Ҿ˹˹ѧ
PDF
ePub

.מקת

.נמר

.מרץ

.משר

.נצר

.נקה

.נקר

. mu-šam-ki-ta-at xa-'a-i-ri K. K. 3477, Obv. 28; perhaps, .... harim 3477, Obv. 26.

biti nu-uk-ku-ru K. 5324, 4. mirsu (?) written ŠA-NI-DÈ-A. K. 2613,

. II, 1. mu]-nam-mir ik-li-ti K. Obv. Col. II, 18; ZR, p. 99, note a. 9453, Obv. 16; IV, 2 kima imu it-ta(?)mar-și K. 5930, 6.

na(?)-an-nar (UD-DU) K. 1279, Rev. 2, šumruşu. ur-hi šum-ru-și K. 3479, note. Obv. 13/14,

namrirru. arah (?) nam-ri-ir-ri ša murašû. – mu-ra-šú-u ša ri-mi-[ki] K. (il)-lar (=IM-GAL) K. 2920, Rev. 9/10; 7924, Obv. II, 12.

ša nam-ri-ri iz-su-ti(=IM-GAL) K.5261,2 3. mašmašu. iz-zu maš-maš (il)

nos, tear out. K. 2875, 3/4, note; K. 9453, Obv. .

perhaps: na-an-si-ih NAM-BA-RA . ú-maš-šir K. 7924, Obv. Col. K. 5126, Obv. 3/4. I, 16; III, 2 j-lat ma-ta-a-ti muš-tam-še-rat nissatu, lament. K. 2004, Rev. 16/17. (SI-LIM). Or should we read muš-te-se-rat nipšu. ni-ip-še SIG-GAN-BAD. K. (= SI-DI)? K. 518, Obv. 9/10.

7226, Obv, 5 (- ZR, No. 67). mutu, man, spouse. ana mu-ti-ki

e-ki-a-am sa it-ta-as-ru-ma K, K. 7924, Obv. I, 6.

3153, Rev.(?) 17/18. mâtu.-ma-a-ti (=KALAM-MA)K.2920,

. lu-ták-ki K. 7816, Obv. 10; Obv. 6/7; ma-ta-ta (KÚR-KÚR-RA) K.2769, written BAL-ki K. 5260, Obv. 3. 9; cf. I Obv. 16/17

and ZR s. v.

. mât nu-kur-ti .... tak-eur NA with prefixed is (= iršu bed?) K.

K. 11174, Obv. 24/25. 7924, Rev. IV, 4.

3, to tremble K, 2875, Introd. Ni with prefixed amel(= barû?) K. 8862,

xw, lift up. ta-na-áš-ši K. 5260, Rev. 8.

Obv. 12; bit ni-[ini] E-I-NE [ ] tanattu (from 783). — i-lat ta-na-da-a-ti

K. 11174, Rev. 11/12; II, 2 un-tis-ša iu (Nana) K. 9480, Obv. 2.

dan-nu-u-sa K. 3477, Obv. 29. nigissu, cleft, hole. ni-gi-biti

.

šaptá-ša(pl) i-na-šik K. 7226, K. 5324, 17; cf. ASKT 93, 39.

Rev. 6 (ZR, No. 67). šip-tum id-i (imperat.) SE

w, nušurrù, diminishing. K. 1279, Rev. 9. I, 2 it-ta-di li-bit-ti K.

šur-ru-u K. 6981, 3. 7816, Obv. 21. nidû(?). ta-dan ni-du-ku K.2764,Obv.12.

3, II, i destroy. šadê (Pl) ú-na

al-tar 770, written RU-di (= tatlanamdi) K.

NAM-TAR-TAR-RI (a derivative 5260, Obv. 10; cf. ZR passim.

from namtaru?) K. 9291, Obv. 15/16; cf. 5. 013. nu-ha harrânâtu( PI) K. 6497, 7; ka-a- ši li-ni-ih-hu-ki (KU) 83, 1-19, 780, destroy. ul i-si-id a-na da691, 12.

riš K. 1453, Obv. 9. - pu-zu-ur biti iz-sa-as-su K. 5324, sibbu, threshold (90). ina sib-di 13; cf. 14. — I, 2 it-ta-zis (GUB) K. 2871, bîti-šu K. 3853, Rev. 7. Rev. 31/32.

. na-as-hi-rim-ma (GUR-ANuzuzzu. ana la ú-zu-uz-zi-ka (GUB) ŠI-IB) K. 3153, Rev.(?) 19/20. K. 5126, Obv. 5/6.

sukkallu, perhaps suk(?)-kal(?)-li, premanzazu. mu-kin-at man-za-[az] ceded by Bu-ne-ne, K. 2769, Obv. 11. (GIS-GAL) K. 5118, Obv. 7/8.

. bêltum la ta-sa-kip (GUR) K. n hat-tu ni-țu-tum (SIG-SIG) K. 3153, Rev.(?) 21/22. 3153, Obv.(?) 11/12, note.

sikkuru. sik-ku-ri-ša (giš)SAGnikiltu. ka-raš nik--a-ti K. 3258, KUL-AN-NA-BI K. 11174, Obv. 18/19.

simânu K. 2875. 7/8, note. 09. — și-it pi-z-šu šamé(e) u irșitim(tim) summatu. TU-HC(pl) i. la ut-tak-ka-ru (KUR) K. 9279, 3/4; cf. mâti ..... ta-pa-far K. 5245, Obv. 14.

.נשק

.נדה

.סחר

.סכף

.נטה

Obv. 17.

e.

.פרכה

note 12.

.פרש

sunku. su-un-ku (= GCG) K. 11174, pisalluru (??). pi-sal-lu-ru šariObv. 26 27

mi-[ki] K. 7924, Obv. II, II. sinnišu. si-in-ni-ša-ku 'I am (the) purîdu IVR. 26, No. 4, 2; K. 2875, woman

an' Reis. p. 106, 39/40; K. 2875 Introd. (Cf. above, p. 334.] Introd. sin-niš-ši-i šal-meš SAL- parakku (bara). --- ina Ni-ip-pu-ru paBI(?)-DI-BA (?) (MA?) K. 8917, Rev. 1/2. rak-ku și-ri 80, 7-19, 126; Obv. 7/8. sissik tu. sissiktu (KU-ŠÍK) (il)E-a

la na-par-ka-a li-pat-ti uz-nu K. 5324, 11.

K. 3258, Rev. 12. sêpu, a kind of grain, ZR, No. 66, parşu.

mu-dam-me-kat(?) pa-ra-as si-e-pi K. 7226, Obv. 8. kar-ra-di K. 3600, II, 6. NDO, II, 1 ú-sap-pi-ih-ka (=

. tu-šap-ra-áš K. 5242, Obv. 18. BIR-RI) K. 5126, Obv. 8/9; mu-sap-pi-ih

paruššu (= (giš)BAR-UŠ) K. 3153 ša-di-i (= PA-I KÚR-KÚR-RA) K. Obv.(?) 9/10. 5261, 5/7.

1wD. ú-šap-šah-ši (=TE-EN TE-EX) 190. šadî išteniš asappan Reis. p. 99, S. 2054, Obv. 17/19. 53; K. 2875, Introd. ir-si-tim man-nu

tapšuhtu. - bit tap-ši-uh-ti (= Ê-IDis-pu-un (SE) 81, 2—4, 247, 15/16; cf. Reis.

KI-IM-DC'B-BU-DA-NA) 83, 1-19, 691, 27, 24.

6/11; a-šar tap-šú -uh-tu (= KI-IM-DUB saparu, net (= SA-PÁR); see K. 2875, .) K. 11174, Rev. 13/14, note. Introd.

paššūru. — (is) **** RU-di, i. e. supûru, fold, рер.

și-e-ni ina su

paššûru tattanamdi K. 7226, Obv. 51= puri (AMAS) K. 5117, 6/7.

ZR., No. 67). sirķu; see KU-DUB-DUB-BU.

pa-ši-ši-ki (=

ab-gasattuku. -- pa-ri-su sat-tuk-ki K. 3600, BT) K. 2871, Rev. 5/6; ša pa-ši-ši (= IV, 26.

GI-NE-KA A KU) K. 3479, Obv. 19/20.

[ocr errors]

.פשש

.

.פטר

.צרח

3XD, III II tu--pal | tak-kur K. 11174, Obv. 24 25

padû. la pa-du-u nam-șa-rum saķ-K. 3477, Obv. 22.

puzru, secret, secret place, pu-su-ur biti iz-sa-ar-zu K. 5324, 13. puhâdu (=

3).

(24) Phâđể t?) ellûti(pl) al-pu pi .... K. 8862, Rev. 6.

napharu. ina nap-har mâti (= KÚR-TIK-DIR) K. 5008, Rev.(?) 3/4.

- summâ ti(pl) ... ta-pa-tár K. 5245, Obv. 14.

pû. ina e-piš picka (= KA-BA-zu) K. 11174, Obv, 36/37.

palgu. ina rap-šu i-ku u pa-al-gu K. 11173, Obv. 10.

palâhu. - imperat. pilah) K. 7897, Rev. 3, note.

isittu (ERIM) mu-pal-lik K. 5315, 9.

.

ta-ni-hi na-pal-su-hu-ši MU-NA-KU-RU-NE-ES)S. 2054, Obv. 14'15.

pulpul. — pulpul apil pulpul, written BULBUL-A-BULBUL K, 5324, 2.

Beiträge zur semit. Sprachwissenschaft. V.

şîru. i-sin-nu și-ru ša (il)A-nim K. 2920, Rev. 9/10.

3. — Bel șa-bit mâtâti D.T.46, Obv. 10; III, I šin-na-ti ú-ša--bat-ki K. 7924, Obv. I, 9.

şibittu. i-bar-ru și-bit(?)-su K. 7271, Obv, 12.

șillu. (karpat) șil-li K. 2613, Obv. Col. II, 20.

şulûlu. ti-ra-nu-14 sa şu-lul-šu K. 5135, 10; șu-lu-lu kit-tu K. 2769, Obv. 3.

i-șar-ra-ah (AG-GA) K. 2871, Oby. 5/6.

șirhu, cry of distress K. 2875, 1/2.

şar-ri-iš (ZAR-RI-ES) K. 11174 Obv. 22/23, note.

şurarû. şu-ra-ru-u ša ri-mi-[ki] K. 7924, Obv. II, 10. a-na șu-ra-ra-an-ni K. 6317, Obv. 7. See ZR, No. 66, 6 and BAR IV, 519 (a kind of wine).

șinnu, stinging(?). - și-in-nu e-ri-bu lim-nu zi-ir-zi-ru K. 3600, IV, 24, note.

sinnitu (musical instrument) ša ma-li-li și-in-ni-ti K. 3600, Col. I, 9.

44

.פלך

[ocr errors]

.פלסח

.קאה

.(?) קדש

.קיש

.רמך

.קלפא

Obv, 2.

.קצר

,to ask שאל

- (il) Šamaš ú-ka-'u-ris-su K. 317, to recompense. i-re-ab-šu 7897, Obv. 7, note.

lum(?;-nu K. 7897, Rev. 8, note. Sap lik-bi (= AN-AB) K. 2871, rîbtu, pl, rîbâti, equivalent, recomRev. 23/24; lil-bi ga-AB) K. 2769, pense. *i-na ri-ba-a-ti-ša (il) Šamaš Obv. 10/1; lik-hi (= he-ib-BI) Rev. 4/5. ú-ka-'u-ú ris-su K. 7897, Obv. 7, note. ().

kad-šu-ti K. 257, 81 (= Dan, written TAR-kas, K. 5260 Obr. ASKT 126 ff.) K. 2875, Introd.

7. 16: cf. ZR; passim. kûlu. ku-u-lu ì ku-u-ru K. 1453, riksu, arrangement. ana mahar Obv. 18.

riksi, written ana ŠI-SAR, K. 6160, Obv.(?)6; . i-ka-a-ša zi-ru K. 9480, Obv. 6; 1 of. ZR; ri-kis K. 6317, Obv. 5. ar-ku ûmê(pl) ķa-i-šu ba-la-ļu . 4.

markasu. mar-kas šamêle) u irșisp. ha-lip (il)kúl-lum (= TIG-UD- tim(tim) D.T. 46, Rev, 16. DI'-NE-AN-NE) K. 5261, 4/6.

ramů.

ra-mat ki-rib K. 3477, Obv. 3. ķullultu, shame, disgrace. la

. i-ra-muk K. 3853, Olv. 7. i-se-it kul-lul-K. 3153, Rev.(?) 15/16. ruşuntu, strong, mightye). šur-ba-a

ina ni-kil-pi-ša Reis. p. 8, ru-șu-un-tu K. 3600, IV, 14, note. 74 75; K. 2875, Introd.

*un, be angry at oneself, repent(). kanû. (Sargon) şa-bit şa-ni-ki K. ta-ra-as-ši ar-ka-niš K. 7897, Obv. 10. 3600, IV, 18.

ruššû. zi-z-me ru--šu-u-ti K. 9480, kinazu. ki-na-az zak-tum K. 3153, Obv.(?) 17/18, note. zêri-šu i-ka-șur K. 7226, Obv.3;

hXW, I, 2 to seek. ši-te-'u-u (KI-KI) cari-8 ta-ka-jar Rev. 7.

K. 2004, Rev. 30/31, note. 77P, kardu. šumê kardûti K. 2875,

, šituitu. ša ilani(pl) Introd. fem, karittum K. 9480, Obv, 1.

a-na ši-tul-li K. 3477, Obv. II. . ak-ru-nu (SAR) K. 2871, Obv.

širu, flesh. šum-ma širê (i. e. LZC

pl.) ha-du-tim K. 3853, Rev. 8. karşu, slander. e ta-kul kar-[si]

80 V, šer-ra (for šêra) evil, sin K. K. 7897, Obv. 4 (6) note.

2875, 25/26, note.

now, oppress, subdue. - a-na ša() ra'abu, anger, rage. ra-'a-ba-ku si- bu-ú ha-as-a-ri] K.7271, Obv.8; perhaps bilum na-ku K. 2764. Obv. 6. 8.

ina ša-bu-1 (KUL-gi) K. 11174, Obv. 30/31. 9x7, to quake, tremble. K. 2875,

() . ú-ša-biš K. Introd.

2875, 23/24, note. râdu, thunderstorm Reis. p. 39, 8;

. išid šamê u elât šamê -gamK. 2875, Introd.

mu-mu-šu K. 11173, Obv. 4; cf. 3. DX7, to feel pity, love,

šagapiru, potentate. ša-ga-pi-ir rêmu(?) ina ri-mi-ki K. 7924, Obv. II, 3; D.T. 46, Rev. 5. cf. 6–14.

šadû, mountain. mu-šap-pi-ih šaPX7, IIII -ri-iş K. 2875, 21/22, note. di-i(= .. PA-I-KUR-KUR-RA) K. 5261,57.

X7, IIIII ka-bit-ta -riš (= SIR-GA) 770. ša a-na lil(?)-u -du-du K. K. 11174, Rev. 3/4.

6497, 9. -37, III, 1 šur-bi-ba za(şa ?)-ba-a-ti

šadurru, early morning light K. K. 6497, 7.

2875, Introd. 137, II, I ilu u šarru u-rab-bu-u K.

(. j-šu-ub-tu-ši K. 3477, 7271, Obv. 13; Rev. 8. č urbû. šur-bu-u K. 5315, 2.

10. mêdiliša la-ás-hu-ur(?) (=MAR) tarbasu. al-pi ina tar-ba-și (= TUR) K. 1174, Obv. 16/17, note. K. 5117, 4/5.

- 7W Reis. p. 64, 10; K. 2875, Introd, šurdûtum (1779 I). butuştum šur- šitūtu, freedom?). - fi-ft1-us-su K. du-tum K. 2875, 910, note.

7897, Rev. 5, note.

.קרן

17 18.

.take away (שבס) שבש

.שגמם

.(שוס or) שוב

Obv. 15.

.שים

.שפר

šaķû,

.שכן

note.

.שרח

Obv. 5.

Or

,שתה

šim-ta i-šim-mu-(= TAR) | šipâtu. — SIG-ZCN (i. e. šipâ'u) ár-ji K. 11173, Rev. 17/18; mu-šim ši-ma-a[-ti] K. 7924, Obv. I, 4. 5. K, 9299, 9/10 (REIS. P. 48, 13/14).

. (il)Nin-ib is-pu-ra ...K. 2764, šimtu. (pul-luh-tum šaši-mat ba

Obv. 1. la-di]= NAM-TAR-NAM-TI-LA) K.5118, šipru (= KIN). šip-ri gal-tum K. Obv. 1-4; a-na bil ši-im-ti K. 7816, Obv. II. 3153, Obv.(?) 15/16. šuklu (k?), MAS-PÚ and AN-BUL,

now, be high, exalted. K. 2875, 7/8, note.

fem. ša-ku-lu K. 5144, Obv. 6; ina i-la-a-ti . I, 1 [bi]-ki-tim ta-bi-j-ša-ka- ša-ka-ti (= DAMAL-DA-AN-DA-KAL-LAnu-si (MAR). S. 2054, Obv. 13/14. ta-šak- ME-EN) K. 5144, Ob. 11/12. kan K. 5260, Obv, 18. II, 2 tuš ()- 3, to tremble(?) K. 2875, 13/14, ta-kan sik-ri-ka D.T. 46, Rev. 22; cf. 24. IV, 1 -šak-ka-na (GA-GA) K. 9279,

-tar-rah K. 3477, 7/8; -ša-kin-ma (GÁ-GA-GA) S. 2054, | Obv. I. Obv. 6/7.

šitrahu. šit-rah și-rum (=GIRI-GAL) šakkanakku. a-na šakkanakku (writ- | K. 1279, Obv. 1; šit-ra-hu K. 5315, 5. ten NER-ARAD) ka-ti-ia K. 2764, Obv. 4. šurmênu. (is) ŠUR-MAN K. 9453,

bw, to cut through.-sikkûriša tu-šalli! (= SI-IL-SI-IL) K. 11174, Obv. 18/19. 970(?) to burn. [mu)- šá-ri-ip gupobw. — II, i tu-sa-lam K. 7226, Rev.8;

ni (= .. MU-UN-DAN-DAN). ú-šal-lam Rev. 10; šul-li-me mur-nis-ki K. should we derive this from 37x? K. 5261, 3600, IV, 22.

9/1. šalmeš. šal-meš (= DI-BA? or MA?)

šarru. ša šar-ra-ni ( U-NE-NEK. 8917, 1/2; 7/8; Rev.

KU) K. 3497, Obv. 17/18. šalummatu. na-ša-lum-mat

. ši-ti da--pa K. 5315, 14. SU-ŠI) K. 1279, Obv. 2.

šutukku. šú-tuk (il)A-nun-na-ki K. šalšû. – šal-ši-i lib-lu! K. 2769, Rev. 3. 9453, Obv. 12; cf. ZR, P. 225b. šamûtu Reis. p. 39, 8; K. 2875, Introd.

maštaku. ina maš-tak un-ni-ni šumêlu. ina šú-me-li-ka (= ID-KAB- ta-nam-ir?) K. 7271, Obv. 14; cf. Rev. 9; Bl-zu) K. 2769, Obv. 14/15 a-na šú-me-li K, 2004, Rev. 21/22, note. K. 7816, Obv. 20. šamallû, agent (commercial)

ana ša-
ti'âmtu.

ki mu-um ti-amtu ma-al-li ... U-KAN-LAL K. 5117, 2/3. K. 9480, Obv. 15. The same ideogram in Laws of Ham. Rev.

.
il-bu-u

ZI1, 13 et al. See note in SCHEIL's edition, MAL-NI) K. 3479, Obv. 27/28. p. 53; also KB III, 123, note; VI, 490.

.

-tab-ba-ku mâlâti(pl). K. šamnu, oil.

libbi šamni, written ŠÀ 6497, 8. T, K. 2613, Obv. II, 4; cf. ZR, No. 11,

,תבה

.תבך

tigů. kalû abrutum ina ti-gi-i (LUBRev. II, 4.

DCB) izzazzuni. šimêtan. ši-mi-ta-an kak-ka-ba

TIG-GAL-TIG-TUR-TIG-SA-HAR-RA K. AN-USAN-MUL) K. 5142, Rev. 6/7. 5126, Obv. 7; cf. ZR, p. 148, 27. jsw. la -ša-an-na-an-na (=DU-DU)

tû, incantation (= KA with LI inK. 9279, 8./9.

scribed). tu duk-ku-ša 80, 7-19, 126. sennu eru ŠIN) K. 2875, 11:12 note. Oby. 13/14, note.

. al-si-ka K. 5315. 11; i-ša-as-si talîmu. (Nana) ta-li-mat (il) Ša-maš K. 2004, Rev. 11/12, note; ša-si-ki K. 7816 K. 9480, Obv. 3. ša-as-si-ši (= DÉ) K. 2871,

tamîtu. a-a in-na ta-mi-tu ... K. Obv. 9/10.

2764, Obv. II; ta-mit pirišti (written ADšaptu, lip.

(PI)-ša K. 7924, HAL); cf. ZR, No. 24, Obv. 39. Rev. Col. IV, 2.

tamûtu. ta-mu-tim bi-e-ti bit ta-mu

.שסה

Obv. 9:

ti-ia (= Ê-KI-BI-ŠA-NA-KA) K. 3479, Obv. 15/16.

tumanû. tu-ma-nu-u ša ri-mi-[ki] K. 7924, Obv. (ol. II, 14.

tappû. be-lum tap-pi-e K. 9453, Obv. 17.

tirgu. a-na ru-bi-e ti-ri-ka-ti .... K. 2764, Obv. 2.

710. – i-ta-ri a-na ti-it-ti K. 1453, Obv. 6; ana ár-ku-ka la tu-tar (NA-A.V-GE-GE).

tirânû. ti-ra-nu-u ša $u-lul-ša K. 5315, 10.

Jnder to Godb.

A-a K. 2613, Obv. Col. II, 14. | 16; K. 7226, Rev. 4; K. 9296, Obv. 15;

Adad K. 8862, Rev. 8; K. 6160, Rev.(?) | K. 3853, Obv. 5. 6; K. 6160, Rev.(?) 3; 7, 8; K. 2013, Obv. Col. II, 14. K. 2920, K. 2013, Obv. Col. II, II; K, 2920, Rev. Rev. 56.

9. 10; K. 3600, Col. II, 4.
AG-TUR-NUN-A K. 9312, 2.
A-la-la K. 5315, 8.

Kettu K. 2613, Obv, Col. II, 15.
Anu K. 11 174, Rev. 16; K. 3258, 6;
K. 2920, Rev. 10. 17.

Lamga-šà-ga (= AYYY 73) A-nun-na-ki K. 9453, Obv. 12.

K. 2871, Rev. 29. Ašur K. 3258; K, 8862, Rev. 4; K. 5245, Rev. 7.

Marduk 81, 2—4, 247, 9; K. 5315, II ;

K. 9270, 4; K. 1279, Rev. 8; K. 6898, 8; Bau K. 3361, 12. 16 (SCL); K. 9312, 5. K, 2613, Col. II, Obv, 14; K. 3600, IV, 27

Bel (EN-LİL) D.T.46(9.v.for attributes); (TU-TU); and see K. 11173 and K. 11174. K. 2004, Rev. 27; K. 5268, Obv. i ff.; 80, Mišaru K. 2613, Obv. Col. II, 15. 7-19, 126, Obv, 15; 83, 1---19, 691, 5/10; Muati K. 3600, Col. II, 3. K. 3258, Rev. 6; K. 5260, Obv. 19; K. MULU K. 2613, Obv. Col. II, 1. 2920, Obv. 3. 5; Rev. 4. 11. 16.

Mullil K. 5008, 9; 81, 2—4, 247, 3. 18; BIL-GI (see Gibil) K. 3361, 9; K. 9453, K. 2871, Obv. 1/2; K. 9453, Rev. 10(); Obv. 10; K. 1279, Obv. I; cf. Rev. 1. S. 2054, Obv. 8; K. 4659; K, 2875, Oby.

Bunene (broken) K. 2613, Obv. Col. 1 9. 13; K. 2004, Rev. 6. 27; K. 9270, Rev. II, 19.

7. 8; K. 11 174, Rev. 32; K. 11 173, Rer.

15; K. 4620, 16; , K. 5260, Obv. 13. DU-DU bêlu) K. 2875, Obv. 23/24. MU-SI-IB-BA-SA-A 81, 244, 247, II;

K. 9312, 1. Ea K. 5315, 11; K. 1279, Obv. 4; K. 3258, Rev. 6; K. 7816, Obv. 16; K. 5324,

Nabû K. 9291, Obv, 2, note; K. 9270, Obv. 11; K. 2613, Obv. Col. II, 11. EN-ZAG-KI K, 9312, 4.

Namrașit K. 5118, Obv. 56.

Nanâ K. 9480, Oby. 1; K. 2613, Oby. Gibil (Nusku) K. 9453, Obv. 14. Col. II, 12; K. 3600, Col. III, Gula K.. 2875, Obv. 7; K. 2004, Rev.

IV, 13. 26; K. 4620, 17; 80, 7-19, 126; K. 2613, Nannaru K. 9480, Rev. 3. Oby. Col. II, 12.

Nergal K. 5268; K. 2613, Obv. Col.

II, II; K. 2920, Rev. 8. Irnini K. 9480, Obv. 7.

NIN-GEŠTIN. K. 2013, Obv. Col. II, 12. Ištar K. 7271, Obv. 10, 15; K. 2004,

Ninib K. 2764, Obv. I. 5; K. 5315, Obv. 23; K. 3477, Rev. 1; K. 3258, Obv. 13; K. 11 174, Rev. 17.

[ocr errors]

Obv. 9.

3; Col.

« ͹˹Թõ
 »