Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

1

Obv. 19.

Rev. 4.

Col. I, 9.

Oly. 9.

[ocr errors]

(?) אנא

.אנח

Obv. 4.

imnu, fem. imittu. ina im-ni-ka (=ID eklu. ana ekli (A-ŠA) ugari (A-ÞAR) ZI-Da-zu) K. 2769, Obv. 12/13; ilu-šu ilu an-ni-e tal-lim ma ... K. 5315, 15. imni-šu (AZAG) ilu ali-šu (il Ištar ali 278, erêbu. - I, I ina biti e-rab K. K. 3853, Obv, 6; a-na i-mi-it-ti(?) K. 7816, 7226, Rev. 5; ZR, No. 67 e-ra-ab.

I, 2 .... ki i-te-ru-bit mu-e-BÉL-NApox, enku.

e-ki-a-am en-ķu (NAM- dim) K. 2871, Obv. 13/14. AZAG-ZC) la i-se-it K. 3153, Rev.(?) 15:16. ardu. ana arad-ki

e-ri-zu) K. emûku a-na e-mu-ķi (il)Ašur K.8862, 3153, Rev. (?) 19/20,

urhu. ur-hi šum-ru-și ú-ru-uh narnimeku. nimeku (ŠI-AZAG) (il)E-a

kab-ti ( ... HAR-RA-AN (giš)MAR-RA) e-ris-tu (il)MA-MA K. 7816, Obv. 12.

K. 3479, Obv. 13/14. amašša. a-maš-ša

a-na ba-ni-ší

778(?). și-in-ni-ti ar-ka-a. K.3600, K. 2764, (bv. 10. enimme (= enu) time, when, K. 7897,

erinu, cedar (staff) ZR passim.

(is)erinu ellu ana ķâtâšu, written (iş)ERINir-și-tim ta-ni-u ( KÚR

AZAG-DIS ŠU 2- ší) K. 2613, Obv. Col. II,7; A-SE-IR-ra-gi); cf. 1798 A-SE-IR, K.

K. 9453, Obv. 5. 3479, Obv. 21/22. enûtu, dominion. il-ta-'i-i-du en

erištu, decision, will, wish. us-su K. 3258, Rev. 7; cf. Obv. 13.

e-rištu (il)MA-MA | nimeku K. 7816,

Obv. 12. i-na-uh-ši ba-lag-gu K.2054,

išdu. išid šamê u elât šamê K. 11173, Obv. 18.

tânihu. – ta-ni-hi (A-SE-IR-RA) napal-su-hu-ši K. 2054, Obv. 15/16.

mus I, ašru, sem. aširtu, sanctuary. -X, be gracious.

ši-ip-ta a(?)-ši-ir (il) Samaš K. 5142, Rev. 45; it-ta-na-an-ki K. 7816, Obv. 15. II, I

a-šir-ti K. 6981, 6. unninu, inu maš-tak un-ni-ni -ta-nam-in?) WX II, ašru, place. K. 7271, Obv. 14. II, 2 ut-nin-šu (

ašriš. da-ad-me -riš (KI-BI) -šak. GÁ-GA) K. 2871, Obv. 7/8; maš: tak ut- ka-na, K. 9279, 7/8. nin-nu -ta-nam-ir K. 7271, Rev. 9.

ašaridu, a-sa-rid ma-ta-sti] inna.-a-ain-na ta-mi-tuk.2764,Obv.11. SAG KÚR-KÚR [ ] K. 8917, Obv. 4/5, ox, enešu.

ša mu ni-šu K. 2875, (il Nin-ib ašaridu (SAG-DAN) E-kur K. 12, note.

5315, 13 ú-sa-ab, pr. n.(?) K. 2004, Obv. 10, note. wwx (=ZI-IR). mași napišti i-ta

isinnu. i-sin-nu și-ru ša (il A-nim šu K. 3153, Rev.(?) 13/14. K. 2920, Rev. 9/10. K. 2875, 7/8, note. uššušu, trouble, -šu-sa-ku rai'a

la ú-tas-sa-ka (SUR-SUR) ba-ku zi.na-ku K. 2764, Obv. 6. 7. K. 9279, II/12.

aššum. – áš-šum še-mu-u K.3477,Obv.6. uppu, tambourine(?) (SU)CB.

aštabiru. ma-har -ta-bi-ri K. 3600, ina up-pi el-lu ina li-li-is el-lu K. 4620, Col. IV, 8. 9,10, note.

it-bu-tu.

ina appia it-bu ļu(=A-ŠI. upuntu (written KU-KÚR-MÁL-LÁ) SUR-RA) K. 3153, Obv.(?) 5/6. fine meal (ZR s. v.). (karpat kal-lue nox, II, i ša a-kal ut-tu-u [ ] ša upuntu K. 6317, Obv. 6.

(? אסק

[ocr errors]

mee ut-tu-u K. 3153, Rev.(?) 2. 4, note; ipparu, another form of apparu K. lu ma-am man la ut-tu-ú (PAD) K. 9279, 11. 2875, 7/8.

! 13x, esênu. ul in-ni-și-in (HCR) 80,

utukku(?). ana e-ma-ti-šu ii-tuk-ķu ñ-19, 125, Rev. 1/2.

1 (il A . D.T. 46, Rev. 15. nPX. – II, 2 i-tak-ku-(AG-A-ES. itanu, mesh:?) K. 257, 73 (ASKT 126 ff.) A-AN) K. 9279, 13/14.

K. 2875, Introd.

5/6.

.אקה

.אתק

.בשה

[ocr errors]

it-ti-ķu [ ] IN-DIB-BA) burû (P?)

a kind of reed. — ki-a K. 2871, Kev. 21/22.

bu-ri-e (= GI-LÍL-MA-MAH) K. 2875, 56,

note. ba'itu, favorite. – ina ba(t) ?).':-ti

?(šú

bir-bi-ra-a-nu K. 6465, 4. (= ŠI-AN-ZU) K. 8917, Rev. 5:6.

GAŠAN. bêlu, fem. bêltu. be-li-ku

BUR-ZI-SAR-İL, with prefixed deter

minative karpat, K. 9453, Obv. 9; cf. GUB) I am mistress K. 257, 86 87 (ASKT

ZR p. 221a (karpat)BUR-ZI-GAL-SAR. 126 ff.) K. 2875, Introd.

birku. ina bi-ir-ki (HI) ša el-li-e-tim bâlu, brightness(?), light(?). ba.

K. II 173, Rev. 15/16. a-lum ur-pi-tu su-ud-di-ra-ši-ma K. 3600,

burâšu, cypress. I KA burâšu, writIV, 16.

ten i KA ŠIM-LI K. 2613, Obv. Col. II, 19. ba'ulâtu. ba-u-la-a-ti ana balat nap

ib-ba-as-ši mimma K. 9480, šâti-ši-na K. 3477, Obv. 13.

Obv. 13 bu'âru. bu-'a-a-ru tu-şa-pa pa-la

bišîtu. bi-šit uznâ K. 3477, Obv. 4. a-šu K. 9480, Obv. 5.

batůlu. — a-al ba-tu-lim (= CRU KALX17, III, 2 -bi-'i-ma (UD-DU') K. 1279, TUR-ra-gi) K. 3479, Obv. 23/24. Rev. 5; cf. io.

butustu K. 2875, 9/10, note. bûru, vessel, dish. ina bu-ur maka-li-šu 80, 7-19, 125, Rev. 12.

GI-GAB, altar (so ZR, s. v.) ina mukhi bikîtu. ba-lag bi-kit (A-ŠI-RA-gi) GI-GAB tašakkan(an), written (GAR-an -te-še-ru-ši S. 2054, Obv. 11/12; bij-ki- K. 5245, Obv. 13. tim ţa-bi-joša-ka-nu-ši l. 13/14.

gugallu. -g-gal fam K.2910, Rev.56. balaggu, lament, cry (= BALAG) gallû. - gallu limnu (= TE-LAL-HUL ) ina ba-lag-gu tak-kal-tu te-éš-li-K.

K. 5930, 3. 4620, 1/2, note; ba-la-ng-ga el-li l. 11/12 ; gitmalu. (il)Nusku git-ma-lum K. ba-lag bi-kit -te-še-ru-ši S. 2054, Obv.

9453, Obv. 14; git-ma-lum (= ŠÀ-ÁŠ-DU 11/12 ; . ú-na-ah-ši ba-lag-gu 1. 17. 18. K. 5261, 8/10; git-ma-lu (il Nergal K. 2920,

i-ba-al-la-a ú gaš-ru rabûti Rev. 7/8. (GAL-MEŠ) K. 2920, Rev. 12/13.

ša-ri-ip gup-ni 52. – li(?)-lid-ma lib-lu!

(U-TU- K. 5261, 9/11. L'D-DA-TI-LA) K. 8917, Rev. 34.

gašru. i-ba-al-la-a u gaš-ru (other balâtu. ķa-i-šu ba-la-!u K. 9480, readings possible) K. 2920, Rev. 12/13.

roba, III, 2 tuš-ta?)-bal-ki-il K.11 174, dadmu. da-ad-me (KÚR-KÚR) at-ris Obv, 14/15, note.

-šak-ka-na K. 9279, 7/8. nabalkuttu. ina na-bal-kut-ti-ka

777.

tar-ba-sa ina ram-ni-šu i-da-ak BAL-NE-ZU-NE) K. 2769, Obv. 8/9. (GE-GE) K. 9291, Obv. 19/20. biltu.

daianu. daianu šamê, written DIbamâtu (?).--ina ba-ma-at K. 3853,Obv.r. TAR-AN-e K, 6160, Obv. (?) 3; da-a-a-nu

lib-ni-ki (=. ra-an-SAR) și-ru ša ma(-tu] (= DI-TAR-MAH-KÚRK. 2871, Obv. 25/26; a-maš-ša a-na ba- | ŠI-NIM) K. 8917, Obv. 617; (it) Šamaš dani-šú K. 2764, Obv. 1o.

a-a-nu și[-ru] (= AX-UD DI-TAR-MAH banîtu, kindness. ki-bi ba-ni-ti K. K. 8917, Oby. 8/9. 7897, Obv. 4, note.

daltu. da-la-ti-šu ša-ka-ti K. II 174, -pa(?) lu-ub-ku-un-ki K. 7924, Obv.

Obv. 14/15. Col. I, 12.

ki-i dal-li-ki

=... A-NAbi-ra i-our-ri K. 261 3, Obv. DÍM K. 287I, Obv. 1/12. Col. II, 8; i-bar-ru și-bit(?)-su K. 7271,

-li-li-ka lud-lul - KA-TAR(bv. 12.

Zu he-SI-IL K. 2769, Rev. 8,9; idla dabêru. (il)Adad bêl bi-ri K. 8862, lil-ka K. 11174, Obv. 40/41; I, 2 avkallu Rev. 8; cf. ZR passim.

ilâni(pl) mud-dal-lum K. 3258, Obv. 14.

.בלה

gupnu, vine.

Obv. 4.

.ובל See

.בנה

,דלה

.ברה

.דלל

1

1

1. 5/6.

779, arkû.

.ושב

17, note.

.ולד

pas, II, I, li-'a-mu-dam-me-kat(?) arhu, month. arah (?) nam-ri-ir-ri pa-ra-as kar-ra-di K. 3600, Col. II, 6. ša (il)-tar K. 2920, Rev. 9/10; arah dumku, dunku. – dum-ki (ŠAG-GA; il)Adad -gal šamêle) u

(irșitim tim) BR. 7290) i-šu-ú K. 5117, 8/9; a-a-i dumki-ka K. 6497, 10.

(Sargon) a-lik ar-ki-e-ki dukku (= dunku ?) duk-ku-šá (= DUG- K. 3600, IV, 19; ana ár-ku-ka (EGIR) la GA-a-ni) 80,7-19, 126, Obv. 13/14, note. tu-tar(?) K. 5126, Obv. 8/9. danķu ta(?)-zu-uh dan-ka K. 6497,11.

III, I tu-še-šib K. 5260, Obv. dannûtu.-dan-nu-u-sa K.3477, Obv. 29. IT; tu-še-šib-šu-ma K. 2613, Obv. Col. II, 8;

duppu. dup ši-mat ilâni(pl) = DUB- cf. also KC-ma l. 9. Part. I, 1 (il)E-a NAM-TAR K. 11 174, Rev. 5/6.

a-ši-ma-ah-ri-ša K. 7816, Obv. 16; ina dikaru[=lin; cf. ZDmG 58,631, n.*] lib-bi-šu ul a-šib (TI) 80, 7-19, 125, Rev. ša ķi-ma di-ka-ri K. 6497, II.

3/4; a-ši-bat Ninua K. 9480, Obv. 8; a-šidaśpu. da--pa ku-ru-na si-mat ilu bat šamé(e) ellûti(pl) KI-?-AN-AZAGti-ka K. 5315, 12; ši-ti da-as-pa l. 14. LIL. K. 2769, Obv. 4/5. dišpu. 10 ka miris dišpi himêti(?)

qw1, šuttu.

Bêlša šutti D.T. 46, written MAŠ - ŠA - NI - DÈ-A-PP-NI- Obv. 7; K. 2613, Obv. Col. II, 2. NUN(?) K. 2613, Obv. Col. II, 18; cf. ZR, 701, šûturu.

AN-tum šú-tu-ra-[ti] No. 1—20, 11. 46. 139 et. al.

(=AN-NA-DIR-KIT, 1. e. dirig-gi) K.5144,

Obv. 7/8. 331, biltu (whether from the root 321 is doubtful) i-dan-ka bi-lat K. 7897, Obv. biltu ŠÚ K. 2875, 18/19.

187, to adorn. 20, note.

za'anu. ša pul-ha-a-ti sa-'a-niš K. li(?)-lid-ma lib-luţ U-TU-UD- 3477, Obv. 23. DA-TI-LA] K. 8917, Rev. 3/4; cf. l. 7/8.

za-in-ki (= TAG-TAG) (cf. BR. 38c5) For this form cf, lirid, DEL. Gram. $ 93.

K. 2871, Rev. 1/2. II, i mu-al-lid ilâni(Pl) D.T. 46, Rev. 18.

bilum ir-muk uz-za-ir (mualittu (part. fem.).

ummu alittu K.

un-ZU-TE) K. 11173, Rev. 11/12. 2004, Rev. 24/25, note.

ú -za-'a-áš-(= ŠU-TAG littûtu. ina lit-tu-ti-šu a-lak-ta (?) [ ] GA) K. 1279, Obv. 6. K. 6497, 4.

ZAG-SAL with prefixed determinative is odi, decorum esse.

as-mat

(musical instrument?) K. 3600, Col. I, 8, (= UL) K. 9296, Rev. 3/4. 7/8; cf. 11/12.

note. 15/16.

zîmu. zi-z-me ru--šu-u-ti K. 9480, Xb, II, 1 ú-šap-pi (il)E-a K. 6160,

,זאר

.(?) זאש

.

Obv. 2. Obv.(?) 7.

zirtu (972) ina sir-ti mu-ši K. 9453, šûpû. Bel şar-ra-du šú-pu D.T. 46, Obv. 4. [Cf. HWB 2656.] Obv. II; šie-pu-u UD-DU K. 9296, Obv. hat, to cry, lament, K. 2004, Rev. 11/12.

16/17, note. =I K. 9296, Obv. 13/14; zamaru (= SAR). za-mar be-lu-ti, ina a-și-ka E-TI-ZU-NE K. 2769, Obv. za-mar ba-la-ag-gi K. 4620, 3—8. 6/7. – II, I git-ma-lu (il)Nergal ša ana zumru. ina zu-mur K. 5118, Obv, 12. mâti (šadî?) șa-a (UD-DU) K. 2920, Rev.

ra-'a-ba-ku zi-na-ku K. 2764, 7/8. — III, i li-še-șa-a-ki (UD-DU) K. 2871, Obv. 6. (9). Obv. 27/28 ff. III, 2 la -te-șu-u K. ziknu (fem.) beard. ša zik-na el-li-3477, Obv. 30; -te-is-șul-u

. AŠ-ŠI) (ziknu KA with SA inscribed) K. 9299, K. 2920, Obv. 13.

14/15 (= Reis. P. 48). pi, šûkuru. ina i-la-a-ti šu-ku-ra- zakîķu K. 2875, Introd. DAGAL-DA-DA-KAL-LA-ME-EN,

lu-ut-laš-kar K. 3258, Obv. 9. K. 5144, Obv. 9/10.

tizkaru, tiškaru. -- kar-rad tis-ka-rum

.וצא

a-şu

.זנה

.זקר

,חדה

.ישר

Obv. 4.

[ocr errors]

(MAH-DI) K. 1279, Obv. 4; (il)Sin ti-iš- mûdû. ba-ri-e mu-di-e D.T. 46, Rev. ka-ri K. 9480, Obv. 3.

10; kab-tum be-lum mu-du-u (NA-AM-ZC";

ši-ma-ti K. 9312, 6/7. II, i huud lib-bi (= ŠÀ-GA- ûmu, storm. K. 2875 often; see InLİL K. 9296, Obv. 9/10.

troduction. hadů. šum-ma CZU(pl) i. e, šire

935. — bu-'a-a-ru tu-us-șa-pa pa-la-u-šu ha-du-tim, K. 3853 Rev. 8.

K. 9480, Obv. 5. 717?), pret, a-hu-du K. 9480, Obv. 9.

e-pa-ša zêr-šu i-šir K. 7226, hîratu. - hi-rat (il Samšili) K. 7271, Rev. 10 (= ZR, No. 67). III, 2 ba-lag

bi-kituš-te-še-ru-ši (SI-MC-NA-AB-DI) S. un, I, 2, ah-ti-šú-šu (ASKT 31, 38) : 2054, Obv. 11/12; muš-te-ši-ir D.T. 46, K. 2875, Introd.

Rev. 6. HU-KAK-DU-MA with prefixed (amel) K.

mêšaru. mi-ša-ri (... ŠA-SI-DI; K. 5245, Obv. 6, mûdû işşur?(?).

8917, Obv. 2/3. halhallatu, cymbal(?), tambourine?). hal-hal-la-ti u ma-an-ci-i K. 4620. 11/12.

KU-A-TIR (a kind of meal; cf. ZR) K. ha-lip (il kúl-lum TIG-UD

3853, Obv. 2; KU-A-TIR tasarrak (written DU-NE-AN-NE K. 5261, 4/6.

DUB-ak) K. 5245, Obv. 9. hal-lu-ta-nu-u K. 6465, 6. 8. 10. 12.

783, to prostrate oneself. 11/11 himêtu, butter, written NI-NUN (9) K.

-kin, K. 5260, Obv. 15. 2613, Obv. Col. II, 18.

ku'aru (proper name?) și]-ir ku-'a-u-ra ha-ma-și-ru ša ri-mi-ki K. 7924, Obv.

(=EDIN-A-HA-KI-gi) K. 3479, Obv.25/26; Col. II, 13.

cf. Reis. p. 55, 6a, hisbu = MA-NIN-GAG-BI(?) 83, 1--19,

i-kab-ba-sa-am ma-ah-ri-ša K. 691, 8/13

7816, Obv. 14. 999, be waste. – III, 1 mu-šah-ri(?)-[ib

KU-DUB-DUB-BU = sirku(? so ZR, No. kašta] MC-GI-A-RI-A IS-TIR K. 5261,

24, Rev. 7) 3 KU-DUB-DUB-BU tattana8/10.

di (written RU-RU-di) K. 5245, Obv. 12. 710. – III, i ša zi-kir-šu šuh-tu K. 3258,

317.-II, i mu-kil-lat na-pis-'ti, K. 3477, Obv. 18.

.חלת

.כבס

Obv. 19.

.כון

II, 1 -di (is)kussé-$ki-in-ni DX13, têmu.

ļe-mi-šu K. 7816,

K. 3600, IV, 21; perm. ki-niš kun-nu-i Obv. 6.

K. 1279, Obv. 9; part. mu-kin-at man-sa-(as) II, 1 (II, 2?) nțabbi K. 2875, (= MU-UN-GI-NA GIŠ-GAL) K. 5118, 21/22, note.

-- .טבא

Obv. 7/8. -- II, 2 uk-tan-nu K.9480, Obv.10. Ora, present, offer.

tri-!ay-ha kettu. – || mi-ša-ri K. 8917, Obv. 1. K. 5260, Obv. 2. 8. 17.

kakku. kak-ku (is)KU K. 5124, 3. — ta-be = 47 K. 9296, Obv.

Obv, 18/19 5/6; cf. 1. 8.

kakkabu. ši-mi-ta-an kak-ka-ba (= tấbu. ķanû âbu (i. e. GI-HI-GA) AN-USAN-MCL) K. 5142, Rev. 6/7. K. 9453, Obv. 7; see ZR 130, 32.

kalû (priest)

US-KU-E K. 4620, tâbiš. bi-ki-tim ļa-bi-i-ša-ka-nu-ši S. 2054, Obv. 13/14.

kallu (a dish). - (karpat) kal-lu upuntu tiparu, torch. be-lum na-ti-pa-ri

K. 6317, Obv, 6. (U-NE-SCD-UD-IG) K. 5261, 5/7; !i- nos, extol, praise. kun-na-a rimparut GI-BIL-LÁ K. 9453, Obv. 7. nzi-tu K. 3600, IV, II, note.

kanzabu (musical instrument"). el-lim ša (il) Šamaš la i-du-í an-za-bi K. 3600, I, 8. = NI-ZU-ZL-AV) S. 2054, Obv. 9'10;

W: Bal mu-ki-niš mât .... D.T. 46, ti-du-šu-nu-ti K. 5324, 6; cf. 7. 8. 9.

3-8.

.רדא

Oby. 9.

.מאה

,כפר

2

.מגר

.(?ב) כפר

.מות

P. 14, 20f.

,כרב

Rev. 4.

.כרר

.מלא

II, 7.

kisikku KI-SE-GA) K. 2004, Obv.

li-ma-'a-u-ki

ab-I-I 17, note.

K. 2871, 25/26. kispu (ZR, S, V., an offering for the

WRI(?) disregard, overlook. ul dead; contrast, JOHNSTON in AJSL 16, 34). i-miš (other readings possible) NIki-is-pi K. 6317, Obv. 9.

KÁT (? )-KÁT(?)].
I, a-na bu-ú-li kit-pad K.

mat-i la ma-gir (NU-ŠE-GA) 1453, 14.

(il)EN-LIL 83, 1-19, 691, 5/10. II, I destroy, kill medilu, me-di-li-ša (giš) ŠÚ-DI-EŠ K. 2875, 5/6, note.

AN-NA-BI K. 11174, Obv. 16/17. kasû, cold. im-ma u ka-și-a K.

(il)Ašur ul-la me-it K. 3258, 3153, Rev.(?) 5/6.

Obv. 26 (28) kirêtu, joy K. 2875, Introduction; Reis. mazû, see manzů.

1o. -- a-mah-ha-raš-šu K. 2871, Obv. kiir-bi (is)kakkia(Pl) K. 9480, 4; ša la im-mah-ha-ra (NU-GE-A) K. 5261,

8.10; am-hu-ru K. 6981, 10; a-na ma-hir kurgarru. — (amel) KÚR-GAR-RA(P1) (isha!-ți K. 2764, Obv. 3.

) K. 3600, Col. I, 10, note.

mênu, see minnu. kurunu. ku-ru-na si-mat ilu-ti-ka K. mittu. mi!-!11 (is)KU [ ] (a wea5315, 12.

pon) club(?) K. 5124, Obv.(?) 16/17; of. kúr-pi= PĆ-SAG K. 2875, 35/36, note. Tablet of Creation (King) Vol. II, 74. hi?)-ip-pu ta-kar-ar(t) K. 7226,

tumalli-ma tukân(an) written Rev. 3. (= ZR 67). II, 2 uk-ta-ar-ri- DIR-ma DU-an;(ZR passim) K.5245, Obv.it. ra?) K. 7816, Obv. 18; cf. ZR, No. 60, malahu, sailor. (amel)malahu ša riObv. 7, note (p. 175).

DU wii-[ki] written (amel) MÁ

K. 7924, Obv. katû, weak. mu-ša-as-ra-a-at ka

DU ti-e | la-ab-ni.

malilu, flute. ša ma-li-li și-in-ni-ti

K. 3600, Obv. I, 9. i-la-ab-ba-bu K, 9296, Oby. 2. 23.

mu-na-bi-iš KIT(E;-DIB-BA K. 5142, i-lab-bi-nu-ši K. 3477, Obv. 16.

Rev. 8/9. labnu, fallen. mu-ra-hi-ša-at laab-ni || katê K. 3600, IV, 12.

maa, recite, written KIT-nu K. 5260, libittu. it- ta - di li-bit-ti K. 7816,

Obv. 6; cf. ZR; I, 2(?) im-ta-111-u K. 6465, Obv. 21.

5-II.

minûtu. III, i šul-bi-ri palà-šu K. 3600,

mi-na-n-a-ti K. 7924, Obv.

Col. I, 14. IV, 21. lib-SI-GAN-ra-a (libbirâti ?) K. 7897,

manzû (= mazû, or from 179?) = ME-ȘI

(a musical instrument); hal-hal-la-ti u maObv. 14, note; K. 1453, Obv. 12.

an-zi-i K. 4620, 11/12, note. lalû. – la-li-šu și-ri (= MAH-LA-LA-A

minnu mênu, crown. ina agê AN) 83, 1-19, 691, 7/12. lilisu. ina li-li-is el-lu (LI-LI-ÉS) | bêlûtim mi-in-nim (MEX) ibbi K.11.173, Rev.

13/14. K. 4620, 9, 10. 12> (?). — e-te-el-mi-in K. 11173, Rev.6.

mași, how long: ma-și (IB-SI) nalipû, bowels(?), tallow(?), feelings(?) pis-ti i-ta- ští-uš K. 3153, Rev.(?) 13/14. K. 2875, 11/12, note.

.לבב

.לבר

a

ša ma-șa-ta mál lib[ ] K. liptu (705) destruction, pest.

3477, Obv. 31. lip-tu nu-šur-ru-u K. 3600, IV, 23, note.

mât mâgiri şarriš tu-malipittu surroundings, environs (=

as-și (SAL-SAL) K. 1174, Obv. 22/23, ŠE-IB) K. 2004, Obv. 19, note.

note.

32, namsaru. la pa-du-u nam-saMU. (amel)MC ša ri-mi-[ki] K. 7924, rum zak-tíí K. 3477, Obv. 22; nam(?)-sa-ru Obv. Col. II, 8.

pi-tu-1 K. 3600, Col. I, 1. 2, note.

.I מצא

.II מצא

« ͹˹Թõ
 »