Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

את- 30

לכך הרוח הנבוא: תחת קרט לסלמון : - :ועוד, מעט. פגעה14

רוח סערה, הנקראה אירקלידון : ותחטף מאניה ולא 15 יכלה לקום. לפני הרוח וכעזבה ללכת: ואנחנו בסער 18 גדול ויטילן למחרתו: ולא נראה שמש וכוכבים לימים 20 רבים והסער פרץ בבר ועתה סרה כל-תוחלת ישועתנך : ויהי בארבעה עשר לילה ונשא אל - ים אדריא ויחשבו 27 המלחים בחצות הלילה, לגשת אל-אדמה אחת; ויורידו 28 העפרת וימצאו עשרים פשע ועוד מעט ויורידו עוד וימצאר חמשה עשר פשע: רייראר פן יפלו ברכסים ויטילן 29 ארבעה עקלתוכים ברזל מאחור האניה ויבקשר להיות יום : ויבקשו המלחים לברוח מן-האניה וידיחו הסקפי אל־הים כמשלחי עקלתרבים ברזל מראש האניה : ויאמר פאול . אל-שר, מאה ואל אנשי צבא אם לא 31 ישארו אלה באניה לא תוכלו להרשע :

אז יכרתו אנשי 32 צבא את - חבלי הסקפי ויניחו לו לנפול: ויהי לבוא ויתחנן פאול אל כלם לקחת אכל לאמר זה ארבעה עשר יום כליתם וצמתם ולא לקחתם מארמה : על-כן אתחנן אליכם לקחת אכל כי זאת תשרעתכם כי 34 לא יפל משערת ראשכם ארצה: וידבר כן ויקח לחם 35 דיודה לאלהים לפני כלם ויפרס ויהל לאכלו ויהיו כלם 36 טוב לב ויקחו אכלו דנהי באניה כל - נפש - מאתים 37 רשבעים ושש : וישבעו לחם ויקלו את האניה ויטילן 38 את הדגן אל-הים: ויהי יום ולא הכירו את הארץ 39 ויראו חק בשפת הים ויועצר. לנדף בו את האניה אם־ יוכלו רישאר את העקלתונים הברזל ויעזבו. אל ־הים 40 ויתירו את - צמידי המישר רישאר את המסך הגדול לנשמת רוח הלכים ובאים אל שפת הים: ויפלו אל- 41 שתי מרוצות הים ותעמד האניה על-האדמה וראשה

בקר 33

[ocr errors]
[ocr errors]

42 נתקע וישב לבל יברע ואחרה נהרס מזעף הגלים: וירעצר

אנשי צבא להרג את האסורים פן ישחה איש מהם 43 וימלט: ריאבה שר מאה להציל את- פאול וימנע אתם

מעצתם ויצו לאשר יוכלו לשהות ישליכו בראשנה וילכו 44 אל־הארץ: והנשארים אלה על קרשים ואלה על־אשר 1 לאניה ויהי כן כי נמלטו כלם אל-הארץ: וכאשר :נמלטו אז ידעו כי נקרא האי הזה מליטא:

XXVIII

[merged small][ocr errors]

4 העת:

[ocr errors]

גלות ישרע

המשיח אשר נתן לו אלהים להראות לעבדיך את אשר להיות במהרה ובשלחו ביד מלאכו 2 הגיד ליוחכן עבדו: אשר העיד על-דבר אלהים ועלי 3 עדות ישוע המשיח ועל־אשר ראה: אשרי הקרא והשמעים את דברי הנבואה רשמרים את הכתובים בה כי קרוב

מיוחנן אלישבע קהלות אשר באסיא חן ושלום לכם מן-ההוה ואשר היה ואשר לבוא ומשבעה רוחות 5 אשר לפני כסאו: רמן-ישוע המשיח העד הנאמן בכור

ביר המתים וראש מלכי ארץ אשר אהב אתכר ורחץ אתבר 6 מחטאתיבך . בדמון ויעש אתכר מלכים. וכהנים לאלהים ד ולאביו לו כבוד ובה מעולמי עולמים אמן : הנה. בא

:בעכבים וראה אתו כל-עין ואשר דקרו אתו וספדו עליו 8 כל שבטי ארץ כן אמן: אנכי א ות ראשית וקץ אמר 9 אדני. ההוה ואשר היה ואשר לבוא שדי : * אני יוחנן י ואחיכם וחבר לענות ולמלכות ותקות ישוע המשיח הייתי

באי הנקרא. פתמוס על-דבר אלהים ועל : עדות ישרע 10המשיח: . הייתי ברוח ביום. אדני ואשמע אחרי קול גדול

כשופר: אמר אנכי א ות הראשון והאחרון ואת-אשר

[ocr errors][merged small]

אתה ראה. כתוב בספר ושלח אל - שבע קהלות אשר באסיא באפסוס ובשמורנא ובפרגמוס ובתיטירא ובסרדס ובפלדלפיא ובלאודיקיא: ואפנה, לראות את הקול המדבר 12 אלי ובפנותי, ראיתי שבע מנורות זהב: , ובתוך

ובתוך שבע 13 מנורות כבן־אדם לבוש מעיל וחגור בעד השדים בחגורת זהב: וראשו, ושערותיו לבן. כצמר לבן כשלג ועיניך 14 כלהב אש : , ורגליו כנחשת: קלל כלהב תנור וקולו כקול

15 מים רבים: ויהי-לו שבעה כוכבים בימיכן דמפיר יצאה 16 חרב פיפיות חדה ופניו כמראה השמש בגבורתו: ובראותי 17 אתר נפלתי לרגליך. כמת רישם את ימינך עלי לאמר אלי אל-תירא אנכי הראשון והאחרון: והחי ואשר היה 18 מת והנה אנכי חי, לעולמי עולמים אמן ולי מפתחי שאול רמות: כתוב את-אשר . ראית ואת-ההרים ואת־19 העתידים להיות אחרי כן : את סוד שבעה כוכבים אשר 20 אתה ראה בימיני ואת-שבע מבררות זהב שבעה כוכבים מלאכי שבע קהלות, המה, ושבע מנורות אשר אתה ראה שבע קהלות הנה:.

Offenbar. Johan.. Cap. 4.

ואחרי-כן : ראיתי והנה, פתח: פתוה בשמים. והקול 1: הראשון אשר. שמעתי כשופר מדבר אלי לאמר: עלה, פה : ואראך את-אשר להיות אחרי-כן: ואהי פתאם ברוח2 והנה כסא מרשם בשמים ויושב על הכסא: * והיושב 3 כמראה אבן, ישפה. ואדם בקשת: מסביב לכסא כמראה :4 ברקת: ומסביב. לכסא ארבעה ועשרים כסאות : רעל-4 הכסאות ראיתי ארבעה ועשרים : זקנים יושבים לבושים בגדים לבנים , רעטרות זהב בראשיהם: ומן הכסא. יצא 5

ורעמים וקולות ושבעה לפידי אש" בערים לפני

[ocr errors]

6 הכסא אשר המה שבעה רוחות אלהים: ולפני הכסא ים זכוכית

כבדלח ובתוך הכסא ומסביב לכסא ארבע חיות מלאות עינים ל מפנים ואחור: והחיה הראשונה פנים כאריה והחיה השנית

כעגל ולחיה השלישית פנים כאדם והחיה הרביעית ככשר 8 מעופף: וארבע חיות שש כנפים שש כנפים לאחת מסביב , ובתוכה מלאות ערכים ולא להן מנוחה יומם ולילה אמרות : קודוש קדוש קדוש יהוה אל שדי אשר היה והוה ואשר לבוא: 9 ובתת החיות כבוד והדר ותודה ליושב על הכסא החי 10 לעולמי עולמים: נפלו הארבעה רעשרים הזקנים היושבים

לפני היושב על הכסא ומשתחוים לחי לעולמי עולמים 11 ומשליכים עטרותיהם לפני הכסא לאמר: לך אדני נאוה

לקחת כבוד והדר וגבורה כי כל בראת וברצונך המה דנבראו:

Sffenbar. Johan., Cap. 5.

1

ואראה בימין היושב על הכסא ספר כתוב מפנימה 2 ולחיצון חתום בשבעה חותמים : ואראה מלאך חזק קרא בקול גדול למי נאוה לפתוח את הספר ולפתח את• 3 חותמיר: ואין יכל בשמים ובארץ ומתחת לארץ לפתוח 4 את הספר ולא לראותו : ראבכה מאוד כי לא נמצא 5 הנאוה לו לפתוח ולקרא את הספר ולראותו: ויאמר אלי אחד מן־הזקנים אל תבכה הנה נצח האריה אשר משבט יהודה שרש דויד לפתוח את הספר ולפתח את־ 6 שבעה חותמיר: ואראה והנה בתוך הכסא וארבע חיות

ובתוך הזקנים שה עמד כטבוח ולו שבע קרנים ושבע עינים

אשר המה שבעה רוחות אלהים שלוחים אל-כל-הארץ: ל ויבוא ויקח את הספר מימין היושב על הכסא: ובקחתו

על הארץ:

את הספר נפלו ארבע החיות וארבעה רעשרים הזקנים לפני השה ולאיש איש מהם ככורות ומזרקי זהב מלאים קטרת אשר המה תפלות הקדושים: . וישירו שירה חדשה 9 לאמר לך נאוה לקחת את הספר ולפתח את הותמיר כי נטבחת ולאלהים קנית אתנו בדמך מכל-שבט ולשון רעם וגרין ותעש אתכר מלכים וכהנים לאלהיכך ומלככר 10 ואראה ואשמע את קול את־קול מלאכים

רבים 11 מסביב לכסא ולחיות ולזקנים ומספרם

ומספרם היה רבבות רבבות ואלפי אלפים: אמרים בקול גדול נאוה לשה 12 המטבח לקחת גבורה ועשר וחכמה וכח וכבוד והדר וברכה: וכל-בריה אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ 18 ואשר בים וכל - אשר בו שמעתי אמררת ליושב עלי הכסא ולשה ברכה וכבוד והדר וגבורה לעולמי עולמים: ותאמרנה ארבע החיות אמן ויפלו הארבעה ועשרים 14 הזקנים וישתחרר לפני החי לעולמי עולמים :

O

[ocr errors]

Offenbar. Johan., Cap. 6.

ואראה כאשר פתח השה אחד מן החותמים ואשמע 1 אחת מארבע החיות כקול רעם אמרת בוא וראה: ואראה 2 והנה סוס לבן וליושב עליך. היה קשת ותנתן לו עטרת ויצא מנצח ולנצח: וכאשר פתח החותם השני שמעתי 3 את החיה השכרת אמרת בוא וראה: ויצא סוס אחר 4 אש וליושב עליו לו נתן לקחת שלום מן־הארץ ולהרג איש את רעהו ותנתן לו חרב גדולה: וכאשר פתח את־ 5 החותם השלישי שמעתי את החיה השלישית אמרת בוא וראה ואראה והנה סוס שחר וליושב עליו היו מאזנים בידו : ואשמע קול בתוך ארבע חיות אמר קב דגן בדינר 6

« ͹˹Թõ
 »