เกี่ยวกับ Google Books
ภาพรวม
ข้อคิดและความเห็น
ความช่วยเหลือทั่วไป

โครงการพันธมิตร
สำหรับผู้จัดพิมพ์และผู้แต่ง
สมัครเดี๋ยวนี้
ความช่วยเหลือสำหรับพันธมิตร

โครงการห้องสมุด
ภาพรวม
พันธมิตรห้องสมุด
ความช่วยเหลือสำหรับบรรณารักษ์

สิ่งที่คุณจะเห็นเมื่อค้นหาข้อมูลใน Google Books

มุมมองทั้งเล่ม  |  มุมมองที่จำกัด  |  มุมมองตัวอย่าง  |  ไม่มีตัวอย่าง 

หนังสือแต่ละเล่มจะมีหน้า "เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้" ซึ่งระบุข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง วันที่จัดพิมพ์ ความยาวและเนื้อหา หนังสือบางเล่มอาจมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำหรือวลี ส่วนอ้างอิงจากเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการหรือจากหนังสือเล่มอื่น ชื่อตอนและรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้อง ในหนังสือทุกเล่ม จะมีลิงก์เชื่อมโยงกับร้านหนังสือที่คุณสามารถซื้อหนังสือ หรือเข้าไปในห้องสมุดที่สามารถยืมหนังสือได้

มุมมองทั้งเล่ม

คุณสามารถดูหนังสือในมุมมองทั้งเล่มได้หากหนังสือไม่มีลิขสิทธิ์ หรือหากผู้จัดพิมพ์หรือผู้แต่งอนุญาตให้ดูหนังสือได้ทั้งเล่ม มุมมองทั้งเล่ม ช่วยให้สามารถดูหน้าเอกสารจากหนังสือที่ต้องการ หากหนังสือนั้นเป็นสาธารณสมบัติ คุณจะสามารถดาวน์โหลด บันทึก และพิมพ์ PDF เพื่อนำกลับไปอ่านเองได้

มุมมองที่จำกัด

หากผู้จัดพิมพ์หรือผู้แต่งอนุญาต คุณจะสามารถดูหน้าเอกสารบางส่วนจากหนังสือได้

มุมมองตัวอย่าง

เช่นเดียวกับบัตรดัชนี มุมมองตัวอย่างจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือและเนื้อหาบางส่วน เพื่อแสดงคำค้นหาที่ปรากฏภายในบริบทของหนังสือ

ไม่มีตัวอย่าง

เช่นเดียวกับบัตรดัชนี คุณสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือที่ต้องการได้

©2011 Google - หน้าแรก - เกี่ยวกับ Google - นโยบายส่วนบุคคล