ประสบการณ์ชีวิต

ปกหน้า
satapol Channarong, 27 ก.พ. 2018 - 280 หน้า

 หนังสือ "ประสบการณ์ชีวิต" เล่มนี้ อาจารย์ไพบูลย์ได้เขียนจากประสบการณ์จริงๆ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแทรกอยู่ในตัว เป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่น่าศึกษา และมีหลายข้อความที่สามารถจะนำเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดี เพราะการศึกษานั้น จะต้องศึกษาทั้งในแง่ของความสำเร็จและความล้มเหลว ตลอดจนสภาพการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการทำงาน

 

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

คำและวลีที่พบบ่อย

๘ ๘ ๘ง่ ๘ม่ ๘มี่ ก็ ก็คือ กทม ก็มี กศ.บ กัน กับ การ การตลาด ของ ข่าวตะวัน เขต คน ครั้ง ครับ ความรู้ คือ คู่แข่ง ง่ จน จะ จาก จำกัด จำนงค์ ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เช่น ซึ่ง ซึ่งมี ดร.กิตติ ด้วย ด่อน บุนนาค ดาว ชาวเวียง ดูๆ เดชา เดลินิวส์ โดย โดยมี ได้ ตลาด ตันสัจจา ต่างๆ แต่ ทังๆ ที่ เท่านัน ไทยรัฐ ธีระชัย ธุรกิจ นรฤทธิ์ นอกจากนี นัน แน่งน้อย ใน ในที่สุด ในปี บริษัท บาท บุญชู โรจนเสถียร ประกันชีวิต ประชาชาติธุรกิจ ประเทศไทย ประวิทย์ ประสบการณ์ ปัญญา ปี เป็น ไป ผม ผู้ พญาครุฑ พร ศรีจันทร์ พอล พี.เอส.เอ เพราะ มนตรี ศิวะนาวิน มหาวิทยาลัย มานิต รัตนสุวรรณ มี เมื่อ ยิงไปกว่านัน รสสุคนธ์ เรียกว่า ฯลฯ ลูกค้า แล้ว และ วศ.ปทุมวัน วันดี ว่า วีระ บุญญานุรักษ์ ศิริรักษ์ ศุภมาส เศวตนันท์ สกุล สนธิ ลิ้มทองกุล สมชาย อเนกพุฒิ สมาคมฯ ส่วน สิทธิอำนวย สุขวัฒน์ สุธี นพคุณ สุเมธ สุรพงษ์ วรินทรเวช สุรินทร์ สุรินทร์ ธรรมนิเวศ โส ธนวิสุทธิ์ หนังสือพิมพ์ หรือ หาก แห่ง ให้ อังกูร อากร อินเตอร์ไลฟ์ เอนกพุฒิ เอ.ไอ.เอ Marketing

เกี่ยวกับผู้แต่ง (2018)

  หนังสือ "ประสบการณ์ชีวิต" เล่มนี้ อาจารย์ไพบูลย์ได้เขียนจากประสบการณ์จริงๆ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแทรกอยู่ในตัว เป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่น่าศึกษา และมีหลายข้อความที่สามารถจะนำเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดี เพราะการศึกษานั้น จะต้องศึกษาทั้งในแง่ของความสำเร็จและความล้มเหลว ตลอดจนสภาพการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการทำงาน

บรรณานุกรม