Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

ושלוש קבים שעורים בדינר ואל תרע את השמן ואתר ד היין: וכאשר פתח את החותם הרביעי שמעתי קול 8 החיה הרביעית אמרת בוא וראה: ואראה והנה סדס

ירוק והיושב עליו מות שמו וילך עמו. שאול וינתן

להם שלטון להרג עדי רבע הארץ בחרב וברעב ובמות 9 ובבהמות הארץ: וכאשר פתח את החותם החמישי ואראה מתחת למזבח את-נפשות הנהרגים למען דבר אלהים 10 ולמען העדות אשר להם: דיצעקו בקול גדול לאמר . עד מתי אדני הקדוש והנאמן לא תשפט ולא תקם אתי 18 דמינך מן היושבים בארץ רינתן לאיש איש מהם

בגדים לבנים ויאמר להם לנוח עוד עת מעט עד-כי

ימלאו עבדי אדונם ואחיהם העתידים להרג *) כמוהם: 12 ואראה כאשר פתח את החותם הששי והנה רעש גדול

היה והשמש היה שחור כשק שער והירח היה כרם : 13 וכוכבי השמים נפלו משמים ארצה כמשלחת התאנה 14 את־פגיה בהכרעה מרוח גדולה: רימושר השמים כמגלת 15 ספר וכל־הר ואי נער ממקומם : ומלכי ארץ והגדולים והעשירים והאלופים והגבורים וכל עבד וכל־חפש הסתתרו 16 במערות ובסלעי ההרים: ויאמרו אל-ההרים ואל-הסלעים

עליכר תפלו ואתנך תסתירו מפני היושב על הכסא ומחרון השה: כי בא יום חרובר הגדול ומי יוכל לעמדן

[blocks in formation]

1

ואשמע קול גדול אחד מן־ההיכל אמר אל־שבעה מלאכים לכו רשפכו צנצנרת חרון

האלהים בארץ: 2 וילך הראשון רישפך את צנצנתו בארץ ויהי פצע רע

.Niph ,לההרג dt% (*

ומרע אל האנשים אשר להם תו הבהמה ומשתחוים לתמונתה: וישפך המלאך השני את־צנתנתו בים ויהי 3 כדם המת ותמת כל-נפש חיה בים: וישפך המלאך 4 השלישי את-צנצנתו על-הנהרים ועל - בארות מים ויהי לדם: ואשמע את מלאך המים אמר צדיק אתה אדני 5 ההוה והיית ותהיה הקדוש כי שפטת את־אלה: כי 6 שפכו את דם הקדושים והנביאים ותתן להם דם לשתות כי נאוה להם: ואשמע אחר. מן־המזבח אמר כן אדני 7 אל שדי משפטיך נאמבר וצדקו: * וישפך המלאך הרביעי 8 את צנצנתו בשמש וינתן לו לשרף את האנשים באש : וישרפו האנשים בחם גדול ויגדפו את שם האלהים אשר 9 לו שלטון על־הנגעים האלה ולא שבו לתת לו וישפך המלאך החמישי את צנצנתר על-כסא הבהמה 10 ותהי מלכותה חשכה וישכו (כשך .rad) אתי לשרבותיהם מעצבון : דיגדפו את־אלהי השמים מעצביהם ומפצעיהם 11 ולא שבו ממעשיהם: וישפך המלאך הששי את צנצנתו 12 על-נהר גדול נהר פרת ויחרבו מימיו לפנות דרך מלכי מזרח שמש : ואראה שלשה רוחות טמאים כצפרדעים 13

מפי תנין ומפי הבהמה ומפי נביא שקר : כי המה 14 רוחות השדים עשור אותות היוצאים אל-מלכי הארץ וכל -התבל לאסף אתם אל-מלחמת יום אל שדי הגדול הזה: הכני בא כגנב אשרי השרקד והשמר את־בגדיר 15 לבל ילך ערום ואת-ערותו יראו :

ויאסף אתם אל - 16 המקום הנקרא בעברית הר רמגדון : וישפך המלאך השביעי 17 את צנצנתו בשמים ויצא קול גדול מן-היכל השמים מן-הכסא לאמר נהיתה: ויהיו קולות ורעמים וברקים I8 ויהי רעש גדול כמוהו לא היה מאז היות אנשים על־ הארץ רעש גדול כמוהן: ותהי העיר הגדולה לשלשת 9י

הלקים רערי הגרים נפלו, ותזכר, בבל הגדולה לפני אלהים 20 לתת לה את כוס יין חרון אפו : וינס כל־אי ולא 21 נמצאו ההרים : וירד ברד גדול מן השמים כככר על

האנשים וגדפן האנשים את האלהים מנגע הברד כי נגער גדול מאד:

שת

Offenbar. Johan., Cap. 18.

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ואחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים ולו 2 שלטון גדול ותאור הארץ מכבודו: ויצעק. בכח בקול

גדול לאמר נפלה, בבל. הגדולה ותהי, למושב השדים ולמשמר כל-רוח טמאה ולמשמר כל-עוף טמא - ושכוא: כי השקתה. את־כל־הגרים מיין חרון תוברתה ויזכר מלכי 4 ארץ וסחרי. ארץ עשרו. מגבורת תעכרגיה: ואשמע קול אחר מן-השמים אמר צאר ממנה. עמי לבל תתחברו 5. לחטאותיה. ולבל תקחו מנגעיה : כי הגיעו חטאותיה עדי 6 השמים :דיזכר אלהים את־ערכותיהן שלמו לה כאשר

שלמה לכם וכפלו לה כפלים כפעליה הכוס אשר נסכה ד בה נסכו לה כפלים : כאשר התכבדה ותתענג כן - תבר לה דאבה ואבל כי אמרה בלבה אשב מלכה ולא 8 אנכי אלמנה ולא אדע אבל: על-כן ביום אחד יבאר נגעיה מות ואבל ורעב ובאש תשרת כי חזק

אדני 9 אלהים שפטה: ובכו וספדו לה מלכי ארץ אשר הזכר 10 עמה והתענגר. בראותם את־עשן שרפתה: מרחוק יעמדו

מיראת דאבתה לאמר ארי ארי בבל העיר הגדולה העיר llהחזקה כי בעת אחת בא משפטך: ובכו והתאבלו סחרי 12 ארץ כי לא . יקנה עוד איש. את סחורתה: סחרת זהב

וכסף ואבנים יקרות ופנינים ובוץ וארגמן ושריקות ותכלת וכל-עצי אלמגים וכל כלי שנהבים וכל-כלי עצים יקרים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ברזל ושיש: וקנמון וקטרת ומשחה ולבונה ויין 13 ומרע

, רסלת וחטה ובהמות וצאן וסוסים ומרכבות, רעבדים רנפשות אנשים : ויסורו ממך אבי חמדת נפשך וכל-14 דשן וכל רצח סרו ממך ולא תמצאי אתם עוד: ועמדו 15 מרחוק סחרי הדברים האלה אשר עשרו בה בעבור יראת דאבתה בכים ומתאבלים: ואמרים אוי אוי העיר 16 הגדולה אשר לבשה בוץ וארגמן ותכלת ומצפה זהב ואבנים יקרות ופנינים: : כי בעת אחת אבד עשר כזה 17 וכל-חבל וכל-הלכי באניות והמלחים וכל- פעלים בים עמדו מרחוק : . ויזעקו בראתם את־עשן שרפתה לאמר 18 מה כעיר הגדולה: וישליכו עפר על- ראשיהם ויצעקו 19 בכים ומתאבלים לאמר אוי אוי העיר הגדולה

הגדולה אשר עשרו בה כל-אשר להם אניות בים מן יקרה בעת אחת כשמה: התעלסו עליה השמים והמלאכים 20 הקדושים והנביאים כי שפט אלהים את־משפטכם עליהן רישא מלאך אחד חזק את האבן כרכב גדול וישלך 21 אל-הים לאמר בשטף כזה תשלך בבל העיר הגדולה 8 ולא תמצא עוד: ולא ישמע עוד. בך קול מנגנים בכנור 22 ושרים ומחללים בחלילים ומחצצרים ולא ימצא בך עוד כל-חשב כל-חשב ולא ישמע בך עוד קול רכב : ולא 23 יאיר בך עוד אור

הנר. ולא ישמע בך. עוד קול חתן וקול כלה כי סחריך היו גדולי הארץ כי בכשפיך תער כל-הגוים : ובה נמצא דם הנביאים והקדושים וכל־24 אשר נהרגו על-הארץ

. . , רחל רהל . ftatt. חציר ,50 .pag ;לי ftatt לִי .39

.pag ;בְּעֵינַי fatt בְּעֵיני
קץ

·
;

. חציר
וּלְבד לבד .

; אביון ,95 .pag

.
88. sum ftatt cum
;
pag ;אחרים ftatt אהרים

.
.
.
.pag
.
111. Hithpal_ftatt Hithpa ;רצה ftatt רצה .110

-Pa8

Errata des Korrektors. Pag. 19. steht 3077 ftatt 3777pag. 34. vevb. ftatt verb. und ftatt: . .

.

mit III. 79977; pag. 52. gamacht statt gemacht; pag. 54. ist statt mit VIII. Bezeichnet ; pag. 57. tas statt ; pag. 61.

; . statt 71228; pag. 107. fehlt nach yoin die Bezeichn. Hiph. od. Pi. pag. ; .

[merged small][ocr errors]

אלהים

.לא

« ͹˹Թõ
 »