil divites, Verilale alleVIII, 20). Item si mundi gloria vana non esset, non sc stante, regnum cælorum non divilum , sed

paupeabscondisset, cum turbie eum regem facere voluis- rum esse ? Dicil namque pauperibus, Beati

pauperes sent. Item si mundi gloria vana non esset, si divitis spiritu , quoniam ipsorum est regnum cælorum ( Mullh. terrene vera bona essent : non earum possessoribus V, 3). Si est regnum cælorum pauperum, restat ut improperaret Dominus dicens, Væ vobis, diviles , etc. infernus sit divituin. lloc quoque declarat nobis (Luc.vi, 24). Et alibi, Facilius est camelum per foramen Evangelium dicens, flomo quidam erat dives. Et post acus transire, quam divitem introire in regnum cælorum pauca subjungil, Eral aulem et quidam mendicus, La(Malih. xix, 24). Audiamus etiam quid suis dicat zarus nomine, qui jncebat ad januam ejus, ulceribus imitatoribus : Si vis perseclus esse, vade, et vende omnia plenus, etc. Factum esl aulem ul moreretur mendicus, quce hubes, el da pauperibus ( Ibid., 21 ). liem, Nisi el portaretur ab Angelis in sinum Abrahæ. Mortuus est quis renuntiaverit omnibus quæ possidel, non potest meus autem el dives, el sepultus est in inferno (Luc. xvi, 19, esse discipulus (Luc. xiv, 33). Jiem, Nenio potest dnobus elc.) Non reputet quisquam hæc verba esse Augustini : dominis servire, id est, Deó el mammona (Matth. vi, non sunt hominis, sed Veritatis, quæ nec fallere po24 ). Vidit peritus magister suos discipulos luctaluros lest, nec falli. Quisquis ergo vis regnare cum Christo, cum mundo, qui si haberent unde tenerentur, levius clige pruperiem cum ipso, lil l'equiescas cum Lazaro dejicerentur. Tulil igitur arma suis el nostris hosti- mendico. Nemo eniin polest gaudere cum sæculo, el bus, dum nos privavil terrenis possessionibus. Nulus regnare cum Christo. Audi Apostolum dicentem, Per namque latrones non solet timere : qui vero se mun- mullas tribulationes oportet nos intrare in regnum coelodanis implicat, lela parat quibus confodialur. Qlli rum (Act. xiv, 21). Ei juxta Veritatis vocem, primo nos ergo non vult confodi, nudus procedat per viam hujus oporiel bibere Domini calicem, ut sic pertingamnus ad exsilii.

regni concessionem (Matth. xx, 22). Qui autem vult CAPUT VI. Regnum Dei appetant. Deum et proxi- epulari cum diviie, preparat sc epulas vermibus gemium diligant. Calicem Chrisii accipiant. Fortassis henne : in qua pro gaudio momentaneo ardebit perpequæret aliquis : Cum Deus sequaces suos mundana luo cum capite suo diabolo. Infelix commercium , pro jubcat postponere, quæ sunt quae jubet appetere? Audi larn brevi gaudio, cælesti privari regno ! Felix pauperipsum dicentem. Quærile regnum Dei. Tiem Thesauri- tas, per quam cælestis acquiritur hæreditas! Felix comzule vobis thesuuros in cælis (Malth. vi, 33, 20,.Quie- mercium, pro perituris æterna recipere : et quod ineffita retilerum aliquis : Si Deus vult homines terrena odire, bile bonum esi, cum Christo sine line regnare! E conque debent diligere? Ista sunt qua præcepit diligere, trario ineffabilis miseria, perpelua cum diabolo pali cum per Moysen respondit, Diliges Dominum Deuin suppliciit. tuum ex toto corde luo, et proximum luum tanquam te CAPUT VIII. Epilogus. Quapropier, fratres charisipsum (Deut. vi, 5). Proximus in terra lantuin diligi simi, nos illud evangelicum ruminantes, Quid prod. precipitur, quia cælestis regni hæreditatem nobiscum est homini si universum mundum lucrelur, animæ consortilur. In quo charitale divina persusi, Scriptura vero suæ detrimentum palialur ? Vel quam commutestante, qux, ail ul cives nostros sicut nos ipsos dili- lalionem dabit homo pro anima sua (Id. xvi, 26)? gamus (Levil. xix, 18), propitiante Deo ibi facturi su- voluntarie pro Christo nunc ponamus quandoque dimus, per quem et redempli sine fine vivemus : qui mitienda : ne, quod absit, pro Transiloriis amillamus etiam cum propler opera nostra mala inimici ejus æterna. Hauriamus antidolum molentanea amari. essemus, prior dilexit nos; el cum essemus servi ludinis, ut quandoque percipiamus immensæ gaudia inutiles, in filios suos nos adoptavit el hæredes, Filium salutis. Sic modo currainus, ut in futuro comprehen: suum unigenitum tradens pro nobis, ut nos eriperet dainus : ubi inveniemur, ibi judicabimur. Non pera perpelue mortis laqueo. Quisnam puer lam beni- damus tempus acceplabile : non enim erit apud ingnum patrem digne polest diligere ? Quis ejus lantis feros locus poenitentie. Dum igitur vacal, dum sumus beneficiis aliquid dignum polest retribuere? Hæc tanta in via, adversario nostro legi Dei consentiamus. Lex beneficia admirans Psalmista ail, Quid relribuain Do- quippe divina nosier ideo dicitur adversarius, quia mino, pro mnibus quæ retribuit mihi? Cui ipse inqui- nostris carnalibus omnino contradicit voluptatibus. silioni deinde subjungit, Calicem salutaris accipiam Adversario itaque nostro, id est, Evangelio, dum res (Psal.cxv,12,13), etc. Quantulacumque sit hæc retri- exspecial, dum nos adhuc ad pacem invital, nuntios butio, calicem scilicet Domini accipere; nulla tamen miliamus; cum co picis fædus ineamus : ut cum vealia ita digne videlur passioni dominicæ congruere. nerit ille magnus paterfamilias, non ut servos inHac utique ratione, ut quemadmodum sanguinem utiles puniendos, sed ut lilios hæreditandos inveniat, suum dedit pro nostra redemptione, sic et nos no. sccumque introducat ad nuptias, ut de suis beneficiis strum fundamus pro sui nominis confessione. Sed sibi perennes reddamus gratias Jesu Christo Domino

nostro, qui cum Patre et Spiritu sancio vivit el re, · Ms. Regius, ne.

guat in secula sæculorum. Amen.

SERMO DE BONO DISCIPLINÆ.

Valeriano Cymelensi episcopo jampridem restituit Melchior Haiminsseldus Goldaslus. Ipsius quoque nomea præferunt fragmenta opusculi hujus in velusto codice Colbertino reperta. Conlulimus cum Mss. Victorino , el Colbertino cum Goldasti exemplari , necnon cum editione quæ exslat in bibliotheca Patrum.

« ͹˹Թõ
 »