Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

puli figurati sunt, unam vestem a tergo porlantes, pecora presepia recognoscunt, et aves ad nidos suns sacramentum scilicet jam præteritae atque transactie. redeunt : sed nec se ipsa intelligunt quae sint, nec illa dominicæ passionis : puditatem patris legentes, reque que oculis cernunt. Postremo corporalis visio sine inlientes, qui in Christi necem non consentiunt, et spirituali essc non potest. Slalim ergo ul avertinus eum honorail velamento, lanquam scientes unde sint oculos ab eis quæ videmus, imagines eorum que vinali. Medius filius, id est populus Judæorum (ideo dimus, in memoria relinemus. Spiritualis vero visio medius, quia ncc prinatum Apostolorum tenuit, nec sine corporali esse potest ; unde el absentes homines ullimus in gentibus credidil), vidit nuditatem patris, recordamur, el in tenebris ea quæ vidiinus , inaginaquia consensil in necem Christi. Et nuntiavit fratribus liler cernimus. Intelleclualis nempe nec corporali suis. Per eum quippe manisestalum est et quodam indiget nec spirituali. Per intellectum nec corpas modo publicatum, quod erat prophetie secretum. videmus, nec imaginem corporis. Per h:inc quippe viIdeoque fil fratrum suorum scrvus. Quid est enim delur justitia, charitas, ipse Deus, ipsa mens hominis, aliud hodic gens ipsa , nisi scriniaria Christianorum, quæ nullum corpus habet, nullam similitudinem cor. Forlans Legem et Prophctas ad lestimoniuin asser. poris. Ob id el raplus fuerat apostolus Paulus in terjionis Ecclesiæ, ut nos honoremus per sacramentum, iiuin cælum (11 Cor. x11, 2), id est ad intellectualem quod nuntiant illi per lilleram?

visionem, ut Deuin non per corpus, non per similijaQUÆST. LXII. Quid significat quod dixit Deus ad dinem corporis, sed sicut est ipsa verilas cerneret. Abraham, Egredere de terra lua, el de cognatione lua, Tres crgo cæli, tria sunt visionum de quibus loquiel de domo patris tui (Gen. xi, 1)?

mur, genera. Ad hoc profecio pervenerat Paulus, ut Resp. Abraham personam Christi portabat. Sicut Deum sic in ista vila vidurel, sicut sancii post banc enim Abraliam terram el cognationem suam dimisit, vitam videbunt. el domum patris sui, et venit in terram quam igno- Quæst. LXIV. Quoi genera sunt Apostolatus , ve! rabal : ila el Christus dimisit genlcm suam , scilicet qualc nomen sit Apostilus, volo cogn iscere. Judæorum, et venit ad populum Gentium. Ilic lem- Resp. Apostolus interpretatur Missus. Apostolorunt: poralis explanatio lioc habet : moraliter autem eximus sul genera quatuor : a Deo, non per hominem ; : ile terra nostra, quando divitias et mundi hujus fa- Dco, sed per hominem; per hominem lantum; et er cullales contemnimus ; et de cognatione nostra, id se. A Deo eleniin missus cst Moyscs. A Deo et per e-l, de vitiis prioribus, quæ nobis a nativitate nostra hominem, sicut Jesus Nave. Per hominem tantum, siccohzrentia, velul aslinicaie quadam et cousanguinitale ut nostris temporibus multi favore vulgi in sacerdoconjuncta sunt; el de domo patris nostri, id est, de lium subrogati sunt. Ex se autem, sicut sunt ipsi omni memoria mundi hujus, quæ oculorum occurrit pseudoprophete. obtutibus,

QUÆST. LXV. Quomodo possumus scire qui millaQUÆSt. LXIII. Quot sunt genera visionum ?

lur a Deo ? Resp. Tria. Prima visio est corporalis; secunda, Resp. Illum cognosce missum a Deo, quem non spiritualis; tertia, intellectualis. Corporalis ergo visio paucorum hominum laudatio vel potius adulatio eliest quar lit per corpus. Spiritualis, cum imagines eo- git; sed illum quem ct vita el mores oplimi exornant, sum qux videmus, in meinoria condimus. Intelleclua- ct apostolicorum exagio sacerdotum , vel etiam qui lis nempe, cum ea quæ corporalitcr videmus et imagi- universorum populorum judicio comprobatur : qui non Baliter in men:oria retinemus, intellectu discernimus; appclit præesse, qui non pecuniam dal ul cpiscopalus quod illud sil corpus, illud similitudo corporis. Hunc hunorem acquirat. Nam de eo qui præcsse sestinat, aulein intellectum bestia el pecora alque volatilia quidam patrum cleganter expressit dicens : Sciat se nullatenus habent. Vident ipsa per corpus; et corum non esse episcopum, qui præesse desideral, non prodesse quæ vident imaginaliter species formalur, unde et (Augustinus, de Civit. Dei, lib. 19, cap. 19).

• Er. Lugd. et ven. sic legunt bunc locum : Hic el alia explanatio hoc habet : eximus de lerra nostra. N.

· Editi, actio commendal. Al nys. Corbeiensis, eragio : id est, examine; el caret verbo, comunendut.

܀

ADMONITIO

IN SUBSEQUENTUM LIBRUM. Liber de Fide ad Pelrum intcr Augustini opera olim impressus est veterum aliquot manuscriplorum aucto. ritate, qui ei assignant. Verum non esse Augustini probe monstravit Erasmus ex ipsa plırasi aliisque argumentis, quæ hic referre superfluum putamus. Nam indubitatus ejus auctor a nemine jam ignoratur Fulgentius. lluic cerle asseril scriptura antiquissima codicis Corbeiensis ante mille annos exarati, quæ ad operis calcem exhibetur in hæc verba : Fulgentii episcopi sanctæ Ecclesiæ culholicæ Ruspensis de Regula veræ fidei liber explicil. Neque contemnendus, quanquam altera el posteriore manu ibidem additus in fronte operis litlus : Epistola Fulgentii episcopi de Fide catholica. Prælerea sub Fulgentii nomine cilatur a Ratramno, in libro de Corpore et Sanguine Domini. Isidorus eliam in Catalogo, el llonorius Augustodunensis in Chronicis testantur Fulgentium scripsisse Regulan veræ fidei : et eam Regulam ab eodem Fulgencio petit Ferrandus diaconus, in epistula iuler Fulgentianás tov:c editionis decima tertia. Inscribebalur olim : De Fide ad Petrum diaconum. Sed Petrum bunc alium a Petro diacono cui scriplus est Fulgentii de Incarnatione liber, facile credimus, ob rationes allalas in nova Fulgentii editione, quæ Parisiis ex officina Guillelmi Desprez jam nunc prodil, studio et labore eruditi viri Luca Mangeant Clerici Parisiensis recognita, aucta el castigala. Nec injuria expunclum c litulo est diaconi nomen ; quandu hinc in cxordio Fulgentius Petrum blium vocal, non, uti diaconos compellare solel, fratrcm aut condiaconum. Rccognovimus hoc opus ad Mss. Romanos bibliothecae Vaticanr, qualuor, ad Anglicancs duos , ad vetustissimum Corbeiensem, ad Sorbonicum, Victorinum, Beccensem , et alios quosdam. In Corbeiensi et aliis melioris noir Mss. desinit in fine capitis 44 ; neque caput 15, quod diverso stilo et ad virum militarem scripilum cst, in cis usquam reperit::r.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PROLOGUS. - 1. Epistolam, Ali Pelre, lux Chari- cumque igitur loco fueris constitulus, quia secunum tatis accepi; in qua ie significasti velle Jerosolymam regulam nostri Salvatoris imperio promulgatam, nopergere, el poposcisli le lilleris nostris instrui, quam sli te in uno Patris et Filii ei Spiritus sancti nomine debeas in illis partibus vere fidei regulam lenere, ut baptizalum; principaliter atque indubitanter lolo cornullus libi possit sensus heretic:c subrepere falsitatis. de reline, Patrem Deum, el Filium Deum, et SpiriGaudeo quideni, quod pro fide vera sine ullo perlidie lum sariclum Deum, id est, sanctam atque ineffabilem vilio custodienda sollicitudinem geris, sine qua nulla Trinitalein unum esse naturaliter Deum, de quo in polest prodesse, imo nec esse conversio. Apostolica Deuteronomio dicitur : Audi, Israel ; Dominus Deus quippe dicit auctoritas, quia sine fide impossibile est luus, Deus ' unus est ; et Dominum Deum tuum adoraplacere Deo (Hebr. xi, 6) Fides est namque bonoruin bis, el illi soli servies ( Deut. vi, 4, 13). Veruntamen omnium fundamentum : fides est humanæ salutis in- quia islum unum Deum, qui solus est verus nalurailium. Sine hac nemo ad filiorum Dei potest numerum liler Deus, non Patrem solum, neque solum Filium, pertinere ' : quia sine ipsa nec in hoc sæculo quis- neque solum Spiritum sanctum, sed simul Patrem quain justificationis consequitur gratiam , nec in file ct Filium et Spiritum sanclum esse diximus; caventuro vilam possidebit æternam; et si quis hic non dum est, ne sicut Patrem et Filium et Spiritum sanambulaveril per fidem , non perveniet ad speciem. clum unum Denim esse, quantum ad naturalem at. Sine side omnis labor hominis vacuus est. Tale quippe linct unitatem', veraciter dicimus ; sic eum qui Pa('sl, ut sinc vera fide quisque velit Deo per contem

ler est, cumdem vcl Filium, vel Spiritum sanctum ; plum saculi placere, quale si quisquam tendens ad aut eum qui Filius est, sive Patrem sive Spiritum patriam, in quo se scil beale esse viciurum, relinquat sanctum ; aut eum qui Spiritus sanctus proprie in jlineris rectindinem, et improvidus sectetur errorem;

confessione hujus Trinitatis dicitur, vel Patrem vel quo non ad beatam civitatem perveniat, sed in pre- Filium personaliter dicere sive credere, quod omnicipitiuin cadat; ubi non gaudium pervenienti delur, no nefas est, andcamus. sed cadentis interilus inferatur.

4. Fides enim quam sancti Patriarche atque Pro2. Verumtamen ut de lide sufficiens sernio proma- phetæ anıle incarnationcm Filii Dei divinitus accepetur, nec temporis suffragatar spatium, quia celeriter runt, quam ctiam sancti Apostoli ab ipso Domino nosirum cupis habere responsum ; et tam magnum

in carne posilo audierunt, et Spirilus sancti magisteo's opus disputationis hujus, ut a magnis vix possit

rio instructi, non solum sermone prædicaverunt, veimpleri. Neque enim poposcisti sic te debere de lide rum etiam ad instrurlionem saluberrimam posteroin: trui, ut unum quamlibet hæresim designares, con- rum scriptis suis inditain reliquerunt, unum Deum Ira quam specialiter no-tre disputationis vigilaret in- pr.edicat Trinitatem, id est, Patrem et Filium et lentio : seil cuin indefinite definitionem fidei petis, Spiritum sanctum. Sed Trinilas vera non esset, si camque cipis ctiam sub brevitate concludi; vides pro- una eademque persona dicerelur Paler ct Filius el cul dubio quam sil nobis impossibile, ut rem lautam Spirilus sanctus. Si enim sicut est Palris et Filii et in brevi plene comprehendamus, cui sufficientes esse Spiritus sancti una substantia, sic esset una persona, non possumus, cliamsi tantum spatium temporis ct nihil omnino esset, in quo veraciter Trinitas diceretur. lale nobis es el ingenium , lil mulla volumina de hoc Rursus Trinitas quidem vera esset, sed unus Deus

Trinitas ipsa non essel, si quemadmodum Paler et Deus prope est omnibus invocantibus eum in vcritate Filius et Spiritus sanclus personarum sunt ad inviceni (Psal. cxliv, 18), qui verbum consummans er brevians proprictate distincti, sic fuissent naturarum quoque secil super lerram (Rom. 1x, 28); spero, quia sicut iibi diversitate discreti. Sed quia in illo uno Deo vero d dit liujus fidei sanctam sollicitudinem, sic etiam Trinilale, non solum quod unus Deus est, sed etiam mihi, ul luo tam bono lainque laudabili serviam de i- quod Trinilas cst, naluraliter verum est; proplerea derió, suflicientem tribuei facultatent : il etsi non ipse verus Deus in personis Trinitas est, el in una poluero culicia dicere, ex quibus omnis error bareli- nalura unus est Per hanc unitatem naluralem tolus cus possit agnosci, el agnitus vel convinci valeat vel Pater in Filio el Spirilu sancio cst, et tolus Filius in vitari; tamen in nomine alque adjuterio sanctie Tri- Palre et Spiritu sancto esi, totusque Spiritus sannilitis, quzc unus sollis verus et bonus est Denis, ea

clus in Palre et in Filio est. Nullus horum extra dicam in quibus sallem magna ex parte rationem ca- quemlibct ipsorum est : quia nemo alium aut Tholicæ fidci constel sine aliqua errori; caligine con- præcedit æternitale, aut 'excedit magnitudine , ineri. Quibus relenti, poreris ctiam iiia deprehen. allt superat polesiale. Quia nec Filio nec Spidere atque fugere, qureti in hoc opere non videntur riui sancio, quantum ad nalurir divine unila. speciali disputatione convinci, tamen ex iis quæ hic lem perlinel, alil anterior all major Paler est; generaliter atque absolute ponentur, appareant illa nec Filii a:ternitas aligne immensitas, velut anterior quae infidelcs homines auribus volunt instisurrare :llll major, Spiritus sancti rlernitatem immensilalidelium, non regula divinic veritatis tradita, sed ne- temque aut præcedere aut excedere naturaliter potcst. quitia humani erroris inventa,

Sicut ergo nec Filius posterior and minor est Patre, CAPUT PRIMUM. 3. Trinitas unus Deus. Quo.

itin nec Spiritus sanctus posterior aul minor est Filio. Æterium quippe et sine initio est, quod Filius de

Patris nalura natus exslilita: el termum ac sine inLov., perreni 'e.

l'uus e Vaticanis Uss., il migris vir pos; it inple: i er- 1 MSS., Dominus. monibus.

• Corbeiensis Ms., veritatem. alss., roleon's.

* Sic Miss sex. ct vagister Suitcadarum, sentent. I, dist. • Edili alii, solent.

19. Al edili, (ristil.

itio est, quod Spirilus sanctus de natura Palris Filii- una persona esset Paler et Filius : ipsa aulem una que procedit. Ob hoc ergo Ires, unum recle credi. persona , pro co quod non dc Deo , sed tantum de mus et dicimus Deum, quia una prorsus alernilas, virgine nasceretur, non Dei Filius, sed tantum hominis una immensitas, una naluraliter Trium est divinitas lilius veraciter dicerelur. Ipse autem Dei Filius dicit': personarum.

Sic Deus dilexit mundum, ul Filium suum unigenitum 5. Teneamus igitur Patrem et Filium et Spiritum direl. El iterum : Non enim misit Deus Filium suum in sanctum unum esse naturaliter Deum ; neque tamen mundum ul judicel mundum, sed ul salvelur mundus per ipsum Patrem esse qui Filius est, neque Filium ipsum ipsum (Joan.in, 16, 17). Nec beatas dixisset Joannes : esse qui Paler esl, nec Spiritum sanctum ipsum esse Qui diligit Genitorem, diligil et eum qui nalus est ex eo qui Paler aut Filius est. Una est enim Patris et Filii (1 Joan. v, 1). Nec ipse Filius dixissel : Pater mens et Spiritus sancli essentia, quam Græci ousias vocant, usque modo operatur, el ego operor (Joan. v, 17). Ipse in qua non est aliud Paler, ct aliud Filius, et aliud cnim qui Filius dicitur, si idem csset et Pater, non Spiritus sanctus; quamvis personaliter sit alius Pater, veraciicr Dei Filius diceretur, quia non de Deo, sed alius Filius, alius Spiritus sanctus. Quod nobis ma- de sola virgine nasccretur. Ad extremum nec ipse xime in ipso sanctarum Scriplurarum demonstratur Paler de cælo lestaretur, et suum corporali voce Fi. inilio , ubi Deus dicit : Faciamus hominem ad imagi- lium demonstraret, dicens : Hic est Filius meus dilenem et similitudinem nostram. Cum eniin singulari clus, in quo mihi complacui '(Matth. 111, 17). A poslolus numero dicit, imaginem, ostcndit unam naluram esse, quoque Paulus non dixisset de Deo Patre : Qui proad cujus imaginem homo Beret. Cum vero dicil plu- prio Filio non pepercil, sed pro nobis omnibus tradidit raliter , noslram, ostendit eumdem Deum, ad cujus illum (Rom. viii, 32). imaginem homo fiebat, non unam esse personam. Si 8. Sed quoniam isla omnia et divinitus ad nostram enim in illa una nalura' Patris et Filii ci Spiritus doctrinam dicta suni, ct quia divina dicta sunt, utisancli una essel persona, non diceretur, ad imaginem que vera suml; verum jest quod fides catholica prenostram ; sed, ad imaginem mcam : nec dixisset, Fa. dical, ct secundum divinitalein de Patre natum esso ciamus; scd, Faciam. Si vero in illis tribus personis solum Filium, æternum cum Patre, immortalemn, intres essent intelligendie vel credendix substantiæ, non passibilem, atque incommutabitem Deum; et secundiceretur, ad imaginem nostram ; sed, ad imagines dum carnem non Patrem, sed unigenitin ejus Filium, nostras : una enim imago irium naturarum inæqua- salva æternitate sua temporaliter natum, salva imlium esse non possel. Sed dum ad unam imaginein passibilitale sua passum, salva inunortalitate sua morunius Dei homo factus dicitur, una sanctæ Trinitatis iuum , salva incommutabilitate , qua · Deus verus et essentialiter divinitas intimatur. Deinde et paulo post vila a'lerna est, veraciter suscitatum. Qui totum hapro eo quod Deus superius dixerat, Faciamus homi- bel commune cum Patre quod eternus naturaliter nem ad imaginem el similitudinem nostram; sic homi- sine initio habuil; cl wihil habet commune cum Patre nem factum Scriplura narravil, ut diceret, Et fecit Deus eorum quid in suam personanı lemporaliter aique huhominem ; ad imaginem Dei fecit eum (Gen. 1, 26, 27). niliter ille alernus atque excelsus accepit.

6. Hanc Trinitatem personarum atque unitatem 9. Rursus si non ille qui proprius atque unigenitus natur:c propheta l-aias revelatam sibi non lacuit, cum Dei Patris Filius est, sed Spiritus sanctus nascerelur se dicit Seraphim vidisse clamantia : Sanctus, sanctus, ex virgine, non ipsum Filium qui factus est ex musanctus Dominus Deus sabaoth (Isai. vi, 3). Ubi pror- licre, factus sub Lege , naluni de Spiritu sancto ex sus in co quod dicitur terlin, Sanctus, personarum Maria virgine, in Symbolo acceplum, et corde ad juTrinitatem; in eo vero quod dicitur semel, Dowinus slitiam crederet, et ore ad salutem sancta confiteDeus subaoth, divine naturæ cognoscimus unitatem. retur Ecclesia. Scd ei si ipse Spirilus sanclus, qui In illa igilur sancla Trinitale (quod ideo a nobis re- Patris ct Filii Spiritus esi, formam servi accipepelitur, ut vestro cordilenacius infigatur), unus est ret, non ipse Spiritus sanctus super se ipsum loPaler qui solus essentialiter de se ipso unuin Filiuin mincm faciuin in columbie spccie cæliius advegenuit, cl unus Filius qui de uno Patre solus est cs- niret. sentialiter nalus, el unus Spiritus sanctus qui sotus 10. Paler igitur Deus de nullo genitus Ico, seme! essentialiter de Patre Filioque procedit. Hoc autem de sua natura sine initio genuil Filium Deum sibi bolum una persona non possel, id est, et gignere se aqualem, et eadem qua ipse naluraliter cleruus est et nasci de se el procedere de se. Quia igitur aliud divinitate coæternuni. Sed idem Dei Filius cum sit est gennisse quam natum esse, aliudque est proce. Deus æternus ct verus, el cum Palrc sccundum didere quam genuisse vel natum esse; manifestum est

vinilalem naturaliter mus Deus, secundum hic quod quoniam alius est Pater, alius Filius , alius Spiritus

dicil, Ego el Puler unum sumus (Joan. x, 30); idem sanctus. Trinitas itaque ad personas Patris et Filii el

pro nobis est hoino facliis verus el plerus : illi co veSpiritus sancti refertur, unilas ad naturam.

rus, quia veram habet Deus ille humanam naturam; CAPUT II. 7. Humanitas Christi. Erinanilio Filii Dei

in eo vero plenus, quia el carnem humanam suscepi!, quæ fuerit. Sicut ergo secundum illam divinitalem ,

el animam rationalem. Idem tamen Unigenitus Deus qua unum sunt Paler et Filius et Spiritus sanctus, sccundo 'palus est; seinel ex Patre, seniel ex matre: neque Patrem natum credimus, neque Spiritum san- natus est enim de Patre Deus Verbum, natus est de ctum, sed soluin Filium; sic etiam secundum carnem matre Verbruin caro ficlum. solum Filium natum catholica fides el credit el pre- 11. Unus igilur est aliqne idem Deus Dei Filius nadicat. Neque enim in illa Trinitale proprium esset liis ante s:rcula , et natus in seculo : el lllraque nasolius Patris quod non est nalus ipse , sed unum Fi. livitas unius esi Filii Dei; divina , secundum quam lium genuit ; neqne proprium solius Filii quod non creator in forma Dei coxternus Patri Deus est; bugenuit ipse, sed de Patris essentia natus est; neque

mana, secundam quam senielipsuin exinavienis ei forproprium Spiritus sancti quod nec nalus est ipse, nec mam servi accipicns, non solum in concepto malerni genuit, sed solus de Patre Filioque procedit ; si se- ulcri semclipsum , dum homo fieret , cadem servilis cundum divinam quidem naturam Deus Pater de nullo furme susceprione formavit ; verum etiam de eodein nasceretur Deo, secundum carncm tamen ipse nasce- matris utero idem Deus homo faclus exivit, ci in cruce relur de virgine. Si enim Pater de virgine nasceretur,

· Corbeiensis Ms., in una illa essentia. 'Lov., denique.

Unus e l'aticanis viss.: Nec ipse Dci Filius dicerel : CD* Lov., quæ ideo a nobis repelilur lolies, ut nostro cor- teris libris dissentientibus. di, elc.

· Editi, bene complacui. Abest, bene, a uss. Lov., genitus.

3 Edili, Filio suo. At potiores MSS. oniillunt, suo. 5 Fsliti, sed solus. Abest, solus, a Mss.

* Lov., immutabililaie sua, quil, etc. • Corbeiensis :5, imuntabili alernitate procedit.

Apullov, n:nism oral, caindo.

lulem Deus homo faclus pependit, el in sepulcro idem naturali veritale, idem Deus bonio permanens non Deus liomo fict: jacuil, el ab inferis idem Deus liomo careret. factus tertio dic resurr xil: scd in scpulcro sccundum 15. Sic ergo Christum Dei Filium, id est, unam ex solam carnem idem Deus jacuit, et in infernun se- Trinitate personam Deum verum crede, vi divinilacundum solain animam descendit. Qua de inferis ad lem ejus de natura Patris matam esse non dubites : carnem die icrlia revertente, idem Deus secundum et sic eum verum hominem crede , ut ejus carnem carncm qua in sepulcro jacuit, de sepulcro resur- non cælestis, non aerir , non alicrius cujusquam purexit; et quadragesimo post resurrectionem die, idem

les esse naturæ; sed ejus cujus est omnium hominum Deus homo factis in cæluni ascendens, in dextera caro, id est, quam ipse Deus homini primo de terra plaDei sedil , inde in fine s:eculi ad judicandos vivos smavit , el cirleris hominibus plasmal, quos per promorluosque venturus.

pagationem ex homiribus creat. Scd licet caro Chri12. Vcrbuni ergo caro factum unus est Filius Dei sti, et ominium hominum unius ejusdemque naturae Dominus Jesus Christus, medialor Dei et hominum. sit; hec tamen quam Deus Verbum ex Maria virgine klcirco aulem mediator , quia idem Deus atque sibi unire dignalus est, sinc piccato concept,

sine homo verus, liabens cum Patre unam divinitalis

peccato, nála est : utpole secundum quam Dcus æternaturam, el humanitatis unam cum maire substan- nus et jusius misericorditer et conceplus et natus liam : habens ex nobis usque ad mortem iniquitatis est, et Dominus gloriæ crucifixus est. nostre poenam,

habens incommutabilem de Deo 16. Quibus autem verbis explicabitur carnis illius Patre justitiam ; propler iniquitatem nostram lem- excellentia singularis, cujus divina est eri isa sni poraliter morluus , propter justitiain suam , et ipse conceptione persona, cujus origo nacivitatis insolita , semper vivus , et immortalitatem mortalibus largi- qua sic Verbum caro factum est, ut una persona esset Lurus. Qui persectain quidem humanitatem suam in

cam carne sia Unigenitus ac sempiternus Deus, ipsa ipsa divinitatis suæ perfectione servavil : veritatem sue carnis conceptione conceptus? 1-11m vero cir. vero mortalitatis suze per susceptionem mortis

terorum hominum carnem per humanum cerum est veritate atque incommutabilitate suze immortalitatis

nasci concubituni, viro seminante, femina vero conabsorliuit.

cipiente atque parienie. El quia dum sibi invicem vir 13. Hoc est quod leslalur beatus Petrus , quia

mulierque miscentur ut filios generent, sine ljbine Christus deglutivii morlem , ul vilie æternæ hæredes non est parentum concubilus; ob hoc filiorum ex eoefficeremur (1 Peir, I, 22). Bealus quoque Paulus do

rum carne nascentium non potest sine peccato esse cel quod Christus niortem deglutierit, illuminaverit

concepilis, ubi percatum in parvulos non transmillit autem vitam et incorruptionem (Il Tim. 1, 10). Cliri

propagat o, sed libido; lie: lecunditas nalure buuanie slus ergo morlem gustavit, quia verus homo cst; idem

facit homines cum peccato nasci, sed soditas libidinis, que mortem deglutivit , quia verus Deus est. Idem

quam homines habent ex illius primi justissima conquippe , sicut dicit Apostolus, crucifixus est ex infir- demnatione peccati. Ileo bealus David, quamvis de milale , sed vivil ex virtule Dei (1l Cor. XIII, 4): unus legilimo nascerelur justoque conjugio, in qoo scilicet alque iidem , qui secundum prophetiam beati David,

nec infidelitatis culpa, nec fornicationis macula poet homo factus est in Sion, el ipse sunduvil eam Altissi- lerat inveniri; propter originale lamen peccatum, MUS (Psul. LxSxV1, 5).

quo naturaliter obstricli Glii sunt iræ, non solum im14. Itaque nec divinitas Christi aliena est a nalura

piorum filii, sed omnes etiam qui de juscorum sanPatris, secundum id quod in principio erat Verbum , clilicala carne nascuntur, exclamat et dicit: Ecce enim et l'erbum erat apud Deum , et Deus erat Verbum : hoc

in iniquitatibus conceptus sum, el in delictis peperit me erut in principio apud Deum ; omnia per ipsum facin maler mea (Psal. L, 7). Sanctus eliam Job dicit mun sunt, ei sine ipso factum est nihil : nec humanitas dum a sorde non esse hominem, nec si unius diei sit ejus alicna est natura matris, secunduni id quod vita ejus super terrain (Job xiv, 4, sec. LXX). Verbum caro faclum est, et habitavit in nobis (Joan. 1, 17. Dei ergo filius unigenitiis qui est in sinu Pa1, 2, 3, 14). Illa enim natura que semper genita ma. Iris, ut carnem hominis animamque mundaret, suscenel ex Patre, naturam nostram sine peccato suscepit, plione carnis atque anime rationalis incarnatus est; ul nascereliir ex virgine. Neque enim natura ixlerna el qui est Deus verus, homo verus factus est; non alique divina lemporaliter concipi et temporaliter nasci ut aller Deus esset, altér homo, sed idein Deus, idem ex natura humana ullalenus posset, nisi secundum homo. Qui ut illud peccatiim quod in concubilu morsusceptionem veritatis buniane, veram lemporaliter lalis carnis generatio humawa conļraxit, auferret, conceptionem atque nativitatem ineffabilis in se divi.

conceplus csl novo znore, Deus incarnalis in malle nitas accepisset. Sic ist Deus xlernus ac verus vera

virgine, sine coitii viri, sine libidine concipicntis citer sccundum tempus et conceplus et natus ex vir. virginis : ut per Deum liominem, quem alisque libigine. Dum eniin venit plenitudo temporis, misit Deus dine conceplum in violatus edidil virginis ulerus, alı Filium suum factum : ex muliere, suclum sub Lege, ul

lucretur peccalum quod na cenles trahunt omnes eos qui sub Lege erant redimerel, ut adoptionem filiorum homines , quibus in corpore mortis hujus talis est reciperemus (Gulul. IV, 4, 5) : illo scilicct Deo facto

nascendi conditio, ut matres eorum sccunditatis opus naturaliter filio hominis, qui unus est naluraliter fi

implere non possint , nisi prius virginitatem carnis lius Dei Patris. lloc utique Joannes evangelista con- amiserint. Solus igitur abstulit peccatum conceptiofirmans, postquam dixit, Et Verbum caro factum est , nis alijue nativitatis humanz Dcus Unigenitus, qui et habilavil in nobis; subsequenter ait, Et vidimus glo- dum conciperetur, veritatem carnis accepit ex virriam ejus, glorian quasi Uniyenili a Patre, pleim

gine; et cum nascerelur, integritatem virginitatis gralice el veritatis. Sic ille onnium spirituum, on

servavil in matre. Ista causa est, qua Deus factus est niumque corporum, id est, omnium naturaruin Cre:

filius virginis Mariæ , el Maria virgo naler facta est for et Dominus, creavil virginem crcandus ex virgine;

Unigeniti Dei; ut quem Pater genuil ex alernitale, el cujus ipsc factor est, malrem sibi fecit, quando

ipsum virgo conceplum proferrel in tempore : illon de ejus carne concipiendus atque pariendus veram

ulique virgo , quam Deus, qui de ea fuerai nascitumateriam carnis Deus immensus ac sempiternus accc

rus, ita singulari gratia prævenit alque replevil, !!! pil: ul cl secundum veritatem formie servilis, Deus

ipsuin haberel ventris sui fruclum , quem ex initio homo misericorditer fieret; el secundum formam Dei, biabet universitas Dominum ; el ipsum sibi viderct

nascendi solemnitatc subditum , quem in unilale Pa

lernie substanti:c non solum humana, sed etiarn angeQualilor ISS, sedel. Corbciensis Ms., subsumtim.

' Post, suce carnis, ad Corlicicnsis libri oram aclitus, . sic 15. Corbeicusis it alii lures. Al l0v., nolir. quam in prima nilivilale non habuit. 'Lov., 1.izm.

* L08., concepit nie.

[ocr errors]

Lov., quire.

1

lica creatura cognoscit et adorat Altissimum.

lus est verus et Veritas Deus. Semctipsum igitur 18. Sic ergo peccatum et pæna peccati, quæ per exinanivit, sed de pleniludine ejus nos omnes accepi. scelus corruplæ mulieris intravit in mundum, per mus : quam plenitudinem si exinanitus amilleret, quod inviolate virginis partum aufertur a mundo. Et quia de ea nobis daret nitique non haberel. Eodem aulem in conditione gencris humani per mulierem, quæ de non habente, nos procul dubio nihil possemits accio solo viro facta est, contigit ut mortis vinculo tenere- pere. De plenitudine autem ejus nos omnes accepimus. mur obstricii; hoc in redemptione humani generis Ex eo igitur quod nobis de plenitudine sua dedit, divina bonitas egil, ut per virum, qui de sola muliere ostendil etiam, cum se exinanivil, plenitudinem non nalus est, vita hominibus reilderelur. Illic humanam amisisse quam habuit : quia si plenitudinem suam naturam ncquissima deceptione sibi diabolus in pec- amilieret, dare de illa nullatenus posset. Formam ergo cali similitudinem sociavii : hic Deus humanam na- servi accepit : neque enim aliud fuit illa Dei sumini turam in unitatem personae suscepit. Ibi femina de- exinanilio, nisi forma servilis, id cst naluræ humans cepla est, ut fieret filia diaboli : bic virgo gratia acceptio. repleta est, ut fieret maler siimmi alque incommuta- 21. Utraque est igitur in Christo forma, quia utrabilis Unigenili Dei. Ibi angelus dejectus per super- que el vera et plena est in Christo substantia. Ideo biam , seducte mulieris animum oblinuit : hic Deus sanctus evangelista plenum eum gratie et veritatis humilians se per misericordiam , incorruptæ virginis prördical (Joan. 1, 1, 16, 14): quia et in divina uterum ex ea nasciturus implevit. Dei enim Filius natura, in qua Deus Veritas est , plenus est; et in Jesus Chrisliis qui in forma Dei erat ; quod ' nisi ex lium:na, in qua homo verus Gralia factus esl, plenus valuira Patris. natus esset, esse non posset ; ipse, se- est. In illa plenitudine Deus est, in forma Dei æqnacundum apostolicam doctrinam , semetipsum exinani- lis Deo; in ista plenitudine scrvus, in forına servi, vil formam servi accipiens. Formam ergo servi, id est, quia in similitudine hominum facius, habitu est invenHaliram servi in suain accepit Deus ille personain, ius ut homo. Exinaniens ergo scmctipsum, formam alque ita hominum factor in similitudine hominum servi accepit, ut ficrel servus; sed formie Dci plenifacius, habitu est inventus ut homo ; ipse humiliavil ludinem non amisit, in qua semper est Ilernus atque semetipsum, fuctus obediens usque ad mortem, mortem incommutabilis Dominus ; factis sccundum formam autem crucis (Philipp. 11, 6-8).

servi hoino verus, ejusdem nature cujus est ancilla 19. Iniente igitur hanc Apostoli sententiam cogita, mater ; et manens in forina Dei Deus verus, ejusul in ea cognosces quomodo Dominum Jesum Chri- dein nalur:c cujus est ctiam Dominus Paler. Jo forma sium rundem Deum atque hominem crcdas; nec Dei cum Patre et Spiritu sancto unus el solus formalan en in ro veritatem utriusque nature in una per- lor oinnium Deus ; sicundum sormam servi solus ipse sona, aut crafundas, aut dividas. Cum ergo primum sua ri Patris ei Spiritus sancti operatione formalus: Andis de Domino Jesu Christo, quia in forma Dei erat; quod creator est, coinmune habens naturaliter com Oy orlel le agnoscere, firmissimeque linere , in illo Paire et Spiritu sancio; quod autem creatus est, forme nomine 'naturalem plenitudinem debere intel- solus habens personaliter in se ipso. Cujus el nativiligi. Io forma igilir Dci Dominus Jesus Christus eral; talem futuram secundum carncin, et mortem, et requia in natura Dei Patris semper erat, de quo natus surrectionem , alque in cælos ascensionem Lex et erat. Unius ergo nalura cum Patre est, a qualiter- Prophete præ-nuntiare nunquam destiterunt, prout que cum co sempiternus atque immensus , xqualiter ipse praecipiebat, obedientes: cl verbis et laclis. immortalis et incommutabilis, equaller invisibilis et 22. Naiii et in sacrificiis carnaliam victimarum, inenarrabilis, qualiter bonns et justus, aequaliter qu.c sibi ipsa sancta Trinitas, que unus est Deus miserator el misericors patiens et millum miseri- Novi et Velcris Testamenti, a patribus nostris pr:l'cicors el verar, equaliter fortis et suavis ; æqualiter picbill offerri, illius sacrificii significabatur gratissisapiens alq'e onnipotens.

niun munus, quo pro nobis se ipsum solus Deus 20. Proinde hac omnia quae diximus de Filio Dei, Filius sccunduin carnein esset misericorditer oblafirmissima fide relinens ( quia hæc unique omnia in turus. Ipsc enim, secundum apostolicam doctrinani, unilate naturæ habens cum Patre, sine dubio xqna. obtulit' semetipsum pro nobis oblationem et hostium Deo lis cst. Palri : propter quod et Apostolus continuo in odorem suavilalis (Ephes. v, 5). Ipse verus Deus ad ungens ail : Non rapinam arbilratus est esse se el verus Pontifex, qui pro nobis von in sanguine lan. algualem Deo; non enim rapinze : fuit illa Filii cum rorum et hircorum, sed in singuine silo semel introPatre divinitatis æqualitas , sed naturæ ), ctiam illa ivit in sihicla (IIebr. IX, 12). Quod tunc pontifex ille que consequenter subjungit Apostolus dicens, quia significabal, qui cum sanguine in silncta sanctorum simetipsum erinanivit formam servi accipiens, in simi- per annos singil is intrabat. Iste igitur est, qui in se litudine hominum factus, et habitu inventus ut homo; uno folum exhibuit, quod esse nccessarium ad reel quia humiliavii semclipsum, faclus obediens usque demptionis nostr: sciebat effcctum; idem scilicet all mortem ,' mortem autem crucis : omnia træc de illo silceidos el sacrificium , idem Deus el tcmplum : saminigenilo Deo Dei Filio, de illo Verbo Deo, de quo ccrdos , per quem sunius reconciliati; sacrilicimin, dizil evangelista, In principio erat Verbum, et Ver- qui reconciliali : 1

: templum, in quo reconciliati ; Deus, bum erat apud Deum , et Deus erat Verbum; de illa cui reconciliati. Solus tamcn sacerdos, sacrificiam, bei Virlule, Deique Sapientia , de qua Deo dicitur, et templom; quia hic omnia Dcus sccundum for Omnia in Sapientia fecisti (Psal. cu, 24); de illo main servi : non autem solus Deus ; quia hoc cum I'rincipio cum quo unum est Pater ipse principium. Palre et Spiritu sanclo secundum formam Dei. cl in quo sibi co:clerno fecit cæluni el terram, id 23. Reconciliati suimos igitur per solum Filium est omnem spirilualem corporalemque naturam ; de secunduin carnem, scd non soli Filio sccunduni diToco unigenito, qui est in sinu Patris, ut dixi, omnia vinitatcm. Trinilas enim nos sibi reconciliavit per luxc personaliter accipc , : salva tamen alernitale, hoc quod solum Verbum carnem ipsa Trinitas fecil. immensilale, immortalilale, incommutabilitate, invi- In quo sic vcritas incommutabilis perinanet humanit sibilitate divinitatis ejus. Quæ ila naturaliter et aqua- divinaque nature, ut sicil vera semper esi ejus di. liler coniinunia cum Deo Patre kabet Deus Filius, vinitus , quam de Palre incommutabilem habct, ita ul licet homo pro nobis fuerit veraciter factus , pire vera semper atque incommutabilis ejus humanitas manseril tamen equalis vcro Dco Patri, de quo na- sit, quam sibi unitain sumina divinitas gerit. * Editi Lor., quin. Emendatur ad Corbeieasem vs.

24. 11:cc pauca de lide sanctic Trinitatis , quue so• Eliti, retine. Castigantur ad veteres, libros. Lov., rapina. Fl paulo post, sed natura.

1 Hic cdili addual, fo:mam scrri secundum quam crculus • Editi alii, Di Filius.

est : glissema, quoa!es! a uss. o Abest, vero Deo, a MS. Corbeiensi cl aliis non- Apud Lov. Omnissim eral, obedien!cs; quod Mes. he nullis.

bent.

« ͹˹Թõ
 »