Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

gratia, quod hic conipendio ponitur in cap. 4: Repausel in le cor meum, clc., explicatur in dicta oratione mclius el plenius in hunc modum : Repausel in le cor meum, cor mare magnum lumens Auctibus superbiæ. Quia (fortasse, Qui) imperasti ventis el mari, impera ei ul tranquilla fiant omnia interiora mea, qualenus dulce gardium meum quod esurio el sitio, contempler le sine interioris hominis strepitu , sine causarum mundanarum lunula fit. Ecce animus meus , animus amicus meus faligalus veniens de via cogitationum, el ab ipsis, quas transieral, vanitatibus per multa divisus, periculosam esuriem patitur : non habeo quod ponam ante illum; pauper sum et egenus. O dives omnium bonorum, el dapum supernæ salielalis opulentissime lurgilor, clc. Itemque ad illud cap. 12: Sileal sibi et ipsa anima, et transeal se, non cogitando se; sic prosequitur ap:ius prædicta oratio : Tu, Deus meus, in mihi loqucre solus, non per ea quæ fecisti, ut sine istis andiam le, etc. Habet pars isla Manualis in capile 4 verba Bernardi nonnulla , quae ab illa Meilensis codicis, ante Bernarduni nisi fallimur scripti, oraLione absunt. Ob bac autein Bernardi necnon ::lia quedam Alcuini verba, ip-a Anselmi, cui insunt, oratio quarta decima, cujus mentionem superius fecimus, spuria non immerito videbitur el subdilitia Reliqu:e parfes hujusce Manualis express:e sunt, ali.e quidem, pila decimum sexlum et decimum septimum caput, er sermone appendicis lomi quinti ducentesimo nono ; aliæ vero, capita videlicet oclo sequentia , ex Bernardi concionibus : postea ex logone Victorino quæ liabentur a vigesimo sexto capite usque ad trigesimum: poslrema pars demum cx Anselmi Proslogio ascita est. Cæterum velercs codices scripti, quos san.c mullos consideravimus , liaudquaquam cum editis vel secum ipsi satis conveniunt. Nam alii plura continent, alii panciora , plerique vero quædam ab editis alicna inserunt, decer pla ex Augustino, sive ex Bernardo , aut Hugone Victorino, vel ex libris de Spiritu ct Anima, et de Diligendo Dun, ilqne er Meditationibus Bernardi nomine vulgatis. Postrema tandem capita vix unus continet Regius colex, qui tanien vigesimum sextum ci rigesimum septimum fere lotum prætermillil.

[merged small][ocr errors]

rem.

ParfaȚig. Ratio hujus operis. Invocatio Dei (n) Quo. piam in medio laqueorun posili sumus ,

facile a cælesti desiderio frigescimus. Quapropter assiduo indigemus monimento, ul expergesacli ad Deum nostrum verum el suminium bonum , cum defluimus , recurramus. Idcirco non pr:rsumptionis temeritate , sed m:gis Dei inci dilectione, huic opusculo ad lau«lem ejus operam dedi, ut cx elegantioribus dictis Sanctorum Patrum breve el manuale verbum de Deo meo mecum scmper habercm , ex cujus lectionis igne, quoties Lopesco, in ejus accendar aino

Nunc adesto mili, Deus meus, quem quero , quem diligo, quem corde et ore conliteor, et qua yaleo virtute laudo atque adoro. Mens, mea devola tibi, ano aniore succensa, tibi suspirans, tibi in. bians , te solum videre desiderans, nihil habet dulce, nisi de le loqui, de le audire, de le scribere, de le çonserre, luam gloriam frequenter sub cordc revolvere, ul tua suavis memoria sit inter hos lurbines aliqua repausalio mea. Te ergo invoco), desiderantissime, ad le clamo clamore magno in toto corde meo. Et cum te invoco, utique lc in me ipso invoco; quoniam omnino non essein , nisi lu esses in me; et nisi Cgo essem in le, non esses in me. lo me es, quoniain in memoria mea manes : ex ea cognovi le, et in ea invenio be, cum reminiscur lui, ei delector in te de te, ex quo omnia. per queni omnia , et in quo omnia.

CAPUT PRIMUM. Dei perfunctiones. (6) Tu. Domine, cælum et terram imples, omnia postans sine onere, omnia implens sine inclusione, semper agens, scmper quietus, colligens el non ekens, quærens cum nihil desii libi, annans nec ascuans, zelans et securus es, pænitel le el non do

les , irasceris ci tranquillus cs, opera mulas, sed non mulas consilium , rccipis quod invenis, et nunquam amisisti; nunquam inops, el gaudes lucris ; nunquam avarus, el usuras exigis; supererogas cui non debes , vel semper supercrogalur tibi ut debeas, el quis habet qnid quam non tuum? Reddis debila nulli debens, donas debila vih'l perdens. Qui ubique es, et ubique lotus; qui sentiri pates, el videri non poles ; qui nusquam dees, el tamen ab iniquoruin cogitationibus longe es ; qui nec ibi dees, ubi longe es; quia ubi no:1 es per gratiam , ades per vindiciam. Qui ubique pr:rsens es, et vix inveniri potes ; quem stantem sequimur, et apprehendere non valemus. Qui lenes omnia , imples omnia, circumplecteris omnia, superexcedis omnia, sustines omnia. Qui corda fidelium doces sinc strepilu verborum. Qui locis non distrnderis, nec lemporibus variaris, nec habes accessus et recessus. Qui habitas lucem inaccessibilem; quam nullus hominum vidit, nec videre potest (I Tim. vi, 16). In le manens quietus, ubique circumis laba tum : non enim scindi et dividi poles, quia vere unus es; nec in partes elliceris, sed lotus lolum tenes, el lolum imples, lolum illustras ci possides.

CAPUT II. De eodem argumenlo, Si lolum mundum libri repleant, lua scientia inenarrabilis non polest enarrari. Quoniam vero indicibilis es, nullo modo scribi poteris nec concludi. Tu es sons lucis divina, el sol claritatis alernæ. Magnus es sinc quantitale, cl ideo immensus; bonus sine qualitate, et idco vere et summe bonus; el nemo bonus, nisi lu solus , cujus voluntas opus est, cujus velle posse est, qui omnia quie ex nihilo creasli , sola voluntate fecisti. Qui omnem creaturam tuam absque indigentia aliqua possides, et sine labore gubernas, et absque ledio regis , et nihil est quod conturbet ordinem imperii tui, vel in summis, vel in imis. Qui in omnibus locis sine loco haberis, et omnia conti nes sinc ambilu, el ubique prxsens es sine silu et molu. Qui nec mali auctor es , quod facere non poles nui nihil

(a) Ex fine lib. de Speculo; vide lib. Medil. cap. 22; ex Confess. Aug. lib. 1. cap. 2.

(6) Es lib. de speculo, capp. 6-8, 21, 22; ex confess. Aug. lib. 1. cap. 4.

non potcs, nec unquam quidquam te fecisse ponituil. Deu', da lasso cibum, collige dispersum, libera Cujus bonitate facti sumus, el justilia pocnas luimus, ca plivum, et redintegra scissum. En stat ad ostjurn el clenientia liberamur. Cujus omnipotentia omnia cl pulsal ; obsecro per viscera miscricordit tur, gubernil, regit et implet que creavit. Nec idco lo quibus visitasti nos oriens ex alio, juhe pulsanii miimplere omnia dicimus, ut le contineant ; sed ipsa sero apcriri, ut liberis gressibus ingredialur ad le, et polius a le contineantur. Nec particulatim imples requiescat in li, el reficiatur de le pane cælesti. Tu oinnia , nec ullatenus ita pulandum est, ut unaque- enim es panis el fons vitæ, tu lumen claritatis ælerqne ris pro magniludinc suic porlionis capiat le, id nac, lu oinnia ex quibus vivunt recti qui diligunt le. est, maxima majus, minima minus; cum sis polius CAPUT V. Oralio inoitantis in se Deum. Deus, ipse in omnibus, ci omnia in te. Cujus omnipotentia lumen cordium ic videntium, ct vita animarum ic omnia concludit, nec evadendi potentiam luam quis amantium , et virtus · cogitationum le quærentium, adilum invenire poterit. Qui enim te non habet pla. fac 11t sancto amori tuo inhzream. Veni, rogo , calum, nequaquain evadel iralım.

in cor meum , et ab ubertate voluptatis tue inebria CAPUT III. Desiderium Dei. Ejus effectus. (a) Te igi- illud , nt obliviscar ista teinporalia. Pudct ac pigel tur, clementissima Deus , invoco in animam meain, me lulia pati, qualia mundus isle agit. Triste est quam preparas ad capiendum le, ex desiderio quod mihi quod vico, grave est omne quod de transiinspir:is ei. Intra, rogo, in eam, et coapta cam toriis audio. Adjuva me, Domine Deus meus, et da Libi, ul possideas illam quam secisti el refecisti : lililiam in corde meo : veni ad me uit videam ie. Sed ut habeain le velut signaculum super cor meum. (a) angusta est mihi domus animæ mex , quousque Quxso, piissime, invocantem le ne deseras, qui venias ad cam, el dilatetiir a le : ruinosa est, relice priusquam te invocarem, me vocasti, et qu:esisti; (b) esim. Habet plurima quæ offendant oculos luos, falcor ut cgo servus luus lc quærerem , quærendo inveni- el scio : sed quis mundabit eam ? alil cui alteri præter rem, et inventum amarem. Quæsivi, el inveni le, le clamabo , ab occuliis meis munda me, Domine ; Domine, el amare desidero, Auge desiderium meum, el ab alienis parce servo tuo (Psal. xviii, 14) ? el da quod pelo : quoniam si cuncta qu:e fecisti mihi Fac me, dulcis Christe, bone Jesu , fac me , rogo dederis, non sufficit servo 1110, nisi le ipsum dede- amore et desiderio luo deponere onus carnaliuin deris. (c) Da ergo te ipsum mihi , Deus meiis , redde te sideriorum, et terrenarun concupiscentiarum. Domimihi. En amo lc; el si parum est, amem validius. nclur carni anima, animr ralio, rationi gratia lua ; et Tun ergo amore teneor, tuo desiderio flagro, tua tuc ine interins et exterius subde voluntati. Tribue mihi dulci memoria delecior. Ecce dum tibi inens mea sile ut laudet le cor mer:m , el lingua mca, et omnia ossa spiral, el luam inesabilem pielateni meditatur, ipsa mea. Dilata menlein mcam, ei allolle intuilum cordis carnis sarcina minus gravat, cogitationum lumulius mci, ut vel rapida cogitatione spiritus meus aliingat cessat , pondus mortalitatis et miseriarum more so- le xternam sapientiam super omnia manentcm. Dis. lito non hebelai, silent cuncta, l!aniquinia sunt omnia, solve me, oro, :: vinculis quibus constriclus leneor : cor ardet, animus gaudet, memoria viget, inleliectus ut relinquens omuia ista, libi seslinem, libi soli inhiclucet, el lolus spiritus ex desiderio viziosis lux ac- ream, libi soli intendam. census , invisibilium amore rapi se videl (d) Assu- CAPUT VI. Quam felices sancti hinc migrantes. mat spiritus meus pennas ut aqui!it, volet er non de- (6) Felix anima , quæ terreno resoluta carcere, lificiat, volet et perveniat usijue ad decusem domus bera cælum perit, que te dulcissimum Dominum tur ct thronum gloriæ luc: ut ibi super nensam re- facie a:l facicm cernii, que nullo metu mortis aftici. fectionis civiuin supernorum pascata de ceuliis iuis, lur, sed de incorruptione perpelae glorie lictator. in loco pascu:r, justa lluenta plen:ss.ma. T: esto ex- Tranquilla est et sccura, non limet hustem neque sultatio nostra , qui es spes nostra, saliis atque re- mortem. Habet jam le pium Dominum , quem diu demptio: 111 esto nostrum gaudium , qui es futurus

quesivit, semperque amavit : hynnidicis sociala pricmium. Te semper quxrat anima mea, el lu pra- choris, mellillua perpelax festivitatis carmina ad lausta ut quærendo non deficial.

dem glorize lux, rex Christe bone Jesu , in clernum CAPUT IV.Demiseria animæ qur Christum non amal. concinit. Inebriatur enim ab ubcrtate domus luit, ct Vc misere animæ que Christum non querit nec torrenle voluptatis lur polas cam (Psal. xxxv, 9). amal; arida manel et misera. (e) Perdit quod vivit, Felix socielas supernoruin civium , et gloriosa solequi te Deum non diligit. Qui curat vivere non propter mnilas omnium ad ic redeuntium, ab hujus nostre te, Domine, nihil est, et pro nililo est; qui tibi vi- per«grinationis tristi labore ad amœnitateni pulehrivere recusal, mortuus est; qui tibi non sapit, desipit. iudinis, ad formosilalem lolius splendoris, alquc di. Misericordissime, tibi me commendo, reddo et con- gnitatem lotius eleganti:r, ubi le jugiler, Domine, lui cedo per quem sum, vivo el sapio; in te confido, spero, cives cernunt. Nihil omnino quod conturbet mentem, el tolani spem meam pono, per quem resurgim, vi- ibidem auribus audire datur. Qile cantica, quæ organa, vam el requiescam; le cupio, diligo ci adoro, cum qua cantilenr, qu:r melodie ibi sine line decantanlur? quo manebo, regnabo et bealus ero. Anima que le Sonant ibi semper melliflua hymnorum organa, sua pion qurril, nec diligil, mundım diligit, peccatis ser, vissima Angelorum melodia, cantica canticoruny vit; el viliis subjicia est ; nunquam quieta, nunquam mir: , qu:e ad laudem et gloriam tuam a supernis secura cst. Famuletur tibi semper mens mea , pi.s. civibuis in perpetuum decantantur. Amaritudo et sime; suspiret libi semper peregrinatio mea, ardeal ommis fellis aspcritas in regione tua locum non haile in amore luo cor meuin, requiescat in le, Deus meus, bent. Non enim est ibi malus neque malitia, non ese anima mca, contemplelur le in mentis excesso, can- adversarius et impugnans, nec est ula peccati illece. let laudes luas in jubilationc, ci hac sit in hoc ex- bra, nulla est ibi indigentia,dederus nullum, rixa nulla, silio meo consol.ulio mea. (1) Confugiat meus mea nullum improperium , causatio nulla, nullus timor, sub umbra alarum tuaruin ab æstibus cogitationum nulla inquietudo, nulla pana , nulla dubietas, nulla srculi hujus. Repausel in te cor menm, cor mase violentia, mulla discordia; sed est ibi pas summa magnum lumens fluctibus. O lives omnium bonoruin, chariças plena , jubilatio et laus Dei Tierna , secura ¢l dapum supcrne satietatis opulentissiine largilor sine fine requies, et gaudium semper in Spiritu san.

fic incipit excerplum ex Ms. Mell. Oralione inedila. Hic usque ad nol. (d) non sunt dicti oralionis. August. lib. 13 Con.ess. cap. 8.

Ila et lib. Medit. cap. 37.

Hac usque ad « regnabo el beatus ero, » absunt a dicta oral. sant pere ex Bernard. scrm. 20 in Cant. n. 1.

) vid. lib. Medit. cap. 57.

• Er. Lugd. Ven. Lov., o dives omnium bonarum dapun supernæ sulielalis, opulentissime largitor Deus! M.

s In Oratione Ms. Mettensis hic adúilur, marilans menles, sinumque : et mox est, inhæreant ; omisso verbo, fuc.

(a) august. lib. 1 Confess. cap. 5; vid. lib. Medit, (6) vid: lib. de speculo, cap. 30; et Medic. capp. 23.1 25.

cap. 33.

clo. 0. quam fortuna!us ero, si audivero jucundissi- mido, dum mortis horam cogito , dum snpplich larmas civium tuorumi cantilenas , carmina melliQua , Lari horreo, dum opera miea qua districtionc a le ponlaudes sumina Trini'ali debito honore proinentia ! sentur ignoro, dum quo fine illa clausurus sims Sed et nimiuin felix , si ego ipse meruero cantare penitus ncscio, dumque loc et alia mulla mecum siib canticum Domino Jesu Christo de dulcibus canti- corde retracto, consolaturus ades solita pielale, Docis Sion.

mine Deus, et inter las querelas, nimiosque ploralis CAPUT VII. Vitæ æternæ bona. O vila vitalis, ac profunda cordis suspiria , assumis inestam el vila sempiterna, et sempiterne beata , ubi gaudium ansiam meulem super alia juga montium ad arcolas sine mærore , requies sine labore, dignitas sinc ire- usque aromatum, el collocas.me in loco pascu:e secus more, opes sine amissione , sanitas sine languore, rivulos dulcium aquarum, ubi prir paras in conspeciu abundancia sine defectione, vila sine morle , perpe- meo mensam multiplicis apparatus , qu:e filigalum cuitas sine corruptione, beatitudo sine calamitale. spiritum repauset, ei cor triste lætificet; quibus lanUbi omnia bona in charitate perfecta , ubi species el dem refocillatas deliciis, multarum miseriarun mea. visio facie ad faciem , ubi plena scientia in omnibus run oblitus, elevalus super altitudinem terrie, in le el per omnia, ubi summa Dei bonitas cernitur, el lu- vera pace quiesco (a). men illuminans a sanctis glorificatur, ubi præsens CAPUT X. Postulatio amoris Dei. Amo le , Deus majestas Dei conspicitur, ei hoc vile cibo sine de

mens, amo, el magis alquc magis amare le volo. Da feciu meus inluentium satiatus. Vident semper, el mihi , Domine J. su speciose prie liliis hominum , 11t videre desiderant; sine anxielale desiderant, et sine desiderem le, ut amem lc, quanlun volo, quantum fastidio salianlur. Ubi verus sol justiliz, mira suid debeo. limmensus es, el sine mensura debes amari, pulchritudinis visione omnes reficit, el ila universos priesertim a nobis quos sic amasti, sic salvasti, pro celestis patriae cives illuminat, ut luccant ipsi , (a) quibus tanta ac talia fecisti. (b) O anor , qui schiper lumen videlicet illuminatum per Deum lumen illumi- ardes et nunquam exstingueris ! dulcis Christe, bone nans ulira omnem solis nostri splendorem , alque Jesu , claritas Deus meus, accende me folum igne cunctarum stellarum claritatem, immortali adhrren- tuo, amore lio, dulcedine lua , dilectione tua, desi, les deilali; ac per hoc immortales et incorruptibiles derio luo, charitate lua , jucunditate el exsullatione facii, juxta promissionem D-mini Salvatoris : Paler, lua, pielale el suavitate lua , voluplale el concipiquos dedisti mihi, volo ut ibi cgo suiii, et illi sint me- scentia lua, que sancta est et bona, que cas'a csl et cum ; ul videunt claritatem meam, ul omnes unum sint, munda : lil bitus dulcedine amoris lui plenus, lolus sicul lu Puter in me, et ego in te, el ipsi in nobis unum samma lue charitiitis vaporalus, diligam l¢ Dominum sint (Joan. xvII, 24, 21).

meum dulcissimum el pulcherrimum ex loro cordo CAPUT VIII. Vilæ præsentis miseriæ. Regnum coe- neo, ex lvia anima mea, cx louis viribus mcis, cler lorum, regnum selicissimum , regnum carens morte, omni intentioue mea , cum mult: cordis contritione el vacans fine, cui nulli tempora succedunt per et lacrymarum foille, cum multa reverentia el trevum ; ubi continuus siuc nocle dies nescil habere more, habens le in corde, el in ore, el præ oculis tempus, ubi victor miles donis ineffabilibus cumulatur, meis semper, et ubique ; ita ut nullus in me adulle

rinis amoribus palcai lọcus. Nobile perpelua cá; ut amplectente corona :

CAPUT XI. Tien gratiæ lacrymarım el opis divine. ulinam remissa peccatorum mole, me ultimum servo- Jnter sacru præserlin myšleriā. Pulcherrime Jesu ruin Christi juberet divina pielas banc carnis sarci. Christe, rogole per illam sacratissimam effusionen nam deponere, ut in sur civitatis gaudia æterna pretiosi sanguinis lui quo redempli sumus, da mili repaus lurus transirem, (6) sanctissimis supernorum cordis contritionem et lacrymaruin fontem, prircinue civium choris interessein, cuin beatissimis spiritibus dum preces cl orationes libi offero , dum air laudis gloriæ Conditoris assisteren, præsentem Dei vulkuin sibi psalmodizun decanto, dum mysterium nostriere: cernerem , nullo niortis melu tangerer, de perpelu:c denlinnis, manifestum misericordie fue indicium, immortalitatis incorruptione securus gauderen, el recolo vel profero , dum sacris altaribus liceliulis scienti omnia conjuncius omnem ignornntiic cæcita- gnus assislo cupiens offerre illud mirabile ci cælesto lem amiuerein, terrena cuncla parvi penderem, con- sacrilicium ouini, reverentia ei devotione dignum, vallem lacrymaruun istam mulueri vel reminisci ulicrius quo:l lu , Domine Deus meus, sacerdos immaculate, non dignarer ; ubi (c) vila lab:riosa, vita corruptibilis, instiinisii, et offerri priecepisti in commemorationem vila omni amaritudine plena, vila domina malorum , luze charitatis i Luc, xxu, 19.), mortis scilicet of pasancilla infernorum , quam humores lumidant.1, do- sionis, pro salute nostra, pro quotidiana nostre fragilures extenuant, ardores exsiccant, aera morbidant, Jitatis rep: ratioue. Confirmelur mens mca inter lanta escie inllani, jejunia macerant, joci solvunt, tristilie mysleria dulcedine priesentie luc, sential lc sibi adc'onsumunt sollicitudo cuarelal , securitas bebelat, esse, el llelur, coram le. lynis qui semper luces , divitiæ jactant , paupertas dejicit, juventus extollit, amor qui semper arjes, dulcis Christe, bone Jesu, senectus incurvat, infirmitas frangit , maror depri- lumen ælernum, et indeliciens, panis vilic qui nos remit; (d) ubi diabolus insidialur, Hindus adulatur., licis, et in le non delicis; quotidie comederis, of caro delectalur, anima excæcatur, lolus homo con- semper integer manes ; resplende mihi, accende me, turbalur : et his lot et lantis malis mors suribunda illumina el sanctilica vas luum, de malilia evacual, succedit, vanisquc gaudiis ita finem imponit; ut cum imple de gratia el plenum conserva ; ut ad salutem esse desierint, nec fuisse pulcnlur.

anime mcc manducom cibum carnis lue, quatenus CAPUT IX. In iis solainen ex Deo non deest. Sed manducando le, vivam de le, vadam per le, perveniam quas laudes quasve gratiarum actiones dibi- referre ad to , el repausem in le. ( dulcedo amoris el amor valcamus, Deus noster, qui nos cliam inter las dulcedinis, comedat le venter meus, el declare lui lantas mortalitatis nostre serumuas non desinis con- amoris repleantur viscera meir , ut eructel mens nuea solari mira visitatione gratiæ luz ? Ecce me wiscrum verbum bonum. Charitas Deus meus, qui mel dulce , multis mæroribus plenum, dum vite me timeo, lac liivéum, cibus es grandium, sac me crescere ili li, dum peccata mea considero, dum judicium tuum for- ful sano polato possis manducari a me.

CAP. XII. Cogitatum omnem in Christum intendere. In !. Ms. Mettensis, regina superborum, quam nonores lilo nuirlant

quo jam regnamus. Tura sila mea qua vivn, spes curiin (a) vid. lib. Medit. cap. 37.

hereo, gloria quam adipisci desideio. (c) Tu nilii cor (6) Allusio ad bom. 37 Grigorii in Evangelium. (c) vid. lib. Medit. cap. 21.

Ms. Mettensis addit , rilan. Leg. paulo ante, illarr. (d) Hæc verba, ubi diubolus insidiatur, mundus adula- (a) Hic desinit apud Anselmuur Médit. 14. eur, caro de leclatur, anima excæcülir, folus home coulur- To vid. lib. Medit. cap. 33. balur, in dicta Oral. Ms. Mettensis non occurruil.

(c) Ibid., cap. 37.

tando se,

tene, mentem rege, intellectum dirige, amorem erige, CAPUT XV. Nil asperius ob gloriam cæli compaanim suspende, el in superna fluenta os silientis le randam. U anima mea, (a) si quotidie oporteret 110$ spirillis tralie. Taceil, qu:rso, lumultus carnis ; con- lornienta perferre, si ipsam gehennam longo tempore licescant plantasi:c terraruni et aqu:rum, et aeris , tolerare, lit Christum in gloria sua videre possenis, el poli. Taceant somnia et imaginari:e revelatioucs, el sanctis ejas sociari ; nonne dignum esset pati omnc omnis lingua , omne signum, el quidquid transeundo quod triste esi, ul lanti boni lantaque gloriæ partifit. Sileat sibi et ipsa anima, el transcat se, non cogi- cipes haberemur ? Insidientur ergo diemones, parent

sed te , Deus meus : quoniam in es revcra suas tentativnes, frangaut corpus jejunia, premant (a) tola spes et fiducia mea. Est enim in le Deo meo vestimenta , labores gravent, vigili:e exsiccent, clael Domino nostro Jesu Christo dulcissimo et beni- met in me iste, inquiclet me ille, frigiis incurvet , gnissimo alque clementissimo uniuscujusque nostruin conscientia murmurel, calor ural, caput doleat, peclus el portio, et sanguis , et caro. Ubi ergo portio inca ardeat, infelur stomachus, pallescat vultus, inlirmer regnat, regnare me credo; ubi sanguis mens domina- lolos, deficiat in dolore vita mea, et anni mei in gelur, dominari me contido ; ubi caro mca glorificatur, milibus (Psal. xxx, 11), ingredialur putredo in ossigloriosum me esse cognosco. Quamvis peccator sim, bus meis, et subter mie scateat, ut requiescam in die de bac lamen communione grati:c non dillido. El si tribulationis, et ascendam ad populum accinctuin peccata mea probibent, substantia mea requirit ; et nostrum (Habac. III, 16). (6) Quæ enim erit justorum si delicta propria me escludunt; naturæ coinmunio gloria, quam grandis sanctorum litlilia, cum unaquenon repellii.

que facies fulgebit ut sol; cum ordinibus distinctis CAPUT XIV. Fiducia in Christum. Non enim tam populum sunm Dominus in regno Patris sui cæperit immitis est Dominus, ui obliviscalur hominis, el non recensere, el meritis atque operibus singulorum promemineri: cjus quem ipse geslat; ut non diligat car- missa premia restiluere, pro terrenis coelestia, pro nem suam, membra sui, et viscera súa. (b) Desperare temporalibus scmpiterna, pro modicis magna ? Revera ulique p: luissem propter nimia peccata mea ei vitia, cumulus felicitatis erit, cum Dominus adducel sanculpas el infinitis negligentias meas, quas egi et quo- Clas slios in visione palernæ glorir., el facict in cæ. ridie indesinentcr ago corde, ore et opere, et omnibus lestibus consilere, lit sit omnia in omnibus. modis quibus humana fr:igilitas peccare potest : nisi CAPUT XVI. Pretium ejus. O felix jucunditas, et Verbum tuum, Deus meus, caro fieret et habitaret in jucunda felicitas, sanclos videre, cum sanctis esse, et nobis. Sed desperare jarn non andeo, quoniam ille essc sanctum ; Deum videre, et Denim habere in æter. tibi subdilus usque ad inoriem, mortem autem crucis, nuin el ultra! Airc sudula mente cogitemus, hæc lolo lulit chirographum peccatorum nostror:ini, et asligens cordis desiderio desideremus, ut ad eos cilo pervenire illud cruci" (Philipp: 11, 8; Coloss. 11, 14), percatum vile:mus. Si queras quomodo istud potest fieri, vel crucifixit et motiin. In ipso autem serurus respiro, quibus modis, quibus merilis , quibusve auxiliis ; qui sedel ad dexteram luam, el interpellat pro nobis audi : (c) res ista posita est in polestatc facientis , (Rom. vii, 34). In ipso confisus ad te pervenire de- quoniain regnum cælorum vim patitur (Malth. XI, sidero, in quo jam resurreximius el reviximus, jam in 12). Regnum cælorum, o homo, non aliud quærit cælum conscendimus, et in coc!estibus considcmus. prelium nisi le ipsum : tanti valit quantum cs ; lc Tibi laus , libi gloria, tibi honor el gratiarum actio. da, et habebis illud. Quid turbaris de pretio ? Chri

CAPUT XIV. Quanta inde delectatio. Piissimc Do- stus semetipsum tradidit, ut acquireret te regnum mine, qui sic nos amasti, salvasti, justificasli' el sul- Dco Patri : ita lo temctipsum da, ut sis regnuni ejus, blimasti; piissinie Domine, quam dulcis est memoria ac non regnet peccatum in duo mortali corpore, sed tna ! Quanto magis in te mieditor, lanto es mihi dul- spiritus in acquisitione vitir, cior el amabilior. Jicirco (c) delcctat me valde bona CAPUT XVII. Paradisi felicitas. O anima mea lua puro mentis interitu, et dulcissimo pii'amoris affe- (d) revertamur ad civilalem cælestem, in qua scripti clu, in loco peregrinationis mex, juxta modulum suinus el cives decreti. Siout ergo cives sanctorum , meum, interim quain liu bis fragilibus subsisto mem- et domestici - Dei, et sicut harcdes Dei, cohæredes bris, considerare !, Tik cnim charitatis jaculo volne- aulem Christi, consideremus inclytam nostræ urbis ralus sum, lun vehinenter desiderio flagro, ad te felicitatem; in quantum considerare possibile est. pervenire cupio, le vidcre desidero. Idcirco super Dicamus crgo cain Proplieta : 0 qnam gloriosa dicta custodiain mean stabo, et vigilantibus oculis psallam sunt de le, civitas Dei ! Sicul lietantium omnium haspiritu, psallam menle, et lotis viribus meis le bilatio est in te (Psal. LXXXVI, 3 el 7). Fundaris enim fircuorein ct resectorem meum collaudabo, polimm pe- exsultatione universe terræ : non est in le senectus netrabo mentc, et de iderio lecuiero : itt in prasenti nec senectulis miseria ; non est in te mancus, nec quidem miseria solo corpore tenear, tecum autem claudus, nec gibbosus, nec deformis ; lluin omnes cogitatione et aviditale atquc oinni desiderio sim occurrunt in virum perfectum, in mensuram a:talis semper ; quatenus ibi sil cor meum, ubi tu es the- plenitudinis Christi (Ephes. IV, 13). Quid hac vita saurus meus desiderabilis, incomparabilis, multum- beatius, ubi non est paupertatis metus, non agritu• que amabilis. Sed eccc, Deus meus piissime ac mise- dinis imbecillitas ; nemo 1:editur, nemo irascitur ricordissime, dum ture immens:c bonitatis et pictalis ' nemo invidet;- cupiditas tulla exardeseit, nullum gloriam considerare volo, cor meum non sufficit : cibi desiderium, nulla honoris aut potestatis pulsat excedit enim omnem sensum lymane nentis trium ambitio ? Nullus ibi diaboli melus, insidize dırmonum decus, lua pulchritudo, tua virtus, lua gloria, la null:e, lerror gehienne procul, mors riepne corporis magnilicentia, iwa majestas, el lua chiariias Sicut neque anime , sed immortalitatis miniere jucunda inestimabilis est due gloriæ splendor, ila ineffabilis vita. Nulla crit lunc usquam discordia ; sed cunched est æleruc tute charitatis benignitas, qua illos consona, cuncta convenirentia : quia omnium 'sancto. quos de nibilo crcasti, adoplas in filios, el libi con ruin una erit concordia; pas cuncta el llitia coniti. jungis.

nel, tranquilla sunt omnia et quiela. Jugis splendor,

non isle qui nunc est, sed tanto clarior quaiito felie | Er. Lugd. Yen, Lov, sic legunt Lunc locum : idcirco deleçlant me valde bonu tua puro mentis intuilu, el dulcissimo pii amoris affectu in loco peregrinationis nuæ juxta inodulum meum ; interim quamdiu his fragilibus subsisto " Alias, indesinenter ergo daniones parent, etc. numbris miran inam dilectionem et pulchrifudinem inde- • Er. Lugd. I en. Lov., prem ut carnem vestimenta. sinenter cupio desiderare el cons derare. M.

(a) Ex serm. in App. tom. 8, 209, n. 3. (a) Hactenus excerptum ex Orat. iucdila. Jam ex lib. (6) Ila serm. mox cilalo, n. 4; post Cyprian. lib. de a!edit. capp. 13, 14 et 13.

Opere el Fleeinos. (0) ila in Append. Bernard. lib. de conscientia, cap. 20. (c) Ex coucni serm. Vid. august. lib. 19 Confess. n. 69,

(d) Ex eolem serm. in app. an. 2 et 3; necnon ez Grego(c): id. lib. Nedit. capr. 2.2 et 37.

rii bow. 37 in trang.

M.

OGO cior : quia civilas illa, ut legitur, non rgebit lamino sugal, carnales affcctus comprimil, mores emendal, solis, sed Dominus omnipotens illuminabit eam, et rcforinal et innovat spiritum, lubrice zlalis molis lucerna ejus est Agnus (Apoc. XX1, 23) : ubi salicui artusque leves c'ercet. Uicc omnia facit amor cuin fulgebunt ut stelle in perpetuas eternitates ; et sicut præsenis est : cum vero abscesserit, ita incipit anima splendor firmamenti, qui erudiunt multos (Dan. XII, jacere languida, ac si cacabo bullienti subiraxeris 3; Sap. III, 7). Quapropter nox ibi pulla, nullie lene- ignem. bra, concursiis nubium nullis, nec frigoris ardorisve CAPUT XX. Amoris indoles. Magna res ese amor, asperitas ulla : scd talis erit rerum lemperies, quam (a) quo anima per semetipsam fiducialiter accedit ad nec oculus vidit, ncc auris audivit, nec in cor homi- Deum, Dco constanter inhærel, Deum familiariter nis ascendit (I Cor. 11, 9; Isai. LXIV, 4), nisi illorum percontatur, consultatquc de onini re. Anima que qui ea perfrui digni inveniuntur, quorum nomina amal Denm, nihil aliud polest cogitare, nihil loqui : scripla siint in libro vit. Verum super hæc omnia cetera conleinnil, omnia fastidit; quidquid meditalur, est, consociari choris Angelorum el Archangelorum, quidquid loquiilir, amorem sapil, amorem redolet; ila atque omnium cælestium Virtulum; intucri Patriar: amor Dei eain sibi vindicavil. Qui vult habere notitiam chas et Proplielas, videre Apostolos et omnes san. Dei, amel. Frustra accedit ad legendum, ad mcdilanclos, videre ctiam prenles nostros. Glorios. sunt dum, ad prædicandum, ad orandum, qui non ainal. hec : sed multo gloriosius est priesentem Dci vulinin Amor Dei amorem anima parit, el camı intendere sibi ceruicre, incircumscriptuni lumen videre. Superexcel- facil, Amal Deus ul amelur. Cum amal, nihil aliud lens autem gloria crii, cum Deum videbimus in so vult quam amari : sciens amore csse lealos qui so ipso, videbimus et habebimus in nobis, quemn cerniere amaverint. Anima amans cunctis suis renuntiat alsinis non est'.

sectionibus, et lola soli incumbit amori, ul possit reCAPUT XVIII. Amoris sufficientia. Amoris gradus. sponilere amori in redhibendo amore. El cum se lola Anima insignis Dei imagine, "illustris similitudine, () effuderit in amorem, quantum est ad illud fontis perliabel in sese ex Deo, quo adınoncalur semper all enne profluviuin ? Non pari uberlale concurrunt anior flare cum co, aut redirc, si mola suis affectibus, et amans, anima et Deus, Creator et creatura : tamen imo defectibus fuerit. Et non solum habel unde re- si es lolo se diligit, nihil deest ubi lilim cst. Non spirare qucat in spem veniir el in spem misericordie, limcal anima qux amat; paveat quæ non amat. Anised etiam unde audcat aspirare ad nuptias Verbi, el ma amans seriur volis, trabilur desideriis, dissimus cum Deo inire fædus societatis, atque cum rege All- lat merita , majestati oculos claudit, aperit voluptati, gelorum ducere jugum suave amoris. Hæc omnia ponens se in salutari, et fiducialiter agens in eo. facit amor, si anima exhibeal se siinilem Deo per Amore anima seccdil el excedit a corporeis sensibus ; voluntatem, cui similis est per naturam : diligens ut sese non sentiat, quæ Deum sentit. lloc fil cum sicut dilecta est. Solus enim est amor ex omnibus mens incibili Dei illecla dulcedine quodam modo animæ molibus, sensibus atque affectibus, in quo po- sese sibi furatur, imo rapitur alqnc labitur a se ipsa. test creatura, ctsi non æquo, respondere auctori, vel uit Deo fruatur ad jucundilalem. Nihil lam jucundum, de simili muluam rependere vicem. Amor ubi vene- nisi esset tai modicum. Amor dat familiaritatem Dei, rit, cæteros in se omnes traducit et captivat affectus. familiarilas ausum, ausus guslum, guslus samen. Amor per se sufficii, per se placet, et propter se. Anima quam tangit amor Dei, nihil aliud potest cogi. Jpse meritum, ipse præmium, ipse causa, ipse fru- lare, nibil desiderare : sed frequenter suspirat dicens, Clus, ipse usus. Per amorem conjungimur Deo. Amor Sicul cervus desiderat ad fontes aquarum , ita desiderat Sacit unum spiritum de duobus, amor facit idem velle anima mea ad le, Deus (Psal. xli, 2). et idem nollc. Amor facit prius mores componere ; CAPUT XXI. Amor Christi. Pussiónis ac mortis Cliripostmoduin omnia quir adsunt tanquam non adsint sli fruclus. Deus amore venil ad liomincs, venit in considerare ; tcrtio vero loco, inuida cordis acie homines, factus est liomo. Amore Deus invisibilis superna et interna conspicere. Per aniorem primuni servis suis factus est similis : amore vulncralus est in sxculo bene geruntur honesta, postmodum etiam' proplis delicla nostra (b). Tula et firma requies est honesta sæculi despiciuntur, ad extremum etiam Dei infirmis et peccatoribus in vulneribus Salvatoris. Seintima conspiciuntur.

corus illic habilo, patent mihi viscera per vulacra : CAPUT XIX. Amore Deo sociamur.Amansquise geral. quidquid ex mc mihi decst, usurpo mihi ex visceribus Amorin eo quid eficial. Deus Pater charitas est, Deus Fi- Domini mei : quoni:m misericordia ailuunt, nco ļius charitas esi, Spiritus sanctus amor Patris el Filii est. desunt foramina per quic cllluant. Per foramina cor. Elhrccharitas aliquid simile requirit in nobis, scilicet poris patent mihi arcana cordis , p.:let magniun piccharitatem, qua velut quadam affinitale consanguini. latis sacramentum, plenil visccra miscricordiie Dei tatis ei sociemur el conjungamur. (b) Amor dignitatis nostri, in quibus visitavit nos Oriens cx allo. Vulnera nescius, reverentiam nescit. Qui amat, per se ipsum Jesu Chrisii plena sunt misericordia, plena pictale, fiducialiter accedit ad Deum, familiariterque loquitur plena dulcedine et charitate. Foderunt manus ejus ei ei : nihil timens, nihil hasitans. Perdit quod vivit, pedes ejus, et latus ejus lancea perforaverumt. Per has qui non diligit ; qui autem diligit, oculos suos seinper rimas licet mihi gustare quam suavis est Dominus Habet ad Deum quem diligit, quem desiderat, in quo Deus meus : quoni:um revera suavis el milis el mullid meditatur, in quo delectalur, in quo pascitur, in quo misericordix est omuibus eum invocantibus in veriimpingualur. Iste talis sic devolus, ila cantat, ila tate, omnibus inquirentibus, et maxime diligentibus. ļegii, et in omnibus operibus suis sic est providus et Copiosa redemplio dala est nobis in vulneribus Salvacircumspeclus, quasi Deus adsil presens anic oculos Loris nostri, magna multitudo dulcedinis, plexindo ejus, sicut revera adest ; ita orat quasi sit assumptiis gralir, et perfectio virtutum. et præscntalus ante facieni majestatis in excelso

CAPUT XXII. Quam ulilis recordalio in Iculationiihrono, ubi millia millium ministrant ci, ct decies bus et adversis. Cum nie pulsat aliqua Iurpis cogiliitin, ceniena millia assislunt ei (Dan. vii, 10). Animain recurro ad vulnera Christi. Cum me premil caro mea, quam visitat amor, expergefacit dormieniem, movct recordatione vulnerum Domini mei resurgo. Cum el emollit eam, et vulneral cor ejus, lenebrosa illu- diabolus mihi parat insidias, fugio ad viscera miseri.. minal, clansa reseral, frigida inflammat, mentem cordi:c Domini mci, el recedit a mc. Si ardor libidinis asperain et irascibilem el impatieniem miligat, vitia moveat membra mea, recordatione vulneruin Filii Dei

exstinguilur. In omnibus adversitatibus non invenio Alias, quern cernere est finis sine fine; vel, non erit finis. • \'s. Regius hic addit, pro alernis.

(a) Bernardus in Cant. serm. 83, n. 3; 79, n. 1; 69, n. 7; fai B:'rnardus in Cant. scrm. 83, nn. 2, 1,.3, 4.

83, ón. 4, 6; 81, n. 6; 71, n. 4; 8.3, n. 13; 71, n. 3. 16) I. serm. 64, 85, et 71, no. 0 et 7.

(6) Id. lq Caul. serm. 61, an. vel d.

« ͹˹Թõ
 »