Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

ibid.

841
ibid.

XXVI. Spectrorum ratio.
798 1. Inler quos sit amicitia vera.

31-832
XXVII. Spiritus angelici quid possint in liuma:rum.

799 ill. amicitia triplex : carnalis, mundialis, spiritualis
XXVIII. Dæmonum in illudendo experientia et artes. ibid. et vera.

Ibid.
XXIX. Mortuorum apparitiones. Eos nescire quid bic IV. Amiciliæ origo el progressus.

834
agatur. Unde discant.
ibid. V. De amicitiæ fructibus.

Ibid.
XXX. Anima non crescit. Exuta carne ubi sit aut quid VI. Osculum corporale quando adhibendum.

835
agal.
800 VII. Amicitia quid.

836
XXXI. Homo mortalis. Sensus impediunt ne se no- VIII. Amicitiæ sunt et nævi. An ideo abnuenda. ibid.
scat.
ibid. IX. Amicitia puerilis.

ibid.
XXXII

. Menti nihil se ipsa magis notum. Animæ con- X. Amicitia spiritualis. Vera. Amiciliæ fons. Amoris
junctio cuin corpore. Quomodo anima ad corpus de-

origo.

837
scendat. Quomodo ab eo ascendat. Meditatio. Con-

XI. Amicitiæ fundamentum.
templatio.
801 XII. Delectus amici.

ibid.
XXXII. Corporis materia. Quomodo sensus formenlur Xiu. De causis dissolvendæ amicitiæ.

838
el imaginatio. Imaginalio quid sit. Spiritus corpio-

XIV. Qui minus idonei ad amicitiam.

ibid.
'reus.

802 XV. Qui idonei. Amicitia dissnenda, non rumpenila. 839
XXXIV. Sensus. Memoria. Mens. Spiritus. Animus idem XVI. De læsione eorum qui diligendi sunt.

ibid.
cum anima. Ratio. Qui anima se ad Deum erigal. XVII. Ad amicitiam quatuor requiruntur.

ibid.
Mira divisio animae. Mens imago Dei.
803 XVIII. In amico probanda qualuor.

Ibid.
XXXV. Dignitas bumanæ conditionis. Homo quatenus XIX. Fides amiciliae.

810
ad imaginem Dei. Rursus quomodo imago Dei in ani-

XX, Intentio.

Trid.
ma. Qualenus anima gerai sinilitudinem Dei. 803 XXI. Discrclio.

ibid.
XXXVI. Comparatio ani næ cum Deo.

806 XXII. ra:ientia. Quid in amico seligendo curandum. ibid.
XXXVII. Anima civitas Dei. illius cives. Consiliarii. Mi- XXII. Non , ariler admittendi omnes.
lites. Plebeii. Tres vires animæ secundum plate-

XXIV. De cultu amicitiae.
nem et medicos. Ralio. Iulelligentia. Memoria. Apa XXV. Amicitiæ lex in petendis et dandis.

Ibid.
retilus.
807 XXVI. Quid sibi impendere debeant amici.

812
XXXVIII. Virium animæ definitioncs.
808 XXVII. Correptio ainici.

thid.
XXXIX. Ad quid auima ad imaginem et simililudinem XXVIII. Epilogus.

Ibid.
Dei.

800 ADMONITIO IN LIBRUM DE SCBSTANTIA DILECTIONIS. 815-814
XL. Miseria animæ a Deo recedentis. Recedit a simi- DE SUBSTANTIA DILECTIONIS LIBER UNUS.

ibid.
Jitudine, non ab imagine Dei. Animæ non generan- CAPUT PRIMUM. Anjoris duo rivi, charitas et cur; iditas.
tur.

Ibid. Inde omne bonun vel malum. Amor molus est unus
XLI. Sed in dies creantur. Materiæ a prima creatione

el triplex.

ibid.
mulla fit nova creatio. Peccatum originale per car- II. Amor quid sit. Malum quid.

843
nem contrahitur. Baptismi necessitas.

810 ill. Beatilidinis capaces ex Dei gratia. Per anioren
XIII. Non baj lizatis cur anima data. Natura quid sit.

fiunt | articipes.

ibid.
Spiraculum vitæ.
ibid. IV. De gemino charitatis funiculo.

ibid.
XI til. De animze nalura. Mors hominis.

811 v. Ordinala charitas : respectu Dei, respectu proximi,
XI.IV. Anima invisibilis est. Ratio speculum est in quo

respectu mundi.

816
Deum vidcat.

812 Vi. amor nunquam vacal. Cordis vera requies, an lic
XLV. Rationalium slatus triplex. vis animæ triplex.

perfecta.

ibid.
Amor quid sit.

ibid. VII. Quomodo comparanda. Fides navis in hujus mundi
XLVI. Rationalis creature sors diversa. Animæ qua-

Ductibus. Unde ædificanda.

817
luor allectus ad quid dati. Ad quid ralio.
813 ADMONITIO IN LIBRUM DE DILIGENDO DEO.

817-848
XI.VII, Homo iater mundum et Deum.

DE DILIGENDO DEO LIBER UNUS.

ibid.
XLVIII. Animarum origo. Arbitrium. Electio.

ibid. CAPUT PRIMUM. Via ad vilam charitas. Nodus diligenli
XIX. Sensus et in interiori homine. Meditationi in-

Deum et proximum.

ibid.
cumbere.

813 II. Quare et qualiter diligendus Deus. Amor Dei exci-
L. Meditatio quid. Scientin. Comfunctio. Derotio. Ora-

Lalur ex iniutu creationis. Creatura rationalis du-
lio. Aflecius. Scientia sui aliis præe, onenda.
816 Ilex. Ad quid facia.

819
11. Allentio ac discussio sui. Considera:iones vitiost. llit. III. Hominis sunt omoja.

80
LII. Cognitionis tres gradus. Mentis dilatatio. Mentis IV. Anime dignitas. Ex Dei in cam amore dignoscilir.
Sichleratio. Mentis alienatio. Nens bominis specu-

Cui ex Dei dono cuncta famulantur. Creata quomodo
Jum, scd pcccato obscuralum. Quomodo tergen-

diligenda, quomodo Creator.

851
dum.
817 V. Beneficia Dei recensentur.

82
LII. Ad nolijam sui duo necessaria. Homo pulvis et VI. Beneficium crealionis. Beneficium reparalionis.
ciuis. Gratize Dei quanla debeamus. llæc nolitia

Hoininis valor.

itd.
| arit bumili alem, charitatem, elc.
818 VII. De beneficio vocationis ad fidem.

8'13
LIV. llominis duplex bonum. Sensus du ler. Aclio-

VIII. De virtutum mugcre. Dei inordinationi in omni-
num ejus intentio. Trinitatis nolitia duce ratione. 819 bus acquiescere.

&
IV. Trinitatis noniina sunt pielatis. Vitæ æternæ feli- IX, De illustratione aliis beneficiis.

ibid.
citas.

820 X. De Dei erga nos sollicitudine. Præsentia ejus quid
INI. Spiritus intellectualis. Anime vita el mors. Pana-

in auctore efficiat.

ibi:l.
runi æternarum gravitas. Poena præci, ua.

821 XI. De munere vil:p in orlu servalæ. De indultis sen-
LVII. De prudentia in sectandis bonis, ei malis caren-

sibilibus oblectationibus.
dis. Gaiutia æterna meditari. Beatorum gaudiuin mu- XII. De longanimitate Dei. Tribus modis a peccando
lumin. Felicitas perfecta. Negotia ac doles.

822 servamur. De angelo custode. Peccator oinnem in
LVIII. Gratu'alur piis Deo fruentibus. Gaudium suum

se crcaturam conmovet. Quam liberaliter iguoscat
inexpertis nequeunt enarrare.
823 Deus.

8 *
LIX. Miseri is svas deplorat. Invocal sanctos. Mentis XHI. De dono continentiæ. Cu us hostis triples. 88
mutabilitas unde, et quid nos docet.
ibid. XIV. Spes æterne vitæ slal in tribus.

839
1.X. Mentis ad corlestia revocandie necessitas. Asi ira-

XV. De beneficiis imperiitis. Confitendum Deo et in
tio in id negotii. Cæli gloria. Calestium civium

bonis el in inalis.

Ibid.
gaudia.

82 XVI. De beneficio redemptionis. Bona lerrena el ce-
LXI. Sel tem actionis gra.lus in anima. Veritatis co-

leslia.

800
lemplatio. Religio vera.

825 XVII. Pronissa Dei. Ea nimium desiderari non possunt. 861
I.XII. Qualis anima esse debeat.

826 XVIII. Quale et quantum electorum gaudium. Bealo-
L.X 11. Quærere Deum. Deus quid sil. Dei in mente no-

rum mentes invicem patebunt. Corpora erunt in-
stra imagn.
827 tegra.

Ibid.
I.XIV. Excitatio ad cogita:ionem stunmi boni. In eo ADMONITIO IN SUBSEQUENTEM LIBRUM SOLILOQUIORUM. 863-864
omnia bona.
ibid. SOLILOQUIORUM ANIMÆ AD DEUM LIBER UNUS.

ibid.
1.XV. In bearis triplex fruilio Dei. In beatis vis anime CAPUT PRIMUM. Aspiratio ad cognitionem el amorem
triplex impletur. Corporis gloriosi quatuor dotes.

Dei. Visionis Dei desiderium. Amoris Dei defectus
linmortalitas. Impassibilitas. Agilitas. 'Pulchritudo. 829 causæ. Hominis a Deo discrepantie.

815

[ocr errors]

Ibid.
ADMONITIO IN LIBRUM DE AMICITIA.
831-832 II. Dei ad hominem variæ habitudines.

8605
Doc. MICITIA LIBER UNCS.
ilid. III. Hominis miseria el fragilitas.

867
CAPUT PRIMVM. Iibri hujus scribendi occasio.
ibid. IV. Luniis D:'i necessitas cl in loratio.

ibid

1

V. Miseria nostra a peccato. Quod peccatum uilil sit. X, Oratio humiliter de se sentientis.

009
Quod nibil fiat.
868 XI. Trinitatis confessio.

Ibid.
VI. Peccatoris miseria. Sine Verbo nibil est, nihil con- XII. Perfectionum Dei contemplatio.

Ibid.
servalur.

869 XIII. De incarnationis mysterio. In hoc mysterio valida
VII. Amor Dei beneficiorum intuitu excitatur. Creatio-

nobis spes.

910
nis beneficium. Homo quatenus angelis inferior. Ibid. XIV. Gratiarum actio pro beneficiis inde præstitis. ibid.
VIII. Quando æqualis. Quatenus creatura dignissima. XV. Immensa Dei in bominis reparatione charitas.
Quale beneficium posse filium Dei fieri. Hæc nobis

Quod graliæ rependendæ impares simus. Quauta uo-
capacilas ex mera gratia.
870 bis ob hominem a Deo assumplum fiducia.

911
IX. De omnipotentia Dei. Cur nos non lapis, arbor, etc., XVI. Gratiæ inde aguntur. Quod duplex in Christo na-
facti.

871 tura, et una persona. Postulatio ex intuilu hujus
X. Homo insufficicns ad laudandum Deum. Quis Deum

mysterii.

912
laudet. Laus hominis vera. Rursum de insufficientia XVII. Quanla Deo debeamus. Quod de ipso ei servia-
ad laudem Dei. Unde suppleatur.

872 mus. Ex vi collatorum munerum peli:io aliorum. 913
XI. Spes salutis nililur bonitale qux creavit.

Ibid. XVIII. Precalio ad Christum. Quid irse sit nobis. NC-
XII. Contra concupiscentiarum laqueos oratio. Hos la-

cessilas ei per amorem adhærendi. Amor Christi do-
queos quis effugiat.
873 mus Dei recordatione accenditur.

914
Xui. De mirabili luce Dei. Quod in solo Deo bene sit XIX. Domus Dei creata sapientia. Ejus ab increata dis-
homini. De variis Dei beneficiis.

874 tinctio. In ea quomodo non tempus. Ipsa quomodo
XIV. Quod Deus jugiter inspiciat opera et intentiones

colum cali. Dei æternitas.

915
hominum.

875 XX. Aspiratio ad donum Dei et ut ipsa orel pro nobis. 916
XV. Quod homo per se nihil possit. Quod non habeat XXI. Vilæ hujus miseriæ et fastidium.

917
unde glorietur. Qui gratiæ divitias promereatur. XXII. Vitæ æternæ felicitas ejusque desiderium. ibid.
Quid homo per se. Gratiæ est quod in peccata non XXIII. Sanctorum hinc migrantium felicitas.

918
labamur.
876 XXIV. Sanctorum invocatio.

Ibid.
XVI. De diabolo et lentationibus ejus. Diaboli ubique XXV. Cæli ardens desiderium. Cæli gloria et gaudia. 919
laquei.
Ibid. XXVI. Rhythmus de gloria paradisi.

920
XVI. Lucis Dei ad eos cavendos necessitas. Diaboli

XXVII. Laudes Dei cum bealis celebrare. Beatorum
versutia.

878 gloria nobis incomprehensibilis. Animæ stupor et
> ('lll. Ingratitudinis mala. Beneficiorum Dei descri-

perspicacia. Avolare a rebus creatis in Deum. Lux
plio. De iisdem gratiarum actio. Deum semper di-

increala.

021
ligere tenemur, nec valemus nisi dederit.

879 XXVIII. Hic a nemine conspici valet et quonam modo
XIX. Amoris fervens desiderium. Beneficiorum Dei

cernatur. Excitatio ad laudandum Deum.

922
recaj ilulatio.

880

XXIX. Oratio explicans plurimas Dei perfectiones. ibid.
XX. Quod omnia serviunt homini, ut homo serviat XXX. Dei proprietalum prosecutio. De personarum
Creatori.
881 unilate et pluralitate in Deo.

921
XXI. Ex bonis temporalibus colligitur magnitudo co XXXI. Invocatio ad sanctam Trinitatem.

923
leslium.

Ibid. XXXII. Dei cum laude invocatio. Quod Deum laudare
XXII. Consolatio æterna non est speranda cum præ-

deceat.

Ibid.
senti. Dulcedo Dei demulcet amariludinem mundi. 882 XXXIII. Laudandi cupidus petit unde digne laudet. In
XxuI. aspiratio ad fruitionem Dei. Non oblinelur nisi

Deum avolat. Angeli quam præstent nolis in Deo
ex dono Dei.

883

laudando. Precatio ardens in jugem Dei laudem. 926
XXIV. Quod nihil sine Dei gratia possimus.

Ibid. XXXIV. Humilis confessio peccatoris et indigni lauda-
XXV. Quod voluntas humawa sine gratia inefficax sil

toris.

927
ad bona opera:

884 XXXV. Preces amore Jesu ferventes. Amorum duo-
XXVI. Spem sublevant jam præstita Dei bencficia. Ibid. rum indoles.

928
XXVII. Quanta Deus præstet bomini per angelos cuslo- XXXVI. Preces ad Christum præ desiderio charitalis
des. Unde Dei cum homine deliciæ.

885 et lacrymarum. Lacrymæ amoris indices. Ad lacry-
XXVIII. De prædestinationis ac præscientiæ Dei my-

mas anima quærens Deum excitatur exemplo an-
sterio.

885 næ. Excilatur et exemplo Magdalena. Lacrymaru:11
XXIX. De altitudine judiciorum Dei.
887 jugis gratia exoralur.

930
XXX. Anima humana unde, quid sit, et quo beata. ibid. XXXVII. Precalic ad Christum Dei desiderio nagrans.
XXXI. Ubi Deus habitet. Quod per sensus non invenia-

Homo eget duplici cibo. Gemilus anime sentientis
tur Deus. Quid Deum querendo quæramus. Crealu.

Deum. Contemplationis pennas interim pelit, et ut
rarum de Deo testimonium. Qui ab homine ad Dei

sileal sibi quidquid creatum est. Precalur chari-
notitiam ascendatur. Deus sibi soli notus. Quatcnus

talis vulnus. Omnem hic respuit consolationem. 0.33
homini innotescat.
ibid. XXXVIII. Precatio in afflictione.

936
XXXI. Confessio fidei de summa Trinitale. De Dei fi-

XXXIX. Precatio ad Deum mixta timore et fiducia.
lio. De incarnationis mysterio. De judicio et resur-

Confessio iniquitatum. Conversio ad Patrem unde
rectione. De Spirilu sancio. Ilerum de sancta Tri. indulgeat. Humilis a Filio veniæ postulatio. Judicii
nitale.

890-891 horror. ad misericordiam Dei confugit. Jesu nomen
XXXIII. Quod tenebra a nobis, a Deo lux nostra. Gra-

fiduciam præbet.

ibid.
uarum actio ob fugalas tenebras et impertitam XL. Deo omnia sua commendat. Orat avocari vilia, vir-
lucem.

892 tules concedi. Sanctos interpellat. Pro universis
XXXIV. Dei summa majestas. Lucis amplioris poslula-

supplicat. Rursum pro se aliisque precalur.

038
uo.

893 XLI. Gratiarum actio et amoris desiderium. Beneficia
XXXV. Dei ardens desiderium. Beatorum quanta feli-

Dei ad hoc recolit, ut amorem excitet. Passionis et
cilas. Miseria exsilii nostri, et aspiratio ad patriam. 894 resurrectionis Christi meditatio. Ardens Dei silis. 9.10
XXXVI. De gloriæ lumine. Deum videre facie ad sa-

ADMONITIO IN LIBRUM DE CONTRITIONE CORDIS. 911-942
ciem quid. visio hæc tota beatitudo. Interim Deum

DE CONTRITIONE CORDIS LIBER UNUS.

943-044
unum intendere.

893

CAPUT PRIMUM. Quod ex consideratione compunctio.
XXXVII. Oratio ad sanctam Trinitatem.

897 Beneficiorum Dei consideratio. De vocutionc ad
ADMONITIO IN SUBSEQUENTES MEDITATIONES.
897-898 christianam fidem.

llid.
MEDITATIONUM LIBER UNUS.

901-902 II. Quod nos Deo lotos et amplius debeamus. Ibid.
CAPUT PRIMUM. Oratio pro viliis resecandis, et virtuti- JII. Desiderium Dei.

ibid.
bus oblinendis.

Ibid. IV. Conscientiæ pravæ miseria. Confessio humilis. Pec-
II. Misericordiæ Dei commendatio. Quid Deus egerit,

cati fæditas ei fructus.

945
et quid superest ut bene vivamus.

ibid. y. Misericordiæ divinæ imploratio. Inimici hominis. 946
III. Quod orantis fiduciam reprimat prava conscientia. 903 VI. Peccatoris discrimina.

947
IV. Judicium novissimum timelur. Timendi ratio. Ratio VII. Peccatorum vincula, carcer et lencbrä.

ibid
fidendi.
904 VIII. Quod peccator sit videns cæcus.

948
V. Invocatio Patris per Filium quam eflicax.
ibid. IX. De abysso triplici.

ibid.
11. l'assio Filii repræsentatur Palri.
903 X. Pænitentis affectus.

9.49
VII. Dei in passione Christi mira dispositio. Vade hinc XI. Misericordiæ Dei imploratio.

ibid.
bomo gratiam rependere queat.
906 ADMONITIO IN MANUALE.

949-930
VII. l'er passionis Christi meritum quanta orantis lidu- MANUALE, LIBER UNUS.

951-9883
cia.

907 PRÆFATIO. Ralio hujus operis. Invocatio Dci. ibid.'
IX. Spiritus sancti invocalio.
W08 CAPUT PRINTM. Dei per uncliones.

Tojit.
SANCT. Argust. VI.

(Qurante-quatre.)

II. De eodem argumento.

931-952 ADMONITIO IN LIBRUM QUI DICITUR SPECULON PECCATO
III. Desiderium Dei. Ejus effectus.

953
RIS.

983-184
IV. De miseria animæ quæ Deum non amal.
Ilid. SPECULUM PECCATORIS, LIBER UNUS.

Ibid.
V. Oratio invitantis in se Deuin.

954 CAPUT PRIMUM. Quid liis, l'linam saperent, etc., pecca-
11. Quiam felices sancti binc migranies.
ibid. lor doceatur.

Ibid.
VII. lilæ plerna bona.

953 II. Sententiæ hujus consideratio quid efficiat. Pauco-
VIII. Vile präsentis miseriæ.

ibid. rum est. llinc la si Samson, David ac Salomon. 1a-
18. In jis solamen ex Deo non deest.

ibid. psus eorum cur in Ecclesia legantur. Scriptura non
X. Postulatio amoris Dei.
956 sapit, nisi ardenter amanti.

983
1:. llem gratiæ lacrymamrum, et opis divinæ. Inter Ill. Quorum scientia , intelligentia et prudentia ibi
sacra præsertimuiysteria.

ibid. considerentur. Consideralio brevitalis vitæ | arit
XI!. Cogitatum omnein iu Christum intendere. In quo

mundi contemplum.

986
jam regnamus.

itid. IV. Consideratio mortis carnem domat. Meditatio quasi
Xil. Fiducia in Christum.
957 mentis ditalio.

987
XIV. Quanta inde delectatio.

ibid. v. Quæ sint novissima. Quo fructu provideantur. bid.
xv. Nil asperius ob gloriam cæli comparandam. 958 VI. De studiis vanis. De disciplina hic suheunda. 988
XVI. Pretium ejus.

ibid. VI. De horrendo exil damnandze animæ. Quam tunc
XVII. l'aradisi felicitas.
Ibid. horrenda diaboli präsentia.

98)
XVIII. Amoris suflicientia. Amoris gradus.

959 VIII. Qui Deus in inierilu malorum risurus el subsan-
XIX. Amore Deo sociamur. Amans qui se gerat. Amor

nalurus. Viliorum diversorum origo. Insipientem
in eo quid efficiat.
ibid. inter et stultum distantia.

990
XX. Amoris indoles.

960 DE TRIPLICI HABITACULO LIBER UNUS. (Lacerti anctoris
XXI. Amor Christi. Passionis ac mortis Christi fructus. ibid. nec ineruditi.)

991-992
XXII. Quam ulilis recordatio vi tentationibus et adver- CAPUT PRIMUM. be tribus habitaculis, regno Dei,
sis.

Ibid. mundo, inferno. Regni Dei bona, et inferni mala. ibid.
XXIII. El contra desperationem.
961 II. De poenis infernalibus.

993
XXIV. Excitatio animæ ad amorem Christi.

ibid. 11. De bis quos pæna aternitas a mundi voluptate
XXV. Anime solum sufficit summun honum. Volunta-

non deterret. Inferni duplex poena. Abui centum
lis bonæ valor.
962 nulla æternitalis portio.

Ibid.
XXVI. Veritatis cognilio. Nei in hominem beneficia. IV. A via lata ad arcam migrare. Beatorum felicitas.
Incarnationis causæ.

Ibid. Scientia. Sortis suze amor. De ineffabili visionis Dei
XXVII. Spiritus sancti effectus. Gaudium iniquitatis,

suavitate.

Ibid.
vanitalis et Spiritus sancti.

963 V. Deo omnia præsentia sine libertatis humanæ præ-
XXVIII. Animus et actus Deum diligentis.

Ibid. judicio. Dei locutio et laus. Existentia aute tempuis.
XXIX. Cordis requies. Oratio attenta.

ibid. Lux. Malum verum pejus falso. Dei visio quid bea-
XXX. l'ugere quidquid animum a Deo avertit. Quid

tis conferat. Dei æternitas. Dei scientia.

995
peccato perdidit homo, quid invenit.

961

VI. Beatorum scientia. De trina visione, corporali,
XXXI. Aspíratio ad notitiam Dei. Ad imaginem Dei cur

spirituali, intellectuali.

996
facti simus.
ibid. ADMONITIO IN LIBRUM SCALÆ PARADISI.

997-998
XXXII. Deas quid sit. Qui tolus bonus.
965 SCALA PARADISI, LIBER UNUS.

Ibid.
XXXIII. Quantum et quale bonum.

ibid. CAPUT PRIMUM. Descriptio quatuor graduum exercita-
XXXIV. Bona in eo oninia.

966

tionum spiritualium. Lectio. Meditatio. Oratio. con-
XXXV. Gaudium quantum erit fruentibus.
ibid. templatio.

ibid.
XXXVI. Anjlene hic excogiletur. Hic semper in no- il. Descriptio officiorum quatuor graduum.

ibid.
Lilia, amore et gaudio de Deo crescere.

967 in. Meditationis officium. Scientia in malis, non sa-
ADMONITIO IN LIBRUM CUI SPECULO NOMEN INSCRIPTUM

pientia.

999
EST.
967-968 IV. Orationis officium.

1000
SPECULUM, LIBER UNUS.
ibid. V. Contemplationis officium.

ibid.
CAPUT PRIMUM. Invocatio ad sanctam Trinitatem. ibid. VI. Spiritus sancti ad animam venientis signa. ibid.
11. Quod spiritus est Deus, et præsens ubique totus. 969 VII. De gratiæ occullatione.

1001
18. Quod solo nutu omnia fecit Deus, et in omnibus Vill, Cur ita ad tempus occultelur.

ibid,
est totus.

970 IX. Quam caute tunc se gerere quisque debeat. ibid.
IV. De essentia deitatis.

971 X. Recapitulatio. Quam prædicti gradus inter se con-
V. Quomodo sit Deus longe et prope et in omnibus totus. Ibid. catenali.

1002
VI. Quod Deus omnia langil, nec tamen movetur. ibid. XI. Quam imperfecti sine se invicem. Contemplantium
VII. Quod non dividitur Deus in partes.
972 felicitas.

1003
VIII. Quod velle Dei facere est.

Ibid. XII. Quatuor causæ ab bis gradibus retrahentes. 1004
IX. Quod nihil colendum nisi Deus.

Ibid. ADMONITIO IN LIBRUM DE COGNITIONE VITÆ. 1003-1004
X. Quod in solo Verbo Deus omnia fecit.

973 COGNITIO FITÆ, seu DE COGNITIONE VERÆ VITÆ LIBER
XI. De duabus syllabis Dei.
ibid.

1005-1006
XII. Quod in natura sua non videtur Deus.

Ibid. CAPUT PRIMUM. Rationalis natura ad quid facta. Operis
XII. De imagine Dei in homine facta.
ibid. suscepti ratio.

ibid.
XIV. De latitudine, longitudinc, altitudine et profun- II. Regni cælestis carnalis excogitatio. Dei notitiam
ditate Dei.

974 exhibere quam arduum. Qua methodo id lentelur.
XV. De cognitione sanctæ Trinitatis.
Ibid. Quare exspostuletur. Operis difficultas,

1007
XVI. Quod Trinitas sit individua. Creare solius Dei est. III. Deus proprie exprimi nequit. Cui nullum ex præ-
Verbum quomodo in Patre.
itid. dicamentis convenit.

1008
XVII. De cognitione divinæ essentiæ incorporeæ. 976 IV. Mens animæ speculum. Scientia unde nobis. Spiri-
XVIII. De processione Spiritus sancti a Patre et Filio. ibid. tualia fide attingi, non ratione. Spiritus set modis
XIX. De comparatione trium personarum. Quam vene-

in Scriptura dicitur. Aer. Venlus. Vila brutorum. 1009
raada Trinitatis el Eucharistiæ mysteria.

977 V. Anima intelligens quid sit. Fst vita sensibilis, mu-
XX. Quod divina substantia individua est.

ibid. tabilis, illocalis, passibilis; sine quantilate, figura
XXI. Quod in divinitale non est materia.
978 vel colore.

ibid.
XXII. Quod non est pars in Deo nec divisio.

Ibid. VI. Angeli quid sint. An sint. Quid agant. Nolitiæ eo-
XXIII. Quod Deus continet omnia.
rbid. rum et nostræ discrimen.

1010
XXIV. Quod non sit corporea deilas.

ibid. VII. Deus quid sit. Quod sit. Quod sit verilas, vita, sa-
XXV. De visione Dei. Trinitas una.
979 pientia, justitia et ælernitas.

Ibid.
XXVI. Exemplum de igne et anima.

ibid. VII. Dei claritas qui cognoscenda. Anima quæque lolo
XXVII. De immutabilitate Dei. Incomprehensibile Tri-

mundo major. Magnitudo intellectualis. Claritas Dei
nilatis mysterium.
ibid. qui cogitanda.

101"
XXVIII. Quod deitas materia caret.

980 X. visionis beatæ Dei variorum nominum ralio. Qua-
XXIX. De siti sine necessitate. Inæqualiter vident

liter sancti in oratione cogitandi.

1013
Deum beati.

ibid. X. Quod in Deo necessaria et personarum trinitas et
XXX. De vita æterna.
981 essentiæ unitas.

1013
XXXI. De luce divina.

982 XI. Cur substantiæ et personæ nomina Deo aptata se-
XXXII. Quod sit immutabilis Deus.
Ibi.l. rantur. Pater cur sic dictus, non.mater.

2014
XXXul. De infinitate Dei. Gratiæ aguntur Deo. Sco-

XI. Quod nunquam sine Filio exstitit.

Ibid.
pus bujus libelli.
ibid. XIN. Cur hic Filius, non filia.

1015

UNUS.

XIV. Quare Verbum. Verbi etymon.
1015 VII. Amicitia vera.

1019
XV. Qui res omnis creata in verbo vila.

ibid. VIII. Mandala Dei observare. Mala duo Deus odit in
(Vi. Qui solum Verbum incarnari potuit.
ibid. hoinine.

ibid.
XVII. Cur amor Dei Spirilus, et cur sanctus.
1016 IX. Justitia. Scripturarum studium.

1030
XVIII. Spiritus sanctus qualiter a Patre et Filio. Qua- X. Deus sit possessio nostra.

ibid.
tenus in specie columbæ vel ignis.
Ibid. XI. Gaudium mundi.

ibid.
XIX. De æqualitate personarum. Cur deitas virtutum XH. Gaudium spirituale.

Ibid.
vocabulis non colalur.

Ibid.

XIII. Mundi contemptus. Concupiscentia trijles in pro-
2X. Annon aliqui necessario miseri ; Deus vero au-

toplastrorum peccato.

1031
clor mal. Quod sine miseris justitia el misericor- XIV. Quibus gradihus in peccatum lapsi sint.

ibid.
dia Dei manifestari queant,
1017 XV. Adam vel Christum imitari quid sit.

Ibid.
XXI. Mali Deum auctorem non esse, sed ordinatorem. XVI. Quid sit mori peccato.

1052
Dei bonitas. Omnipotentia.
1018 XVII. Quid secundum carnem vivere.

ibid.
XXII, Unde res creatæ. Non ex Dei substantia. Non ex XVllI. vitiorum remedia. Humilitatis laus.

1033
maleria, sed ex nibilo. Qui lamen gou ex nihilo. ibid. XIX. Peccatum nullum sine superbia. Superbia et cu-
XIII. Quæstiones de präsentia Dei,
1019 piditas una sunt semper.

Ibid.
xxiv. Quod Deus sit in omni creatura, Dund quæque XX. Miles spiritualis et terrenus.

103 1
eum sibi inesse sentiat.

ibid.

XXI. Amor Dei. Parentes honorare quatenus jubca-
LXV. Creaturæ etiam sunt in Deo. Objectio solvitur.

mur. cbristi beneficia.

ibid.
Carnalis de Deo et mundo cogitatio. Idea since-

XXII. Amor proximi. racificus et individus.

1033
rior.
1020 XXIII. Virtutes animæ.

Ibid,
XXVI. Cur non omnis creatura æqualiter bono frualur, XXIV. placere Deo in omnibus.

1038
cum omnis sit in Deo. Quid sit malum pali. ibid. XXV. Quam fluxæ carnis deliciæ.

Ibid.
XXVII. Cur res mutentur, cum sint in immutabili, 1021 XXVI. Detractio.

ibid.
*XVIII. An homine non peccante fuissent mutabiles. XXVI. Peccatorum confessio. Oratio qualiter et quando
Quod Deus ubique, et quomodo.
Ibid. fundenda.

ibid.
XXIX. Conclusio questionum de præsentia Dei. Com-

XXVIII. Serpentis proprietas. Orationis fructus. 1097
paralio.
1022 XXIX. Familiæ curam impeudere.

ibid.
XXX. Qui Christus lotus in coelo, totus in Virginis XXX. Ul cupiditatis mala caveat.

Ibid.
utero.

Ibid.
XXXI. Sed eleemosynam de suo faciat.

1038
XXXI. Quomodo Deus sil solus immortalis. Quomodo XXXU. Humiliter omnia, nihil superbe agat. Familiam
solus invisibilis.
ibid. a viliis deterrere.

ibint,
XXXII. Quatenus homo ad imaginem et similitudinem

XXXIII, Eucharistice sumy tio. Confessio ei præmilta-
Dei creatus. Res omnis aliquam Dei similitudinem

lur.

1039
Irabet. animas esse alernas.
1023 XXXIV. Peccata cordis.

ibid.
XXXII. Anima unde lam multa videat in somnis. Cur XXXV. Caro domanda,

Ibid.
se non videat.
1024 XXXVI. Luxus in cibis cavendus.

Ibid.
XXXIV. Qui singulis in membris tota.
ibid. XXXVII, Ebrielalis mala.

1060
XXXV. Cur una discendi alia capacior.

Ibid. XXXVIII. Præcepla Dei ad omnes Christianos pertineat. Ibid.
XXXVI. Quod unus nobis magister.
ibid. XXXIX. Dilata ponilentia.

1061
XXXVII. Quid differant credere Deum, et credere in XL, Mortis cogitatio. Gaudia futuræ vitæ.

Ibid.
Deum. Fides vera.
1023 Xu. Pona damoandorum.

ibid.
XXXVIII. Quod animæ carne solutæ nil corporeum sen-

XLII. Linguæ custodia.

1062
tiant,

Ibid. XLIII. Compunctio. Perfectio non in aonis, sed in ani-
XXXIX. Qui sancti preces nostras exaudiant.
1026 mis.

Ibiil.
XL. Quomodo intelligantur anima a corpore solvi, XLIV. Consortium bonorum amare, malorum fugere. ibid,
et iterum reverti, ac visa referre, Infernus est in-

XLV, Intentio recla.

1083
corporeus, aut animæ damnatæ corpus induunt. ibid. XLVI. Beneficum esse in omnes.

ibid.
ADMONITIO IN LIBRUM DE VITA CHRISTIANA.
1031-1032 XLVII. Justorum prænia et labores.

ibid.
DE VITA CHRISTIANA LIBER UNUS.
Ibid. XLVIII. Jejunia et cibus duplex.

106€
PRÆFATIO. Humilis de se auctoris opinio.
Ibid XLIX. Iniquorum supplicia.

ibil.
CAPUT PRIMUM. Cliristiani nomenclatura et dignitas. 1033 L. Tria lic pessima, Lolidem optima.

1067
11. Peccatores Deus illico duplici ex causa non punit. LI. Hic laborandum.

ibid.
Dei in hominem benignitas.

ibid. LUI. De fide, spe, et præsertim mutua charilale. Pec-
III. Pietate Dei abulentes, etiam hic puniri. Judices

cala redimere per charitatem. Per confessionen ac
injusti.
1034 enam a sacerdote susceptam.

Ibid.
IV. Čerto peccatorum numero complelo Deum punire LIII. Pravorum placila. Eleemosyna ex lucris injustis. 1037
peccatorem.
1033 UV. Christiana felicitas non est terrena.

1068
V. Mors propera malis ad pænam, bonis ad securita- LV, Quam lugenda aninarum perditio.

1089
tem.

1030 LVI. cito converti, Prædestinalio. Humilitale graliam
VI. Indecorum est christiani nomen sibi arrogare si-

promereri. Felicitatem terreram despicere. ibid.
nere. Christianus verus quis.

ibid. LVII. In pressuris ad Christum pastorem confugere. 1070
VII. Deus semper justitia placatus fuit, et injustitia LVII, Pastoris auxilium contra diabolum exposcitur.
offensus. Enoch ad immortalitatem raplus.
1037 Ab omni malo quando liberemur.

Ili:l.
VIII. Israelitas ideo multis miseriis afflixit Deus, ut ad LIX. Opera tenebrarum, et arma lucis.

1071
opera pielalis instrueret. Legis consumator. Tbil. LX. Diabolus quis sit. Quot boua lounii eripuit, quot
ix. Deum quis diligat. Qualem deceat esse populum

intulit mala.

ibid.
Dei.

1038 LXI. Quam Abenler ei renuntiandum, et ad Christum
X. l'roximi dilectio. El nocere cavet, ct benefacere

confugiendum.

1072
cural. Innocentiæ conimendatio.
1030 I.XII. Dæmon accusator in judicio.

Ibid.
XI. Quorum preces Deus non exaudiat. Justas esse LXIH, Relabi quam periculosum.

1073
debet qui orat.

1011 LXIV. Caro diabolum recipit. In quam sola:n potesla-
X]]. Eleemosynæ de lucris injustis.

1012 tem accepit. Caro ad malitiam polens, ad pia opera
XIII. Fidem sine operibus non prodesse. Apostoli locus tingit se infirmam. Caro quasi animæ bellum. Ad
pro fide sine operibus allatus, explícatur. Alius

omnia mala provocat. Et sibi el animæ æterna parat. 1074
ejusdem locus. Fidem non sufficere.
Ibid. LXV. Carnis mala. Oratio anime ad Deum.

1075
XIV. Quis sit vere christianus.

1014 ADMONITIO IN LIBRUM DE DUODECIM ABUSIONUM GRADI-
XV. viduarum triplex genus. Qualis Christi vidua de-

BUS.

1077-1078
beat etdi

1015 DE DUODECIM ABOSIONUM GRADIBUS LIBER UNUS. 1079. 1030
ADMONITIO IN LIBRUM EXHORTATIONIS.
1043-1016 GRADUS PRIMUS. Sapiens sine operibus.

ibid.
LIBER EXHORTATIONIS, vulgo DE SALUTARIBUS DOCUMEX-

Grad. II. Senex sine religione. Duæ res in homine
TIS, ad quemdam comitem.

1017-1018
non veterascentes.

ibid.
CAPUT PRIMUM. Justitia et beatitudo, amare Deum. ibid. Grad, Il. Adolescens sine obedientia. Pater quatuor
II. Hominis in creatione prærogativæ.
llid. modis dicitur.

loc.
III. De eodem argumento.

Ibid. Grad. IV. Dives sine eleemosyna. Amanda non sunt,
IV. Couverti ad Deum.
Ibid. quæ redamare nequeunt.

1081
V. De eadem argumento.

Ibid. Grad. v. Femina sine judicitia. Pudicitia duj lex :
11. Consiliariorum delecius.

Ibid.
corporis, animi.

1033

1315

bio visitant

1224 SERM. XXX. De con'essione peccatorum.
TRACTATUS DE CHARITATO, seu de verbis Psalini : Terra SERM. XXXI. De fallacia mundi, et ejus delestatione,
dedit fructum suum. - Fructus terræ benedictæ

propter cria præcipue mala quæ in eo sunt. 1290
charitas, Deo adhærere. Charitatis fructus reddere. SERM. XXXU. Ad leprosos, ut patientiam teneant. 1295
Qui Deum non amat, nec se nec proximum amat. SERM. XXXII. De detestalione ebrietatis, cum lerri-
Amor mundi non est amor.

1923-1224 bilis casus enarratione.
TRACTATUS DE ORATIONE ET ELEEMOSYNA. Stipem pau- SERM. XXXIV. De duobus generibus hominum mun-
peribus ultro largiri. Misericordia ipsa orat. Miseri-

dum derelinquentium, qui sancto LoL et uxore sua
cordiæ nullus termigus. Misericordiæ sit comes

designantur.

12:35
oralio. Orationis laus.

1223-1226 SERM. XXXV. Ad judices, ut caveant ne odio, amore,
SERNO DE GENERALITATE ELEEMOSYNARUM. -Stipem pec-

pretio, precibus vel timore corrumpantur, cælera-
caloribus Manichæi negant, et quare. Timent alii

que vilia declinent, et justitiam serveal.

1297
ne peccatoribus largiendo Deum offendant. Omni- SERM. XXXVI. Ad presbyteros suos, malam vitam eo-
bus eroganda est. Justi præponendi. Nec despi-

rum reprehendens.

124
ciendi inimici. Non quia peccaiores, sed quia homi- SERY. XXXVII. Quod sacerdotes se debeant exhibere

nes. Peccatoribus stipem non negavit Christus. ibid. sicut Dei ministros, et cavere ne dona S. Spirius
TRACTATUS DE DUODECIM LAPIDIBUS, de quibus Apoc.

vendere procurent, patientiam quoque et caslita-
XX1, 19, 20,

1229-1330 tem servare; ac de fornicationis del estacione. 1301
MISCELLANEE SENTENTIA (incerti auctoris). – Simpli SERM. XXXVIII. De sacræ Scripluræ ingentibus præco-
cem esse et prudentem. Fur et latro. Pericula ubi-

niis, cum exhorlatione ad diligentem ipsius lectio
que, Principes. Peccati gradus. I.ectio obscura. For-

nem.

1501
Nicaria et adultera. Seneclus. Corpus infirmum. 'e- SERM. XXXIX. De vila solitaria rt contemplativa. 130
rilas. Scriplura. Judicia in porta. Corripientis odium. SERM, XI. De observantia clericorum.

1311
Sæculi fugacitas. Tristitia quæ velita, judicium et SERM. XLI. De observantia jejunii quadragesimalis. 1515
misericordiain facere. Sæculi perversitas. Amicus. SERM XLII. De vita et moribus elericorum.
Anima Jerusalem. voo oblata. 'Cor unde aufertur. SERM. XIIU. De Epiphania et quærendo christum. 1317
leo. Naturale cujusque colloquium.

1231-1232 SERM. XLIV. De pielate, charitate et suffragiis defun-
ADMONITIO IN SERMONES AD FRATRES IN EREMO. 1251-1234 clorum.

1519
SHONES AD FRATRES IX EREMO COMMORANTES 123-1236 SERM. XLV. De poenitentia agenda, et detractione vitan
TETNO PRIMUS. De institutione vilä regularis. ibid. da.

1523
SERM. II. De ace, 1237. SERM, III. De silentio. 1239 SERM. XLVI. De angelis et hospitalitate. 1324.-SERN. XI.XII.

-SERM. IV. De prudentia. 1240. SERM, V, De obedien- je sodomiædetestatione. 1326.-SERM. XLIII. De cura ani.
cia, 1242. —SERN. Vt. De misericordia. 1246. SERM. VU. mæ. 1328. — SERM. XLIX. De miseria carnis, et falsitale
De obedientia, 1248.- SERM, VIII. De perseverantia. 1249. vitæ. 1332. SERM. L. De salule anuæ. 1331.

- SERM. IX. De ira et odio. 1251. SERM. X. De puritale SERMM. LI-LIV-LV. De obitu Valentini, 1336. SERN. LVI.
conscientiæ, el spe, 1232. SERM. XI. De lacrymis, com- Quod bonum sit lectionem divinam legere,

13.79
functione et pænitentia. 1253. SEAM. XII, De superbia SERM. LVII.

1311
et humilitate. 1253. - SERM XIII. De fortitudine. 1250. SERM. I.VIII. De eo quod nihil sit gloria mundi. Ibil.
SERM. XIV. De justitia et correctione fralerna. 1237. - SERMM. LIX-LX. De persecutione Christianorum. 131
SERM. XV. De tide Trinitatis a simplicibus non investigan- SERM. LXI. De obedientia. 1344. - SERM. LIII. De timore
da, et donis Spiritus contra septem vitia. 1259.-SERM. XVI, Domini, et avaritia vitanda. 1345. ---SERX. I.XHI. 1347
De inobedientia , negligentia , patientia et castitate. 1262. SERM. LXIV. De exhortatione ad sacerdotes, ut doceant
- SERM. XVII. De vigilatione et Oliositate. Ibid. SERM. XVIII. populum quid scire et observare debeat.

Ibid.
De invidia. 1264, SERM. XIX, De vigilia Nativitatis Chri- SERM. LXV. De exhorlat. ad hominum instructionem pro de-
sti. 1266. SERM. XX. De Nativitate Domini. 1267. siderio vitæ cælestis, el contemptu przrsentis. 1350
SERM. XXI. De monachis in Ægypto, 1268. SERM. XXII. SERM. LXVI. De agenda pænitentia. 1352.-SERM. LXVII. De
ve consolatione fratrum in eremo, cum exhortalione ad fuga vanitatis et virtutum adesione.

1303
orationem et lacrymas, 1271, SERM. XXII. De jeju- SERM. LXVIII. Quomodo per virtutes obviandum sit vitiis ;
nio. 1273.

- SERM. XXIV. De exhortat. ad solitudinem, ac et de miseria infernali. 1354. SERM. LXIX. De exhortat.
de jejunio. 1274. — SERM. XXV. De jejunio, et ubi fuit in- ad orandum, cum exemplo defuncti in Ægypto ; et de mi-
stilulum. 1275. - SERM. XXVI. De inurmuratione et detra- seria animæ. 1355. - SERMM. LXX-LXXII-LXXIII. I)e illo qui
ctione, et de pænis damnandorum. 1277. - SERM. XXVII. Ne iram diu in pectore retinet, et non vult humiliari. Thid.
filio prodigo. 1280. - SERM. XXVIU. In Coena Domini 1282 SERMM. LXXIV-LXXV-LXXVI. de cogitationibus. 1378
SERM. XXIX. De lingua dolosa.

1287

[ocr errors]
[ocr errors]

-

Ultimus editionis Bencdictine tomus supplementum ad varia volumina continet. Inde quæ ad lomum sextum spectant
huc translulimus, ubi commodius legentur :

1° col. 253, loco notæ ' substitue : « Eadem verba super baptizatum Christum a Patre dicta legunt, auctor Quæst. er vel.
« et novo Testam., quæst. 54 in append. tonni 3 bujusce editionis; Hilarius Pictaviensis in Psalm. n. 291, necnon lib. 8 de
• Trinitate , n. 23, et comment. in nauh. c. 2, n. 6;

Justinus martyr, Dial. cum 'Cryph. Imo August. ipse I. 2 de conseusu
« Evang. n. 31, hanc lectionem confirmat. Quocirca lic a Danżo lemere omnino absque ulla codicum auctoritate additum
« est : Tu es filius meus. » 20. Col. 783, not. . adde : « Hæc summatim excerpta sunt ex Augustino, 6 de Trin. n. 11,
a ubi Hil. verba explicat. » 30 Col. 863, linea antepenultima admonitionis in librum soliloquiorum , post verba, refertus
a est, adde : « Cerie bic multæ occurrunt phras:'s ab Augustino alienæ, ut pula hæc cap. 18: cum iua mandala franye-
« bam, aut ista cap. 20, in secreto consistorii lui , etc. Neque magis ejusdem doctoris ævum sapit quæ cap. 22 occurrit
• ad acta ss. Andreæ, Bartholomæi, Agathæ allusio. Quid quod de inferis paulo aliter sentiri videtur o. 22, maxime si
e ili putres nostri intelligantur antiqui justi, quam sentiat Augustinus, lib. 12 de Cienesi ad lilt. capp. 33 el 34. 4 col,
877, octava ante cap. 16 linea, super verba, a nullum peccalum est, notandum hæc esse ex Aug. serm. 99, o. 6. 5° Col.
1066, lin, 60, bæc verba, « ut præterita non reiteremus, elc , » illustrant quæ apud Alcuinum habentur do di v. Oflie, c.
de cæna Domn., ubi postquam breviter descriplus est lolus reconciliandi poenitentis ritus, subditur : « Post hoc vero mo-
& neatur a sacerdote, ut quod poenitendo diluii , iterando non repelit. » Quibus concinit antiquus codex Victorinus a No-
rino de Pænit. I. 8, c. 11, n. 21, laudatus, in quo ad calcem Reconciliationis pænitentium præscribitur: «Post hæc surgant pa
« nitentes et moneantur ab episcopo, ut quod pænitendo diluerunt, iterando non revocent. » Morem eumdem Græcis usita-
Cum fuisse probat quod Joannes Jejuuator post dalain pænitenti absolutionem vult ei dicatur, « confessus a prioribus luis
a malis liberalns es; ne igitur per incuriam divinorum præceplorum secundis malis te ipsum subjicias, sintque libi justa
& evangelium novissima pejora prioribus, quibus per Dei clementiam liberalus es. » 6o Col. 1077, lin. 3 Admonitionis, ante
verba, o Augustino autem, prælige : « illum Oxonienses editores monent in ms. volumine adinodum antiquo homiliarum
« Saxonicarum reperiri sub hoc titulo : De duodecim abusivis secundum disputationem s. Cypriani episcopi el marlyris;
« adeoque permittunt ut quod nonnulli jam senserant, S. Patricii Hibernorum apostli fætus existimelur. Quod si ita es-
«sel, notare debuerat interpres Saxo se secundum Patricium, non secundum Cyprianum, vertere. » 7° Col. 12.27, infra
titulum serm. de Generalitate eleemos., adnola, a Serm. hunc sub Aug. nomine laudari el magna ex parte exscribi ab 11. Ce
« maro I. De non tina Deil. p. 415. »

M.
FINIS TOMI SEXTI. Er typis MIGNE, au Pulil-Montronge.

[ocr errors]
« ͹˹Թõ
 »