Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

Ouia hic filius meus, inquit, mortis frierit, et reri. ninius anci!r in atrio sacerdotis scr Dominum ausus irit; pirierat, et inventus est. llanc similitudinem 1).- end negare ? Dixisti quidem , o Petre, tanquam pairi ninis in Evangelio proposuit, quum ipse esposuil, 1110 Christe, Ego locum laboravi : quando dichas cons tale gaudium fieri in cælu super peccalure Salvatori , Tecum sim usque ad mortem (Matth. Jsti, penitentiam agente. Nunc vero quoni in tempus est 69 71.35); animam meam pro le ponam (Joan. XIII xlorlari omnes ad pænitentiam, ut filii errantes re- 37). Ubi est quod promisisti ? Interrogaris semel, ci viislantur, eisque convivium a patre saginali rituli negas : secundo interrogaris, el negas; Icrtio, cl nepricparctur, etiain nos, dilectissimi, parati simus huic ças. Non vis ad convivium intrare, ideo ausus es ler convivio tanquam amici ac domestici interesse : ma- Dominum negare. Ubi esl, Animam meum pro le ponam? vime quia cum isto patrcfamilias ad mensam ejus Ter negantem son terruit ungula , sed una oppressil quotidic accedentes , non mis jam dignatur vocare muliercula. Certe, Tecum sum usque ad mortem. Side, scrvos , sed amicos. Percurramus , si placet , ipsam vide igitur, Peire, quantum de ic antca presumpseparabolam a Domino in Evangelio propositam , in ris : ccec nunc ter pegando, gallo leste convinceris. qua nobis et affeclum patris demonstravit pium, et fi- Sed egrediator faler ad primogenitum filium nolenlii perditi indicavit redilum , filiique majoris qui de tem intrare : dicat Christus Peiro , Intra in gaudium palernia domo non discesseral, commotu:n reinlit Domini tri (Matth. XXV, 21). Respicial negantem, ct animum. Hoc quippc habel lexlus ipsius lortionis. facial cofessorem : compungat flentem , facial am:Veniens, ail, filius ejus primogenitas de agro , ciini alt. lorem. Exloorlelur eum paternia voce: Fili, inquit, direl symphonium, interrogavit seruos quiduam illud tu meus es : Tu es Petrus; elsi ne regasti, mciis es. essel : cique dixerunt, Frater luus reversus est , el occi- Tu es Petrus, el super hanc petram ædificubo Ecclesiam dit illi paler tuus vitulum saginulum , eo quod salrum meam. Tu mieus cs, cl omnia mca tua sunt: Tibi dabo illun susceperil. Et indignatus noluit introire. Egres - claves regni cælorum (Id. xvi, 18, 19). Apud le, sus est autem ad illum paler slus, ut eum introdu. Petre, sunt claves : dignare jain ad convivium inveret. Improperavitque illi patri suo, quod laborassel trare. Oportebat hac fieri, quoniam fratcr luus latro semper cum illo, el nur iuam illi talia exhibuissel :

mortuus crat, ct revixit; perierat, et inventus est. al ubi venisset filius ille, qui omnem substantiam Si Petrus antequam Christus pro omnibus cruciligepaternam male consumpserit, occidisset illi vilulun retur, regni cælorum claves accepit ; qua illuc insaginalum. El reddit pater rationem facti sui , CON- Iroivit latro ille jam non reus, nisi per 'latus quod solaturque filiuin suum secum permanentem, de domo aperuit Judens ? vion discedentem, ci dicit illi, Fili, tu meus es, el 9. El nunc veniant omnes quicumquc amant paramecum es seinper , el omnia mea lua sunt : verumtamen dismin, locum quiclis, locum sccuritatis, locum peroportuit nos isla facere, quoniam fruler luus morluus pelur felicitatis, locum in qo'non'pirtimescas barfucral, el revixit; perierat, et invenints esl (Luc. xv, baruni, in quo nullum paliaris adversarium , nullum 11 52). Non vacat hxc talis a Domino propositio. habeas inimicum : veuile omncs, intrate omnes; est Donet itaque nobis qui ista proposuit, ut demonstre. qua intrare possitis', palci latus. Oslendil enim ille mus ab ipso suisse implelum hoc, quod per quamdan latro quo debc.int omnes intrare, nemincm suo excmsimilitudinem nos quod.im m do excitavit ad alignid plo docuit desperare. inquirendum. Affection paternum exhibuisse suis CAPUT VII.-De cavenda ariana hæresi.- ConlenDomitium nostrum Jesuni Christum , nullus auibigit dile, ait Dominus, intrare per angustain porihm (Luc. ciriscianus. Illud magis requiramus, qui sit filius jil- 24) Quid angustius i!lo formine, quod unus e nior, qui prodige vivens substantiam patcriain dis. militibus percutiendo latus crucifixi aperuit? el tamen sipavil, ct qui sit Glius primogenillis fui indignatis per las angustias pene jam tolus mundus intravil. quod filio perdilo redeundi vitiilus saginallis occisus Venilc, cl voś Judei, vocal vos qucni crucifivistis sil, intrare nolucrit. Quis est iste filius perdiluis, qui Filius Dei. Contendite intrare per angustan porlam : omnein substantiam paternam in meretricibus eroga- per hanc enim introierunt patres vestri. Illi qui ilt vit , nisi ille latro qui substantiain animie a Deo sibi cruciligeretur clamaverunt, qui in liglio suspensiin datan per scelera dilluendo etiam in cruce pependit? viderunt, qui irriserunt, qui caput aitaverunt, per Porcos pavit , quando damon'ım voluplales suis la- istas tanien angustias illioieront. Non cnim inaniter

tis implevit. Forlasse illos porcos pavit, quos pelie- clamab:it ille pendens in cruce : Paler, ignosce illis ral diabolus a Domino , dicens : Jube nos intrare in quia nesciunt quid faciunt (Id. ix.1, 35) Per bas crgo, gregem porcorum (Malih. vii, 31). Fame contrilus

lil dixi, angustias, per angustam porian lalcris Christi esi, quia panem verbi Dei non inveniebat. Siliquis ingressus est lairo mulaius, pænitens Judicus, concupiebal salurare venirem suum , qua du loriuosis 'crsus omnis paganus el ab eo esïit foras malus cogitationibus replebitl animam suain. Sed rever- herelicus arianus. Exiii, quoniam non eral de nuk Lilur ad se, videai se litro in cruce pendenlenr, chin. mero permanentiam, De illis enim erit, de quibus currat ad patrein , dicat pendens in cruce : Domine , Joannes dicit : Er nobis exierunt, sed non erant ex memento mei dumi veneris in regnum tuum. Domine, nobis : si enim ex nobis essenl, maisissent utiquc nomemento mei; non sum dignus vocari filius tuus , biscum (1 Joan. II, 19). O litrelice arinne, agnoscit suscipe me tanquam unum ex servis. Domine, me- latro in cruce pendentein, ipsi jujinici Judzei expamento mci. Latio enim sua allendens merita de se

verunl resurgentem, et vos male tractatis io cælo rcipso distidehal : sed Dominus, tanquain pius paler, gnaniem ! latroni quasi filio quod desperaverat offerebat. Pro- 10. Ca vele, dilectissimi, arianam rostem; non vos ferat huic pater stolam illam primam , indual filium

séparent a Christo terreni promittendo, propter tuimmortalitate , quem secuni videl in cruce penden- nicam non yos esspolient side. Membra Chrisii, scrlemi, introducat eum in domum : dicat Christus la- vale unitatem atque integritatem unius linicr', quam Troni , Amen dico libi , livdie mecuin cris in paradiso

nec perseculores Christi ausi sunt scinderc. Nolito (Luc. XXIII, 42, 45). Maciel situlum saginatum , ho

injurias irrogare capiti restro : pro vobis ille morljus minem illum susccplimm, etiam pro latronibus crnci

est, ne vos moreremini. Quern Christus per Baptilixum : advocet amicos silos discipulos quibus dice

smum vivificavit, quare eum ariants rebaptizando bal, Si feccrilis quæ mundo robis, jam vos non dicam occidit? Erubesce, erubesce, lierlice. Negavit Peserros, sed amicos (Joan. xv, 14 et 15). Praparerar

Irus, el reversus est, et flendo delevit quod timore illud convivium coleste, asiet ille choius Angel:)

legiivil. Christuin in suis persccinus est Paulos, sed rum, suaviter declamans : Gloriu in excelsis Deo, et

ad ejus vocem cecidit cl surrexit. Aliter cecidit, aliter in terra pax hominibus bonce voluntatis (Luc. 11, 14). Veniat el primogenitus filius ille, et nolit intrare. Qilis

Sic iuxta Er. Lugd. l'en. Lov. PP. Benedictini non ha est istc filius primogenitus qui noluit intrare, nisi ille bent in textu vocen, rossiris ; ncta vero inarginalis iudicis prinus Apostolorum Petrus, qui ad interrogationem cain suppledam cysc.

[ocr errors]

M.

surrexit: cecidit persecutor, ercetiis est prirdicalor. descendere (Matth. 111, 16). Redemit Christus animas, In Christianis Christum persecuti sunt reges : sed custodile quod iile redemit. Integro Christo integrum mullum cis prirslilerunt, quando membra ad caput assigale predium. Nemo invadal, nemo invasori suuin velociter Transieruni. Nemo talia damna, qualia consenti:it': characterem dominicuin mullus abster111, ingeril Chiristo : animas enim multorum cupis gal, titulos Christi nemo deponat. Reddituri estis rainterficere, pro quibus Christus in carne venit occidi. lioncin Domino regi, boni servi, data est vobis occasio Erubesce, crubesce, buretice. Quid iteras quod se- bene operandi. Abundant peregrini, captivi, exspomel dalur? In iembris suis jam inlus est Christus , liati. Facile vobis amicos ex mammona iniquitatis , ul woli in istis ipsum velle rebaptizare? Semel enim et ipsi recipiani ros in tabernacula æterna (Luc. xvi, 9). pro oumnibus cuin Joanne in aquam dignatus est ipse

S. AURELII AUGUSTINI

HIPPONENSIS EPISCOPI

DE UTILITATE JEJUNII

SERMO (").

CAPUT PRIMUM. – 1. Jejunium Deo exhibere ho- sed gra!ia Dei sum id quod sum; el gratia ejus in me minum est, non Angelorum. De utilitale jejunii admo- vacua non fuil, sed plus omnibus illis luboravi : non nemur aliquid loqui; ci Deus admonel, el lempus nos ego autem , sed gratia Dei mecum (1 Cor. xv, 8-10). admonct. Mirc enim obscrvalio, hæc virilis animi , lire audiens lu, linquam plenum el perfectum libi hæc fraudatio carnis et lucruin mentis ab Angelis non videris andire. Audisti quid ruciel, audi el quid esiiexbibelur Dco. Ibi enim omnis est copia ci sempiterna

rial. Non quia jam acceperim, aul jam perseclus sin, securitas : et ideo nullus defucius , quia in Deum ail. Fratres, ego non arbitror me apprehendisse : unum plen!is affectus. Ibi panis Angelorum : quem parcm

autem quæ relro oblitus, in ea quæ ante sunt exlenlus, Angelorum lil manducarct homo , factus est homo. secundum intentionem sequor ad palman supernæ vocaIlic omnes animæ lerrcpain carnean portantes, de lionis Dei in Cliristo Jesu (Philipp. III, 12-14). Dicit lerra implent ventres : ibi spiritus rationales cælusli- sc nondum esse persecluni, quod nondum acceperit, Jous corporibus presidentes, de Dco implent mentes. nondum apprehenderit : dicit se extendi, dicit se Et hic cibus esi, el ibi cibus : sed cibus iste cum re- scqui ad palmam superre vocationis. Jo via est; csni. ficit, delicit, et sic implet alvum, ut ipse niinuatur; ril, impleri vult, satagit, pervenire desideral, insluat : ille autem el implei, el integer permanel. Ilunc cibum niliil illi tam magna moræ est, quam dissolvi el esse nobis esurieridum Christus indixit, dicens : Beati qui cum Christo (Id. 1, 23). esuriunil el sitiunt justitiam, quoniam ipsi saturubuntur CAPUT II. 2 Jejunium hominum est medium lo. (latih. V, 6). Pertinel ergo ad hoinines hanc vitain Cum tenentium carnales inter et Angelos. Ergo, cha. mortalem gerentes, csorire ac sitirc justitiam : im- rissimi, quia est lerre::us cibus, quo carnis infirmitas pleri autem jirslitia , ad aliam "vilani pertinet. Il e pascitur ; est autem et colestis cibus, quo piclis pane ; hoc cilvo pleni' sint' Angeli : boinines autem incntis impletur; el habet cibus isle lerrenus vitam dum csuriunt extendunt sc; dum sc extendunt, dila- suam, habel et i!le suam : hujus cibi vila hominum taritur; dum dilatantur, capaces fiunt; capaces ficti, cst, illius cibi viia Angelorum est. Fideles homines, suo lempore replebuntur. Quid ergo ? hic wihilinde discreli jam corde a lurba infidelium , suspensi in capiunt qui csuriunt et sitiunil justitiam ?' Capiunt Deum, quibus dicitur, Sursum cor , aliam spem gcplanc : sed aliud est, cum quærimus de refcctione iler rentes , cl scientes se peregrinari in hoc mundo, mc. agentium ; cl aliud, cum quærimus de perfectione dium quemdam locum tenent: nec illis comparandi sul bcalorum. A postolum audi esurienteni et sitientem, qui nihil aliud pulant bonum, quam deliciis terrenis el' alique justitiam, quanta in hac vita capi potest,

persrui, nec illisadhuc supervis habitatoribus cæli,qniquanila geri justitia. Quis enim nostruin se illi vel

bus sol delicize sunt pinis ipse a quo creati suiil. Ili conferre audcat, ncdum prir'ferre? Sed quid ait, Non homines proni ad terram, paslum alque lætitiam dc quia jam acceperim, aul jam persectus sim. Videte quis sola carne requirentes, pecoribus comparantur : longe luqualur : Vas electionis, et extremum quodam modo ab Angelis distant el conditione et moribus ; condifimbriarum vestimenti Domini ; sed tamen quod ad tione, quia mortales sunt; moribus, quia luxuriosi. fluxum sanguinis sanat tangentem, quia crcdentem : Intér illum populum cæli et populum terrae, mcdius novissimus enim Apostolorum et minimus, sicut ipse quodam modo pendebat Apostolus : illuc ibat, hinc so ait, Ego sum novissimus Apostolorum; el, Ego sum allollebat. Nec cum illis tamen crat adhuc; nam di. minimus Apostolorum : et iterum, Non sum dignus cerct, Jam perseclus sim : nec cum istis erat, pigris, rocari apostolus, quia persccutus sum Ecclesiam Dei : lorpidis, marcidis, somnoientis, nihil aliud esse pu

tantibus, nisi quod vident, et quod transit , et quod (a) Recenselir a l'ossidio in ladiculi cap. 8. Non repcrlus est nisi in Editis.

nati sunt, et quod morituri sunt; nam si cum eis es

[ocr errors]

set, non diceret , Sequor ad palmam supernæ vocatio- 17). lloc veroin est ; sed quare et aliud von allendis : nis. Gubernare ilaque debemus nostra jejunia. Non Nemo enim unquam carnein suunn odio habet; sed n14cst hoc, ut dixi, officium angelicum; nec tamen et tril et fovet cam, sicul el Christus Ecclesiam (Ephes. V, illorum hominum oflicium est qui ventri serviunt : 29) ? In illa prima sententia quam comincuioravi, medietatis nostrie res est , qua vivimus secreli ab in- quasi qoiculam lucia duorum inimicorum videtur, fidelibus , conjungi Angelis inhiantes. Nondum carnis et spiritus ; quia caro concupiscil adversus spiri. pervenimus, scd jam imus : nondum ibi lala- lum, el spirilus adversus carnem. In bac autem lanmur , sed jam bic suspiramus. Quid ergo nobis quam copulatio conjugalis : Nemo enim unquam car prodest abstinere aliquantum a pastu et lirlilia car- nein suam odio habel; sed nutril el forel, eam , sicut el nali ? Caro in lerram cogil; mens sursum tendit : sa- Cluistus Ecclesiam, Quid crgo facimus inter has duas pitur amore, sed tardatur pondere. De hac re Seri- sentcntins ? Si contrarie sunt, quam resptiemus, plura ita loquitur : Corpus enim quod corrumpilur, quam tencbimus ? Sed non sunt contrari:c. Intendat aggravat unimam, el deprimit lerrena inhabitatio sensum enim Charitas vestra : interim ego ambas accipio, et multa cogilantem (Sap. 1x, 15). Si ergo caro in leiram anibas Concordes, quantum poi uero , demonsträbo. vergens opus est animze, et sarcina prægravans præ- Tu autem quisquis alium auctorem cruis costituis, volantem; quantum quisque delectatur superiore vita alium spirilus, de illa quid agis ? Nemo enim unquam sua, tantum deponit de terrena sarcina sua. Ecco carnem suam odio habel, sed nulril el forel eam , sicut quod agimus jejunantes.

Chrislus Ecclesiam. Vel similitudo non le terrei? quin CAPUT III. - 3. Jejunium necessarium ad carncm nutrit, inquit, et rovci eam, sicul el Christus Ecclesiam, domandam. Non vobis crgo videalur levis res aut sui- Compedim pitas carnem : quis anal con pedem persua, ne quisquam forle hoc faciens Ecclesix con- suam ? Carcerem putas carnem : quis amal carcerem sucludine, cogitel apud se, et dicat sibi , aut sugge- suum ? Nemo enim unquam cirnem suam odio habile rentem intrinsccus audiat lentatorem : Quid facis, Qiiis non oderit vinculum suum ? quis 110:1 oderit pæ. quia jejumas ? Defraudas animam luam, non ei dis pam suam ? Et tamen, Nemo unquam carnem suam quod cam delectal; libi ipsi ingeris pænam, luus ipse odio habel; sed nulril el rovel eam, sicul el Christus Eclvrlor el crucialor existis. Deo ergo plucel quia te clesiam. Tu ergo qui alium auctorem ponis carni , crucias ? Ergo crudelis est, qui delectatur pænis tuis. alium auctorem spiritui, alium positurus e Ecclesic, Responde hujusmodi lentatori : Escrncio me planc, alium Christo : quod qui sapit , desipit. Diligit ergo ut ille parcal; do de me pænas, ut ille subvenial, ut unusquisque carnem suam, Apostolus dicit, et praeter placeam oculis ejus, ut deleclem suavilalem ejus. Nam Apostoli dictuni unusquisque in se probal. Quantumel victima excrucialur, ut in aram imponatur. Minus libet enim sis do:nator carnis, quantalibet in eam scpremcl menlem meam caro mea. Et bili dissuasori veritale accendaris, nescio ulrum non claudes ocumalo, servo ventris, responde per hanc similitudi- lum, si aliquis ictus immineat. nem, ci dic:Si jumento forte insideres, si equo utere

5. Est crgo quasi quoddam conjugium spiritus et ris, qui le gestiendo posset præcipitare ; nonne ulsecu

carnis. Unde crgo caro cuncupiscil adversus spirilum, rus iter ageres, cibaria ferocicnti subtraheres, el fame

el spirilus adversas carnem ? unde ista pæna, que dudomares quem freno non posses ? Caro mea jumen.

cla est de mortis propagine ? Unde dirtum est , lum meum est : iter ago in Jerusalem, plerumque me

Omnes in Adam moriuntur, (1 Cor. xy, 22) ? et nude rapil, el de via conatur excludere ' : via aulem mea

dicit Apostolus, Fuimus aliquando el nos natura filii Chrisluis est : ila exsultantem non cohibebo jcjunio ?

ira, sicut el cæteri (Ephes. 11, 3),? Accepit cnim illo Si quis hoc sapit, ctiam ipso cyperimento probat

vindiciam mortis, de quo nali sumus , el trahimns quam uliliter jejumelur. Numquid enim caro ista, quod vincamus : et ideo concupiscimus adversus carque nunc domalur, scmper domabilur ? Dum lempo

nem, ut nobis domitam carnem subjiciamus, el cam maliter Quitai, dum mortalitatis conditione pragı ava- ad obediendum aliralamus, Numquid ergo, odimus, air, habct cxsultationes suas manisesias el periculo- quam nobis cupinus obedire ? Dat unusquisque et in sas memi noslr:e. Caro est enim adhuc corruptibilis, domo sua plerumque disciplinam conjugi suz; el nondum rcsurrexit; nam non semper sic erit : non- cam subjugat renitentem, non perscquirur inimicani. dum label slalum proprium cælestis habitudinis; lem. Filium luum domas, ul libi obedial : numquid nondum enim facti sunns æquales Angelis Dei. odisti ? numquid depulas inimicum ? Servum poslrc

CAPUT IV. - 4. Manichæorum error de pugui mio tuum diligis el castigas, ci in castigando obedichcarnis et spiritus. Curnis pugna pæna peccali. Ne ergo tem facis. Habes de hac re ipsius Apostoli manise. . arbitretur Dileclio vestra, quod inimica sit caro spiri- slam plenamque sententiam : Non sic curro, inquit, tri, quasi aller sit auctor carnis, aller sit auctor spi- languam in incertum; non sic pugillor, quasi aerem ritus. Nulli cnim hoc putantes vere rapii ab ipsa dens : sed castigo corpus meum, et in servitutem redigo; carne deviarunt, et alterum auctorem carni, alterum ne forte aliis prædicans, ipse reprobus inreniar (1 Cor. spiritui posuerunt. Uluritur autem quasi testimonio

ux, 20 ei 27). Ilabel ergo caro ex conditione mortali apostolico, quod non intelligunt : Caro concupiscit ad quasi quosdam terrenos appetitus suos : in bus tibi jus versus spiritum, et spiritus adversus carnem (Galat. v, freni concessum esi. Regal le prorpositus, uil pos.il a Forte, excutere.

të regi subjectas. Infra lc est caro tua, supra le est

1

Deus lirus ; cum vis ut servial lilu c.ro luar, admo- perioren, ut tibi recie ccdat interior. beris quomodo la oporleat servire Deo 1110. Allendis CAPUT VI. - Concordia membrorum corporis ad quod sub ic est , allende el qnod supra le est. Leges unitatem eos revocal. Quid, si caro tua obedit libi, et in inferiorem non habes, nisi a suocriore. Scrvus es, lu non obedis Deo lilo ? nonne ab ipsa dainnaris, cum servim habes : scd Dominus duos servos Labci. Ser- libi obtemperat ? Nonne obtemperando tibi, contra le Vus luus plus est in poteslale Domini lui , quam in dicit iestimonium ? lu:1. Ilaquc vis tibi obediri a carne; nunquid in 8. Et cui, inquit, majori obtempercm? Eccc Chriomuibus polest ? In oninibus obtemperat Domino luo; slus loquitur , justitiæ anatoren te dixeras : Mandunon in omnibus olemperat libi. Qihomolo, inquis ? lum novum do vobis, ul vos invicem diligalis (Joan, xui, Ambulas, podes moves, sequitur : sed nunquid qu:m- 31). Audi ergo Dominum laum mandatum dantem, ut tum vis ibit lecun ? Animalur a le, numquid quamdiu nos invicem diligamus. Cum ex nobis omnibus lanvis?munquid quando vis, dolus ? quando vis, sauus es? quam membris corpus sibi faciat, quod corpus la£xcrcel enim te plerumque Dominus tous per servuma beat wuin capul ipsum Dominuin et Salvatorem; tu luum ; ut quia fuisti Domini contemplor, merearis contra divellis le a membris Christi, non amas unicmendari per servum.

latem. Non lioc expavesceres in membris tuis ? Si CAPUT V. 0. Delectalio carnis aliquantum cl a distorlum digitum haberes, non ad correctorem diticilis refrenanda. Jejanium nostrum fine diversum a gili lui medicum curreres ? Certe tunc se habct bene jejunio Paganorum, Judæorum et hæreticorum. Mare- corpus luum , quando sibi concordant membra lua ; ticis ul jejunium prosit redeundum ad Ecclesiam. Sed lile diceris sanus, lunc bene vales. Si autem aliquid ad le quid pertinet ? Delectationem carnis non re- in luo corpore dissentiat ab aliis partibus, quxris laxare usque ad illicita, aliquantum el a licilis re- qui emendel. Cur crgo non quæris emendari, ut franare. Qui enim a nullis refrenat licitis, vici- compagini membrorum Christi revoceris, et connus est et illicitis. Proinde, fratres , licitum csl con. gruas in ipso corpore el tuo? Cerle viliores suut jnginm, illicitum est adulterium; el tamcn terperan- cricris membris capilli lui? quid vilinis in corpore les viri, ut longc sint ab illicito adulterio, refrenant se luo capillis tuis ? quid contemplius ? quid abjectius 1 aliquantum et a licito conjugio. Licila est salietas, ilii- El lamen si male le londeat, irasceris lousori , cila est ebriositas : tamen modesti bomincs, ni longe quia in capillis luis non scrval equalitatem : el lu iu se faciant a turpitudine ebriclatis, castigant sc ali- mcmbris Christi non lenes unitatcm? Quid sont crgo, quantum et a libertale satietatis. lia ergo agamus, aut cui rci prosunt jejuvia lua ? ludignum Deum pu. fratres, temperemus; el quod facinus, sciamus quare las, cui ab omnibus qui in eum credunt, in unilate faciamus. Cessando a larlilia carnis, acquiritur lalica surrialns : el tamen vis in membris luis , in corpore incntis.

ino, il capillis luis unilalent servari. Loquuntur iiscura 7. Proindc finis nobis jrjunioru:n nostrorum, ad lua, membra lua contra lc dicunt verum lestimon'ull, iler nostrum : quid sit ipsum iier, et quo tendamus, et lu falsum contra mcmbra Christi ? hoc considerandum est. Namquc el Pagani jejunaut 9. Discrevisti le a jejunio Paganorunı ? lloc putas, aliquando, nec regionem quo lendimus norunt : c! ci illco securus tibi vileris. Ego enim, inquis, Judici jejunant aliquando, el viam in qua ambulamus, Chri 16 jrjuno , illi aulem iJulis el dæmoniis. Accipio non apprehenderunt. Tale cst hoc, ac si aliquis equum quod dicis, cl l'evcra, non nago, discrt lum est. Sed domet, in quo crrel. Jejunanil hæretici: vidco quales cccc quemadmodum contra lc paulo ante me commecant; interrogo quo cant ? Jejunalis, il cui placcatis? norantc, dicebant lestimonium membra lua , ut adDeo, inquiunt. Munus, putatis, accipit ? Sed prius vide

mo:ierem le qualis esse de eas cum membris Christi quid dicit : Relinque munus, et vade, prius reconciliare Dei lui : et ipsi Pagani, a quibus scparas jejunium frulri luo (Matth. v, 24). Numquid membra lua recle tuum , admoneant lo aliquid de unilate Christi iui. domas, qui Christi membra dilanias? Auditur, inqui!, C.JPUT VII. — Paganorum ipsorum concordia in in clamore vor vestra; cl eos qui sub jugo vestro suni, sti- cultu litigantium deorum. Ecce illi multos deos falsos mulatis el cæditis pugnis. Non tale jejunium elegi, dicit non divisi colunt : numquid nos unum verum idco inDominus (Isai. LVIII, 4 el 5). Improbarclur ergo joju- venimus, ul sub uno in unitale non simus ? Mullos nium tuum, si inmoderatius severus existeres in ser- illi el falsos, nos unum et verum : et illi sub muliis vum tuum : approbabilur jejunium lium , cui non falsis noa habent divisionem , nos sub uno vero non agnoscis fratrem tuum ? Non ego quiero a quo cibo lenemus inilalem. Non doles , non gemis, non eruAbstine :s, scd qucm cibum diligas. Dic mihi quem ci- bescis? Aliud addo : non solum multos deos falsos bum diligas, ut approbem quod ab islo cibo tc absı;- Pagani colunt , sed plerosque sibi contrarios el inincas. Diligis justitiam ? Forle, inquis, diligo. Appa- nicos. Verbi gratia , commemoremus aliqua ipsorum, rcat ergo justitia tua. Puto enim justum esse ut ma- si cuncta non possumus : Hercules et Juno inimii jori serri:is , quo libi minor obtemperct. De carne fuerunt, homines enim fuerunt ; privignus ille, 10cnim loquebamur, quc minor cst quam spiritus, et verca illa : ulrique eorum Pagani lempla lecerunt, el que domanda ac moderanda subjecia est. Agis cum Junoni et llerculi. Adorant illum , adorant illam ; paes ut obtemperet iibi, cl subtrahis ei cibum, quod riler eunt ad Junonem, pariter ad Herculem : illis anies subjeciam tibi : agnosce majnrem, agnosce su- sibi iratis, concordes sunt. Vulcanus el Mars inimici

[ocr errors]

sun!, et justam causam habet Vulcanns : sed da ju insidianle , et dissensiones varias inter Cbristianos dicem quiaudiat. Odit enim miser uxoris adulterium; seminante : si Deum nostrum agnoscamus, si connec tamen audet cultores suos a Martis templo prohi- corditer leneamus , si fidem servemus, securi sumus. bere. Simul adorant illum el illum. Si imitantur deos, Fratres , frumentum de area aut non recedit, aut relitigant et ipsi. Eunt de templo Martis ad templum dil : aliquid palearum aufert ventus tentationis, unde Vulcani : magna indignitas ! nec tamen timent ne 1.obis faciat non viam perditionis , sed opus exercitasibi irascalur maritus , quod ad eum venitur de lem- tionis. Quanlam vero paleain non tollit soras , et ipsa plo Marlis adulteri. Nabcnt cor , sciunt lapidem sen- tamen in ultimo ventilanda est : et non it tola palea tire non posse. Ecce colenles mullos , falsos, diver- nisi in ignem. Salagcre ergo debemus, fratres mei , sos, adversos , tenent lamen in eis colendis qualem- cum lempus est, quantis possumus viribus , quanta cumque unilalem : ecce dicunt contra le testimonium possumus intentione, ut si ficri polest, el palea redet ipsi Pagani, a quibus lua jejunia separasti. Veni eill, dum frumenta non percant. Dilectio nostra hic ergo ad unilalem , frater. Unum Deum colimus : niin- probatur, magnum opus vilæ nostræ proponitur. quam Patrem et Filium vidimus litigantes. Nec mihi Non nos inveniremus, quantum fratres diligamus, si Pa ni succenscant, quod hæc dixi de diis eorum. nemo periclitarelur : non appareret quanta esset Quire enim irascantur verbis meis , et non potius lil- dilectio inquisitionis , si nibil teneret abyssus perliris suis ? Illas prius , si possunt, imo, si volunt , ditionis. deleant: non eis docendis grammatici vela suspendant. CAPUT IX.-11. Agendum omnibus modis ul ad uni. Trascitur mihi quia cgo dico, qui dat mercedem ut talem redeant hæretici. Piscatorum et venatorum officia filius ipsius discal.

diversa. Laborenius, fratres, non cessemus, omni opeCAPUT VIII. 10. Pugani Christianorum discordia re, omni sudore, affeclu pio ad Deum , ad illos, inter avocari a christianu religione non debent. Charitas , nos, ne illorum velerem litem sopire volentes, inter vila ; dissensio , mors. Ergo, charissimi , illi quidem nos novas risas faciamus : et ante omnia cauti si. tales deos babent, vel potius habuerunt. Quia enim mus inter nos ipsos encre firmissimam dilectionem. ipsi eos desercre noluerunt , ab eis deserli sunt. Et Illi gelaverunt in iniquitatibus suis : quomodo in eis multi descruerunt cos, el adhuc deserunt, dejiciunt lu solves glaciein iniquitatis, si non ardeas flamma templa eorum in cordibus suis : sed gaudeamus de charitatis ? Nec curemus quod eis molesti videmur illis, quia veniunt ad unitatem, non ad divisionem. compellendo : altendamus quo; in eo securi simus : Non inveniat paganus occasionem qua nolit esse punquid enim ad morlem, et non potius a morle ? christianus. Concordemus , fratres, colenles unum Omuino quibuscumque modis possumus, sed moDeum , ul et illos descrere mullos deos exhorlemur deste, velusta vulnera pertractemus : et cauti simus, quodam modo nostra concordia , ut ad pacem el ne inter manus medici deficiat qui curatur. Quid ad unitatem veniant colendi unum Deum. Et si itaque curandum nobis est quia plorat puer qui ad sorte fastidiunt, et hinc nobis calumniantur , quod scholar ducitur ? Cogitandum nobis est quia repellit unitatem inter nos Christiani non habemus, el inde manus medici qui secatur ? Piscalores suerunt Aposunt lardi et pigri nc veniant ad salutem ; alloquar et stoli, et Dominus dixit eis, Faciam vos piscalores ipsos paululum, et dicarn, quod eis dicatis. Non pre

hominum (Matth. iv, 19). Per prophetam autem diserant nobis quasi concordiam suam, non sibi lan- citur quod Deus primo piscalores erat missurus, quam de unilale sua placeant. Moslem quippe quiem postea venalores (Jerem. xvi, 16). Primo piscatores patimur, illi non patiuntur : illos et nou isla agcules misit, postea venalores millil. Quare piscalores , ipse possidel. Videl cos adoratorcs falsorum dçorum; quare venatores? De abysso et profundo maris suvidet eos servos, et servos dæmonioruui quid ili lucri perstitionis idololatriæ credentes piscati sunt relibus est quia litigant, aut quid damni est quia non liti- fidei, Venalores autem quo missi sunt? Cum illi vagant ? Et unum quamvis falsum el vanum senlienles, garentur per montes el colles, id est, per superbias sibique consentienles , sic eos possidet. At vero cum hominum, per tumores lerrarum. Mons unus Donadesereretur , et multi ad unum Deum concurrerent, tus, el aliųs mons-Arius; alier mocs Photinus, aller ejus sacrilega sacramenta desererent , templa everle- mons Novalus : per istos inonics errabant; venalori. rent, idola frangerent, sacrificia prohiberent ; vidit bus indigebal error ipsoruin. Idco el distributa sunt se perdidisse quos lencbat, vidit a sua familia re- officia piscalorum el venatorum, ne forle isti dicant cessisse, verum Deum cognovisse : quid faceret ? nobis : Quare Apostoli neminem coegerunt, nemiquomodo insidiarelur? Concordes nos scit quod pos- nem impulerunt ? Quia piscator est, relia millit in sidere non possit, unum Deum nobis dividere non mare, quod incurrerit Iralit. Venalor aulem silvas potcst , falsos deos nobis supponere non potest ; cingit, sentes excutil, lerroribus undique multiplisentit esse vilam nostram charitatem , inortem no- calis cogil in relia. Ne hac eat, ne illac eat : inde stram dissensioncm : liles immisit inicr Christianos, occurre, inde cæde, inde terre; non exeat, non efquia multos dcos non putuil fabricare Christianis ; fugiat. Sed relia nostra vila est, lantum dilectio con. seclas multiplicavit, errorcs seminaril, bæreses in- servclir. Nec ailendas quam illi sis moleslus, sed stiluil. Sed quidquid fecit, de palea dominica secit. quam tibi ille sit dilectus. Qualis pielas , si purcis ct Ecce securitas nobis est , licet illo scviente, licet illo niori:ur? Sasct. AUGUST. VI.

(Vingt--trois.)

« ͹˹Թõ
 »