Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

ritas (Joan. XI4, 6).De Filio quoque procedere Spiritum ipsum csse Deum Verbum ', qui cum Patre Deo et sanctum, prophetica alque apostolica nobis doctrina Spiritu sancto Deo fecit omnia tempora , el in monte commendat. Isaias eniin dicii de Filio : Perculiet ler- Sirai legem Moysi dedit ordinatam per Angelos (Exod. ram virga oris sui, el Spirilu labiorum suorum interfi- X8, el Galat. Ii, 19); et ipsum Verbum Deum car. ciel impium (Isai. xi, 4). De quo et Apostolus ait : nem factum, qui veniente plenitudine lemporis, misQuem inter ficiet Dominus Jesus Spiritu oris sui (II suis a Palre el Spiritu sancto, solus factus est ex níu. Thess. II, 8). Quem eliam ipse unicus Dei Filius Spi- liere quam fecit, solus factus est sub lege quam dedit ritum oris sui esse significans , post resurrectionem (Galat. iv, 4). suam insufflans in discipulos ait : Accipite Spiritum CAPUT XVI, scu Reg. xvi. 59. De duabus in Chrisanctum (Joan. XX, 22). De ore vero ip-ius Domini slo naturis. Firmissime lene, cl nullatenus dubites, Jesu ait Joannes in Apocalypsi quia gladins utraque Dei Verbi quod caro factum est duas naluras inconparic aculus procedebat (Apoc. I, 16). Ipse crgo Spi- fusibiliter atque inseparabiliter pernianere : unam ritus oris ejus , ipse est gladius qui de ure ejus pro- veram divinam quam babel cum Patre communem , cedit.

sccundum quam dicit, Ego et Pater unun sumus CAPUT XII, seu Reg. ix. 55. Trinilas nullis lermi. (Joan. X, 30); el, Qui me vidil, vidit el Patrem '; et, nis circumscripla. Firinissime tine, ct nullatenus du- Ego in Palre, el Paler in me est (ld. xiv, 9-11); se bites, Trinitatem Deiim immensum esse virtute, non* ciindum quam eum dicit Apostolus splendorem glorie mole; et omnem crcaturam spiritualem atque corpo. et figuram substantie Dei ( Hebr. 1, 3): alteram veralem virlute ejus el präsentia contineri. Dicit cnim ram humanam, secundum quam ipse Deus incarnalus Deus Pater : Cælum et terram ego impleo (Jerem. XXIII, Jicit, Puler major me erl (Joan. xiv, 28). 24). Dicitur etiam de Sapientia Dei, qur Filius ejus CAPUT XVII, seu Reg. xiv. 60. Unilas personæ in est, quia allingil a fine usque ad finem fortiter, el dispo- Christo. Firmissime lene, et nullatenus dubites, Deum nil omnia suaviler (Sap: vm, 1): De Spiritu quoque Verbum carnem factum, unam habere divinitatis sue sancio legimus, quia Spiritus Domini replevit orbem carnisque personam. Deus enim Verbum plenam nalerrarum (ld. 1, 7). Et David Prop!icta dicit : Quo ibo Luram human:m ila sibi veraciter unire dignalus est, a Spiritu iuo? el a sacie lua quo sugiam? Si ascendero et permanente divinitate sua it: Verbum caro fictum in cælum, lu illic es ; el si descendero in infernum, ades esl, ut quamvis naturaliter non hoc sit Verbum quod (Psal. CXXXVIII, 7, 8).

caro, quia duarum naturarum veritas manet in Chri. CAPUT XIII, seul Reg. X. 56. Persona Filii. Fir- s!0; secundum unam lamen personam, idem Verbum missime tene, ct nullatenus dubiles, unam ex Trini- caro ah ipso fieret malerne conceptionis initio. Deius tale personam , id est Deum Filium , qui de natura enim Verbum non acccpil personam hominis, scd naDei Patris solus naliis est, et unius ejusdemque natura luram; et in æternam personam divinitalis accepit cum Patre est, ipsum in plenitudine temporis secun- temporalem substantiam carnis. Unus est ergo Chridum susceptionem formie scrvilis voluvlarie in virgi- stus Verbum caro factum (Id. 1, 14), qui el ex parrine conceptum, el de virgine nalun, Verbum carnem bus secundum carnem, el super omnia Deus benedictus factum : ipsum quoque esse qui essentialiter nalus est in sæcula (Rom. 1x, 5). Unus Jesus, cui et Paler dicit, de Paire, et essentialiter conceplus est natusque de Ex utero ante luciferum genui le (Psal. cix, 3): ubi virgine : ipsunique unum esse, ci unius naluric cum

signilicatur ante omnc tempus sine initio æterna nito Paire', ei unius naturic cum virgine, qui ail de Deo livilas. : De quo et evangelista dicit, quia vocalum est Patre, Ante sæcula fundavil me, et ante omnes colles nomen ejus Jesus , quod dictum est ab angelo , priusgenuit me (Prov. viii, 22, 25); de quo etiam dixit

quam in utero conciperelur (Luc. 11, 21). Apostolus, quia cum venil plenitudo temporis , misit CAPUT XVIII, seu Reg. xv. 61. Verbi el carnis Deus Filium suum, faclum ex muliere, facium sub lege unio. Firinissime lene, el nullatenus dubiles, cirrnem (Galut. IV, 4).

Christi non sine divinitale conceptam in utero virgiCAPUT XIV, seu Reg. 61. 57. Ilumanitas Clurisli.

nis, priusquam susciperetur a Verbo; scd ipsum VerFirmissime line, el nullatenus dubiies, Christum bum Deum sic carnis acceplione conceplum, ipsalisDei Filium sicut de Deo Patre plenuin perfectumque que carnem Verbi incarnatione conceptam. Deum, ita de virgine matre plenum perseclumque hoc CAPUT XIX, seu Reg. xvi. 62. Sacrificia. Sucrifiminem genitum, id est, Verbum Deum, habentem cium panis el vini. Firmissime lenc, el nullatenus due scilicel sinc peccato verain nostri generis carnem el bites, ipsum unigenitum Deum Verbum carnem factum, animam rationalen. Quod ipse Dei Filius evidenter

se pro nobis obiulisse sacrisicium et liostiain Deo in ostendit, dicens de carnc sua : Palpale, el videle, quia odorem silasilatis (Ephes. v, 2): cui cum Patre et spirilus carnem el ossa non habet , sicui me videlis ha

Spirilli sanclo a Patriarchis el Prophetis et sacerdobere (Luc. xxiv, 39). Animam quoque se habere bis

libus, lempore Velcris Testamenti , animalia sacriliverbis ostendit , dicens : Propterea me Paler diligit , cabantur; el cui nunc, id esų tempore Novi Teslaquia ego pono animani meani , et iterum sumam eam menli, cum Patre et Spiritu sancio, cum quibus illi (Joan. x, 17) Intellectum quoque anime se habere

est una divinitas, s:crilicium panis et yini in fide ci ostendit in eo quod ait : Discite a me quia milis sum el charitate sanela catholica Ecclesia per universum humilis corde (Marth. xi, 29). Et de ipso Deus per orbein icrræ offerre non ci ssal. In illis enim carnaliprophetam dicit: Ecce intelliget puer meus, et exaltaliis Pelrus seo lileur. De ipso enim

bus victimis significatio • fuil carnis Christi, quam bitur, et sublinis erit valde (Isai, LII, 13). Nam et bea

David prophetiam , in

pro peccatis nostris ipse sine peccato fueral oblaturus,

et sanguinis quem cral effusurus in remissionen beato David ail:

pecealurum nostrorum : in ista autem sacrificio

gra

liarum aclia atque commemoratio est carnis Christi, sciret quia jurejurando jurassei illi Deus de fruclu lumbi

quam pro uobis obtulit, el sanguinis quem pro nobis ejus sedere super sedem ejus, providens locutus est de idem Deus efludit. De quo bealus Paulus dicit in resurrectione Christi, quia neque derelicla est anima

Actibus Apostolorum : Allendite vobis el universo gregi, ejus in inferno, neque curo ejus vidil corruplionem in quo vos Spirilus sanctus posuil episcopos regere (Acl. 11, 30, 31).

Ecclesiam Dei, quan acquisivil sanguine suo (Acl. in, CAPUT XV, seu REG. XII. 58. Divinitas Christi. Firmissime lene, el nullatenus dubites , unum alque

1 Sic MSS. Al Lov., uniim Filium atque ipsum esse Deusi i apud lov. decrat, el unius naturæ cum Patre : restituitur ex Corbeiensi us.

2 Sic Ms. Corveiensis. At Lov. lsis, vides. Corbeiensis Ms., de maria virgine plenum perfectiumque 3 Hic apud L'.v. repctitur, i nus Jesus. Dcum et hominem.

Lov., figuratio.

[ocr errors]

28). In illis crgo sacrificiis quid nobis esset donandum num, et animas pecorum unius naturæ non esso ligiirate signilicabatur : in hoc aulem sacrificio quid Dec animas pecorum in homines , nec animas ho nobis jam donalum sit evjilenler ostenditur. In illis minum in pecora posse aliquando transire. sacrificiis pronuntiabalur Filius Dei pro impiis occi- CAPUT XXV, seu Reg. xxi. 68. Libera voluntas dendus : in hoc autem pro impiis annuntiatur occisus, Adw. Firmissime tene, et nullatenus dubites, prilestante Apostolo quia Christiis cum adhuc infirmi es- mos homines, id est, Adam et mulierem ejus, bonos, semus secundum tempus, pro impiis mortuus est; el reclos, cl sine peccato creatos esse, cum libero arquia cum inimici esseinus, reconciliati sunus Deo per bitrio, quo possent, si vellent, Deo semrer humili vibrlem Filii ejus (Rom. v, 6, 10).

et bona voluntate servire atque obedire : quo arbiCAPUT XX, seu Reg. xvii. 63. Humanilas Christi. trio etiam possent, si vellent, propria voluntate pecFirmissime lenc, el nullatenus dubites, Verbum car. care ; eosque non necessitate , sed propria voluntate nem factum , camdem humanani carnem semper ve. peccasse ; illoque peccato sic in deterius mutatam ram habere , qua de virgine l'erbum Denis natus cst, humanam naturam, ul non solum in ipsis primis hoqua crucifixus et morlnus est, qua resurrexit et in coe. minibus per peccatum mors obtinerei regnum, sed lu: ascendit, el in dexlera Dei sedit', qua etiam etiam in omnes homines transirel peccati mortisquo venturus est judicare vivos ei morluca. Propier quod

dominium. ab Angelis Apostoli audicrunt, Sis veniel, quemad- CAPUT XXVI, scu Reg. xxm. 69. Peccatum orimodum vidistis eum euntem in cælum (Act. I, 11): ct ginale. Firniissime lene, et nullatenus dubiles, omnem beatus Joalines ail, Ecce veniet cum nubibus, el videbil hominem qui per concubitum viri el mulieris coneum omnis oculis, el qui eum confixerunt ; el videbunt cipitur, cum originali peccato nasci, impietati subcum cmnes tribus terræ valem (Apoc. 1, 7).

ditum mortique subjectum, et ob hoc natura irae CAPUT XXI, seu Reg. XVII. 64. Naiura nihil non filium nasci : de qua dicit Apostolus, Eramus enim honum. Malum quid. Firmissime lene, et nullatenus el nos natura filii iræ, sicul et cæleri (Ephes. 11, 3). A dubites, Trinitatem Deum , id est, Pairem el Filium qua ira nullus libcratur, nisi per lidem Mediatoris Dei el Spiritum sanclum esse naturaliter summum alijire el hominum, hominis Jesu Christi, qui sine pecincoinmutabile honom; el ab ipso creatas esse caloconceptus , sine peccato natns, sine peccato omnes naturas , honas quidem, quia a sumino bono mortuus, peccatum pro nobis factus est ( II Cor. v, faclie sunt; sed mutabiles, quia de nibilo factæ sunt: 21), id est, sacrificium factus est pro peccatis nostris. nullamqne esse mali : naturam, quia omnis nalura in quantum natura est, bona est. Sed quia in ea bonum crificia quze pro peccatis offerebantur : in quibus

crificia quippe Testamento peccata dicebantur sa et minui et augeri potest, in tantum mala dicitur, in omnibus fuit significatio Christi, quia ipse est Agnus quantum bonun cjus minuitur, malum enim nihil est DH qui tollit peccatum mundi (Joan. 1,29). aliud, nisi privatio boni. Unde constal geminam esse CAPUT XXVII, seu Reg. xxiv. 70. Non baptizatocreature rationalis malum : unuin, quo volutlarie rum pena quæ. Firmissime lene, et nullatenus duipsa defecil a summo bono Creatore suo ; alterum, bites, non solum liomines jam ratione utentes, vequo invita punietur ignis eterni supplicio : illud pos- runi etiam parvulos, qui sive in uteris matrum vivere sura juste, quia lioc admisit injuste; et quic ordi- incipiunt ct ibi moriuntur, sive jam de matribus nati jiem in se non servavil divin:e institutionis, ordinem sine sacramento sancti Baptismatis, quod datur in divint non effugiet ultionis.

nomine Patris et Filii et Spiritus sancli, de hoc saCAPUT XXII, seu REG. XIX: 65. Nulla creatura est culo transeunt, ignis æterni supplicio sempiterno pueadem cum Deo, Firmissime tene, et nullatenus du- niendos. Quia etsi peccatum proprie actionis nulluin bites, neque Angelos, neque quamlibet aliam crcatu- habuerunt, originalis tamen peccati damnationem ram ejusdem naiurä сsse, cujus est secundum malu

carnali conceptione et nativitale traxerunt. raleni divi:it:iteni suam summa Trinitas , quæ est CAPUT XXVIII, seu Reg. xxv. 71.Judicium. Firmisunus naturaliter Deus Pater et Filius et Spirilus san- sime lene, et nullatenus dubites, ideo Christum Ficlus. Neque eniin unius naluræ essc potuerunt ille lium Dei ad judicandos vivos morluosque venturum, qui seeil, et ea quæ fecit.

ut homines , quos hic dono suæ gratiæ gratis per fiCAPUT XXIII, seu Reg. XX. 66. Angeli fucli sla- dem justificat, eisdemque justificatis in lide et charibiles. Firmissime lene, et mullalenus dubités , omnem late sanctae matris Ecclesiae usque in linem persevecreaturam naturaliter mutabilem à Deo inconimula - ranu:m donat, in suo adventu resuscitet, glorificet, bili faciam : nec lainen jam posse quemlibel san.' secu. dum promissionem suam æquales sanctis Angelis ctorum Angelorum in delerius commutari ; quia sic faciat (Maith. XXII, 30), et ad eum statim perducat, in acceperunt Plernai beatitudinem, qua Deo slabiliter quo perfecte, in quantum unicuique donat Deus, boni perfruuntur, ut ea carere non possint. Sed lioc ipsulit sini, et ab ipsa perfeccione deinceps mutari non posquod ab illo slalu beatitudinis in quo scint, mulari sint: ubi diversa erit sanctorum gloria , scd una erit in delerius nullatenus possiint, non est eis naturali- omnium vita æterna. Diabolum vero et angelos ejus ter insitum, sed postquam creati sunt. gratiæ divine in ignem æternum a Cliristo esse millendos, ubi nunlargitate collatum. Si enim Angelinaluraliter incon- qiram carebuit poena quam eis praeparavil divina jumutabiles lierent, nunquam de eorum consortio dia- stitia : cum ipso autem diabolo impios el iniquos bobulus et ejus angeli cecidissent.

mines , de quibus Scriplura dicit, imilantur autem CAPUT XXIY seu Reg. XIT 67. Creature ration eum qui suni ex parte illius (Sap. 11, 25), pro eo quod nales. firmissime tene, er mullatenus dubites, in eam in malis operibus imitati sunt, el ante finem omni creatura, quain spiritualem atque corporeas presentis vite congruam poenitentiam non egerunt , simima Trinitas ' fecit; solos spiritus angelicos et resumptis corporibus supplicio aternæ combustionis lumans intelligendi facultatem divinitus accepisse; arsuros. cxleros vero spiritus brułorumi animalium rationem CAPUT XXIX seu Reg. xxv1.72. Resurrrectio carnis. el intelligentiam non accepisse , et etiam hoc ? Firniissime lene, et nullatenus dubites, omnibus homiomnino habere non posse. Propter quod dicitur ho- nibus elbonis elm:lis resurrectionem carnis in adver minibus, Nolile fieri sicut equus el mulus , quibus non tu Domini futuram esse communem, retributionem est intellectus (Psal. XXXI, 9): et ideo animus boni vero justitie Dei esse bonis inalisque dissimilem : sc.

cundum quod Apostolus ait, Quia omnes resurgemus, Lov., sedel.

sed non omnes inmutabimur. Mutabuntur autem justi lov., crucifixeruni. Lov., malam. At plerique Mss., mali.

qui ibunt in vitam æternam. Quod Apostolus ostendit • Mss., quod voluntarie ; et paulo post, quod invila.

Lov., in animas hominum : et infra, in animas pe. lor., él quia.

corum. A/ss., poleranl.

• Apud Lov. omillitur, Deo semper. Corbeiensis Ms., et ob hoc.

a sic Ms. Corbeicnsis. Al Lov., peccala.

[graphic]

dicens : El mortui resurgenl incorrupli, el nos immuta- aiile constitutionem mundi in adoptionem Gliobimur. Et ostendens qu:e erit ipsa immutatio adjecit : rum Dei predestinatos a Deo : neque perire posse Oporlel enim corruptibile hoc induere incorruptionem , aliquem eorum quos Deus prædestinavit ad regnum, ei mortale hoc induere immortalilalen. In eorum (a) cor- nec quemquam eorum quos Deus non prædestinavit ad poribus liet quod ipsc A postolus ait : Seminaiur in vitam ulla posse ratione salvari. Priedestinatio enim corruptione , surget in incorruptione : seminalur in illa gratuitse donationis est præparatio, qua nos Apoignobilitate , surget in gloria : seminatur in infirmilale, stolus ait prædestinatos in adoptionem filiorum per Jesurgel in virtule : seminalur corpus animale, surget sum Christum in ipsum (Ephes. I, 5). corpius spirituale (1 Cor. xv, 51-53, 42-44). Quod pro- CAPUT XXXVI, seu Reg. XXXII. 79. Baptismus. plerca spirituale dixit, non quia ipsuin corpus spiri- Firmissime lene, et nullatenus dubites, sacramentum tus cril, sed quia vivificante spiritu immortale Baptismatis, non solum inira Ecclesiam catholicain, istique incorruptibile permanebit. Sic aulem lunc sed etiam apud hereticos, qui in nomine Patris el dicelur spirituale corpus, cum non spiritus sit , sed Filii et Spiritus sancti baptizant, csse posse ; sed permane:il corpus; sicut minc animale dicilur, extra Ecclesiam catholicam prodesse non posse : iino cum tamen inveniatur non anima esse, sed corpus. sicut intra Ecclesiain recle credentibus per sacrainen

CAPUT XXX, scu Reg. xxvII. 73. Fides et Bapti- lum Baptismi conferri salutem , sic extra Ecclesiam smus. Firmissime lenc, el nullatenus dubites, exce- baptizatis, si ad Ecclesiam non redierint, eodem B:lplis illis qui pro nomine Christi suo sanguine bapti- plismo cumulari perniciem. Tantum enim valet iczantur, nulluin hominem acceplorum vitam æternam, clesiastica societatis unitas ad salutem , ut Baptismo qui non hic a malis suis fuerit per pænitentiam fidem- non salvelur, cui non ibi dalur, ubi oporlel ut detur. que conversus, et per Sacramentum fidei et pæni- Inesse tamen homini Baptismum etiam extra Eccletentiæ, id est, per Baptismum liberalus. Et majori- siam baptizalo , sed ad judicium inesse ab Ecclesia bus quidem necessarium esse et pænitentiam de separato. Et quia manifestum est , ubicumquc datum malis snis agerc, el fidem catholicam secundum regu- suerit lioc Baplisma, semel esse dandum; ideo clsi lam veritatis tenere, el sacramentum Baptismalis ac- ab hæreticis in nomine Patris el Filii ei Spiritus cipere : parvulis vero, qui nec propria voluntale crede- sancti fuerit dalum, venerabiliter agnoscendum , et re, nec pænitentiam pro peccato quod originaliter Ira- ob hoc nullatenus iterandum. Salvalor enim ait : hunt, agere possuni, Sacramentum fidei et pæniten- Qui semel lolus est , non indiget' nisi ul pedes lavet liæ, quod est sanclum Baptisma , quamdiu rulionis (Joan. XII. 10). a las eorum capax esse non potest, suslicere ad salutem. CAPUT XXXVII , seu Reg. XXXIV. 80. Extra Eccle

CAPUT XXXI, seu Reg. XXVIII. 74. Gralia. Fir- siam salus nulla. Firmissime lene, et nullatenus dumissime lene, el nullatenu dubiles, nemincm bicho- bitcs , omnem extra Ecclesiam catholicam baptizaminum posse pænitentiam agere , nisi quem Deus il- lum, participem fieri non posse vitæ æternæ, si luminaverit, et gratuita miseratione converterit. Apo- ante finem vile hujus, catholicae non fuerit reddislolus enim dicit : Ne forle det illis Deus pænitentiam us atque incorporatus Ecclesiæ. Quia si habeam , inad cognoscendam veritatem, el resipiscant a diaboli la- quit Apostolus, omnem fidem, et noverim omnia sacraqueis (!! Tim. 11, 25, 26).

menta, charilalem autem non habeam, nihil sum ; : Cor. CAPUT XXXII, seu Reg. xxix. 75. Nihil agi sine gra- XIII, 2). Nam et in diebus diluvii, neminem legimus tia. Firmissime lene, el nullatenus dubiles, posse qui- cxtra arcam poluisse salvari. dem honiinem, quem nec ignorantia lillerariin, nec ali- CAPUT XXXVIII, seu Reg. xxxv. 81. Damnan. qua prohibel imbecillitas vel adversitas, verba sanciæ di. l'irmissime lene, et nullatenus dubites, non solum legis el Evangelii, sive legere, sive ex ore cujusquam omnes Paganos, sed et omnes Jud.cos, et omnes haprædicatoris audire: sed divinis mandatis obedire ne- relicos alque schismaticos, qui extra Ecclesiam caminem posse, nisi quem Deus gratia sua prævencril, tholicam presentem finiunt vitam, in ignem æternum ut quod audit corpore, criam corde percipial", et ac- iluros, qui paralus est diabolo et angelis ejus (Matth. cepia divinilus bona voluntate atque virtute, mandata Dei facere et veli: et possil. Neque enim qui planlal CAPUT XXXIX, scu Reg. XXXVI. 82. Hæretici. est aliquid , neque qui rigat, sed qui incrementum dal Firmissime teie, el nullatenus dubites, quemlibet Deus (1 Cor. 111, 7): Qui eliam operatur in nobis el velle harelicom sive schismaticum, in nomine Pauris et el perficere, pro bona voluntate (Philipp. II, 13). Filii el Spiritus sancti baptizatum, si Ecclesi:r caiho

CAPUT XXXIII, seu Reg. xxx. 76. Deum nihil latere. lic:e non fuerit aggregalus , quantascumque elcemoFirmissime lene, et nullatenus dubites , Deo incom- synas fecerit, elsi pro Christi nomine etiam sanguimulabili non solum præterita el præsentia, sed etiain nem fuderil, nullatenus posse salvari. Omni enim futura omnia incommutabiliter esse notissima, cui homini qui Ecclesiæ catholice non lentel unitatem, dicitur : Deus qui occultorum es cognilor, qui scis omnia neque Baptismus, neque eleemosyna quamlibet coantequam fiani (Dail. XIII, 42).

piosa , neque mors pro nomine Christi suscepla proCAPUT XXXIV, seu Reg. XXXI. 77. Prædestinatio. ficere poterit ad salutem, quando ' in eo vel bæreFirmissime lene, el nullatenus dubiles , Trinitalem lica vel schismatica pravilas perseveral, quæ ducit ad Deum, incommutabilemi, rerum omnium atque operum mortem. tam suorum quam humanorum certissimuin cognito- CAPUT XL , seu Reg. XXXVII. 83. Christiani rem, ante omnia sæcula scire quibus esset per fidem : male riventes. Firmissime lene, ct nullatenus dubites, gratiam largilurus : sine qua neno potuit ab initio non omnes qui intra Ecclesiam catholicam baptizanmundi usque in finem, a realu peccati lam originalis lur, accepturos esse vitam rlernam : scd eos qui per quan actualis absolvi. Quos enim Deus præscivil , et ceplo Baptismate recie vivunt, id est, qui se abstinepræerlustinavil conformes fieri imaginis Filii sui " ( Rom. rint a vitiis el concupiscentiis carnis. Rcgnum eniin VIII, 29).

cælorum sicut infideles, birrelici, atque schismatici CAPUT XXXV, seu Reg. XXX11.78. Benli ex prædest non habebunt ; sic catholici criminosi possidere nou natione. Firmissime lene, et mullatenus dubites, omnes poteront. quos vasa misericordiiv graluila bonitale Deus facil", CAPUT XLI, seu Reg. XXXVIII.

- 84. Sine peccatApud Lov., omissum erat, el pænitentiæ ; quod halle

lis neminem vivere. Firmissime lene, et mullatenus ille Lur in Mss.

biles, etiam justos alqne sanctos homines, escriptis · Corbeiensis Ms , recipiat.

jis qui baptizati parvuli sunt, sine peccalo hic neini• Ad oram libri Corbciensis additur, ab illo inspiratum. nemi vivere posse : scinperque omni liomini e'sse nerolesi, juxta Er. Lugd. Ven. Lov. M.

cessarium, et peccata su usque in fincm vile prie 8 MSS., cjus. 6 Corbeiensis Ms. , gratuile Deus fecit.

illic Corbeiensis Ms. addit, lavari. (a) Intellige, juloruin.

'Levi, quanliu.

XXV, 41).

esse

scutis clcemosynis · dilucre, et remissionem a Deo stianæ inimicus, atque ex hoc omnibus Catholicis bumiliter ac veraciter postulare.

anatheinandus appareal. Quamvis igitur et angustia CAPUT XLII, seu Reg. XXXIX. 85. Cibus el po- lemporis, et festinalio portiloris compulerit nos ali. ius. Conjugium. Secundæ nuptiæ licitæ. Firmissime qua, quæ pro diversis heresibus agnoscendis atque lene, et nullatenus dubites, omnem creáluram Dei vilandis fuerant inserenda, prælerire silentio; tamen bonam esse, el nihil rejiciendum quod cum gratia- si omnia quæ in hoc opusculo continentur recensere, rum actione percipitur (I Tim. IV, 4) : et Dei servos, et notissima prorsus habere non negligas, ex his poqui a carnibus aui vino alistineni, non tanquam im- leris caula discretione cliam de cæleris specialiter ju munda, quæ a Deo facta sunt respuere ; sed a sortiori dicare. Apostolus enim dicit quia spiritualis judical cibo el polu, pro sola castigatione corporis absti- omnia (1 Cor. 11, 15) : quo donec unusquisque nostrum nere. Nuptias quoque divinitus institutas el bene- pervenial, in eo quo pervenit ambulet, id est, in co diclas : el melius quidem esse si quisquam sine con- quod cerlum recepit, fideliter perseveret. Quod si, jugio sit , ut liberius atque plenius cogitet quae sunt quid aliter sapit, lioc quoque illi Deus revelabit (PhiDei, quomodo placeat Deo; lamen illis qui continen- lipp. III, 15). Amen (a). tiam rion voverunt, nullum esse peccalum si vel mu- CAPUT XLV. 1. Allerius regula. Vere firmum) licr nubat, vel vir uxorem ducal (1 Cor. VII, 34, 28). fidei est fundamentum, principaliter credere Pa-, Nec solas primas nuptias a Deo institutas, sed etiam Irem et Filium et Spiritum sanclum, unum secundas et lerlias, pro eorum qui se continere non naturaliter Deum : ila ut de natura Patris vere napossunt infirmitate, concessas. Eis vero qui sive cona lum unigenitum Filium, et simul de Paire et Fijug:iti, sive a conjugio liberi continentiam Deo vove- lio vere atque naturaliter procedentem credimus rint, admodum esse damnabile si vel illi conjugale Spiritum sanctum : ipsamque sanctam Trinitatcma opus voluerint appetere, quo se non accessuros, vel esse unum solum , verum, a'lernum, alipe inilli repelere, a quo se recessuros, illi libera, illi com- coinmutabilem Deum. Credere ctiam congruil ad muni prosessi sunt voluntale.

salutem, unam ex Trinitale personam, id est, UnigeCAPUT XLUI, seu Reg. XL. 86. Malos misceri nilnim Deum ,.pro nostra salute solum hominem la bonis in Ecclesia. Firmissime lene, et nullatenus dii- ctum : cumdemque unum esse Deum verum , et live biles, aream Dei esse catholicaw Ecclesiam, et intra minem verum, secunduin divinitatem unam naturam cam usque in finem sæculi frumento mixtas paleas habentem «uin Patre et Spiritu sancto; secundum contineri, hoc est, bonis malos Sacramentorum com- humanitatem vero, animam Christi rationalem ejusmunione misceri : et in omni professione, sive cleri- dom nalurie esse cujus sunt animæ omnium homicorum, sive monachorum, sive laicorum , esse bonos num, el carnem Christi illius esse naluræ cujus est simul et malos. Nec pro malis bonos deserendus, sed universorum qui de primo liomine originem ducunt. pro bonis malos, in quantum exigit fidei et charitatis Ergo nec aniniam Christi, nec carnem unius cum diratio, tolerandos; id est, si vel in Ecclesia nullius vinilale ejusdemque esse naturæ : quia secundum hu

manilaleu vere ipse crealus est. Sed sicut divinilari, lum opus mortifera imitatione non ducunt. Nec pusse ejus cum Patre el Spiritu sancto est divina natura aliquem intra Ecclesiam catholicam recle credcntcm communis; sic animæ ejus et corpori naturalis est beneque vivenlem, alieno unquam maculari peccato, si communio cum animabus et corporibus nostris. Qui cuiquam peccanti nec consensionem præbeat, nec fa- divinitate sua carnem atque animam credentium in vorem : utiliterque malos a bonis intra Ecclesiam lo- se, el a peccali dominio, el ab æterna inortis suppli-, lerari, si hoc cum eis bene vivendo el bene monendo cio gratis eripuit auferendo peccalum. agalur, ut et videnles et audienles quæ bona sunt, 2. Hac enim credulitate munitus, non oblivisceris mala sua respuant, et judicandos se a Deo pro suis divinam misericordiam die nocluque supplicare; obmalis operibus contremiscaut; alque ita præveniente secrans bealam spem omnium credentium in se, qui dono gratiæ , de suis iniquitatibus confundantur, et est Claristus Dominus, ut hujus fidei verilalem firniiad bonam vitam per Dei misericordiam converlaulur. ler teneas, inviolalawque custodias : quia Spiritus Binos vero a malis intra Ecclesiam duntaxat catho. sanctus fidelibus se deprecantibus copiosum submilicam constilulis nunc debere ' operum dissimilitu- nistrat adjutorium, sicut propheta dicit, Prope est dine separari ; ut cum quibus divina communicant Dominus omnibus invocantibus eum in verilgle, Voluna Sacramenta, non habeant mala opera , quibus illi lalem timensium se faciel , el preces eorum exaudiet, et sunt criminosi, communia. In fine vero sæculi bonos salvos faciet eos. Custodii Doninus omnes diligenles se, a malis eliam corpore separandos : quando veniet el omnes peccatores disperdet (Psal. cxuy, 18-20). Ei Christus habens ventilabrum in manu sua, el permun- iterum ipsi Deo dicit, Ecce omnes qui se elongani a le, dabit aream suam, el congregabil trilicum suum in hor- peribunt ; perdidisti omnes qui fornicantur abs te; de se reum., paleas autem comburel igni inexstinguibili autem ail, Mihi aulem adhærere Deo bonum est, ponere (Matth. ni, 12); quando per judicium justum segre- in Domino spem meam (Psal. LXX, 27, 28). gabit justos ab injustis, bonos a malis, rectos a per- 3. Adbære igilur Deo, fili charissime, et in ipso versis : bonos constituet a dextris, malos a sinisiris ; spem tuam toto corde, lide et charitate constitue. In et ex ejus ore justi æternique judicii sempiterna atque militia sæculi exbibe regi terreno lidele servitium : incommutabili prolala sententia, iniqui omnes ibunt quia hoc diligit Deus, hoc mandat Apostolus. In causa in combustionem ælernam, justi autem in vitam æler. vero fidei, qua Christus nos redemii in sanguine suo, nam ¡Id. , 45): iniqui semper arsuri cum dia- omnis de corde nostro Linor abscedat. Illi animas bolo, justi antem regnaturi sine line cum Christo. nostras debemus , cujus sanguine redempli sunius.

CAPUT XLIV. 87. Persistèndum in fide. Hæc Flum debemus præ omnibus diligere, quem novimus interim quadraginta capitula ad regulanı veræ fidei nostraruni animarum clementissimum Redemplorem. firmissime pertinentia fideliter crede, fortiter lene, Hius debemus limere præ omnibus alernam et veveraciter patienterque defende. Et si quem contraria ram polestalein , quem venturum speramus aquissihis dogmatizare cognoveris, tanquam pestem fuge, et mum judicem. illius debemus promissa lolo affectii lanquam hæreticuni abjice. Ita enim isla quæ posui- cordis appelere, qui potest aniniae et corpori donare mus fidei catholicæ congruunt, ut si quis non solum vitam æternam. llius debemus timere iracundiain, omnibus, sed etiam singulis voluerit contraire, in eo qui potest animam el corpus mittere in gebeuman : quod singulis horum contumaciter repugnat, et his contraria docere non dubital, hæreticus et lidei chri.

· Ila Corb. et antiquiores Mss. At Lov., anathemaltI ad oram lib. Corb. additur Ms., jejuriis, oratione , zandus. vel lacrymis.

(11) Hic opus desinit in Mss. Que subsequuntur , non sulat * SIC MSS. Al editi, non debere nisi.

Ful;entii; el a melioris nolæ manuscriilis, imo ab oiui. • Sic MS. Corb). Al lor., Irilicum in horreum suum

bus quos vidimus sulcribus liris, absuui. Sanct. AUGUST. VI.

(Vingl-cing.)

in cujus judicio sine acceptionc personarum, sine prisma in se ilerare permittit, quod ad salutem seinet ambilu polestatum æqualiter judicabuntur domini et el ad sacramentum sanctæ regenerationis accepit? servi, reges el milites, divites et pauperes, humiles et Et si illum credimus p rennibus subdendum esse sublimes. Ubi servus quisquis hic fidem Dei in veri- tormentis, qui Christum in suis minimis peregrinum tale lenucrit, regno polietur æterno: dominus autem hospitio negligit charitate suscipere; quid passurum infidelis sempiterno exuretur incendio. Ubi servorum se putaverit, qui Dominum Christum de domo sui dominorumque fidelium nec vita terminabitur, nec cordis excludens, et diabolum in se circa prorsus lielilja finiciur: insideliuni vero sive servorum sive fidelitale recipiens, de sancta Ecclesia, que est coclominoruin, secundum sermonis prophetici verilalem, lumna el firmamentum veritatis (I Tim. Jii, 15), leIgnis eorum non exstinguelur, el vermis eorum non relica circumventus falsitate discesscrit? Et si ille qui morietur (Isai. lxvi, 24). Ibunt enim iniqui in ignein infirmos alijue in carcere posilos famulos Christi non illernum, qui paratus est diabolo et angelis ejus. visitat, igni deputatur sempiterno; quid illis retri

4. Allendamus autem quos illuc Salvalor iluros buendum dicens, qui Dei famulos, in quibus solam esse prædixerit : nempe illos, quibus dicturus est : persequuntur fidei veritatem, aut squalore carcerumi, Esurivi, et non dedistis mihi manducare : silivi, el non aul exsiliorum deportatione vivienter affligunt? Sud dedistis mihi bibere : nullus sui, et non vesiistis me : in his omnibus licet infideles seviant, Deus tamen hospes, el non suscepistis nie : infirmus, et in carcere, suis auxilium subministrat. El dum inimici fidei aut et non venislis ad me (Balth. sxv, 41-43). Quod si in callida quenque seductione, aut violenta compulsione ignem æternum digne millelur, qui Christo in suis cupiunt depravare, Christus qui est Virtus el Sapienminimis esurienti panem non dederit; quid passurus tia Dei, virtutem tribuit, uil mortiferæ suasiouis proest qui ipsum panem, qui de cælo descendit, sibi per niissa despiciant, el lerroribus lumianis robore divini infideliialis vilium adimit ? Et si in Nammis perenni. limoris obsistant : lantum est ul voluntas non averbus exurelur, qui Christo in suis minimis silienti latur a Deo, el fidei premio polialur. Ipsa est enim calicem aquæ frigidie non tribuit ; quid ille patietur, cui aut pro inlidelitale infligitur æterna pena, aut qui renalus ex aqua et Spirilu sancio, sanclum Ba- servalie lidei merces eril sempiterna lætitia.

ADMONITIO

IN LIBRUM DE SPIRITU ET ANIMA. Opus hoc, quemadmodum Erasmus probe judicavit, hoininis est varie mult cqne lectionis, in quo non ali. quid artis videas aut ingenii, sed quasi arcnam sine calce, dicia laulum cl collectanca ex diversis locis exscripta : ex Augustino scilicet, ex Gennadio, Boethio, Cassiodoro, Isidoro Hispalensi, Beda, Alcuino, Ilugone Victorino, Bernardo , Isaaco Stellensi abbate, etc. Joannes Trithemius abbas recenset hunc fibrum in catalogo lucubrationum llugonis a sancio Victorc. Sub ejusdem nomine cilat Vincentius Bellovaceu sis in Speculo Naturali, lib. 23 et 25 passim, ac lib. 24, cap. 1, lib. 27, cap. 73. Praeterea in Speculo llisloriali, lib. 18, cap. 55, ubi opusculum istud stilum Augustini, cui a nonnullis tribuebatur, minime sapere obscrvavit, videri sibi ail ex cjusdem libris excerplum, auciore, uti ferebatur, magistro Hugone Victorinn. Inter opuscula demum Hugonis vulgata exhibetur, estque ibi liber de Anima secundus, ips, us vominc in Victorino Ms. prænotalus. Allamen excerpta quæ in eo plurima ex ipsius Ilugonis libris occurrunt cum insigni sententiarum mutatione, auclorem operis quaerere alium cogunt. Thomas Aquinas in qu:tsl. unica de Anima, art. 12, ad 1, anonymo cuidam Cisterciensis ordinis illud adscribit. Hunc nos Alcherum esse suspicamur, cui familiari suo Isaac abbas Stellensis e Cisterciensi familia epistolam de Anima scripsit, rogalus nimirum ab Alcbero, qui ipsum de hoc argumento disputantem in collatione audierat, ut se aliquid anplius de animæ essentia, el viribus edocerel. Enimvero in bibliothec. Cisterciensis lomo 6, post prædictam epistolam proxime subjungitur liber iste de Spiritu et Anima cum hac inscriptione excusus : 1 Ejusdem B. Isaac abbatis de Stella, scu ut ipsi inscribere placuit, Alcheri de Anima liber. » lujus nempe inscriptionis pars posterior vera, prior falsa merilo videbitur : præsertim quia Epistola abbatis Isaac maximam pariem libro huic a collectore inserta est. Alcherus porro Clarevallensis monachus apud Posscvinum, in Isaac, fuisse legitur; vir discendi studiosus et in physica eminens, teste Isaaco in prædicta ad Alcherum epistola. Opus contulimus cum Mss. Romanis bibliothecæ Vaticane qualuor, cum uno ex abbalia S. Medarili Snessionensi, cum Victorino, Sorbonico et aliis.

DE SPIRITU ET ANIMA

LIBER UNUS.

ఆvvvvvvvv

PRÆfatio. (a) Quoniam dictum est mihi ut me ipo quo naturalia lam subtili indagatione investigamus, et sum cognoscam, sustinere non possum ut me liabeain de inso qurque Creatore nostro lam sublimia scire incognitum. Magna namque est negligentia nescire desideramus. Non est res peregrina, nec longe quiequid illud sil, quo cælestia lam profunde cogitimus, renda ; animus est quo isla sa pimus. Sed seinper 10

(a) De Quantilate Animæ, capr. 14, 28. Hic ct in sequentibus maillibus ante ipsa capitula indicavimus libros ex qui!:s bauriuntur loca que llain aliquando capituli serien condiciu.l, aliquando vero propriis auctoris sculentiis intermiscentur.

« ͹˹Թõ
 »