Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

696

695

DE CATACLYSMO infcrur deeem plage in Ægypło, el vindex ira in me acelo ( Psal. LITII, 23 ); inclinato capite tradidit populum contumaecm surgit, ut ex minutissimis ani- spiritum. Yencrunt milites, fregerunt crura latronj. mantibus , vermiculis, ranis et locustis cervix eade- biis in cruce pendentibus : ad Jesum autem cum ve. rel superborum : in quibus plagis ultima mors primo- nissent, non fregerunt ejus crura ; ut impleretur , a's genitorum Ægyptiorum omnium facta est, ut suos Evangelista, quod scriptum est, Os non comic juste perderent, qui alienos injuste detinebant. Di- nuelis ex eo (Joan. xix, 28, 36). Sed unus e militibus millil populum Pharao, hon voluntate, sed nimia ne- latus ejus aperuit, el continuo esirit sanguis el aria, ressitale constrictus. Pergil populus erulus ad mare que sunt matris Ecclesiz geinina Sacramenta. Per Rubrum festinans , ut per aquas salvarentur qui a cussit latus lancca persecutor, el fudit pretium pessimo hoste liberabantur. Sequuntur Ægyptii, im- Redeniptor. Ilic sanguis inebrial mentem, ut amominent populo fugienti. Vident supra se Israelite ho- rem obliviscatur mundi. Häe aqua mundat animam, stes, et inimicorum suorum exspectant gladinm. ul corpuis sordes careat diaboli. Nec relinquetis Mors in oculis, timor el tremor in manibus singulo. quidquam ex eo usque in mane. Hoc nunc agitur : corum, ne in fauces caderent persequentium. Exsurgit meditur cnim agnus per noctem hujus senli, ut Moyses famulus Dei porians virgam quam a Domino eum mane illud venerit quod vesperum non habebit. acceperat, et per quam jam multa signa secerat : per- non jam offeratur sacrificium imaginis agni, sed ipsum cussit mare, el divisum est. Ubi est illa potentia, non Agnun quem quotidie comedimus, et cujas sanguinuminum, sed dæmoniorum ? Ubi est yana superstitio nem bibimus, inveniamus illic eum sacerdotem per Paganorum ? Numquid ut mare divideretur, ille Ne- fectum , quem hic pro nostra salute constat occisum. plunos est invocalus, quem regem maris esse volunt, Quæ sunt hæ pieridix, olera amaritudinis, quæ comequi regem verum Deum suum agnoscere nolunt ? dit Isracl spirilualis ; nisi vox illa amara ad tempus Virga extensa mann aquas percutit Moyses, el statim sanctorum martyrum emissa per sanetum David, ze cogitur fluctus in cumulum, et unda ili semetipsa re- dicentium, Cibabis nos pane lacrymarum, et potum dabis pressa curvatur : soliditatem reeipit liquor. et solum nobis in lucrymis, in wiensura (l'sát. Lxxx, 6); et per onaris arescil in pulverem. Ingressi sunt alii salvandi, apostolum Paulum, In omnibus tribulationem patimur, alii damnandi. Unum elementum aquarain aucture to. sed non angustiamur ( 11 Cor. iv, 8 ) ? Demonstra et tius creaturæ jubente judicavil litros jue : scparavit azyma , sancte Paule, es Israelita carnali spiritualis pios ab impiis; illos abluil, istos obruit ; illos muuda- elfeelus. Celebrasti enim pascha cum populo vetere, vil, istos occidit (Exod. 1-XIV). Moyses figuram habuit el quemadmodum novus populus figuras in veritatem Domini Christi, quodiam dux fuit populi

. In virga agnos- converteret , tu docuisli, tu demonstrasti. Ostende cite crucem. Mare Rubrum agnoscite baptismum Christi ergo azyma consparsionem novam. Non in fermento, sanguine purpuratum: regem Ægyptiorum populumque inquit , reteri , neque in fermento malitiæ et nequitiæ, ejus, auctorem peccatorum diabolum cum omnibus sell in azymis sinceritatis el veritalis (1 Cor. v, 8). ministris ejus. Sievit diabolus , quando nos videt per CAPUT V. – 6. Virga Moysi devorans magorum aquam Baptismi a sua oppressione liberari. Escła- serpentes , figura crucis "Christi enjus virtute hæreses male ad Moysen vestrum Dominum Christin, et vir- conteruntur. Donatistæ expugnaii, Maximianistæ . ga crucis percutiat mare Baptismi, revertatur aqua Manichæi, Pelagiani, Ariani refutantur. agne el operial Ægyptios; ut quemadmodum nullus re- occise , o Christe sancie pro nobis crucifixe , qui ut mansit Ægyptiorum, nihil remaneat etiam vestrorum lapsa reparares in cruce pependisti: ipsa est illa virga peccatorum. Tolum mundet, qui lolum fecit; repared regni lui, crux ipsa, inquam, qua virius in infirmitate perdita, qui creavit omnia integra : exstinguat Pha- perficitur ; ipsa illa virga crux , ipsa illa virga quie raonem diabolum mortis auctorem, el suum populum Koruit cx radice Jesse; ipsa illa virga quam portabat liberet per aquam salutarem.

Moyscs, quæ conversa in serpentem glutiit magorum CAPUT IV. – 5. De mysteriis agni Paschalis. serpentes : doctrina Christi diffusa per omnes gentes, Audistis, dilectissimi, sigerc illæ quomodo transierunt læreticos superans dementes. In illo enim populo , ad speciem veritatis : illud superesi, ut noveritis fratres, in quo multa miracula faciebat Moyses per quemadmodum celebraverit pascha liberatus populus virgam , exsurrexerunt '

magi Pharaonis, facientes et ex Ægypto , baptizatus, uil ait Apostolus, in nube et ipsi prodigia contra famulum Dei Moysen. Sed ad in mari Rubro (1 Cor. x, 1) Acceperunt preceptum hoc qurdam mira facere permissi sunt, ut mirabilius Domini per Moysen, ul in occisione agni celebrarent rinecrentur. Magi Pharaonis quid aliud significabant, pascha , cx cujus sanguine postes doinus size unus- nisi onm's hæreticos ministros diaboli, qui sub nomine quisque liniret , nec limerent angelui vastatorem, Christi devorare cupiunt populum Christi? Scalerii qui signium sanguinis agui occisi in sux fronte domus nunc hæreses in hanc terram, tanquam serpentes haberent. Os, inquit , non comminuclis ex co , nec re- magorum , quos devoravit et devorat ille serpens linquetis quidquam in mane. Cum picridiis ei azymis cxaltatus in ligno. Sed quoniam non est lemporis comedetis agnum ( Exod. xul). Fecerunt quod prece ire per multis , singulorum capita conterantur : plum est filii Israel. Demonstra et tu, Isracl spiritua- quomodo cxsurgunt, sic devorentur. Fuit hic , ut lis, fili Abrahae secundum fidem , non secundum

nostis, dilectissimi, viperea doctrina Donatistarum : carncm, demonstra el lu quomodo celebres pascba : contrita est , consumpta est. Mox Maximianistarum habes agnum occisum, demonstra. Ecce Agnus Dei, serpentina fraus pullulavit : contrita est , consumpla ecce qui tollit peccalum mundi (Joan. 1, 29). Lini sán- est. Manichæorum venemmaspidis subrepseral guine ejus postes domus luze : demonstra ct dic, Ecce contritum est, consumplim est ; Pelagianorum nonum erux sanguinis Christi in frontibus est pudoris nostri.

dogma, a ministris diaboli tanquam a magis Pharaonis Pic cum Paulo, Mihi absit gloriari, nisi in cruce Do.

excitatum, illi nostro serpenti certamien indixit : mini nostri Jesu Christi (Galat, vi, 14). Os non commi- conteritur, consumitur. nuetis ex eo, dictum est : impletum est hoc in ipsa

7. Cum lot serpentum capita catholica doctrina Pomini passione , ipsius sancti Agni immolatione ,

contriverit, dissipaverit , consumpserit , ecce nobis quando crucifixus cuin duobus latronibus in medio

unus anguis Arianus oliin mortius insultat caput pendebal , ipsa summa justitia liberans unum confi

erigit , vcluti vivum se demonstrare conatur, quem ientem , alium puniens blasphemantem ( Luc. xxi, jam olim constat occisu. Redi, Moyses nosler ; 39-43). Ita faclar sunt tres cruces, tres causa. Unus redi , virga ; redi, serpens Christe sancie, æqualen latronum Christo insultabat, alter sua merita confes.

poleslalem cum Patre habens : redi , coniere capita
sus Christi se misericordiæ commendabat : crux

draconum snper aquas; confringe caput draconis
Christi in medio , non fuil supplicium , sed tribunal. magili, vivum scse profit'ntis, sed verain vilam nou
Mox ut peregil omnia quæ de se erant scripla, aece-
pto felle et acelo, propier illud quod prædiclurn cral, 1. Sic Mss. At editi, sordibus careat di boli.
Dederunt in escam meam fel, et in sili mea polaverunt ; Hic sula edilio Lov, aldil, inmolamus,

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

habentis. Dic tu quid es , quoniam ille aliud docet sanctorum generalus est filius. Sul ne hanc genie-
quam es. Dic, dic, audianus unde hærcticos convin- rationem carnaliter vel teroporaliter acciperes faciain,
carns. Audite quid dicat : Ego sum via , et veritas , et andi quomodo eum genuerit. Eructavil , inquit , cor
vila, Nemo venii ad Palrem nisi per me (Joan. xiv, 6). meum Verbum (Psal. sliv, 2). Joannes testis dicit : Iu
Secunduin humanitalem via , sicundum divinilalein principio erat Verbum. Deus Pater dicit : Eruclavit
veritas, et vita. Tu autem, haerctice ariane, qui mino- cor meum Verbum. Habacuc dicit : Ambularil Ver-
rem vis esse in divinitale vitam el veritatem, sequitur bum (Ilabac. II, 5. sec. LXX.) Audis Deum Verbum,
ut non per eum venias ad Palrem. Scd adhuc, Domine el hoc esse in principio apud Deum , et Deum esse
Jesu, conlere caput draconis,dic quid sis cum Patre : le Verbum. Testimoniorum vos , et ipsius Trinitatis
audiamus docentem, non hurricum blaspilu mantem; Unitas per totum mundum contra lc clamat : et tu
dic quid sis cum Patrc.Ego,inquit,el Paler unum simus velul canis rabidus contra lolum mundum lacr.is. Sed
fld. x, 30). Dic adhuc, Ego in Patre, el Pater in me csl. andi adlic unde plenius convincaris , quod Trinitas
Adhuc dic, Qui me vidit, vidit el Palrem (Id. xty, 10, 9). unus Deus sil. Patris vox est per Prophetam ad Fi-
Credis jam, heretice, lanlæ auctoritati? An ipsinis le- Jinm : In splendoribus sanclorum ex utero genui le. Pa-
stimonium de se ipso non adınillis, sed alios de eo tris vox esi ad Isaiam 'prophylam de Spiritu Sancto :
testes requiris ? Ecce introducuntur, adversum le Spiritus sanctus, inquil, a me eriet. El Filii vox est in
dicunt , couvineeris, resutaris, et legis laqueis irreli- Evangelio ostendens in se Patrem esse, et sc in ipso,
ris. Dic, testis Dei Paule, qui usque ad sanguinem ubi ail : Puler in me manens , ipse facit opera ( Joan.
pro isto lestimonio accessisli , et ne falsae ducirine INY, 10). Filii vox est de Spiritu sancto, ostendens
succomberes , animam posuisti. Dic: audiat qui con- quia quomodo procedit ex Patre , ita ex se ipos:), uli
viuci formidai; convincatur qui nec convictus mula- ail discipulis suis post rcsurrectionem : Accipite Spi-.
tur. Singuli quique , ait, hoc sentire in vobis quod et in rilum sanctum. El insumovil in eis , ait Evangelisia
Christo Jesu, qui cum in forma Dii esset, non rapinam Spiritum sanclum dans eis, ac dicens : Si cui remise
arbitralus est esse æqualis Deo (Philipp. 11, 5, 6). Andis rilis peccali, remittentur i!li (Id. xx, 22, 23). Unicest
ir qualem, audis furinam Dci : el tu audes diccre mino- ct illud apostoli Pauli : Si quis Spiritum Christi non
rein Filium Dei ! Veniat ct alius lestis , lil in duobus hubel, hic non est ejis (Rom. viii, 9). Si crgo Filiis illu
vel tribus confirmetur æquitas veritatis. Dic el ful, P:trc et ex Patre, Spirilus sanctus simul est el in
sancte Polre , quid tibi revelaverit : non caro el sane Filio el Patre ; non est sejuncta Trinitas , ubi cst
gris, sed Pater cælestis. Tu es, inquit, Christus Filius perfecta uniias. Discedat Arianus confusus réus, quia
Dei diri (Masik, xvi, 16, 7). El in Epistla sna ad Gentes Trinitas imus est Dens.
Secunda : Nolam fucinius vobis , inquit, Domini nostri CAPUT VI. – 8. Virgæ el crucis Christi mysterin
de us Christi virtutem, el præscientiam,el magnitudinem. prosequitur. Sanctorum exempla omni hominum generi
Airdis virtutem, audis magnitudinem, audis prinscien proposita. Sed quando tili, perversa literesis, içrba
diam. In quo, haretice, Christum dicis esse miuorem? inca proficiuni, cum sis aspis surda, oburans aures
Sed audi adiouc quid adversum te hic lestis et de Filio pe audias voccm incantantium ? Noveris le famen a
at de Spiritu sancio dical. Non voluntate humana illula serpente es-e comedendam, dum ores quas fenes
est, inquit, proplieria : sed Spiritu sancio acli , locuri captivas, ad suum ovilc ille pastor adduxerit, ut sit
sunt homines Dei. Fuerunt vero el pseudoprophetæ in unus grex el uus pastor. Ille pastor hoster, dilectis-
populo , sicul et in vobis erunt magistri mendaces, qui simi, qui in virga ferrea pasi il el regit, confringil et
subinducent seclas perditionis, et qui emil cos domina- restituit, ipse piistor est, ipse rector, ipse fabricator,
forem abnegantes ('ll Pelr. 1, 16, 21, el 11, 1). Vides ipse architectus nos!er. Magnum le pastorem video,
le validis testimoniis et demonstrari el convinci. Domine Jesli, oves pascentem, errantes requirenicin,
Negantes, inquit, dominulorem esse qui emit eos. Quem inventas cuin gaudio ad gregem luis bumeris re-
negas dominatorem , nisi Filium quem dicis essc mi-porlantein : magnun le architeclum viden, virgam
uorem? El quis est qui nos emil, nisi qui nos sitio sau- poulanlein, in virga pendentem, el de istá virga mulla
guine redemit? sed ingrediatur a terlius testis , al miracula facientem. Multom expavesco expositionem
ires umun verum lestimoniunı dicant uni Trinitali et virgir. hujus, dilerlis-imi, dum loca divinarum Scri.
trina divinitali. Dic lil , s:incle Joannes, qui super plurarum considero Vinga Maria samcia, virga ipse
pocius Salvatoris discumbebas, ct vidcbas siipierre- Christus, virga crux. Ei de ista virga quam mn:igna et
jestia mirabilia verbum Domini (a) : clic ct l, inquam, mira fecit hic architeclus! et in borcin fecil crucis

ubi ipse angularis peperdit lapis, el sculas eoli per V'erbum, et Verbum erat apud Deum, el Deus erat Ver- quas hominem lapsum ad Patrem levavil. Quale ivi. bum (Joan. 1, 1): ci in epistola sua , Scimus , inquit, raculum, fratres, bujus architecti, ul de virga sua quoniam Filius Dei venil, el dedil nobis intellectum, ni facerel scalas, et tales quarum caput in coelum ponesciamus quid verum sil, el simus in vero filio ejus : Iric ret, el per eas ipse el ascenderei el descenderet, et est enim rerus Deus et vita æterna (I Joan. v, 20). propter confirmationein ipse super eas incumberei ! Tu autem minorem dicendo Filium, qui est Delis vc- Ascendc sccurus, qui desideras cæluin : non le lerrus, non babes vilini elcin. Sed ad confutandam real erum nec angustia, nec longitudo, nic allicontumacion perversam bæresis, ad deglutiendum lido; nihil timcas, non antant gradus ejus, quos ille le, s tpens magice luctus, non a veritate susceplus architeclus sic conlirmavit, 'ol in ejus ligno manus ipse later lestimonium dicat de Filio : ul nihil suas clavis alligi volueril. Vide los scalas hujus aramplius qurras, nihil amplius crcdas. Per Pro- chitccli discipulum apostolam Paulum et demoga phetam : Tecum, inquit, principium in die virtue strantem, el gradus quasi numerantem et ascenden. iis tuæ. Principiumo Pater, principium Filius : ergo Icm, el quam plurimos invitantein : Fleclo, inquit, Paler ct Filius principium sine ullo principio. genua mea ad Patreni Domini nostri Jesu Christi, ne Tecum principium in die virtulis luce, in splendoribus del vobis comprehendere cum omnibus sanctis qua sis sanctorum cx ulero generavil le (Psal. cix, 3) : altitudo el latitudo, longitudo 'el profundam(Ephes. 111, tanquam diveret, ut sancti illuminarentur, processisti 14 el 18). Quatuor gradus posuit crucis. Non ergo lao ex me. Nec suit, dilcelissimi, alia causa cur vel ipsa burjost sunt hic, scal.c: quatuor gradus liabent, ct riomima Parris et Filii el Spiritus sancli sejuncta vi- pierducunt all coelum. In altitudine crncis caput.poderentur, nisi lil sancti homines instruerentur. Ce- situm cst crucifixi : sursum cor habeat cliristianus ail Jerum quod dictum est Moysi ab ipsa substantia Tri- Dominum, quod interrogatus quotidie respondel; el

italis. Ego sum qui sum; ci, Sic dicos, Qui est , misit asiendil unum gradua). In Jalirudinc crucis manis ME ( Exod. III, 11). Ergo ex utero in splendoribus allixxx sunt crucilixi : perseveront: manus christiani

iu operibus bonis ; ct secundum gradum ascendil. In

longitudine crucis corpus pependil crucifixi : castiget (u) Vail. lib. dc savita Virginilale, car. 27.

quis corpus suum observationibus, jejuniis illud siis,

[ocr errors]

pendal, ut servilnti animc subjiciat; et tertium mente : quem castitas sic passederal; ut irruentes gradum ascendit. In profundo crucis occultum est mine domine mulieris impudice non posseul eum quod non vides, sed inde exsurgit froc tolum quod violare, nec mente', ncc corpore, cujus jam Deus vides : adsit fides christiana, quod non potest com- possederal mentem. Imirentur virgines sanclä sanprehcndere, credat corde, aliiora se non querat, crain Domini sui matrem Mariann. Imitentur viduse spes eum nutriat; el lunc quartum gradum ascendit

. religiosam viduam Annam : imitentur el conjugat:v 9. Per hos gradus ascenderont sancti omnes, con- castam Susannam. Virgo maler quod vovit, implevil: tinentes, conjugali fideles : evaserit ruinas mundi, Anna vidua in orationibus et jejuniis usqnc in finem migraverunt ad loca lutissima, ubi jam nec barbaros perseverantiam lenuit : Susanna casta pro pudicitia timent, nec fragiles casus baianos exhorrent, nec conjugali usque ad periculum mortis accessii. Intencorruptiones meiuunt, nec 'gritudines patiantor, nec dile, conjugatx, qualis vobis bujus a Scriptura 8:19tribulationibus aflliguntur, nec ipsam jam mortem cla imit:itio proponatur. Non enim eam prædical, liment, sed ciim Dco de Deo vivunt. Hanc vitam,

quod fucrit auro, monilibus vel vesle preliosa forindilectissimi, amemus, appctamus, desideremus : ad secus compla, cum fuerit intrinsecus pudore castiquam omnis qui currit, non graditur via pedum, sed talis ornala. Omnibus vitam donavit, qui bonos mores via morom. Boni ergo mores requirantur, ipsi in inslitnit. Propterea namquc ipse vir de femina est omnibus inveniantur. Utcrque sexus ct omnis alas nasci dignatus, quia ab ipso uterque sexus ost liberahabet in hoc sanctorum honiinum imitationis exein- Ins. Mulla diximus, intentissime audistis, epulas dopoluin. Iinitentuç senesinores Tobiæ, qui cum cccus minicas libentissime comedistis : rependile vicein essel corpore, viam vitæ filio demonstrabat in corde. mini-tratori vestro, ut si non verbo, saltem ves:ris Ille cum manu ducebat in terra, ct pater monendo orationibus pascar. eum perducebat ad coelum. Imilenlur adolescentes Joseph sanctum, pulchrum corpore , pulcbriorum ! Abesl, nec mente, ab Er. ct a Mss.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CAPUT PRIMUM. 1. Pænitentiani' amplecten- viderint, quemadmodum ab co o mnem spem salutis dum esse, cum Deus propter ' peccata plagellat. Fla. ablatam sentiunt, eumque adhuc vivum tanquam gello Dei omnes merito conteri. Admonet Dominus mortuum merito plangunt ? Inter lantas angustias et Deus noster, non nos debere negligere nostra pec- in ipso fine rerum posita est universa provincia, el cata, quando talem demonstrat iram suam. Ipse quotidie frequentaritur spectacula : sanguis liominum quippe juste punit nocentem, quia nullum invenit quotidie funditur in mundo, el insanicntium voces pænitentein. Quoties, dilectissimi, intonuerunt atque crepitant in circo. O planctus omni tristitia acceptior! intonant tuba divinac : Agile prenitentiamı'; appropin- o planctus omni mostitia allligcnis cor! Libel llere. quavil enim ad vos regnum cælorum (Mutih. iv, 17)? Plangimus enim, dilectissimi, et illos el nos, quia et Él clausis auribus cordis, magis operamur' mala, et nos dign: sunius qui cum talibus merito Nagcllemur. perimus ut veniant bona. Scd talium judicium justum Nos enim, cum alios accusamus («); omnes declinavi. dicit esse Apostolus. In'co enim ipso quod lalia sa- mus, simul inutilis facti sumus, prorsus omnes. piunt qui tales suit, ex malis operibus posse se bona Nullus est excusius ; quia talis est judex, lil omnis suscipere, obdurati simt, poenitentie locum non rc- homo ab illo inveniatur relis. Cum enim Rex justus quirunt. Merito juste judicati, qui a semetipsis inve- sederil in Ihrono, quis gloriabitur castum se habere cor ? siuntur esse dannati. Licet' non omnes iang:-t hic ant auis gloriabitur mundum se esse a peccato (Prov. xx, nosler sermo, oinnes lämen astringit sermo divinus,

8 et 9)? dicens : Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt; 2. Advenit tempus illud quod prædixit Dominus : non est qui faciul bonum, non est usque ad unum Pulas, cum venerii Filius hominis, inveniet fidem in (Psal. xii, 3). Quómodo omnes, et quomodo 'non litra (Luc. xvii, 8;? Quis habet fidem ? quis credit omnes ? Quomodo non omnes! Quia sunt mulli qui verbis? Audebit aliquis nostrum assignare sibi fidein, gemunt et dolent ob iniquitates gire funt in me- quatido audit Dominum dicentem discipulis : Si hadio eorum, volentes resistere; sed timore scrula- beretis fidem sicut granum sinapis, dicerelis arbori huic, rium rerum non audentes, quas ad mc vel adipisci Eradicare, el plantare in muri ; et obaudisset vobis desiderat humana fragilitas," vel amiliere formidat (ld. xvii, 6)? Quis sibi audebit assignare quod faciat infirmitas. Sccundiim id quod doleiit, non oinnes : oinnia que precepit Deus? Nemo, prorsus ncino. secundum quod rem non limend: liment, omnes de- Pr:edicamus, et non facimus : anditis, et faccre nou clinaterunt, simul inutiles facti sunt; quia plus rsti- coratis. Merilo omnes sub Nagello, et doctor ct f.,matur timor hominis, quain timor Dei, et profe- clor, el auditor ct contemptor. Studemus invicem rerunt homines res quas acceperunt a Deo ipsi Dco. prehendere, et non sludemus opera nostra discutere. Ne cas lollat, malus homo, contemnitur Deus per Detrahit proximus proximo, detrabit clerirus clerico, quem facilis est homo. Vellem vos quidem qui adinc detralit laicus laico. Video quidem se invicemi accit. tales estis, el amore rerum sécul:rium obligati pcc- sanles, sed neminem video juste se excu-antem. cantibus aut parcitis, aut favetis; vellein vos quidem Unusquisque enim, dilectissimi, proprium O'lus poraliquibus exportationibus admonere, quid cui rei lat. Nolile detrahere alterutrum, fratres, ail apostohis prir ponerc debeatis' : nisi nos Nuvius lacrym:rum Jacobus. Qui enim detrahit fralri aut judical sratrem, compelleret plangere eos qui peccant, el noluint agere detrahit legi et judicat legem. Si autem judiciis legem, pænitentiam. Si esset in nobis humanus affecius, non es factor legis, sed judex. Unus est enim legislator si essel compassionis sensus, "unios hominis mortcın el judex, qui polest perdere et liberare. Tu autem quis flere, dolere ac plangere debcremus : quibus lacry- es, qui judicas proximum (Jacobi sv. 11-13)? mis , quó gemil, quibus planctibus exagitamur, CAPUT II. - 3. Pænitentia agenda, antequam sucquando aut maximam partem, aut pené tolam plani- cidutur arbor. Nec tamen voces detrahentium silengimus civitatem ? Æger cst chiarus, el vena ejus ma- tium possunt impruicrc verbo Dei. C'amit ille per lumn renuntiat; omnes qui cum diligunt, :rgrotant siinul animo. Si cum ei in ipsa vicina moric ridere (*) Forlc addendum, nos excusainus.

701

bonos, et per malos : Agte pænitentiam , appropin- dis a te separaverit amurcam. Verumtamen interroquavit ad vos regnum Dei. Nolile esse auditores legis get se unaquaque anima, et videat si injuste patitur. iuntum, sed factores (Jacobi 1, 22). Fucite dignos (rucius Proferatur statera justitie, appendalur amor mundi penitentiæ. Ecce enim, ait Evangelista , securis ad ra- cum amore Dei, vide quemadmodum praponderet dices arborum posita est. Omnis enim arbor non fuciens amor mundi. Proferatur speculum Scripturae divina. fructum bonam, excidetur, et in ignem mittetur (Matth. Speculum hoc neminem palpat : qualis es, lalem te 1, 2, 8 et 10). Video, inquit, omnes homines diversas tibi demonstrat. Intende et vide, el si est aliquid arbores, fructus etiam diversos habentes : sed bonus quod offendat, abi confusus, et redi correclus. Annon fructus queritur qui pascat, non qui pungal. Sunt confunderis, et in malis tuis gloriaberis? Eris enim enim et arbores spinos:e, igui depulativ, merito in- perfectum malum, non qualecumque bonum. Talis rendende, quia in eis nullus fructus est animą. Puia- non vis flagellari cum mundo, aut flagellatus murtisne, dilectissimi, nos omnes tales sumus, qui in istis muras sub fagello? Serve malc, fecisti quod Dominus malis pro peccatis nostris dimissi sunius? Exacuil jussit? Ne vapulares, ista Magella tibi ante prædixit. agricola ferrom, amputat inutile lignum, abscisam Quis jussil? Dominus jussit, Creator luns jussit. Quid servat incendio concremandum. Hoc nunc agilur a jussit? Qui amal, inquit, patrem aut matrem plus quam vero agricola. Videntur quidem sibi mali adhuc stare, me, non est me dignus. Ecce quid jussit. Aut, Qui anni adhne florere. Quisquis talis es, quisquis malus es, filium aut filiam plusquam me, non esl me dignus (Marth. quisquis corrigi non vis, non le consoletur altitudo X, 57), Ecce quid jussit. El quis est, inquit, qui odit Lua; quia major te exspectal ruina, ampliorque sustin patrem alit matrem ant lilios? Nec ille illos odire prænet slamna. Quia securis hæc ad te nondum venil, cepil : sed vel quantum illos, tantum se diligi jus ideo putas le posse semper stare? cum vidcas vel au- sit. Plus quidem debueras diligere Creatorem, quam cias alias arbores le ampliores cecidisse. Quod te hic creaturam ; sed si non vales pra ferre, saltem vel agricola differt, ejus est patientize, ne forte intercedat aquare dignare. Vere filios luio di igeres, si Christum apud enm locus panitentie. Colonus enim ille in filiis praeferres, ipsosque filios ipsi committeres. Vere Evangelie, qui intercedebat pro arbore, quam domi- Glios tuos diligeres, si in ipso illos diligeres, qui eos nus eradicare volebal, quod fructum per Trienniun libi dedit ut diligas. An ideo eos videris diligere, quia non haberet, videte quid ait : Domine, dimilte illan et eorum voluptatibus faves ? Audis blaspheniantes, et hoc anno ; faciam ei fossam, adhibeam cophinuni sterco- patienter sers, Christiane, quod res Nabuchodonosor ris : si fecerit fructum, bene; sin aulem, eam

potuit sustinere, diccus : Si quis dixe(Luc. XIII, 8, 9). Arbor harc sterilis, gebecides...ril blusplremium in Deum Sidrach, Misac et Abdenago, est i oa habens fructum pænitentiæ. Dominus ejus, in interilum eril ( Dan. III, 96 ). Vides frequentare conditur ejus est. Itercessor hujus arboris, a postolus si cctacula, el nou revocas. Vides luxuriantes, et non Paulus esi. Unde probam'ıs? Audi in quadam Epistola verberas. Nec potes le talem exhibere patrem, qui sua quemadmodum intercedebat pro talibus : Flecio, paratus sis indisciplin: tos lilies vel exheredare fel inquit, genua mea f. Patrem Domini nostri Jesu Chri- abjicere, cuin paratus esse debueras sirot Abraham sli, ul det vobis virtuecm (Ephes. I, 14, 46). Hoc ergo ctiam filium immolarc. Omnis enim qui filiorum trueis pelebat, u: acciperent quod non habebant. Facian, cidat voluptates, sacrificium tale quale Abraham

inquit, ei fossam, adhibeam cophinum stercoris. Fossa offert D. o. Sed dum ista non fiunt, et his moribus delocus est humilitatis : cophinus stercoris, lacryme pravalis male nutriuntur, qui isto mindo utuntur, lasunt pænitentis. Quem locum si quis contempserit, belit mundus, nec immerito ait propheta : Defurit amplius sustinebit tormentum, quando illius agricole tcrra, el omnes inhabitantes in ea ( Isui. xxiv, 4 ). Non acutissimum senserit lerramientum. Agile, mali, pe- quiescunt usque nunc murmurare homines, laudare nitentiam ; corrigimini, mali, quia vobiscum flagel- lempora pr. terila , accusare lenipora christiana. lantur et boni.

Nagna crant tempora patrum nožirorum, dicent: 0 CAPUT III. 4. Quare boni cun malis puniantur. I am bona tempora labucrunt patre: nostri! Dicet aliquis : Si mali merito Magellantur, boni CAPUT IV. 5. Filia quisque in suis castiget it puquare talia cum malis et a malis patiuntur? Quare? nial exemplo velerum. Sel videle que fecerint p. tres Quia secundum quemdam modum dicuntur boni; se- nostri. Phinees sacrificantem virum idolis manu prociindum autem rectum verumque bonum, Nemo bonus, pria peremit, nil placarel iram Dei (Num. XXV, 8 ). nisi solus Deus (Luc. XVII, 19). Ergo el ipsi boni, qui- Moyses populum oberrantem, vitulumque fusilem cumque sunt boni, non tales sunt, quales debent esse adorantem, ita certa emendatione coercuil, ll unam boni : non enim sunt perfectum bonum; proficiunt tribum e duodecim ad se vocans, quæ scqui voluit enim de die in diem. Si proficiunt, ulique exercitatio- Deum, præceptum eis daret, ut acceptis gladiis in wibris proficiunt. Nemo se justificet, tanquam jam sit manibus suis filii perculerent parentes, el parentes perseclus. Recedat de micilio male justilicalor pela- occiderent filios (Exod. XXXII, 26 28). Nullus cos regianus, confundalur harcticus arianus ; Nemo cuim vocavil affeclus, nullus humanitali reservalis est lobonus, nisi solus Deus. Quid crgo ? Christus non est cus; quia limor et amor Dei prae omni desideriorum Deus? Plane Deus. De ipso quippc dicit Scriptura carnalium amore ferebatur. Jephte ut hostes diis ac divina : Ilic est verus Deus, el vila alerna ( 1 Joan. v, dæmonibus immolantes soperaret, unicam filiam in 20). Quid Spiritus sanctus, non est Deus? Plane Deus. sacrificio dcdit ( Judic. xi). Samson cum gentes de Un de probamis, quoniam et ipse Deus? Audi in Acli- monicolas, virtutc quam a Deo in capite acceperat, Lus Apostolorum Petrum Ananjic fraudatori impro- dimius bellis conlereret atque fatigaret, seduclusque perantem : Anania, inquit, cur implevil sulanas cor postea per mulicrem, oculos simulque virtu:eni caluum, mentiri le apud Spiritum sanctum ? Non es mien- pilis perdidisset, posteaquam cognovit in opprobriure titus hominibus, sed Deo (Act. v, 3 et 4). Ecce et Spiritus Suuni omnes illos convenisse ad lemplum idolorum sancliis Deus. Ergo Trinilas unus est Deus : el verum suorum, eosque magnificare deos suos, quod eis traest quia nemo bonus, nisi unus Deus. Patientes estole, diderant acerrimum inimicum suum , cum crescente boni, ut sitis vere boni: patientes cstole usque ad coma capitis cjus, ei crevisset el virtus, a puero qui Edventum Domini. Tolerate mala que patimini a sibi ducatum præbebat, ut sibi manum porrigeret pemalis cum malis; quia isla lentatio , vestra est exa- Liit, seque ad illud templum duci poposcit. Ad quod minatio. Si aurum es, quid Limes paleam, quid times cum pervenissct, columnas duas, supra quas toluen ignem? Simul quidem eritis in fornace, sed ignis pa- illud edilicium ferebatur, singulis manibus singwa: les in cireres vertit, libi sordes lollit. Si franenliim apprehendens, ruina se simul et illos voluit opprimi, es, quid times tributam ? Non aj probis qualis antea ne laudes (monum in contumeliam Dei sui a quoeras in spica, nisi tribula conterendo a to separaverit quam libenter pateretur audiri (Id. XVI). Daniel ne a paleas. Si oleum es, quid times pressuram preli? rege homine petitionem aliquam posceret, sed a Deo Bjor declarabitiir species tua, nisi etiam pondus lapi- vivo, qui præstat omnia bona suis, leonibus jejunale Abus in escamn datus est ut periret : sed Dominus fi. Felicitas vero, quze sociam liabebat Perpetuam, para delem serrum suum non deserens, et ipsum intaclum turiebat et dolebat , objecta bestiis gaudebal potius reservavit, et per Habacuc prophetam simul el ipsum quam limebat. Que virtus in feminis ! Quaiis est et leones parit (Dan. x1, 30-40). Quid dicain de tri- gratia, que cum se infundit, nullum indignum jubus pucris, quicun nollent imaginem regiam adoraro, dical scxum! Gratias gralie : reparavit enim sexum ignes riserunt? In quibus pueris micanis gratia ita muliebrem. In opprobriam magmum mulier remai.. enituit, I ligati in fornacem millerentur, deambulan- scrat; quia ab initio per mulierem peccatum, el prolesque viderentur, os aperientes Deumjue laudantes, pler hanc omnes morimur. Diabolus unain Evam flammas ad se non admitterent, sed' fugarent : al dejecit : sed Christus natus ex virgine, multas femisecum Filinm Dei habere meruissent, anleqnam nas exaltavit. Perpetua el Felicitas capil calcavemundo in hoinine apparuisset ; ut essel corum vindex runt serpentis, quod Eva ad cor suum intus admisit. flamma, Chaldzorum e ministros fornax devoraus Illam seduxit falsa promittendo; illas non valuit suconsumeret; producli quoque de fornace incolumes, perare seviendo : illam decepit in paradisi felicitate; populos in se mirabiles redderent, regemque mula- has non polnil adire, nec sub lantorum positas rent, eumque facerent Dei sui adoratorem, quem poleslale . Mius inter paradisi delicias ruinam senserant ante perseculorem (Id 11). Sed hæc omnia gavisus est; harum inter poenas fortitudinis confaciebat lides, limor et amor Dei. Odernt isti non stantiam ipse quodam modo diabolus expavil. Merito solum omnia que habebant propler Deum ; verum sic sunt exaltaise, merito viris vel coæquale vel præeiiam animas suas : et Deus eos hic claros fecil et late. Quamvis enim in Christo Jesu nou sit serves æternæ vite remuneratione ditavil. Quid tale, dile- neque liber, non sit masculus neque semina (Galat. clissimi, fecimus, imo e contrario quze mala non fo- III, 28), scd omnes sint uuun occurrentes in virum cimus? Illi ncc minis nec lormentis conventi demo- perfectum (Ephes. iv, 13); descendit tamen hoc doniis sacrilicaverunt. Annon sacrificavit, qui imagines nim ex magna gratia. Perpetua enim et Felicitas idolorum per noclem ludentes, quod Nocturnum vo- nomina istarum sanclarum serninarum, merces est cant, libentissime spectavit? Sacrificavit, prorsus sa- sanctorum omnium martyrun. crificavit; et, quod est pejus, non lauri vel cujuslibet CAPUT VI. 7. Paliculia Job. Vicit mundum pecoris aliquam victimam, sed ipsam animani homi- etiam Job ille omnibus volissimus, toties lentatus, nis pretios:m. In hoc lam nefando sacrificio non unus sed minime superatiis. Implevit dominicum præcevel pauci accusantur: tota hoc civitas fecit, qux lula pum : contempsit filios, ne blasphemaret, qui dedeconsensit. Nec ab hostibus, ncc a barbaris, sed a se ral filios. Repulil a se uxorem , qnæ ei blasphemiam ipso omnis homo in anima se intus occidit videndo, persuadebat, quam diabolus propterea solam dimiconsentiendo, non prohibendo; omnes remansimus serat quia sibi eam necessariam esse noverat. Non enim rei : el dum nolumus pacem civitatis Luurbari perver- dimiserat marito consolatricem, sed suæ tentationis sam , pacem quam desideramus non accipimus re- adjutricem : secerat cam Evam novam , sed ille non clain. Contemnimus pacem servare bonorum moruin, erat vetus Adam. Existimavit etiam istum sicut illumi el periit pax lemporum nostrorum. Discilc vel nunc, per mulierem posse decipere : sed iste spernendo uso. dilectissimi, quid cui rei praponcre debeatis. Nolile rem pessima suggerentem , divinitus adjutus , etiin diligere vitia in filiis, in amicis, in servis, in omnibus ipsum diabolum in illa valuit superare. Fortior fuit nolis. Praeponatur singularis polestas omni poleslali, jib in doloribus, quam ille Adam in nemoribus : istu honorem exhibeamus Carsar: tanquam Casari, limo lion cessil tormentis, ille superatus est in deliciis (a). rem autem Deo. Preseratur Creator creature : dili- Videtis, dilectissimi, quid agal tentatio, quam utiles kamus Deoin, quia diligit Dos; et in hoc quod sic nos sint hujus mundi pressura, el quemadmodum corflagellat, diligii. Quis est enim filius, cui non del rumpant lerrenæ delicise. Contempsit Job uxorem, disciplinam pater ejus (IIebr. XII, 6, 7)? Qui sanam filios, omnia sua, poslea et carnem suam. Plus an:considerationem habet, qui credit Dei verbis, plus vil eum qui dederal, quam id quod dederat. Usus est metuit ignem æternum, quam cujuslibet Truculenti quod acceperat, tanquam bonus viator : possedit, barbari ferrum; plus metuit mortem perpetuam, non possessus est. Al ubi ea placuil auferre qui norte qualibet hic pessima. Irrideant hire infideles, dederat, benedixit, non blasphemavit : Dominus, inirridcant stulti, nolint credere nec rebus expertis. quil, dedil, et Dominus abstulil; sicu Domino placuit, Ecce conteruntur, ecce omnia perennt, ecce cum ipsis ita factum est : sil nomen Domini benedictum (Job 1, non potest stare mundus quem amaverunt, ecce ad el 11). Imitamini ialem virum, imitamini tales filii Deum trahuntur cujus præccpla contempserunt : n 1 esse etiam flagellati, ul mercatoini recipi. Flagellat enim bona voluntale pergil, qui blasphemando mori- enim omnem filium quem recipit. Disciplinam ejus tur. Ecce ilur : cum illuc venum fuerit, quid agitur? sustinele : sicut filios, ita vos aggreditur Deus. Quo itur? per quem abitur? Quis iterum huc redire CAPUT VII. - 8. Parabola filii prodigi. Lalus Chricogitur? Finituin est et quod male fecerat, emendare

[graphic]

sli apertuin , ut omnes per illud intrent. Quod probal Sinilum est. Redite filii, redite; redile, prævaricato- ille lilius junior in Evangelio positus, qui disciplires, ad cor (Isai. xLvi, 8): facile gaudium ex conver.

Dm paternam contempisil, substantiam suam in sione vestra, corrigantur corda vestra, displiceant

meretricibus erogavit, porcos pavil, fame contrilus vobis opera vestra. Estole fortes, tribulatio mundi est, siliquis porcorum ventrem suum implere ron non-vos frangat : Dominus in proximo est ; niliil sol

polail : tandem aliquando reversus est ad se, et iniJiciti sitis (Philipp.iv, 5 el 6).

i enil se qui perdiderat se. In mentem ci venit quod CAPUT V. 6. Ji artyrum fortitudo, Perpeluce Bulli mercenarii patris sui abundarent panibus , ipse nominatim et Felicitalis. Habetis virorum fortium ma

vero fame periret. Statim surrexit, ad patremaregna cxempla. Vicerual martyres mundum : inter

currit , non se filium , sed tanquam unum ex servis quos martyres maribus etiam semine repe tic sunt

computari rogavit. Inclinatur lumilitas , excitatur fortiores. Ante paucos dies natalitia celebravinius misericordia : voces filii pænitentis concutiunt pamartyrum Perpelua: el Felicitatis, el comilum. Et lerna viscera. Dicit se filius indignum , ut ille ema cum tot ibi sint viri, quare isli dux præ omnibus judicet dignum ; rogat ut in numero servorum jubeanominantur, nisi quia infirmior sexus aut aquavit ,

lur suscipi : el päler ei primam illam stolam jubei aul superavil virorum fortitudinem? Una carum erit

afforri, mictal vitulum sagia:tum, chorum congren prægnans, alia lactans. Felicitas parturiebal, Perpe- gill, ad vocal amicos, facit epulum mign:um. Quare ? • iwa lactabal. Sed lamdiu liec Perpetua lactavi!, quamdiu acciperet ab illo pa tore simul el patre buc

1 Sic nonnulli Mss. At Er., nec substantiarum dero cellam lactis : qua accepta dulccdo felicitatis perpe

sita potestate. Lov., nec sub substantiarum deposita po luir cam fecit contemnere filium , sperncre patrem, Istite. Hon hercre mundo, perdere animam pro Cliristo. (a) Ex lib. de ralicatia, ca;), 83.

[graphic]
« ͹˹Թõ
 »