Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

מאלהים על - פי המלאך הקדוש לקרא לך אל - ביתר 23 ולשמע דברים ממך: ויקרא אתם ביתה ללון וילך אתם 24 פטר ממחרת ומן האחים אשר ביפו הלכו עמו: ויבאו אל-קסריא ממחרת ויצף קרניאל להם ויקרא אל-קרביו 25 ודריו: ויהי כבוא פטר ויפגע בו קרניאל ויפל לרגליו 26 וישתחו : ריקס אתו : פטר לאמר קום גם אנכי 27 אנוש: וידבר אליו ויבא וימצא רבים הנקהלים: 28 ויאמר אליהם ידעתם אשר איננה כתורה לאיש יהודי להתחבר ולבוא אל - איש זר ואלהים הראה לי לבלתי

29 קרא חל וטמא לאיש: על-כן בלתי דבר עליו באתי 30 בקראכם אלי ואשאל על דבר מה קראתם אלי: ויאמר קרניאל צמתי מיום רביעי עד העת הזאת ובעת התשיעית התפללתי.. בביתי והנה עמד לפני איש בלבוש לבן: 31 ויאמר נשמעה תפלתך קרניאל וחסדיך לזכרון המה 32 לפני אלהים : לכן שלח אל - יפו וקרא אל - שמעון הנקרא פטר והוא לן בבית שמעון חורש עור על שפת 33 הים ובבואו ידבר אליך: ופתאם שלחתי אליך והטבת כי באת ועתה כלנו פה לפני אלהים לשמע את-כלאשר צוית מאלהים:

35

ויפתח פטר את פיו ויאמר. באמת ראיתי כי לא 36 נשוא פנים אלהים: והירא אתך בכל גוי ופעל צדקות 37 ירצה לו: את הדבר אשר שלח לבני ישראל מבשר 38 שלום בין ישוע המשיח הוא אדון כל: ידעתם אתי הדבר אשר היה בכל יהודה, ומגליל החל אחרי רחיצה 39 אשר קרא יוחנן : וכי משה - אלהים את ישוע הנצרי ברוח הקדש ובגבורה אשר הלך להטיב ולרפא אתי 40 כל -המשולים בשטן כי היה אלהים עמר : ואנחכר עדים על כל אשר עשה בארץ היהודים ובירושלים אשר הרגר

[ocr errors]

המתים:

ותלו אתו על העץ: אתו הקים אלהים ביום השלישי 40 ואתו גלה: לא לכל העם כי אם לעדים בחורי אלהים 41 מקדם לנו, אשר אכלנו ושתינו עמו אחרי קומו מוי ואתכר צוה לקרא לעם ולהעיד כי הוא בגזר 42 מאלהים לשופט החיים והמתים: ועליו העידו כל הנביאים 43 כי כל המאמין בו יקח סליחה חטאים בשמו : :* ופטר עודני מדבר, את הדברים האלה ורוח הקדש 44 נפל על - כל - השמעים את הדבר: ויתמהו הנמלים 45 המאמינים אשר באו עם פטר על כי נשפך מתן רוח הקדש גם על הגרים: כי שמעו אתם מדברים בלשונות 46 ומגדלים את האלהים: אז יענה פטר היוכל איש לכלא 47

מים מהרחץ אלה אשר לקחו את-רוח הקדש כמוכר: ויצו אתם להרחץ בשם אדני וישאלו אתו לשבת עמהם 48

ימים אחדים:

der Gemeinde zu Gründung der Antiochien.

Actor. 11, 19-26.

והנפוצים מן הרדופה אשר היתה אחרי סטיפון הלכו 19 עד חובה וכפר ואנטיוך ולא דברו דבר לאיש כי אם ליהודים לבדם : ומהם היו אנשי כפר וקיר אשר באו 20 אל אנטיוך וידברו אל - הללינסטים ויבשרו את - אדני ישוע: ותהי יד אדני עמהם ומספר גדול האמין ושב 21 אל-אדני: וישמע הדבר באזני הקהלה אשר בירושלים עליהם וישלחו את בר-נבא לעבר באנטיוך: ויבא וירא

1

את חן אלהים וישמח ויתחנן אל-כלם לשבת עם אדני

24 בלב נכון : כל איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה 25 ויוסף קהל רב לאדני: וילך בר-נבא תרשישה לבקש 26 את־שאול: וימצא אתו ויביאהו אל - אנטיוך ויהי כי

נקהלו עם הקהלה כל השנה וילמדו קהל רב ויקראר התלמידים מאלהים קרסטינים באנטיוך בראשנה:

[ocr errors]

Beschluß der Apostel wegen Beschneidung
der Heiden- Christen.

Actor. 15.

ורדו

אנשים מן - יהודה וילמדו את האחים

כי

ותהי

2 אם לא תמכו בדבר משה לא תוכלו להושע : ריב ותוכחה גדולה בין פאול ובין בר-נבא וביניהם ויבחרו את־פאול ובר-נבא ואנשים אחדים מהם לעלות אל - המלאכים והזקנים ירושלימה על - הבקשה הזאת: 4 ויבאו ירושלימה ויקבלו מן הקהלה והמלאכים ומן הזקנים 5 ויגידו את-כל-אשר עשה להם אלהים: ויקמו אנשים מתלמידי הפרושים המאמינים לאמר כי המול ימלו ולצום לשמר תורת משה.

6 ויקהלו המלאכים והזקנים לראות על הדבר הזה: ויתוכחו הרבה מאד ויקם פטר ויאמר אליהם אנשים אחים אתם ידעתם כי בחר בנו אלהים מימי - קדם

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

לשמע הגוים. את דבר הבשורה מפי ולהאמין : : ואלהים 8 היודע לבבות ענה בם בתת להם את-רוח הקדש כמרכר : :: ולא הבדיל בינינו וביניהם ויטהר את לבבם באמונה: 9 ועתה למה: תנסו את האלהים לשום: עול על צוארי 10

התלמידים אשר לא יכלנו לשאת גם אבותינו גם אנחנו : ואנחנו מאמינים כי נושע. כמוהם בחן אדני ישוע המשיח :11 ויחשר כל ההמון וישמעו את בר-נבא ואת פאול מספרים 12 את האותות ואת - המופתים הרבים אשר עשה אלהים בקרב

הגוים על-ידם: וכאשר החשו ענה יעקב לאמר 13

שמעון ספר כי פקד אלהים 14 בראשנה לקחת עם לשמר מן הגוים: ולזאת יאתו דברי 15 הנביאים בכתוב: אחרי כן אשוב ואבנה את סכת דוד 16 הנפלת ואבנה את פרציה ואקימה: למען תדרש שארית 17

אנשים אחרי יהוה וכל-הגוים אשר נקרא שמי עליהם נאם יהוה עשה כל - אלה : עשה כל - אלה : מעולם נודעו. מעולם בודער כל - פעליו 18 לאלהים: על-כן שפטתי לכל נחרד את-השבים מקרב 19 הגוים לאלהים: אך לכתוב אליהם לרחוק. מטמאת אלילים 20 ומזנות ומנחנקות ומדם: . כי מקדם יש למשה בכל - עיר 21 הקראים אתו בקראם בבתי המועדים שבת בשבתו :

אנשים אחים שמעו

[ocr errors]

ובר־נבא

וייטב בעיני המלאכים והזקנים וכל הקהלה לשלח 22 אנשים בחורים מתוכם אל-אנטיוך עם פאול את יהודה הנקרא בר - שבא ואת- סילא ראשי האחים: ואת - אלה כתבו אליהם על - ידיהם שלום ממלאכים 23

והזקנים והאחים לאחים הגוים באנטיוך. ובארם ובקליקיא:

יען כי שמענך כי אנשים היוצאים מאתנו הרגיזו אתכם 24

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

בדברים לעות. את נפשותיכם לאמר תמלו: ותשמרו אתי 25 התורה אשר לא צוינו אתם: וייטב בעינינו. בלב אחד לשלח לכם אנשים בחורים. עם בר-נבא ופאול ידידינו: 26 אנשים אשר נתנו את נפשם על-שם ישוע המשיח אדנכר : 27 ונשלח את יהודה ואת- סילא והמה : יגידו את הדברים 28 האלה פה על- פה : . כי יטב לרוח הקדש ולבן: לבל 29 שום עליכם משא גדול מבלעדי הצריכים האלה: לרחוק מאלילים ומדם ומנחנקות ומזכות וכהשמרכס 30 תיטיבו שלום לכם: וישלחו ויבאו אל- אנטיוך ויקהילו 31 את ההמון ויתנו להם את האגרת: ויקראו וישמחו עלי 32 הנחמה: וינחמו יהודה וסילא והנביאים את האחים 33 בדברים רבים ויחזקו אתם: וישבו שם עת: וישלחו. 34 בשלום מן-האחים אל המלאכים: וייטב בעיני סילא לשבת שמה: .:

מאלה

Paulus Lebensgefahr auf der Reise nach Rom; er leidet bei Malta Schiffbruch.

Actor. 27.

ויגזר לנו לבוא אל אטליא ויתנו את פאול ואתאסורים אחרים אחדים אל-שר מאה ושמו יולי לחבל אנשי צבא אגוסטוס: ונרד אל- אנית אדרמיטית ונבוא ללכת אל - מקומות אסיא ואתנו ארסטרך מקידוני 3 מתסלוניקא: ובאחר הגיענן לצידון ויולי איש טוב הטיב לפאול ויניחהו ללכת אל־רעיו לשום את עיניהם עליו: 7 ונלך משם ונבוא תחת כפר כי הרוח לנגדנו: ונלך ימים רבום לאט ובגבדות באנו לקנידי מבלתי הניה

..

« ͹˹Թõ
 »