Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

versilas, perpetua charitas. Vullis nossc quod Deus propter leria. Remissionem peccatorum. Iabetis Symest Spiritus sanctus ? Baptizamini, et templum ejus bolum perfecle in vobis, quando baptizamini. Nemo eritis. Apostolus dicit, Nescitis quia corpora vestra dic:l : Illud feci, forte non mihi dimillitur. Quid fetemplum in vobis est Spiritus sancti, quem habelis cisti? quantum fecisti? Dic immanc aliquid quod coma Deo (1 Cor. vi, 19) ? Templum habel Deus : nam o isisti, grave, horrendum, quod eliiom cogitare el Salomon rex ct propheta jussus est edificare liorres : quidquid vis feceris, numquid Christum oclemplum Deo. Si ædificaret templom suli, aut lunar., cidisti? Non est isto facto aliquid pejus, quia et Christo aul stellic alicui, aut alicui angelo, nonnc damuaret nihil est melius. Quantum nefas est occidere Chriillum Deus? Quia ergo templum ædificavit Deo , slum ? Judi tamen cum occiderunt, et mulw in ostendil se colcre Deum. El unde ædificavil? De li- cum postea crediderunt, el biberunt ejus singuincmi : gnis et lapidibus : quia dignatus est Deus facere sibi dimissum est illis peccatum quod commiserunt. Cum per servum suum domum in terra, ubi rogaretur, baptizati fucritis, lencle vilam bonam in præceptis ubi memoraretur '. Uude dicit beatus Sicplianus': Dei, ut Baptismum custodiatis usque in finem. Non Salomon ærlificavit illi domum, sed Allissimus non in vobis dico quia sinc pcccalo bic vivctis; sed sulil vemanu factis templis inhabital (Acl. vii, 47 et 48). Si ergo nialia, sinc quibus vita ista non est. Propter omnia corpora siostra lemplum est Spiritus sancti, qualis peccata Baptismus inventus est; propier levia, sinc Deus cst qui ædificavil lemplum Spiritui sanclo ? Sed quibus esse non possumus, oratio inventa. Quid habet Deus. Si enim templum Spiritus sancti sunt corpora

oratio ? Dimille nobis debila nostra, sicul et nos dimilnostra , illc Spiritui sancio a'dificavit templum , qui limus debitoribus nostris (Id. vi, 12). Semel abluimur et corpora nostra. Alicadile postulum dicentem, Baptismale, quotidie abluimur orationc. Sed nolite Deus lemperavit corpus, ei cui decral majorem hono- illa committere, pro quibus necesse est lil a Christi rem dans (I Cor. sil, 21); cum loqueretur de di- corpore separemini : quod absit a vobis. Illi enim versis membris, ul non essent scissuræ in corpore. quos videlis agere pænitentiam, scelera commiserunt, Deus creavil corpus nostrum. llerbam Deus crcavil, aut adulteria , aut aliqua facta immania : inde agunt corpus nostrum quis crcavil? Unde probamus quia pænitentiam. Nam si levia peccata ipsorum essent, herbam Deus creat? Qui vestit, ipsc creat. Evange- ad birc quotidiana oratio delenda sulliceret. Tuin lege : Si ergo fenuin agri, ait, quod hodie est, el

CAPUT VIII, - 16. Peccala tribus modis dimilcras in clibanum millitur , Deus sic ve'stil (Matth. vi, luntur. Ergo tribus modis dimilluntur peccata in Ec30). Ille ergo creat, qui vestit. Et Apostolus : Stulte, clesia; in Baptismatc, in oratione, in bumilitate maquod seminas non vivificatur, nisi moriatur ? : et quod jore ' pænitentiæ : lamen Deus non dimillit peccala, seminas, non corpus quod futurum esl seminas, sed nu- nisi baptizatis. Ipsa peccata que primum dimiuit, dum granum, ut forle tritici, ant alicujus cæterorum ; non nisi baptizatis dimillil. Quando? Quando baptiDens autem illi dal corpus quomodo voluerit , el unicui- zanlur. Peccata quæ postca orantibus dimillunlur, et que seminum propriuin corpus (1 Cor. xv. 36-38). Si

poenitentibus, quibus dimittit, baptizatis dimittit. erz, Deus corpora nostra xdificat, si Deus meinbra Nam quomod., dicunt, Pater noster, qui nondum nali nostra a'dilical, el corpora nostra lomplum sunt Spi- sunt ? Calechumeni quamdiu sunt, super illos sunt rilus sancti; nolite dubilarc Denim cssc Spiritum omnia peccala eorum. Si catechumeni, quanto magis sanctum. Et nolite addcre quasi tertium Deum ; quia Pagani ? quanto magis heretici ? Sed hæreticis Bapti.Pater et Filius et Spiritus sanctus unus est Deus. Smum non mulamus. Quare ? Quia sic habent Ba Sic credile.

piismum, quomodo deserlor habet characlerem : ita CAPUT VI. - 14. De sancta Ecclesia. Sequitur post ci isti habent Baptismum; habent, sed unde JamnenTrinitatis commendationem, sa:clam Ecclesiam. De- tur, non unde coronenlur. El lamen si descrtor ipse monstratus est Deus et templum ipsius. Templuin correctus incipial militare, numquid audct quisquam enim Dei sunclum est, ait Apostolus, quod estis vos

ei characterem mutare? (Id. iii, 17). Ipsa est Ecclesia siincta, Ecclesia una ,

CAPUT IX. - 17. De resurrectione carnis in vitan Ecclesia vera, Ecclesia catholica , contra omues hie- @lernam. Crcdimus etiam resurrectionem carnis, que rescs pugnans : pugnare polest, expugnari lamien non prxcessit in Christo : u boc ctiam sperel corpus, polesi. Jarcses onim's de illa exicrunt, tanquam quod pr.:ccessit in capitc. Caput Ecclesiæ Christus, sarmenta inutilia de viti! præcisa : ipsa aulem manel Ecclesia corpus Christi (Ephes. v, 23). Capul nostrum in radice sua, in vile sua, in charitale sua, Portär inte surrexit, ascendit in cælum : ubi capul, illic el miemlcrorum non vinceiit eam (Matth. xvi, 18).

bra. Quomodo carnis resurrectionem ? Ne forle pulci CAPUT VII.'4 15. Peccala etium inumania dinil- aliquis quomodo Lazari, nit scias non sic esse, addilumtur in Baptismo; 'el venialia, in oratione dominica. lam est, In vitam ternam. Regencrct vos Deus, conl'ænitentiæ publicæ aclio propler immania peccala, non scrvet el lueatur l'os Deus; in sc, qui est ipsa vila Aliquot Mss., moraretur.

itterna, perducal vos Deus. Amen. Edili, prius nuo: i.car. Abesi, prius, a Mss.

1 sic Mss. Editi vero, majoris.

Sequuntur alii de SYMBOLO sermones tres, Augustinum, cui hactenus adscripti in ante edilis fuerunt, haudquaquam nobis repræsentantes, sed oratorem genere dicendi, eruditione et ingenio multo inferiorem.

DE SYMBOLO

SERMO (a) AD CATECHUMENOS. CAPUT PRIMUM. - 1. Sucramenta celebrata circa ejus operibus renuntiatis, vehementius in vos ejus calechumenos. Crucis signum. Examen el scrulinium. furias provocatis. Sed non melual miles Christi : in. Arma contra diabolum, Symbolum et Cruz. Professio dnemini enim ipsuin Christum,' ut per eum velociter catechumenorum, renuntiare se diabolo et poinpis ejus. superosis adversarium diabolum. Quibus armis puarma diuboli, voluplas el limor. Arma nostra spiritua. gual el ille? Illecebrosis et subdolis. Duo sunt genera lia, limor Dei caslus et fides vrationis. Sacramentorum armorum ejus valde fortia, contra que vigilanter ac rationem, sive Transaclie noctis, sive presentis sancti fortiter stare debel omnis miles Cliristi, qui triumSymboli exponendam suscepivius Sanctitati vesira, phare cupit et superare virtutem diaboli. Que sunt donante illo qui dal omnibus affluenler, el non impro- ista duo genera armorum ? Voluplas et timor. Alios peral (Jacobi 1, 5). Dives est enim in omnibus qui in. enim voluplale capil, alios timore frangil. Confirmevocant illum (Rom. x, 12). Ipse quippe potest adju- tur et nosira acies, proferantur arma spiritualia. Convare intentionem nostr.im, acceptabilem pro nobis tr: timorem diaboli adsit rinuor Donrini casius, permafacieus orationem vestrani. Accipite itaque vos qui nons in sæculum sæculi (Psal. xvm, 10). Contra fide desideralis vcrbum Dri, tanquam compelenten volliplaten lurpissime delectationis, non desil fides cibum, ex quo vobis Dominus opcretur incrementum. orationis. Et quid meluat christianus, quando admoNonduin quidem adhuc per sacrum Baptismum re- netur sit vare, sic pra'sumere, sic lidere, ut dicat : nati estis, sed cr crucis signum in ulero sanctie ma- Dominus mihi adjulor est, et ego despiciam inimicos tris Ecclesiæ jam conccpli estis. Agat itaque lixc meus (Psal. cxvii, 7). Plures tamen noveritis, dilecmater congruis alimentis prius pascere quos portal, tissimi, capire adversarium per voluptatem, quam ul post partuin lacletur se tales suscepisse quos spi

per timoreur. Nam quare quotidie inuscipulam specta. ritualiter nutriat. Quid esi, dilectissimi, quod in vo- culorum, insaniam studiorinn ac turpium voluplatum bis celebratum est ? Quid est quod hac noctc circa yos proponil, nisi ut his delectationibus capiat quos ami. actum est, quod præteritis noctibus aclum non cst; seral, ac fxiclur denluo se invenisse quos perdiul ex locis secretis singuli producerenini in conta derat? speclu folius Ecclesiae, ibique cervice liumiliala que CAPUT I. 3. Speciela circi prigienda : alia niale fuerat antea cxallala, in humilitate pedumi ci. esse quæ in Ecclesia cernuntur, spectacula salubria. licio substrato in vobis celebraretur examen, alque Delerrel a theatro Scandalislæ. Amphitheatri cruenta ex vobis exstirparetur diabolus Superbus, dum super certamina. Vennlores cumi ur sis cerlantes. Quid nobis ! vos invocatus est bumilis altissinnis Christus! Ommies

irc per multa ? Breviter admonendi (stis quid speritaquc humiles er:tis, humiliterque pel·lalis, ornndo,

here, el quid diligere debeatis. Fugite, dilectissimi, psallendo atque dicendo, Proba me, Domine, el scilo

spectacula, lugile caveas turpissimas diaboli, ne vos cor meum (Psal. cxxxvii, 25). I'robavil, examinavil,

vincula lencant maligni. Scd si oblectandus est anicorda servorum suoruin suo timore deligil; diaboluin

miis, ci spectarc delectat; exlibet vobis suincta ma' sua virtute lugavit, atque ab ejus dominio suam fa

ler Ecclcsia veneranda ac salubria spectacula, quæ iniliam liberavil. Non aliter hic actus est' p:imper, ci mentes vestras oblecient sua delectatione, ei in aliter dives, aliter dominus, aliter scrvus : quia unus

vobis non corrumpant, sed custodiant fidem. Amalor est omnibus introitus ad vitam (Sup. vii, 6); el 'si sic est quispiam circi? Quid delectat in circo ? Aurigas ad hanc fragilem atque caducam, quanto magis ad videre cerlanles , populos insana furia anhiclanles, illam immortalein alque sempiternam?

quemlibet celerem præcedentem, adversarii sui 2. Purgata itaque familia Redemptoris, posteaquain

cquuin frangentem. Ista est omnis delectatio, clamare, caulavit canticuin salutis, accepit Symboli remedium

quia vicit quem diabolus vicit; exsultare et insultare, contra serpentis venenum : ut si quando voluerit

quod adversa pars perdiderit equum, cum is qui tali adversarius diabolus denuo insidiari, noveril redem.

spectaculo deleelatur, vanum perdiderit aniinum. pilus cum Symboli sacramento el crucis vexillo ei de

Vide contra nostra sancla, sana, suavissima speciabere occurri; ut talibus armis indutus facile vincat

cula. Intuere in libro Actuum Apostolorum, claudum christianus, de cujus oppressione male antea trium

ex utero matris nunqu:im ambulantem quein Petrus phaveral ncquissimus diabolus. Ex qui re nobis factus

fecit currentem; vide subito santim, quem antea inest adversarius diabolus, nisi ex bac, quia videl libe

lucbaris infirmum (Acl. III, 2-8): el si est in le saniros quos tenebal ante captivos, quia videi sanos

las mentis, si in le fulgol ralio a'quitatis ac delectaquos suis jaculis prosiraverat vuheralos, quia videt

lio salutis, vide quid dcbeas exspectare, vide ubi devestiri denuo inmortalitate quos nudaveral propi- bcas exclamare; illic ubi equi sani franguntur, an hic nando iniquitatem; quia muscipulæ ejus comminula ubi homines fracli salvantur ? Sed si le ponipa illa, sunt, el nos eruli sumus : adjutorium nostrum in nomine

sigura ca cquorun", compositio curruum, orvalus ci Domini (Psal. cxxii, 7, 8)? Si adjutorium nostrum in

aurig:superslintis, equos regentis, vincere cupien. nomine ejus est; renuntiemiis diabolo, pompis et

tis; si lia'c le, ut dixi, pompa delectal : ncc hanc tibi angelis ejus. Hoc audistis, hoc el vos profes i estis,

denezavit, qui pompis diaboli renuntiare pr:rcepit. renuntiare ros diabolo, pompis ei angelis ejus. Vi

Tabemus et nos spiritualeni noslrum aurigami sandele, dilectissimi, quia hanc professionem vestram

cluin prophetam Eliam, qui quadriga igneze superimin curiam profertis angelicain : nomina profitentium

posilus, ianluin cucurrit, ul mictas prenderei cali in libro excipiuntur vilic, non a quolibet homine, scd

(IV Reg. 11, 11). Et si adversarios, quos et vera vira superiore colilus potestate. Optimi jam tirones

ius vicii, et quos ille volando transiit, atque cx quoDei, fortes milites Christi, dum arma sacramentorum

rum victoria palmam supernic celsitudinis accepit, suscipitis, pugnam adversus diabolum indicitis : dum

illic edili addunt, opus est. I sola e litio lov., eruclus est.

Fililio Loc. ad marginem babet : « Alias, current s. ) And Lor, a lliur, mmiliq;.i.

a sje Mss. Al cdili loco, vanum , halvent, jum. (a) Abas, liber 4c.indus, iii anle editis, tom. I.

In MSS., figuræ equorum.

videre desideras : Currus Pharaonis el omnem virtu- cupiditate carvali propositum cordis revocale, omnem lem ejus projecit in mare (Exod. xv, 4).

sollicitudinem vestram Deo gubernandam commillite: 4. Alinis for:assis theatri amator admonendus sit, ul adversarius revereatur, nihil in vobis inveniens quid fugiat, el quo delectelur, ac sic voluntatein suum; rosque illimi repudianes, ejusque pompis respectandi non perdat, sed milet. 1:1 theatris tubes nuntiantes, posteaquam ab ejus insidiis vesira fucrit morum, discere turpiin, audire inhonesta, viilere per- cruta libertas, ne vos inveniat vacuos ille nefarius, miciosa. Sed adjuvante Domino ca ex cordibus ve- quem novimus ctiam non suos tenere cupientem. stris firmiter repellamus. Singula singulis compre- CAPUT III. – 6. Omnipotentia Dei probatur et inus. Illic intuentur spectatores propositum nescio creatione rerum de nihilo. Trinilas. Filium quoque esse quem conficlum deum Juvem, cl adulterantem, ct 10- Denim omnipotentem, alernum el æqunlem Patri. Finanilem : hic respicimus verum Deum Christum, ca- deliter credite in Deum Patrem omnipotentem. Omnistilatem docensein, immunditiam destruentem, salu- polentcm Deum credimus, qui omnia faciens faclus bria predicantem. Illic lingilor quod idem Jovis Ju. non est : et ideo omnipotens est, quia de nihilo fecit nonem habcal sororem ei conjugem : liic prardica- quircumque fecit. Non enim eum aliqua materies admus sanctam Mariam matrem simul et virginem. Illic jivil, ex qua demonstraret artis suæ potentiam : sed slupor ingeriliir visui, es isu berminern in Tune ambu- ex nihilo, ut dixi, cuncta creavil. Hoc est enim esse laniem : hic magnum miraculum, Petrum mare pe- omnipotentem, ill non solum fabrica ipja, sed etiam dibus transeuntem (Mallh. xiv, 29). Illic per mimi. maleries ab illo invenialur esse, qui non habuit juicam lurpitudinem castilas violatur : hic per castam lion ul essel; et is qui sempiternus est, crearel, non Suasannain castiimque Joseph libido comprimitur id quod ipse essel, sed it ab illo essenil jam acce(Gen. XXXIX, el Dan. Xin), mors contemnilur, Denis pisse. Omne enim quod est, ab illo est : ipse aulem amalur, caulas exaltatur. Chorus illic el cantio pista a scipso est, qui non ab aliquo factus est. Fccit ergo lomiini illicii audiun, sed exp:ignal sanom affectum : facta non facius, crcavil crcalıram non crealus : qui el quid tale nostro cantico comparandum sil, in quo etiam ipsi creature convenientibus gradibus per didicit qui amal el camtal, Nurraverunt mihi peccatores versas ordinationes constituit potestates. Potest quippe delecluciones siias, sed non ila ul lex lua, Domine; secundum ditam potestatem quilibet angelus vel hoomnia mandali la veritas (Psal.cXVIII, 85 ei 86)? Nam mo dici potens; sed numquid potest dici omnipotens? illic liniversa lingil vanilas. Scandalistaruin quis illic Polest dici rex vel imperator, quod multa que velit forte peritiam admiretur, videre parvulos in area lu. possit : non tamen eum qui sanum sapit, audebil didentes, diversas historias exhibentes. Sed videle no- cere omnipotenti'm; nam si voluerit eum adulando sirorum lusus infantum. In utero Robeccc duo cer- ita laudare, incipit el illum el se ipsum fallendo decilant iufanics : procedenle majore, minoris manu pere. Quomodo enim audebit dicerc omnipotentem, emissa ex utero, planta majoris apprehensa est quem videl multum velle vivere et 'vitam succedente (Gen. x.v. 22, 25). In quoruni certamine magni sa- inorte finire? Si omnipotens est, non moriatur, a morle cramenti ligura monstrata est, ut minor suppluntarel excludatur *. Si autem ei mors terminum dabit, oinnimajorem, cique postnodum primatum atque bene- potentem eum non fuisse ipsa ipors demonstrabil, dictionein auferret. In quibus parvulis quasi ludenti- Non ergo quispiain audebit quamlibet crcaturam, sive bus, et sacramentum, ui dixi, magnum exhibentibus, coelestem sive terrestrem, licere omnipotentem, nisi el reprobi iu Esau demonstrantur Judæi, el prede- solam Trinitatem ; Patrem scilicel, ei Filiun, el Spișlinaii in Jacob apparent Christiani. Ille enim Jacob ritum sanctum. unus parvulus sic garriens, multos in se priedestina- 7. Non enim, cum dicimus nos credere in Deum los cliain parvulos demonstrabat infantes, qui ex utero · Patreni omnipotentem, sicut heretici Ariani, negamus matris suscipiuntur manibus fidelium, nec cos sic Filium omnipol'intem, aut Spiritum sanctum negamus excutiun!, uit in acre pendeant, sed ut renali in celo omnipotentein. Si Filium negaveris omnipotentem, neviv:n.. Ilis igi!lir oblectamentis mens delectetur, pa- gabis et Patrem omnipotentem. Sed major est, inquiunt, scalur anima cliristiana ; hanc sobrietatem relinens Paler, minor est Filius. Iloc in bominibus, hoc in omnimentis, lugiat ebrietatem diaboli.

bus, el lu in omnibus perturbaris. Divinam naluram 5. Nic amphitheatri cirlamina : elucant aut per- considera, Deum allensle, sempiternum cogita : nam trahant christianum : quo quidem tanto avidins cur- vine conturbaris. Si sempiternus est Paler, sempiterrilir, quanto tardius eshibetur. Sed etiam ibi quid nus est utique et Filius. Si enim fuii Filius quando noin periculosum ingeritur aspectibus, quid non cruen- 1:on fuit Filius, fuil et Pater quando non suit Pater : lum? ubi, sicut ail beatissimus Cypriani, voluntas quod si fuit aliquando Pater non Pater, non fuit omnosia ad feras homines nullo criminc daunat (Cypr. nipotens; minus enim habuit in eo quod postra esse. in epist. 2 ad Donal.). Non ergo vos, dilectissimi, il- cliis est Paler, Si das initium Filio, das initium et lud spectacuum crudele invilet intiieri, novem ur-is Pali. Paler cnim a Filio appellatus est Paler. Si auduos allercanles venalores : scd delecict videre willin lem semper fuit Pater, semper fuil ct Filius. Et si nostrum Danielem orando siiperanten septem leones. Deus esi Paler, Deos est ei Filius : non enim aliud Discerne spiritulis amator (ertunina : vide duos no- poluit procedure de Deo quam Deus. Quod si Deus xios voluntatc ?, vide unum innocentem ac plenum est Paler, lieus est et Filius; el si sempiternus est lide. Vide illos pro premio terreno suas animas be- Paler, sempiternus est el Filius: quein non pr.ccessit stiis oblulisse : vide istum in oratione clainantem, Ne Llali.nec dignitale, non eum minuita qualitate. ApoIradideris bestiis animus confilentes libi (Psal. LXXIII, stolum andi quid de Deo Filio dicat: Cum in forma 19). In illo spectaculo conti'islatur cdilor, si venalor Dei essel, inquit, non rapinam arbitratus est esse æquaevadat illicsus, qui ci plures bestias interemit: in isto lis Deo (Philipp. 11, 6). Non rapuit, quia naturaliter nostro sine ferro pugnatur, nec Daniel lirditur, nec habuit. Omnipotentia itaque Patris in Filio, omnipofera occiditur; et sic vincilir, ut rex miretur atque lentia Filii in Palre; quia neque aliquando Pater sine mulclur, el populi pertimescani, et inimici dispere:int Filio, neque aliquando Filius'sine Patre. Divinam il(Dan. xiv, 30-42). Admirabile spectaculum nostrum, lam nativitatem qua Filius processit ex Patre, qua plane mirabile, in quo Deus adjuval, lides vires impe- natus est Deus de Dco, sine initio, sine tempore, sine trat, innocentia pugnal, sanciilas vincit, prienium matre, sine aliqua fragilitate, sine ulla sui diminu consequitur tale, quod et ille qui vicerit accipiet, el lione, non possumus explicare: Nativitatem autem ejus, qui donaverit nibil amillel. Ista spiritualia muncra (a) ait proprela, quis enurrabil (Isai, Lill, S)? Et revera concupiscite, ail bicc intienda el cum omoi securitate

"Locus perplexus, in quo Fuliensium codex omillil, sed spectarda alacriter ad ecclesiain convenile, ab omni

ut ab illo essen!, jum accepisse.

? 1SS., a mo le n n crcluditur, · Er. ct viss., volupla e'.

3 isso, non enim. Sic etiam ediio Er. que deinde suded (1) id est speciacula.

prosequitur, minuit a qualitalem.

quis comprehendere vel dicerc polest quomodu nalus tuosque judicaturum. Contradicis elianı È vangelio disit, qui semper est in Patre, el nunquam rccedit : centi, Cim Filius hominis venerit in clarilale sun, corPalre? Digne, ut dixi, non possumus enarrare : sed gregabuntur ante eum omnes gentes; el separabit eos ab debemus corda nostra ipsi Filio prieparare; ut illumi- invicem, sicut separat pastor oves ab hædis. In quo loco nando el per lidem gubernando perducal nos ad spe- ab) Evangelista expressius judex demonstratus est Ficiem veritatis sux, ne remaneamuis in tenebris infide- lius, ut etiam ejusdem judicis sententia panderelur, litatis nostre, ne alud :estimando de Filio quam quod dicentis, Ibunt impii in combustionem alernam, jusii est Paler, ipse Filius non docendo, sed increpando autem in vitum æternam ( Malth. xxv, 31, 32, 46). Quod nos admoneal sicut Philippum, dicens, Philippe, qui si nolens obsistere tantie aucioritati dixeris Filium vidit ' me, vidil et Patrem. Annon agnoscis quia ego in judicem, Patrem ergo negabis judicem ? Non, inquis, Patre, el Pater in me est (Joan. xiv, 9, 10) ? Sicut ergo nego Patrem judicem. Quomodo non negas? Quia Pila Deus de Deo natus est, ci lux de lumine, et dies ex ler, inquis, poleslalem dedil, Filius accepit. Video Jie; ita el Ommipotens ex omnipotente. In isla enim quidem, hæretice, quo stralis oculis intendas, que mortali nostra generatione qui est pater, aliquando perversæ mentis aciem intentionis dirigas. Recitaiunon suit pater; el qui est lilius, non semper est lilius : rus enim mihi cs ex Evangelio el dicturus : Pater non quia et ipse lilius cum accessu lemporis patrem ami- judicat quemquam, sed omne judicium dedit Filio (Joan. serit, conjugem acceperit, prolemquc susceperit, non v, 22). In eo, inquis, quod Paler dedit, Filius acce. crit lilins, sed ipsc vocabilur paler; et quilibet pater pit, major est utique qui dat, quani qui accipit : maantequam suscipiat Glium, noi vocabitur paler. Accc- jor est Pater, minor est Filius, Non ex hac sententia dit ergo aliquid tempore, quod præccdat lempore. glorietur liia vanitas: quoniam ex ipsa le nunc divina Non ergo pstimemus hoc in illa divinitatis esse sub- convincit anctoritas. Pater, inquis, non judical quemstantia, in illa generatione sempiterna. Non enim il- quam, sed omne judicium dedil Filio. Cognoscimus : lic deliciendo moritur Pater, ui Filius crescendo per- novit quippe sana lides quomodo hoc intelligat. Homo veniat ad Patris dignitatem ; aut sunt ibi leinpora, quia chim ille susceptus, qui etiam ipse appellatus est Dei per ipsum facta sunt tempora.

Filius, accepit potestatem, seit Jante Paire, et Filio ; CAPUT IV.– 8. Idem contra Arianos confirmatur. quoniam Filius in Patre esl, et Pater in Filio. CeleTrinitatem lotam esse Deum omnipolentem. Trinitas ju. rum si 111, hicretice, secundum illam perversam veder. Tota Trinitas omnipciens, immortalis et invisibilis. stram doctrinam illi hoc volueris assignare divinitati, Idola cordium. In quis alitem lli, hæretice, andes di- qua Filius a:qualis est Patri, quxro abs le diligentius, cere Filium minorem, quem nos conlitemur a:qualem? et ut mihi respondeas celeriter insistam, quis sit ille lu a'lale? No. ibi sul tempora. In divinitate? Denis qui in libro Deuteronomii Moysi dicebat, In die judiest Paler, Deus est et Filius. In opere? Omnia per Fi- cii reddam illis. Non poles dicere, Pater est; quoniam lium facta sunt. Dicil quidem Scriptura, quod Deus secundum Evangelii sententiam a le prolalali, Paler feceril mundum, sicut scriplum est in libro Geneseos, non judical quemquam. Ergo Filius est qui dicebal, In In principio fecii Deus cælum el terram (Gen. 1, 1): seu die judicii reddam illis. Filius est ? Responde, quid dunos audientes Deum Patrem, cognoscimus Filiuin el bitas? Filius hoc dixit, annon? Non est quod dicas Spiritum sanclum. Tu forsitán dicis, Deus Paler fecit nisi Filium dixisse, In die judicii reddam illis ; quomundum. Sed audi.quid Joannes evangelista dicat : niam Pater non judicat queinquam. Sed vide sequentia In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, el libri hujus, quemadmodum ic provocet, quemadmoDeus erai Verbum. Omnia per ipsum facta sunt, el sine

duin convincat. Cum enim dixisset, In die judicii redipso factum est nihil (Joan. 1, 1, 2). Ecce, sine Filio dam illis; post paululum secutus adjunxit, Videle, dicit llibil esse factum; quoniam omnia per ipsum fa- videle, inquit, quoniam ego sum Deus, el non esi alius cla sunt. Si sine Filio ficluin est nihil, quid fecit Pa- præler me (Deul. XXXII, 35, 39). Quid agis, ariane? ler quod non fecit Filius, de quo dicii Evangelista Non est qua excas. Dic, si andes, Filium solum hoc quod sine Filio factum est nibil ? Si autcm, sicut vera dixisse, et negabis Patrem, nec Deum esse, nec judifides catholica babet, in Filio opcranle constituas Pa. cem. Depone vel nunc convicluis animositalem, audi Irem, et in Patre operante constituas Filium, quoniain veritatem, intellige-Deum judicem Trinitatem. Audi Filius in Patrc est et Paier in Filio, omnipotens inte quod et Spiritus sanctus judex sit. Ipse Dominus in venietur Filius, si in ipso omnipotens est Pater : si all- Evangelio ail : Cum veneril Parucleius, ipse arguet tem non est omnipotens Filius, ut prædicat h-vreticus mundum de peccato, de justilia, et de judicio (Joan. arianus, non est in illo omnipotens Pater, falsumque XVI, 8). Quid quæris amplius? llein demonstrai Scrierit secundum ipsos quod ipse Filius ait, Ego in Pa- plura divina quod simul halijtet Pater et Filius et Spitre, et Paler in me est. Absit autem ut falsuin sit quod ritus sanclus in homine, tanquam in templo suo. In Veritas dicit: consundalur arianus, qui veritali con- Evangelio Filius, Si quis me, inquil, diligit, diligetur Tradicit.

a Patre meo; el veniemus ad eum ego el Puler, el man9, Demonstremus tamen ex Scripluris diclum Fi- sionem apud illum faciemus (Id. xiv, 23). Ecce Patcr lium omnipotentem sicut el Patrem, ut non solum el Filius : quid Spiritiis sanctus ? Apostolun audi : ratio vera, sed etiam divina lestimonia hærcticorum Nescitis, inquit, quia templum Dei estis, et Spirilus Dei frontem percutiant impudentem. Dictus est Paler habiral in vobis (1 Cor. Jul, 16)? liem demonstratur quod omnipotens, propheta dicente, Hæc dicit Dominus simul de-erat impios Pater et Filius et Spiritus sanomnipolens (1 Cor. vi, 18). Dictus cst ct Filius om- clus. Salomon prophela, Perverse, inquii, cogitationipolens, Joanne apostolo in Apocalypsi dicente, Ab nes separant a Deo. Eccc Deus Pater deserens perverJesu Christo Domino nostro, qui est, el qui fuit, et qui sas cogitationes. Quid Deus Filius? Sequitur : Quoventurus est omnipotens (Apoc. 1, 5, 8). Dictus est cl niam in malevolam animam non introibit sapientia. ChriSpiritus sanctis omnip:iens, Salomone prophetante, stus est enim Dei Virius et Dei Sapientia (Id. 1, 24). Spiritus Doniini replevit orbem terrarum, el is qui con

Ecce el Filius deserit malevolam animam, in qua sunt linet omnia, scientiam habet (Sap. 1, 7). Annon est perversuc cogitationes, quas descruit Pater. Restat de omnipotens qui continet omnia ? Dicit enim Scriptur: Spiritu sancio. Audi post paululum quid sequatur : quod Deus judex sit, dicente Apostolo, Omnes ustabi- Sanctus, inquit, Spiritus discipline effugiet fictum, et mus ante tribunal Christi, ul referal unusquisque secun- auferel se a cogitationibus quæ sunt sine intellectu (Sap. dum ea quæ per corpus gessil, sive bonum, sive malum 1, 3,5). Audi, sinc intellectu descrere hominem Spi(Il Cor. V, 10). Sed nos inando audimus Deum judi- ritum sar:clum. Quando ista idem ipse Spiritus sancrm, lutam intelligiinus Trinitalem. Tu autem, hic clus per Prophetam dicebal, vos prævidebal. Ecce relice, dic quis sit iste Deus judex; Poler, an Filiu, ? jam illa inseparabilis Trinilas testimoniis divinaruin Si dixeris, Paler est; negas Filiuin judicem, quein Scripturarum demonstratur, quod simul habitel, si in Synıbulo etiam lu conlileris venturuin vivos mor- mul regnet, simul possideal, simul deserat: quam vos,

Ariani, separando el per diversos gradus Filio et SpiSic melioris nola Mss. juxta græcum. At edili bis, videt: ritui sancto injurias irrogandı), non in vobis habitare sinitis ' : quoniam et Deus Pater anfert se a cogita- lur, sed ut occideretur (Malih. 11): quia mundus per tionibus perversis quæ sunt in vobis : et in malevo- eum factus esl, el minndus eum non cognovit (Joan. 1, 10). lam animam non introibil sapientia ; quia per vestra: O minde immunde, venit qui le redinal, et turbaris ; animæ malitiam sicut Filium a Patre, ila gregem se- el lunc eum vis perdere, quando ille le disposuit liparatis a summo pastore : cl Spiritus sanctus effugiet ber:rc ! 0 Judæorum terra impia, non congruis ceelo. ticlum, id est, lictionem pervers.c vestrae doctrinae, Cælum demonstral, ut adoretur; tu queris, ut infans in qua demonstratum est, nec Patrem, nec Filium, necelur. Ille libi annuntiat Deum liominem suscepisse neque manere Spirilum sanctum.

pro le, et lu vis perdere cum qui venit redimere le. 10. Quoniam igitur de unitale agitar Trinitatis, Exspecta paululum; ad hoc quidem venit, ut tuam Patris ci Filii et Spiritus sancti, quam unitatem non etiam pessimam impleat voluntatem : sed sustine, ut audeidus dicere tres deos, ncc lres omnipotentes, nec suam ille colligat hæreditatem. Collige, collige, Re. tres invisibiles, nec tres immortales, sed unnm Deum, deinplor: non glorietur dispersor. Vindica in eos qui de quo dicit Apostolus , Immortali, invisibili , incor- te parvulum persequuntur , parvoli ipsorum pro to ruplibili soli Deo honor el gloria (I Tim. 1, 17); non moriantur. Si ipsi in le crudeles existunt, parvuli ergo nobis ipsis fingamus Patris et Filii et Spiritus ipsorum pro le moriantur. Vindica, sic vindica: Insulsanicii diversas diguilales, sep:rabilus el inæquales tent filii parentibus nondum loqnentes, convincant wales, ampliores el infirmas potestates, nc quod ipse sicvienles : infantes dicant lestinioninim de lua innoDominus Salvalor noster virlute ac majestate sua idola ce tia , quia non cst in le ulla malitia ; et ii qui le cradicavit el lempla, rursus in cordibus Christianorum vo!unt innocentcm occidi, lioc eis proveniat, ut suos diabolus fabricei idola. Fides itaque catholica hxc parvulos ab eis facias separari. Luigeatis licet Judai est : Omnipolentem, immortalem , atque invisibilem atque plangatis filios vestros, non illi moriuntur, quia credere Denim Patrem : omnipotentem, immortalem, a vila suscipiuntur : vobis irrogatur pana orbitatis alque invisibilem credere Deum Filium, sccundum crterum illis gloria offertur immortalitatis. Niintiastis divinam nalivitalem; visibilem autem, mortalem, mi- llerodi ubi occidendus inveniri potest Filius Dei : sed noremque angelis faclum secundum susceplam huin: - ille filios vestros occidens pro Filio Dei, et vos orbinitalein : omnipotentem, immortilen atque invisibi- Lalis poena nesciens pugil lanquam proditores, et filios Icm credere Spiritum sanctum secundum æqualem vestros Dei fecit h:eredes. Sic vos irridebat ille, ille divinitalcm; visum autem in specie columbar. propter qui habitans in cælo, jacebat in terra : sic furias vestras Filii allestationcm (Maith. in, 16). Et hæc est Trinitas vestrique regis subsannabal, quando mala vostra in simplex unitas, inseparabilis, inenarrabilis, semper vos relorquebat, et de malis rcstris mulla ille bona inanens, semper præsens, ubique regnans, unus Deus, faciebat. de quo proplicla David dicit : Tu es solus Deus ma- 13. Agnovisti, Virgo maler, filii lui infantiam , gnus (Psal. LXXXV, 10).

agnoscc ct pueritiam. Evangelium loquitur : PerrexeCAPUT V. – 11. Nativilas Filii ex virgine. Signa runt , ail, cum puero Jesn parentes ejus in Jerusalem , in Christi nalivitale. Infanticidium. Puer Jesus in medio ut pro eo osserrenl sacrificium secundum legem. Et fadoctorum invenlus. Aquæ in vinum conversio. Crcdimus in clum est remeantibus illis , puer Jesus remansit in temFilium ejus Jesum Christum, nalum de Spiritu sancto plo : et erat dispulans cum senioribus el scribis ; el mira. ex virgine Maria. Hanc nativitaiem, incredule, quid ex- bantur omnes in sapientia quæ erat in co, el turbubat pavescis? Noli credere, si lantum homo erat qui nalus multos. Sed cum reversi essent quærentes illum, inveneest: si autem Dcus homo crat, de qua voluit nalus est, runt illum sedentem in medio seniorum, interrogantem et quia sicut voluit natus cst. Illud polius mirare, quia respondentem illis. Et ait illi illa mater : Fili, quid fecisti Verbum suscepit carnem : nec est mutatum in carnem, nobis ? Ecce enim solliciti el anxii quærebumus le. Tunc quia manens Deus suscepit hominem. Catcrum quid ille : Quid sollicita eras, inquit? nescis quia oportet me miraris, quia genitrix suum genuil genitorein, quia in his quæ Patris mei sunt operari (Luc. i, 43-49)? creavit crcatura factorein ? Sic voluit nasci excelsus Quando lalia mater a puero filio andivil, corde expahumilis, ul in ips: humilitate ostenderet majestalem. vit : non enim patrem nominabat ille quein nesciebat Portabat filium maler inlacta, mirabalur el ipsa in in terra, sed illum qui secil cælum el terram. aspectu suic prolis, quam amplexus non strinxerat 14. Agnoscal el cjus adolescentiam, videat mulia maritalis. Sed, incredule, audi prædictum, cognosce et inagna miracula, conversionem aquarum in vinnm. impletum. David prophela dicit , Mater Sion, dicet In quo priino miraculo lenta vit illa semina jubere se homo ; el homo facius est in ea, el ipse sunulavit eam filio posse lanquam maler domina que se agnoscebat Alissimus (Psal. Lxxxvi, 5). Ipse qui fundavit eam ancillam. Fili , ait , deficit illis rinum , fac rursus ul Allissimus, ipse in ea facliis est homo : Altissimus , aquæ convertantur in vinum. Et ille ul distingucrct inquia falem malrem crcavil; Allissimus, quia sic se in ter Deum et hominem , quia secundum hominem mica formavil, ul proccdens ex ejus utero, et filium ejus nor erat, secundum hominem subdilus cral, secunreddcret, el integrilatem non corrumperet. Que cst dum Deum autem supra omnes crat (Joan. 11, 5, 4): gratia matris hujus cl virginis ? Quæ est gratia hujus Quid mihi et tibi , inquit, mulicr ? nondum renit hori feminæ, quze virum nesciens filium portal ? Qua ist mea. Tanquam ei diceret : Veniet hora, quando id gratia ? Audile Gabrielem angelum eam salutantem : quod natum est de le in cruce pendens agnoscat lc, et Ave, inquit, gralia plena, Dominus tecum (Luc. 1, 23). discipulo dilecto commendet le ; in hoc autem miraQuando Angelus istam virginem sic salutavit, lunc culo quid mibi cl libi? Non enim hoc processit ex le, cam Spirilis sanelus secundavil : lune illa femina sed ex co qui fecit le': non competii tibi ut jubeas virum sine viro concepit, lunc repleta est gratia, lunc Deo, competit autem ut subdila sis Deo. Sed pia maler Dominum suscepit, ul essel in ea qui fecerat cam. quæ non aspere tulit admonitionem filii dicentis, Quid Nequc cnim, dilectissimi, credendum est, quod illo mihi el tibi ? videat in cæteris miraculis Deum opc. jam präsenle ac protegente polerat illi feminit domi- rantem, quein intuebatur filiun adolescentem, vidcal nari corruptio, in qua non erat ardoris libido.

cæcorum illuminationem, leprosorum mundationem , 12. Noverit tamcn quem portavit Virgo mater, no. claudorum cursus, surdorunn audilus, dienionuin suveril, stupor abscedat, fidcs accedat. Ecce quem portal gationes; et quod majus bis omnibns, mortuorumi nascitur; nondum loquitur, et corum concutit mun- resurrectionem. Sed adhuc agnoscat hæc matcr , ct dum. Clamat cælum, novi sidderis radians sulgore : expavescat filii sui etiam jurentulem. clanial lerra, urbala per Herodem ; veniunt Magi CAPUT VI. – 15. De passione el resurrectionc adınoniti, inquirunt Judixi turbati; quarunt ubi essct Christi. Quid reslal juveni, nisi ut procedat velut qui ubique tolus est, quscritur in mundo fabricator sponsus de thalamo suo? Accipiat sponsus sponsanı, mundi. Ad hoc aulein quäercbatur non ut agnosccre

1 sic Fuliensium codes. Al Divionensis, sed in co fecit &c. " Wys., non in vobis halital.

Edili vero, scd in eo qui sociile.

« ͹˹Թõ
 »