Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

EXCODEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNÉ EDITOREM,
IN VIA DICTA D'AMBOISE, PROPE PORTAM LUTETIÆ PARISIORUM VULGO D'ENFER NOMINATAM

SEU PETIT-MONTROUGR,

1641

SG

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

De DIVERSIS QUÆSTIONIBUS OCTOGINTA TRIBUS LIBER UNUS.
DE DIVERSIS QUÆSTIONIBUS AD SIMPLICIANUM LIBRI II.
DE OCTQ DULCITII QUÆSTIONIBUS LIBER UNUS.
DE FIDE RERUM QUÆ NON VIDENTUR LIBER UNUS.
DE FIDE ET SYMBOLO LIBER UNUS.
DE FIDE ET OPERIBUS LIBER ONUS.
ENCHIRIDION DE FIDE, SPE ET CHARITATE LIBER OXUS.
De AgosE CHRISTIANO, LIBER UNUS.
DE CATECHIZANDIS RUDIBUS LIBER ('NUS.
DE CONTINENTIA I.IBER UNUS.
De Bono CONJUGALI LIBER UNUS.
DE SANCTA VIRGINITATE LIBER UNUS.
De Bono VIDOITATIS LIBER UNUS.
DE CONJOGJIS ADULTERINIS LIBRI II.
De MENDACIO LIBER UNUS.
CONTRA MENDACIUM LIBER UNUS.
DE OPERE MONACHORUM LIBER UNUS.
DE DIVINATIONE DÆMONUM LIBER UNUS.
DE CURA PRO MORTUIS GERÉNDA LIBER UNUS.
DE PATIENTIA LIBER UNUS.
De SYMBOLO AD CATECHUMENOS TRACTATUS IV.
DE DISCIPLINA CHRISTIANA TRACTATUS UNUS.
DE CANTICO NOVO TRACTATUS UNUS.
DE QUARTA FERIA TRACTATUS UNUS.
DE CATACLYSMO TRACTATUS UNUS.
DE TEMPORE BARBARICO TRACTATUS UNUS.
DE UTILITATE JEJUNII TRACTATUS UNUS.
DE URBIS Escipio TRACTATUS UNUS.

Pag. 11

101 147 171 181 197 231 289 309 545 373 395 129 451 487 517 547 581 691 611 627 669 677 685 693 699 707 715

CONTENTA IN APPENDICE.

1091 1105 1113 1131

LIBER SENTENTJARCY XXI.

725 DE CONFLICTU VITIORUM ET VIRTUTUM. DIALOGUS QUÆSTIONUM LXV.

733 DE SOBRIETATE ET CASTITATE. LIBER DE FIDE AD PETRUM.

753 DE VERA ET FALSA PENITENTIA. DE SPIRITU ET ANIMA.

779 DE ANTICHRISTO. DE AMICITIA.

831 PSALTERIUM QUOD AUGUSTINUS MATRI SUÆ CON DE SUBSTANTIA DILECTIONIS.

843 POSUISSE FERTUR. DE DILIGENDO Deo.

845 EXPOSITIO CANTICI Magnificat. SOLILOQUIA.

863 TRACTATUS DE ASSUMPTIONE B. Mariæ. MEDITATIONES.

901 DE VISITATIONE INFIRMORUM. DE CONTRITIONE CORDIS.

943 SERMONES DE CONSOLATIONE MORTUORUM. MANUALE.

951 DE RECTITUDINE CATHOLICÆ CONVERSATIOSPECULUM.

967 NIS. SPECULUM ALIUD QUOD DICITUR PECCATORIS. 983 De SYMBOLO. DE TR.PLICI HABITACULO.

991 DE ESU AGNI. DE SCALA PARADISI.

997 SERMONES AD NEOPRYTOS. DE COGNITIONE VERÆ VITÆ.

1005

DE CONTEMPTU HUNDI. De Vita CHRISTIANA.

1031 DE BONO DISCIPLINÆ. DE SALUTARIBUS DOCUMENTIS.

1047

SERMONES ALII AD POPULUN. De DUODECIM ABUSIONUM GRADIBUS.

1079 SERMONES AD FRATRES IN EREMO. DE SEPTEMVITIIS ET SEPTEM Donis SPIRITUS SANCTI. 1089

1135 1137 1141 1147 1159

1169 1189 1201 1209 1215 1217 1221 12

LENOX LIBRARA

Ex lypis MIGNE, au Petit Montrouge.

NELY YORK

[blocks in formation]

Exhibentur hoc sesto voluminc Opuscula varia Augustini, que conducunt ad informandos mores : præclara quidem illa, et ingentis per sc pretii, sed ordinis melioris accessione habitura splendorem hic novum ac lucem. Nempe islæ lucubrationes in editionibus anle vulgatis sic distractæ erant, ut quidam in lomo secundo ac tertio inter cxegeticos libros, quædam vero inter polemicos tomo sexto, lomo nono aliæ post Tractalus in Joannem legerentur : quam dispositionem Erasmi olim cura institutam, tametsi poslea recepta est a Lovaniensibus Thcologis, mulare liac nova editione decrevimus ; ut quæ ejusdem generis aut similis argumenti sunt, ea continenter ac ordinate perlecta et intelligantur melius a sludiosis, el corum altius animis menlibusque mandenlur. · Principio damus Quxstionum libros quosdam, in quibus sunt nominandi præ cæteris libri ad Simplicianum, Augustino jam episcopo cum illos edidit, quam dignissimi. Nam qui prius de fidei el graliæ donis non recle senserat in scriptionibus aliquot suis, hoc in opere sub exordium episcopatus sui scriplo resipiscens cmendavil, abjecitque errorem suum, apostolico præcipue, sicuti in libro de Pradestinatione sanctorum profitetur, conviclus lestimonio, ex I Cor. iv, 7: quod nihilominus divino muneri ac revelationi tribuendum Vir sanctis ibidein agnoscit. Quanquam ergo illa ad Simplicianum disputatione rem alicubi versel in utramque partem, dubitanti parum dissimilis ( quod profecto disputandi genus lectorem postulat sagacem vigilantemque); altamen se jain lum antequam Pelaginna hæresis appareret, sic disseruisse dicit de dono perseverantiic scribens, ut neque remanseril aliquid quo vocetur in dubium gratiam Dei non secundum merila nostra dari, el saris egerit etiam inilium fidei esse donum Dei, ulquc ex iis quæ ibi dicta sunt, consequenler eluceal, aiam usque in fineus perseverantiam nonnisi ab eo donari, qui nos prædestinavil in suum regnüm el gloriam.

Finitis Quæstionibus, series incipit Opusculorum qu:e ad mores magis allinent. Primum ex luis librum de Fide rerum quæ nou videntur, restiluluin imus Augustino, cui perperam fuerat Erasmi ei Lovaniensium Theologorum sententia ereptus. Sabsequitur opusculum de Fide cl Symbolo, quod Hipponensis consilii episcopis acceplum referre debemus, quorum jussione Augustinus episcopalibus nondum infulis exornatus id argumenti iraclavil in illo lolius Africe.plenario consessu ; quem etiam traclalum amicis studiosissima instantibus in librum redigere compulsus est. Proxime adjungitur liber de Fide et Operibus, in eos publicatus, qui sentiebant et omnes citra discrimen admittendos ad Baptismum, et præcepta morum nonnisi post Baptismum tradenda, et demum baptizalos christianæ Gdei merilo salvandos esse, etiamsi mores quanlunilibct iniquos nunquam mularint. Quam tertiam opinionem cum perniciosissimam judicaret S. Doctor, convellendam suscepit non semel, sed manu amica semper et pacifica ; quia profectam ab auctoribus haud dubie catholicis ac piis : quibus dum occurrit in lib. 21 de Civitale Dei, cap. 17, Nunc jam, ait, cum misericurdibus restris agendum esse video et pacifice disputandum. Hinc longe abesse non oportuit Enchiridion, quo doctrina traditur de Fide, Spe el Charitate : opus vere aureum, noclurna et diurna manu versandum. Liber de Agone Christiano eodem fere spectat, fidei Regulam continens el præcepta vivendi. Hos de Fide libros excipit opus de Calechizandis rudibus, editum rogalu diaconi Carthaginensis Deogratias, ad quern sæpius primis lidei elementis imbuendi deducebantur sacrarum litterarum rudes. Succedunt simul cum tractatu de Continentia, que maleriæ el argumenti sui affinilale conjuncta sunt in:er se lucubrationes, de Bono conjugali, de sancta Virginitate, de Bono Viduitatis, de Conjugiis adulterinis. Postea de Mendacio, a contra Mendaciun : ac, ne. singula persequamur, ordine omnia certo proprioque sunt collocata.

Verum, quod rei caput existimamus, criticorum in ipsa Opuscula judicium, si quis forte injecil du auclore scrupulum, ad examen vocatur : quædam quæ pro notbis haberi volebant, genuina esse monstrantur ; alia e contrario qux solebant genuinis adjungere, vel repudiantur ul notha, vel aliquo discrimine separantur ut dubia. Slujus posterioris generis sunt tractalus de Symbolo ad Catechumenos, ct alii quidam cx tomo nono translati huc libelli sive Sermones, quos in extrema voluminis parte minutioribus lypis excusos repræsenlamus.

In adornanda quoque Appendice nec exigua cura , nec inanis labor impensus est. Opusculorum subditi. liorum quæsili sunt et reperti plerumque auctores. Hugoni Victorino vindicatur libellus de Substantia dilealionis ; eidemque ipsi redditur opus de septem Viliis, el seplem Donis Spiritus sancti. Liber de Scala Paradisi restituitur Guigoni Carthusiano : de Cognitione veræ vitæ, Honorio Augustodunensi : de Vita christiana, Faslidio Briloni : Paulino Aquileiensi, de salutaribus Documentis , de Conflictu viliorum et virtutum , Ambrusio Alipcrlo : dc Rectitudine catholicae conversationis, ac proinde etiam de Vanilate sæculi , Eliziv Noviomensi : de Bono disciplinr , Valeriano Cymclensi epiicopo, clc. Libellus de Amicitia ex Acredo Sanct. Accu'st. VI.

(Une.)

QUÆ IN HOC SEXTO TOMO CONTINENTUR.

CONTENTA IN APPENDICE.

[blocks in formation]

Præfatio.

Exhibentur hoc sexto voluminc Opuscula varia Augustini, qu:e conducunt ad informandos mores: præclara quidem illa, el ingentis per se prelii, sed ordinis melioris accessione habitura splendorem hic novum ac lucem. Nempe islæ lucubrationes in editionibus ante vulgatis sic distractæ erant, ut quædam in lomo secundo ac tertio inter exegeticos libros, quædam vero inter polemicos como sexto, tomo nono aliæ post Tractatus in Joannem legercntur : quam dispositionem Erasmi olim cura institutam, tametsi postea recepta est a Lovaniensibus Thcologis, mutare hac nova editione decrevimus ; ut quæ ejusdem generis aut similis argumenti sunt, ea continen ler ac ordinale perlecta et intelligantur melius a sludiosis, el eorum altius animis mentibusque mandenlur.

· Principio damus Quxstionum libros quosdam, in quibus sunt nominandi præ cæteris libri ad Simplicianum, Augustino jam episcopo cum illos edidit, quam dignissimi. Nam qui prius de fidei et gratiæ donis non recle senseral in scriptionibus aliquot suis, hoc in opere sub exordium episcopatus sui scriplo resipiscens emend:1vil, abjecitquc errorem suum, apostolico præcipue, siculi in libro de Prædestinatione sanctorum proliletur, conviclus lestimonio, ex I Cor. iv, 7: quod nihilominus divino muneri ac revelationi tribuendum Vir sanctus ibidem agnoscit. Quanquam ergo illa ad Simplicianum disputatione rem alicubi versel in ulramque partem, dubitanti parum dissimilis ( quod profecto disputandi genus lectorem postulat sagacem vigilantemque); attamen se jain lum antequam Pelagiuna kæresis appareret, sic disseruisse dicit de dono perseveranti:c scribens, ut neque remanseril aliquid quo vocetur in dubium gratiam Dei non secundum merila nostra dari, el salis egerit etiam inilium fidei esse donum Dei, utquc ex iis quæ ibi dicta sunt, consequenler eluceal, diam usque in fineus perseverantiam nonnisi ab eo donari, qui nos prædestinavil in suum regnum et gloriam.

Finitis Questionibus, series incipit Opusculorum qur ad mores magis allinent. Primum ex his librum de Fide rerum quæ non videntur, reslilulu:n imus Augustino, cui perpcram fuerat Erasmi cl Lovaniensium Theologorum senlentia ereplus. Subsequitur opusculum de Fide et Symbolo, quod Hipponensis consilii episcopis acceptum referre debemus, quorum jussione Augustinus episcopalibus nondum infulis exornatus id argunenti tractavil in illo lolius Africe.plenario consessu ; quem etiam traclalum amicis studiosissima · instantibus in librum redigere compulsus est. Proxime adjungitur liber de Fide el Operibus, in eos publicatus, qui senliebant ct omnes citra discrimen admittendos ad Baptismuin, el præcepla morum nonnisi post Bapti smum tradenda, et demum baptizalos christianæ fidei merilo salvandos esse, etiamsi mores quanlunilibct iniquos nunquam mutarint. Quam tertiam opinionem cum perniciosissimam judicaret S. Doctor, convellendam suscepit non semel, sed manu amica semper et pacifica ; quia profectam ab auctoribus haud dubie catholicis ac piis : quibus dum occurrit in lib. 21 de Civitale Dei, cap. 17, Nunc jam, ait, cum misericurdibus nostris agendum esse video el pacifice disputandum. Hinc longe abesse non oportuit Enchiridioni, quo doctrina traditur de Fide, Spe et Charitale : opus vere aureum, nocturna et diurna manu versandum. Liber de Agone Christiano eodem fere spectal, fidei Regulam continens el præcepta vivendi. Hos de Fide libros excipit opus de Calcchizandis rudibus, edilum rogalu diaconi Carthaginensis Deogratias, ad quern sæpius primis fidei elenientis imbuendi deducebantur sacrarum litterarum rudes. Succedunt simul cum tractalu de Continentia, quæ maleriæ et argumenti sui affinitate conjunctc sunt in:er se lucubrationes, de Bono conjugali, de sancta Virginitale, de Bono Viduitatis, de Conjugiis adulterinis. Postea de Mendacio, el contra Mendacium : ac, ne singula persequamur, ordine omnia certo proprioque sunt collocata.

Verum, quod rei caput existimamus, criticorum in ipsa Opuscula judicium, si quis forte injecit de aullore scrupulum, ad examen vocatur : quædam quæ pro nothis haberi volebant, genuina esse monstrantur; alia e contrario quæ solebant genuinis adjungere, vel repudianlur ul notha, vel aliquo discrimine separantur ut dubia. Mujus posterioris generis sunt tractalus de Symbolo ad Calechumenos, ct alii quidam ex loino nono translati huc libelli sive Sermones, qnos in extrema voluminis parte minutioribus lypis excusos repræsenlamus.

In adornanda quoque Appendice nec exigua cura , nec inanis labor impensus est. Opusculorum subditi. liorum quæsiti sunt et reperti plerumque auctores. Mugoni Victorino vindicatur libellus de Substantia dilectionis ; eidemque ipsi redditur opus de septem Vitiis, el seplem Donis Spirilus sancti. Liber de Scala Paradisi restituitur Guigoni Carthusiano : de Cognitione veræ vitæ, Honorio Augustodunensi : de Vila christiana, Fastidio Briloni : Paulino Aquileiensi, de salutaribus Documentis , de Conficlu viliorum ci virluium Aunbrosio Allperlo : dc Rectitudine catholicæ conversationis, ac proinde etiam de Vanilate sæculi , Eli. zio Noviomensi : de Beno disciplinr , Valeriano Cymclensi episcopo, clc. Libell's de Amicitia cx Aelredo Sanct. Accust. VI.

(Une.)

« ͹˹Թõ
 »